SFS 1994:1943 Lag om ändring i lagen (1994:806) om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden / SFS 1994:1943 Lag om ändring i lagen (1994:806) om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse
SFS 1994_1943 Lag om ändring i lagen (1994_806) om ändring i lagen (1991_981) om värdepappersrörelse

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:1943

Utkom från trycket
den 30 december 1994

Lag
om ändring i lagen (1994:806) om ändring i lagen
(1991:981) om värdepappersrörelse;

utfärdad den 20 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 kap. 5 § lagen (1991:981) om

värdepappersrörelse i paragrafens lydelse enligt lagen (1994:806) om änd-
ring i nämnda lag skall ha följande lydelse.

4 kap.

5 § Ett svenskt värdepappersinstitut som har tillstånd att driva värde-
pappersrörelse enligt 1 kap. 3 § 3 eller 5 får, trots förbuden i 7 kap.
2§ aktiebolagslagen (1975:1385), 6 kap. 10 § bankaktiebolagslagen
(1987:618) och 6 kap. 10 § försäkringsrörelselagen (1982:713), förvärva
egna aktier och aktier i moderbolag för att underlätta rörelsen. Detta gäller
dock endast aktier som är noterade vid en svensk eller utländsk börs, en
auktoriserad marknadsplats eller någon annan reglerad marknad.

Innehavet av sådana aktier som sägs i första stycket får inte överstiga

fem procent av aktiekapitalet i något av bolagen.

På regeringens vägnar

JAN NYGREN

Göran Haag
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1994/95:50 och 1994/95:70, bet. 1994/95:NU12 och 1994/95:NU13, rskr.

1994/95:164 och 1994/95:142.

6778

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.