SFS 1994:2008 Lag om ändring i bankaktiebolagslagen (1987:618)

SFS 1994_2008 Lag om ändring i bankaktiebolagslagen (1987_618)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:2008
Utkom från trycket
den 30 december 1994

Lag
om ändring i bankaktiebolagslagen (1987:618);

utfärdad den 20 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om bankaktiebolagslagen

(1987:618)

dels att i 6 kap. 4 § ordet "bankinspektionen" skall bytas ut mot "Fi-

nansinspektionen",

dels att 2 kap. 3 §, 3 kap. 4 och 7 §§ samt 4 kap. 23 § skall ha följande

lydelse.

2 kap.

3 §2 Stiftarna skall upprätta en bolagsordning som skall underställas
regeringen för stadfästelse. Till ansökan om oktroj skall fogas en plan för
den tilltänkta verksamheten.

Regeringen prövar att bolagsordningen överensstämmer med denna lag,

bankrörelselagen (1987:617) och andra författningar samt om och i vad
mån särskilda bestämmelser behövs med hänsyn till omfattningen och
arten av bolagets verksamhet.

Regeringen skall stadfästa bolagsordningen och bevilja oktroj om

1. den planerade rörelsen kan antas komma att uppfylla kraven på en

sund bankverksamhet, och

2. det inte kan antas att de som kommer att äga ett sådant kvalificerat

innehav i bolaget som avses i 1 kap. 3 § 2 bankrörelselagen, kommer att
motverka en sund utveckling av verksamheten i bolaget.

Oktroj får inte vägras på den grunden att det inte behövs någon ytterliga-

re bank.

3 kap.

4 § Aktiebrev skall ställas till viss man. Det får lämnas ut endast till
sådan aktieägare som är införd i aktieboken och först när den eller de
aktier brevet lyder på har betalts. Vidare fordras

1

Prop. 1994/95:50, bet. 1994/95:NU12, rskr. 1994/95:164. Jfr rådets direktiv 92/

30/EEG(EGTnrL 110, 28.4.1992, s. 52), 92/121/EEG(EGTnrL29, 5.2.1993, s. 1),
93/6/EEG(EGTnrL141, 11.6.1993, s. 1).
2

Senaste lydelse 1992:1611.

6878

background image

SFS 1994:2008

1. att bankaktiebolaget har registrerats, om aktien har tecknats vid

bolagets bildande,

2. att nyemission eller fondemission har registrerats, om aktien tillkom-

mit på grund av emissionen, eller

3. att registrering har skett enligt 5 kap. 14 §, om aktien har tillkommit

på grund av utbyte eller nyteckning enligt 5 kap.

Aktiebrev skall undertecknas av styrelsen. Namnteckningarna får åter-

ges genom tryckning eller på något liknande sätt. Brevet skall ange bolagets
firma, ordningsnummer på den eller de aktier varpå brevet lyder, aktiens
nominella belopp och dagen för utfärdandet. Kan, när aktiebrevet ges ut,
aktier av olika slag finnas enligt bolagsordningen, skall aktieslaget anges i
brevet. Om bolagsordningen innehåller förbehåll enligt 1 § fjärde stycket,

8 § eller 6 kap. 8 §, skall detta tydligt anges i brevet på sådan aktie som
avses med förbehållet. Uppgiften kan ges i förkortad form. Förkortnings-
formerna fastställs av regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer.

När utbetalning görs vid inlösen av en aktie eller vid minskning av dess

nominella belopp eller vid skifte av bolagets tillgångar, skall aktiebrevet
förses med påskrift om utbetalningen. Har utan återbetalning en aktie
dragits in eller det nominella beloppet ändrats, skall så snart som möjligt
en påskrift om detta göras på aktiebrevet.

Ett aktiebrev, som i samband med dödning eller vid utbyte ges ut i

stället för ett annat, skall innehålla uppgift om detta. Byts ett aktiebrev ut
mot ett eller flera andra aktiebrev skall det äldre aktiebrevet och de därtill
hörande kupongarken makuleras på ett betryggande sätt.

Emissionsbevis samt de skuldebrev och optionsbevis som avses i 5 kap.

skall undertecknas på det sätt som anges i andra stycket.

7 §3 Över bankaktiebolagets samtliga aktier och aktieägare skall styrel-
sen föra en förteckning (aktiebok). Den skall upprättas omedelbart efter
bolagets bildande. Aktierna skall tas upp i nummerföljd med uppgift om
aktietecknarna. Aktieägarnas postadress och yrke eller titel skall anges.
Finns det aktier av olika slag, skall det av aktieboken framgå till vilket slag
varje aktie hör.

Aktieboken kan bestå av ett betryggande lösblads- eller kortsystem. Den

kan också föras med hjälp av automatisk databehandling eller på annat
liknande sätt.

När någon visar upp ett utfärdat aktiebrev och enligt 6 § eller på annat

sätt styrker sitt förvärv eller när någon antecknas som aktieägare på
aktiekonto enligt aktiekontolagen (1989:827) eller när en aktieägare eller
annan behörig person anmäler annan förändring i de förhållanden som har
tagits upp i aktieboken, skall en anteckning om aktieägaren eller om
förändringen genast föras in. Dagen för införandet skall anges, om dagen
inte framgår av annat tillgängligt material.

Är sista överlåtelsen på ett aktiebrev tecknad in blanco, skall namnet

sättas ut i överlåtelsen innan införandet sker. Ett aktiebrev som visats upp
skall förses med påskrift om införandet och dagen för detta.

3

Senaste lydelse 1989:833.

6879

background image

SFS 1994:2008

4 kap.

23 §4 I emissionsprospektet skall följande uppgifter lämnas, nämligen

1. en kortfattad historik över bankaktiebolaget och dess verksamhet,

2. en redogörelse för bolagets och, om det finns dotterföretag, koncer-

nens verksamhet samt för bolagets del uppgifter som är av betydelse för
bedömningen av rörelsens karaktär och utveckling,

3. en redogörelse för kapitaltäckningen enligt lagen (1994:2004) om

kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepap-
persbolag och dess betydelse för bankbolaget,

4. uppgifter om bolagets styrelseledamöter, revisorer samt anställda och

delegater i ledande ställning, samt

5. en redogörelse för ägar- och rösträttsförhållanden i fråga om bolagets

aktier.

Uppgifterna enligt första stycket 1 behöver inte lämnas av bankaktiebo-

lag, vars aktier är noterade vid en börs eller auktoriserad marknadsplats.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

På regeringens vägnar

JAN NYGREN

Per Håkansson
(Finansdepartementet)

4

Senaste lydelse 1992:554.

6880

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.