SFS 2018:1399 Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden / SFS 2018:1399 Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
SFS2018-1399.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2007:528) om

värdepappersmarknaden

Utfärdad den 28 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om lagen (2007:528) om värde-
pappersmarknaden

dels att 25 kap. 1 d § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 8 a kap. 8 a §, och närmast

före 8 a kap. 8 a § en ny rubrik av följande lydelse.

8 a kap.
Avvikelse från en plan
8 a §
Om det är lämpligt med hänsyn till omständigheterna, får ett värde-
pappersbolag eller moderföretag inom EES avvika från en återhämtnings-
plan eller en koncernåterhämtningsplan genom att

� vidta en åtgärd före den tidpunkt då åtgärden ska vidtas enligt planen,

eller

� avstå från åtgärden.
Om ett värdepappersbolag eller moderföretag inom EES gör en sådan av-

vikelse från en plan, ska bolagets eller moderföretagets styrelse godkänna
avvikelsen. Finansinspektionen ska utan dröjsmål skriftligen underrättas om
att en avvikelse från en plan görs.

Om ett moderföretag inom EES har åsidosatt sina skyldigheter enligt

denna paragraf, ska Finansinspektionen ingripa enligt 25 kap.

25 kap.
1 d §
3 Finansinspektionen ska, utöver i de fall som anges i 1 a och 1 b §§,
ingripa mot någon som ingår i ett värdepappersbolags styrelse eller är dess
verkställande direktör, eller ersättare för någon av dem, om värdepappers-
bolaget

1. har fått tillstånd att driva värdepappersrörelse genom att lämna falska

uppgifter eller på annat otillbörligt sätt,

2. inte uppfyller kraven i 3 kap. 5 § första stycket eller har tillåtit en styrel-

seledamot, verkställande direktören eller ersättare för någon av dem att åta
sig ett sådant uppdrag i bolaget eller kvarstå i bolaget trots att kraven i 3 kap.

1 Prop. 2017/18:137, bet. 2017/18:FiU47, rskr. 2017/18:438.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU av den 15 maj 2014 om inrättande av

en ram för återhämtning och resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring

av rådets direktiv 82/891/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/24/EG,

2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU och 2013/36/EU

samt Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1093/2010 och (EU) nr 648/2012, i den

ursprungliga lydelsen.

3 Senaste lydelse 2017:679.

SFS

2018:1399

Publicerad
den

4 juli 2018

background image

2

SFS

2018:1399

1 § första stycket 5 eller 6 eller någon av 8 kap. 8 b�8 d §§ eller i föreskrifter
som meddelats med stöd av 3 kap. 12 § 2 inte är uppfyllda,

3. åsidosatt sina skyldigheter enligt 5 kap. 4 §,
4. inte uppfyller kraven i någon av 8 kap. 3�6, 8 eller 8 f §§ eller i före-

skrifter som meddelats med stöd av 8 kap. 35 § 1,

5. i strid med 8 a kap. 2 eller 3 § låter bli att upprätta eller lämna in en

återhämtningsplan eller en koncernåterhämtningsplan,

6. i strid med 8 b kap. 11 § låter bli att anmäla att koncerninternt finansiellt

stöd ska lämnas,

7. i strid med 23 kap. 3 c § låter bli att underrätta Finansinspektionen om

att värdepappersbolaget fallerar eller sannolikt kommer att fallera,

8. i strid med 24 kap. 5 § första stycket låter bli att till Finansinspektionen

anmäla sådana förvärv och avyttringar som avses där,

9. i strid med 24 kap. 5 § tredje stycket låter bli att till Finansinspektionen

anmäla namnen på de ägare som har ett kvalificerat innehav av aktier i bo-
laget samt storleken på innehaven,

10. gör betalningar till innehavare av instrument som ingår i bolagets

kapitalbas i strid med 8 kap. 3 och 4 §§ lagen (2014:966) om kapitalbuffertar
eller artikel 28, 51 eller 63 i tillsynsförordningen, när dessa artiklar förbjuder
sådana betalningar till innehavare av instrument som ingår i kapitalbasen,

11. i strid med 28 kap. 1 § lagen (2015:1016) om resolution låter bli att

lämna begärda upplysningar till Riksgäldskontoret,

12. har befunnits ansvarigt för en allvarlig, upprepad eller systematisk

överträdelse av lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansi-
ering av terrorism, eller föreskrifter som meddelats med stöd av den lagen,

13. låter bli att lämna information till Finansinspektionen eller lämnar

ofullständig eller felaktig information om efterlevnaden av skyldigheten att
uppfylla kapitalbaskraven enligt artikel 92 i tillsynsförordningen, i strid med
artikel 99.1 i den förordningen,

14. låter bli att rapportera eller lämnar ofullständig eller felaktig informa-

tion till Finansinspektionen när det gäller data som avses i artikel 101 i till-
synsförordningen,

15. låter bli att lämna information till Finansinspektionen eller lämnar

ofullständig eller felaktig information om en stor exponering i strid med
artikel 394.1 i tillsynsförordningen,

16. låter bli att lämna information till Finansinspektionen eller lämnar

ofullständig eller felaktig information om likviditet i strid med artikel 415.1
och 415.2 i tillsynsförordningen,

17. låter bli att lämna uppgifter till Finansinspektionen eller lämnar ofull-

ständig eller felaktig information om sin bruttosoliditet i strid med artikel
430.1 i tillsynsförordningen,

18. vid upprepade tillfällen eller systematiskt låter bli att hålla likvida till-

gångar i strid med artikel 412 i tillsynsförordningen,

19. utsätter sig för en exponering som överskrider gränserna enligt artikel

395 i tillsynsförordningen,

20. är exponerat för kreditrisken i en värdepapperiseringsposition utan att

uppfylla villkoren i artikel 405 i tillsynsförordningen, eller

21. låter bli att lämna information eller lämnar ofullständig eller felaktig

information i strid med någon av artiklarna 431.1�431.3 och 451.1 i tillsyns-
förordningen.

Om en sådan person som avses i första stycket omfattas av tillstånds- eller

underrättelseskyldighet enligt 24 kap. 1 eller 4 § för förvärv eller avyttring
av aktier eller andelar i bolaget, ska första stycket 8 och 9 inte gälla för den
personen i fråga om dessa aktier eller andelar.

background image

3

SFS

2018:1399

Ett ingripande enligt första stycket får göras endast om bolagets överträ-

delse är allvarlig och personen i fråga uppsåtligen eller av grov oaktsamhet
orsakat överträdelsen.

Ingripande görs genom
1. beslut att personen i fråga under en viss tid, lägst tre och högst tio år,

eller, för upprepade allvarliga överträdelser enligt första stycket 1, 2, 3, 8
eller 9, permanent inte får vara styrelseledamot eller verkställande direktör
i ett värdepappersbolag, eller ersättare för någon av dem, eller

2. beslut om sanktionsavgift.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2018.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Linnéa Klefbäck
(Finansdepartementet)

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.