SFS 2018:1793 Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden / SFS 2018:1793 Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
SFS2018-1793.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2007:528) om

värdepappersmarknaden

Utfärdad den 22 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 12 och 17 §§ lagen (2007:528)
om värdepappersmarknaden ska ha följande lydelse.

1 kap.
12 §
2 Ett värdepappersbolag, en börs och en clearingorganisation är skyl-
diga att lämna ut uppgifter om enskildas förhållanden till företaget, om det
under en utredning enligt bestämmelserna om förundersökning i brottmål
begärs av undersökningsledaren eller om det begärs av åklagare i ett ärende
om rättslig hjälp i brottmål, på framställning av en annan stat eller en mel-
lanfolklig domstol, eller i ett ärende om erkännande och verkställighet av en
europeisk utredningsorder. Uppgifterna ska lämnas ut utan dröjsmål och i
elektronisk form.

17 §3 Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om

1. hur uppgifter enligt 12 § ska lämnas,
2. vilka som är anmälningsskyldiga enligt 15 §, och
3. vad en förteckning enligt 16 § ska innehålla.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2019.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Anna Jegnell
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2017/18:291, bet. 2018/19:FiU15, rskr. 2018/19:25.

2 Senaste lydelse 2017:1011.

3 Senaste lydelse 2018:1623.

SFS

2018:1793

Publicerad
den

28 november 2018

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.