SFS 2018:1399 Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden / SFS 2018:1399 Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
SFS2018-1399.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;font-family:ADXEES+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:19px;font-family:CCIFKZ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;font-family:IXWVMC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft114{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft115{font-size:18px;line-height:29px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft116{font-size:17px;line-height:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft117{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:VOLBDX+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:16px;font-family:RZLBSV+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:RVHLQF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:16px;font-family:ITNQHN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft34{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (2007:528) om </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>v�rdepappersmarknaden </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 28 juni 2018 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs2 i fr�ga om lagen (2007:528) om v�rde-<br/>pappersmarknaden </p> <p style="position:absolute;top:389px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att 25 kap. 1 d � ska ha f�ljande lydelse, </p> <p style="position:absolute;top:409px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att det ska inf�ras en ny paragraf, 8 a kap. 8 a �, och n�rmast </p> <p style="position:absolute;top:429px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">f�re 8 a kap. 8 a � en ny rubrik av f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:490px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>8 a kap. <br/>Avvikelse fr�n en plan <br/>8 a �</b> Om det �r l�mpligt med h�nsyn till omst�ndigheterna, f�r ett v�rde-<br/>pappersbolag eller moderf�retag inom EES avvika fr�n en �terh�mtnings-<br/>plan eller en koncern�terh�mtningsplan genom att </p> <p style="position:absolute;top:609px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10"> vidta en �tg�rd f�re den tidpunkt d� �tg�rden ska vidtas enligt planen,</p> <p style="position:absolute;top:630px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">eller </p> <p style="position:absolute;top:650px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft114"> avst� fr�n �tg�rden.<br/>Om ett v�rdepappersbolag eller moderf�retag inom EES g�r en s�dan av-</p> <p style="position:absolute;top:691px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">vikelse fr�n en plan, ska bolagets eller moderf�retagets styrelse godk�nna <br/>avvikelsen. Finansinspektionen ska utan dr�jsm�l skriftligen underr�ttas om <br/>att en avvikelse fr�n en plan g�rs. </p> <p style="position:absolute;top:752px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Om ett moderf�retag inom EES har �sidosatt sina skyldigheter enligt </p> <p style="position:absolute;top:773px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">denna paragraf, ska Finansinspektionen ingripa enligt 25 kap. </p> <p style="position:absolute;top:813px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>25 kap. <br/>1 d �</b>3 Finansinspektionen ska, ut�ver i de fall som anges i 1 a och 1 b ��, <br/>ingripa mot n�gon som ing�r i ett v�rdepappersbolags styrelse eller �r dess <br/>verkst�llande direkt�r, eller ers�ttare f�r n�gon av dem, om v�rdepappers-<br/>bolaget </p> <p style="position:absolute;top:925px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. har f�tt tillst�nd att driva v�rdepappersr�relse genom att l�mna falska</p> <p style="position:absolute;top:945px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">uppgifter eller p� annat otillb�rligt s�tt, </p> <p style="position:absolute;top:965px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. inte uppfyller kraven i 3 kap. 5 � f�rsta stycket eller har till�tit en styrel-</p> <p style="position:absolute;top:986px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">seledamot, verkst�llande direkt�ren eller ers�ttare f�r n�gon av dem att �ta <br/>sig ett s�dant uppdrag i bolaget eller kvarst� i bolaget trots att kraven i 3 kap. </p> <p style="position:absolute;top:1058px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Prop. 2017/18:137, bet. 2017/18:FiU47, rskr. 2017/18:438. </p> <p style="position:absolute;top:1070px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">2 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2014/59/EU av den 15 maj 2014 om inr�ttande av </p> <p style="position:absolute;top:1082px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">en ram f�r �terh�mtning och resolution av kreditinstitut och v�rdepappersf�retag och om �ndring </p> <p style="position:absolute;top:1094px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">av r�dets direktiv 82/891/EEG och Europaparlamentets och r�dets direktiv 2001/24/EG, </p> <p style="position:absolute;top:1106px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU och 2013/36/EU </p> <p style="position:absolute;top:1118px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">samt Europaparlamentets och r�dets f�rordningar (EU) nr 1093/2010 och (EU) nr 648/2012, i den </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">ursprungliga lydelsen. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">3 Senaste lydelse 2017:679. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:683px;white-space:nowrap" class="ft110"><b> 2018:1399</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft117">Publicerad <br/>den</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft113"> 4 juli 2018</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:705px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> 2018:1399</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24">1 � f�rsta stycket 5 eller 6 eller n�gon av 8 kap. 8 b8 d �� eller i f�reskrifter <br/>som meddelats med st�d av 3 kap. 12 � 2 inte �r uppfyllda, </p> <p style="position:absolute;top:92px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft24">3. �sidosatt sina skyldigheter enligt 5 kap. 4 �,<br/>4. inte uppfyller kraven i n�gon av 8 kap. 36, 8 eller 8 f �� eller i f�re-</p> <p style="position:absolute;top:133px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">skrifter som meddelats med st�d av 8 kap. 35 � 1, </p> <p style="position:absolute;top:153px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">5. i strid med 8 a kap. 2 eller 3 � l�ter bli att uppr�tta eller l�mna in en</p> <p style="position:absolute;top:174px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">�terh�mtningsplan eller en koncern�terh�mtningsplan, </p> <p style="position:absolute;top:194px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">6. i strid med 8 b kap. 11 � l�ter bli att anm�la att koncerninternt finansiellt</p> <p style="position:absolute;top:215px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">st�d ska l�mnas, </p> <p style="position:absolute;top:235px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">7. i strid med 23 kap. 3 c � l�ter bli att underr�tta Finansinspektionen om</p> <p style="position:absolute;top:255px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">att v�rdepappersbolaget fallerar eller sannolikt kommer att fallera, </p> <p style="position:absolute;top:276px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">8. i strid med 24 kap. 5 � f�rsta stycket l�ter bli att till Finansinspektionen</p> <p style="position:absolute;top:296px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">anm�la s�dana f�rv�rv och avyttringar som avses d�r, </p> <p style="position:absolute;top:317px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">9. i strid med 24 kap. 5 � tredje stycket l�ter bli att till Finansinspektionen</p> <p style="position:absolute;top:337px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24">anm�la namnen p� de �gare som har ett kvalificerat innehav av aktier i bo-<br/>laget samt storleken p� innehaven, </p> <p style="position:absolute;top:378px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">10. g�r betalningar till innehavare av instrument som ing�r i bolagets</p> <p style="position:absolute;top:398px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24">kapitalbas i strid med 8 kap. 3 och 4 �� lagen (2014:966) om kapitalbuffertar <br/>eller artikel 28, 51 eller 63 i tillsynsf�rordningen, n�r dessa artiklar f�rbjuder <br/>s�dana betalningar till innehavare av instrument som ing�r i kapitalbasen, </p> <p style="position:absolute;top:460px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">11. i strid med 28 kap. 1 � lagen (2015:1016) om resolution l�ter bli att</p> <p style="position:absolute;top:480px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">l�mna beg�rda upplysningar till Riksg�ldskontoret, </p> <p style="position:absolute;top:500px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">12. har befunnits ansvarigt f�r en allvarlig, upprepad eller systematisk</p> <p style="position:absolute;top:521px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24">�vertr�delse av lagen (2017:630) om �tg�rder mot penningtv�tt och finansi-<br/>ering av terrorism, eller f�reskrifter som meddelats med st�d av den lagen, </p> <p style="position:absolute;top:562px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">13. l�ter bli att l�mna information till Finansinspektionen eller l�mnar</p> <p style="position:absolute;top:582px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24">ofullst�ndig eller felaktig information om efterlevnaden av skyldigheten att <br/>uppfylla kapitalbaskraven enligt artikel 92 i tillsynsf�rordningen, i strid med <br/>artikel 99.1 i den f�rordningen, </p> <p style="position:absolute;top:643px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">14. l�ter bli att rapportera eller l�mnar ofullst�ndig eller felaktig informa-</p> <p style="position:absolute;top:664px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24">tion till Finansinspektionen n�r det g�ller data som avses i artikel 101 i till-<br/>synsf�rordningen, </p> <p style="position:absolute;top:705px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">15. l�ter bli att l�mna information till Finansinspektionen eller l�mnar</p> <p style="position:absolute;top:725px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24">ofullst�ndig eller felaktig information om en stor exponering i strid med <br/>artikel 394.1 i tillsynsf�rordningen, </p> <p style="position:absolute;top:766px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">16. l�ter bli att l�mna information till Finansinspektionen eller l�mnar</p> <p style="position:absolute;top:786px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24">ofullst�ndig eller felaktig information om likviditet i strid med artikel 415.1 <br/>och 415.2 i tillsynsf�rordningen, </p> <p style="position:absolute;top:827px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">17. l�ter bli att l�mna uppgifter till Finansinspektionen eller l�mnar ofull-</p> <p style="position:absolute;top:847px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24">st�ndig eller felaktig information om sin bruttosoliditet i strid med artikel <br/>430.1 i tillsynsf�rordningen, </p> <p style="position:absolute;top:888px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">18. vid upprepade tillf�llen eller systematiskt l�ter bli att h�lla likvida till-</p> <p style="position:absolute;top:909px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">g�ngar i strid med artikel 412 i tillsynsf�rordningen, </p> <p style="position:absolute;top:929px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">19. uts�tter sig f�r en exponering som �verskrider gr�nserna enligt artikel</p> <p style="position:absolute;top:950px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">395 i tillsynsf�rordningen, </p> <p style="position:absolute;top:970px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">20. �r exponerat f�r kreditrisken i en v�rdepapperiseringsposition utan att</p> <p style="position:absolute;top:990px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">uppfylla villkoren i artikel 405 i tillsynsf�rordningen, eller </p> <p style="position:absolute;top:1011px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">21. l�ter bli att l�mna information eller l�mnar ofullst�ndig eller felaktig</p> <p style="position:absolute;top:1031px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24">information i strid med n�gon av artiklarna 431.1431.3 och 451.1 i tillsyns-<br/>f�rordningen. </p> <p style="position:absolute;top:1072px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Om en s�dan person som avses i f�rsta stycket omfattas av tillst�nds- eller </p> <p style="position:absolute;top:1092px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24">underr�ttelseskyldighet enligt 24 kap. 1 eller 4 � f�r f�rv�rv eller avyttring <br/>av aktier eller andelar i bolaget, ska f�rsta stycket 8 och 9 inte g�lla f�r den <br/>personen i fr�ga om dessa aktier eller andelar. </p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft30">3 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:705px;white-space:nowrap" class="ft32"><b> 2018:1399</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">Ett ingripande enligt f�rsta stycket f�r g�ras endast om bolagets �vertr�-</p> <p style="position:absolute;top:72px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34">delse �r allvarlig och personen i fr�ga upps�tligen eller av grov oaktsamhet <br/>orsakat �vertr�delsen. </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft34">Ingripande g�rs genom <br/>1. beslut att personen i fr�ga under en viss tid, l�gst tre och h�gst tio �r,</p> <p style="position:absolute;top:153px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34">eller, f�r upprepade allvarliga �vertr�delser enligt f�rsta stycket 1, 2, 3, 8 <br/>eller 9, permanent inte f�r vara styrelseledamot eller verkst�llande direkt�r <br/>i ett v�rdepappersbolag, eller ers�ttare f�r n�gon av dem, eller </p> <p style="position:absolute;top:215px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">2. beslut om sanktionsavgift.</p> <p style="position:absolute;top:257px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">Denna lag tr�der i kraft den 1 augusti 2018. </p> <p style="position:absolute;top:298px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:339px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">IBRAHIM BAYLAN </p> <p style="position:absolute;top:359px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft34">Linn�a Klefb�ck <br/>(Finansdepartementet) </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (2007:528) om

v�rdepappersmarknaden

Utf�rdad den 28 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs2 i fr�ga om lagen (2007:528) om v�rde-
pappersmarknaden

dels att 25 kap. 1 d � ska ha f�ljande lydelse,

dels att det ska inf�ras en ny paragraf, 8 a kap. 8 a �, och n�rmast

f�re 8 a kap. 8 a � en ny rubrik av f�ljande lydelse.

8 a kap.
Avvikelse fr�n en plan
8 a �
Om det �r l�mpligt med h�nsyn till omst�ndigheterna, f�r ett v�rde-
pappersbolag eller moderf�retag inom EES avvika fr�n en �terh�mtnings-
plan eller en koncern�terh�mtningsplan genom att

 vidta en �tg�rd f�re den tidpunkt d� �tg�rden ska vidtas enligt planen,

eller

 avst� fr�n �tg�rden.
Om ett v�rdepappersbolag eller moderf�retag inom EES g�r en s�dan av-

vikelse fr�n en plan, ska bolagets eller moderf�retagets styrelse godk�nna
avvikelsen. Finansinspektionen ska utan dr�jsm�l skriftligen underr�ttas om
att en avvikelse fr�n en plan g�rs.

Om ett moderf�retag inom EES har �sidosatt sina skyldigheter enligt

denna paragraf, ska Finansinspektionen ingripa enligt 25 kap.

25 kap.
1 d �
3 Finansinspektionen ska, ut�ver i de fall som anges i 1 a och 1 b ��,
ingripa mot n�gon som ing�r i ett v�rdepappersbolags styrelse eller �r dess
verkst�llande direkt�r, eller ers�ttare f�r n�gon av dem, om v�rdepappers-
bolaget

1. har f�tt tillst�nd att driva v�rdepappersr�relse genom att l�mna falska

uppgifter eller p� annat otillb�rligt s�tt,

2. inte uppfyller kraven i 3 kap. 5 � f�rsta stycket eller har till�tit en styrel-

seledamot, verkst�llande direkt�ren eller ers�ttare f�r n�gon av dem att �ta
sig ett s�dant uppdrag i bolaget eller kvarst� i bolaget trots att kraven i 3 kap.

1 Prop. 2017/18:137, bet. 2017/18:FiU47, rskr. 2017/18:438.

2 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2014/59/EU av den 15 maj 2014 om inr�ttande av

en ram f�r �terh�mtning och resolution av kreditinstitut och v�rdepappersf�retag och om �ndring

av r�dets direktiv 82/891/EEG och Europaparlamentets och r�dets direktiv 2001/24/EG,

2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU och 2013/36/EU

samt Europaparlamentets och r�dets f�rordningar (EU) nr 1093/2010 och (EU) nr 648/2012, i den

ursprungliga lydelsen.

3 Senaste lydelse 2017:679.

SFS

2018:1399

Publicerad
den

4 juli 2018

background image

2

SFS

2018:1399

1 � f�rsta stycket 5 eller 6 eller n�gon av 8 kap. 8 b8 d �� eller i f�reskrifter
som meddelats med st�d av 3 kap. 12 � 2 inte �r uppfyllda,

3. �sidosatt sina skyldigheter enligt 5 kap. 4 �,
4. inte uppfyller kraven i n�gon av 8 kap. 36, 8 eller 8 f �� eller i f�re-

skrifter som meddelats med st�d av 8 kap. 35 � 1,

5. i strid med 8 a kap. 2 eller 3 � l�ter bli att uppr�tta eller l�mna in en

�terh�mtningsplan eller en koncern�terh�mtningsplan,

6. i strid med 8 b kap. 11 � l�ter bli att anm�la att koncerninternt finansiellt

st�d ska l�mnas,

7. i strid med 23 kap. 3 c � l�ter bli att underr�tta Finansinspektionen om

att v�rdepappersbolaget fallerar eller sannolikt kommer att fallera,

8. i strid med 24 kap. 5 � f�rsta stycket l�ter bli att till Finansinspektionen

anm�la s�dana f�rv�rv och avyttringar som avses d�r,

9. i strid med 24 kap. 5 � tredje stycket l�ter bli att till Finansinspektionen

anm�la namnen p� de �gare som har ett kvalificerat innehav av aktier i bo-
laget samt storleken p� innehaven,

10. g�r betalningar till innehavare av instrument som ing�r i bolagets

kapitalbas i strid med 8 kap. 3 och 4 �� lagen (2014:966) om kapitalbuffertar
eller artikel 28, 51 eller 63 i tillsynsf�rordningen, n�r dessa artiklar f�rbjuder
s�dana betalningar till innehavare av instrument som ing�r i kapitalbasen,

11. i strid med 28 kap. 1 � lagen (2015:1016) om resolution l�ter bli att

l�mna beg�rda upplysningar till Riksg�ldskontoret,

12. har befunnits ansvarigt f�r en allvarlig, upprepad eller systematisk

�vertr�delse av lagen (2017:630) om �tg�rder mot penningtv�tt och finansi-
ering av terrorism, eller f�reskrifter som meddelats med st�d av den lagen,

13. l�ter bli att l�mna information till Finansinspektionen eller l�mnar

ofullst�ndig eller felaktig information om efterlevnaden av skyldigheten att
uppfylla kapitalbaskraven enligt artikel 92 i tillsynsf�rordningen, i strid med
artikel 99.1 i den f�rordningen,

14. l�ter bli att rapportera eller l�mnar ofullst�ndig eller felaktig informa-

tion till Finansinspektionen n�r det g�ller data som avses i artikel 101 i till-
synsf�rordningen,

15. l�ter bli att l�mna information till Finansinspektionen eller l�mnar

ofullst�ndig eller felaktig information om en stor exponering i strid med
artikel 394.1 i tillsynsf�rordningen,

16. l�ter bli att l�mna information till Finansinspektionen eller l�mnar

ofullst�ndig eller felaktig information om likviditet i strid med artikel 415.1
och 415.2 i tillsynsf�rordningen,

17. l�ter bli att l�mna uppgifter till Finansinspektionen eller l�mnar ofull-

st�ndig eller felaktig information om sin bruttosoliditet i strid med artikel
430.1 i tillsynsf�rordningen,

18. vid upprepade tillf�llen eller systematiskt l�ter bli att h�lla likvida till-

g�ngar i strid med artikel 412 i tillsynsf�rordningen,

19. uts�tter sig f�r en exponering som �verskrider gr�nserna enligt artikel

395 i tillsynsf�rordningen,

20. �r exponerat f�r kreditrisken i en v�rdepapperiseringsposition utan att

uppfylla villkoren i artikel 405 i tillsynsf�rordningen, eller

21. l�ter bli att l�mna information eller l�mnar ofullst�ndig eller felaktig

information i strid med n�gon av artiklarna 431.1431.3 och 451.1 i tillsyns-
f�rordningen.

Om en s�dan person som avses i f�rsta stycket omfattas av tillst�nds- eller

underr�ttelseskyldighet enligt 24 kap. 1 eller 4 � f�r f�rv�rv eller avyttring
av aktier eller andelar i bolaget, ska f�rsta stycket 8 och 9 inte g�lla f�r den
personen i fr�ga om dessa aktier eller andelar.

background image

3

SFS

2018:1399

Ett ingripande enligt f�rsta stycket f�r g�ras endast om bolagets �vertr�-

delse �r allvarlig och personen i fr�ga upps�tligen eller av grov oaktsamhet
orsakat �vertr�delsen.

Ingripande g�rs genom
1. beslut att personen i fr�ga under en viss tid, l�gst tre och h�gst tio �r,

eller, f�r upprepade allvarliga �vertr�delser enligt f�rsta stycket 1, 2, 3, 8
eller 9, permanent inte f�r vara styrelseledamot eller verkst�llande direkt�r
i ett v�rdepappersbolag, eller ers�ttare f�r n�gon av dem, eller

2. beslut om sanktionsavgift.

Denna lag tr�der i kraft den 1 augusti 2018.

P� regeringens v�gnar

IBRAHIM BAYLAN

Linn�a Klefb�ck
(Finansdepartementet)

;
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.