SFS 1993:546 Lag om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse

SFS 1993_546 Lag om ändring i lagen (1991_981) om värdepappersrörelse

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1993:546
Utkom från trycket
den 15 juni 1993

Lag
om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse;

utfärdad den 3 juni 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i lagen (1991:981) om värde-

pappersrörelse skall föras in en ny paragraf, 3 kap. 7 a §, av följande lydel-
se.

3 kap.

7 a § Vid kreditgivning enligt 4 § andra stycket gäller i stället för bestäm-
melserna i 12 kap. 7 § aktiebolagslagen (1975:1385) följande för värdepap-
persbolag.

Ett värdepappersbolag får inte på andra villkor än sådana som bolaget

normalt ställer upp lämna kredit till

1. en styrelseledamot,

2. en person som ensam eller i förening med någon annan får avgöra

kreditärenden som ankommer på styrelsen,

1

Prop. 1992/93:206, bet. 1992/93:NU31, rskr. 1992/93:383.

1207

background image

SFS 1993:546

3. en anställd som har en ledande ställning inom bolaget,
4. någon annan aktieägare än staten med ett aktieinnehav som motsva-

rar minst tre procent av hela aktiekapitalet,

5. den som är make eller sambo till någon som avses i 1 —4 eller
6. en juridisk person i vilken någon som avses i 1 — 5 har ett väsentligt

ekonomiskt intresse i egenskap av delägare eller medlem.

Finansinspektionen prövar om en anställd har sådan ledande ställning

som avses i andra stycket 3.

Värdepappersbolagets styrelse skall avgöra ärenden om kredit till de

personer och företag som avses i andra stycket. Bolaget skall föra in
uppgifter om sådana krediter i en förteckning. Regeringen eller, efter
regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får meddela föreskrifter
om vilka uppgifter som skall antecknas i förteckningen.

Andra-fjärde styckena tillämpas också på krediter mot säkerhet av

borgen eller fordringsbevis som utfärdas av någon som avses i andra
stycket. Detsamma gäller för en fordran som bolaget förvärvar och för
vilken någon som avses i andra stycket är betalningsskyldig.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

På regeringens vägnar

BO LUNDGREN

Göran Haag
(Finansdepartementet)

1208

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.