SFS 1994:806 Lag om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden / SFS 1994:806 Lag om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse
SFS 1994_806 Lag om ändring i lagen (1991_981) om värdepappersrörelse

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:806

Utkom från trycket

den 22 juni 1994

Lag
om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse;

utfärdad den 9 juni 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 kap. 6 § och 4 kap. 5 § lagen

(1991:981) om värdepappersrörelse skall ha följande lydelse.

3 kap.

6 § Kredit enligt 4 § andra stycket får beviljas endast om låntagaren på
goda grunder kan förväntas fullgöra låneförbindelsen. För kredit som
lämnas skall det finnas betryggande säkerhet.

Lämnas aktier som säkerhet för kredit och ingår som en mindre del

bland dessa även aktier i ett värdepappersbolag som lämnar krediten eller
dess moderbolag, får värdepappersbolaget trots förbudet i 7 kap. 2 § aktie-
bolagslagen (1975:1385) som pant ta emot även dessa aktier. Regeringen
eller, efter regeringens bemyndigande. Finansinspektionen får utfärda när-
mare föreskrifter om vilka begränsningar som skall gälla i sådana fall.

1

Prop. 1993/94: 196, bet. 1993/94: LU32, rskr. 1993/94:422.

1593

background image

SFS 1994:806

4 kap.

5 §2 Ett värdepappersbolag och ett svenskt bankinstitut som har tillstånd
att driva värdepappersrörelse enligt 1 kap. 3 § 3 eller 5 får, trots förbuden i

7 kap. 2 § aktiebolagslagen (1975:1385) och 6 kap. 9 § bankaktiebolags-
lagen (1987:618), förvärva egna aktier och aktier i moderbolag för att
underlätta rörelsen. Detta gäller dock endast aktier som är noterade vid en
svensk eller utländsk börs, en auktoriserad marknadsplats eller någon
annan reglerad marknad.

Innehavet av sådana aktier som sägs i första stycket får inte överstiga

fem procent av aktiekapitalet i något av bolagen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

På regeringens vägnar

BO LUNDGREN

Göran Haag
(Finansdepartementet)

2

Senaste lydelse 1992:559.

1594

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.