SFS 2018:2020 Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden / SFS 2018:2020 Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
SFS2018-2020.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2007:528) om

värdepappersmarknaden

Utfärdad den 6 december 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 23 kap. 15 § lagen (2007:528) om
värdepappersmarknaden ska ha följande lydelse.

23 kap.
15 §
2 Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om

1. vilka upplysningar ett företag ska lämna till Finansinspektionen enligt

2 § första och andra styckena och när upplysningarna ska lämnas,

2. hur uppgiftsskyldigheten enligt 3 § och artikel 26.6 i den delegerade

förordningen till MiFID II ska fullgöras,

3. produktingripande enligt artikel 42 i förordningen om marknader för

finansiella instrument,

4. vilka värdepappersbolag som ska upprätta register som avses i 3 d §,

vad registren ska innehålla och inom vilken tid värdepappersbolaget ska ge
in registren för olika typer av avtal,

5. löpande bokföring, årsbokslut och årsredovisning hos börser, clearing-

organisationer samt sådana utländska företag som har tillstånd att driva en
reglerad marknad från filial i Sverige,

6. sådana avgifter för tillsyn, ansökningar, anmälningar och underrättelser

som avses i 12 § och 13 § första stycket, och

7. att information och referensuppgifter för finansiella instrument som ska

lämnas till Finansinspektionen enligt artiklarna 22.1 och 27.1 i förordningen
om marknader för finansiella instrument i stället ska lämnas till Europeiska
värdepappers- och marknadsmyndigheten.

Denna lag träder i kraft den 2 januari 2019.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Anna Jegnell
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2018/19:3, bet. 2018/19:FiU29, rskr. 2018/19:54.

2 Senaste lydelse 2018:1371.

SFS

2018:2020

Publicerad
den

12 december 2018

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.