SFS 1994:2015 Lag om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse

SFS 1994_2015 Lag om ändring i lagen (1991_981) om värdepappersrörelse

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse;

SFS 1994:2015
Utkom från trycket
den 30 december 1994

utfärdad den 20 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1991:981) om

värdepappersrörelse

dels att 3 kap. 7 § och 5 kap. 2 - 4 §§ skall upphöra att gälla,
dels att nuvarande 3 kap. 7 a § och 5 kap. 5 § skall betecknas 3 kap. 7 §

respektive 5 kap. 2 §,

dels att 1 kap. 1 -3 a och 6 - 1 0 §§, 2 kap. 1, 2, 4, 5 och 7 §§, 3 kap. 1 -

5 §§, 4 kap. 1-3 §§, 5 kap. 1 § och nya 5 kap. 2 §, 6 kap. 4 - 6 , 7, 8, 9, 10

och 11 §§ samt rubriken närmast före 2 kap. 7 § skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall föras in nya paragrafer, 1 kap. 3 b — 3 e, 6 a och 6

b §§, 2 kap. 8 §, 3 kap. 1 a §, 6 kap. 3 a - 3 e, 6 a och 6 b, 8 a - 8 d och
9 a §§ och 7 kap. 2 §, samt närmast före 2 kap. 8 §, 6 kap. 3 a §, 6 a § och

8 b § nya rubriker av följande lydelse.

1 kap.

1 § Denna lag gäller värdepappersrörelse.

För utländska företags verksamhet i Sverige gäller bestämmelserna i

denna lag i tillämpliga delar. För filialer till utländska företag gäller i övrigt
lagen (1992:160) om utländska filialer m. m.

Lagen gäller inte verksamhet som drivs av Riksbanken, Riksgäldskonto-

ret, Kammarkollegiet eller av försäkringsbolag med koncession enligt för-
säkringsrörelselagen (1982:713). Lagen gäller inte heller sådan förvaltning
av finansiella instrument som är reglerad i annan lag.

2 § I denna lag betyder

1. värdepappersrörelse: verksamhet som består i att yrkesmässigt tillhan-

dahålla sådana tjänster som anges i 3 §,

2. värdepappersbolag: svenskt aktiebolag som fått tillstånd enligt denna

lag att driva värdepappersrörelse,

3. bankinstitut: bankaktiebolag, sparbank, föreningsbank och utländskt

bankföretag som driver bankrörelse från filial här i landet,

4. värdepappersinstitut: värdepappersbolag, svenska bankinstitut som

fått tillstånd enligt denna lag att driva värdepappersrörelse och utländska
företag som driver värdepappersrörelse från filial här i landet,

5. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

6888

1

Prop. 1994/95:50, bet. 1994/95:NU12, rskr. 1994/95:164. Jfr rådets direktiv

92/30/EEG (EGT nr L 110, 28.4.1992, s. 52), 92/121/EEG (EGT nr L 29, 5.2.1993,
s. 1), 93/6/EEG (EGT nr L 141, 11.6.1993, s. 1), 93/22/EEG (EGT nr L 141,

11.6.1993, s. 27).

background image

6. kvalificerat innehav: ett direkt eller indirekt ägande i ett företag, om

innehavet representerar 10% eller mer av kapitalet eller av samtliga röster
eller annars möjliggör ett väsentligt inflytande över ledningen av företaget,

7. filial: ett avdelningskontor med självständig förvaltning; om ett ut-

ländskt företag etablerar sig i Sverige enligt 3 c § 1 eller 2 kap. 7 § första
stycket, skall etableringen anses som en enda filial, även om flera driftstäl-
len inrättas.

3 § Värdepappersrörelse får, om inte annat följer av denna lag, drivas
endast efter tillstånd av Finansinspektionen. Tillstånd får ges för

1. handel med finansiella instrument för annans räkning i eget namn,

2. förmedling av kontakt mellan köpare och säljare av finansiella instru-

ment eller i annat fall medverkan vid transaktioner avseende sådana
instrument,

3. handel med finansiella instrument för egen räkning,

4. förvaltning av någon annans finansiella instrument,

5. garantigivning eller annan medverkan vid emissioner av fondpapper

eller erbjudanden om köp eller försäljning av finansiella instrument som är
riktade till en öppen krets.

3 a §2 Tillstånd enligt 3 § 2 krävs inte för verksamhet som bedrivs med
stöd av en auktorisation som börs eller marknadsplats enligt lagen
(1992:543) om börs- och clearingverksamhet.

3 b § Tillstånd enligt 3 § 2 behövs inte för verksamhet som bedrivs av
den som är registrerad som försäkringsmäklare enligt 3 § första stycket 1
och 2 lagen (1989:508) om försäkringsmäklare, om

1. verksamheten endast är en sidoverksamhet till försäkringsmäklarrö-

relsen och enbart avser andelar i värdepappersfonder eller sådana utländs-
ka fondföretag som avses i 7 a och 7 b §§ lagen (1990:1114) om värdepap-
persfonder,

2. kunders order vidarebefordras endast direkt till fondbolag och ut-

ländska fondföretag som avses i 1, och

3. mäklaren i denna verksamhet inte tar emot kunders medel eller

fondandelar.

3 c § Tillstånd enligt 3 § behövs inte för företag, som har säte i ett annat
land inom EES och som i det landet (hemlandet) har tillstånd att driva
värdepappersrörelse. Ett sådant.företag får

1. driva värdepappersrörelse från filial i Sverige med början två måna-

der efter det att Finansinspektionen från en behörig myndighet i företagets
hemland mottagit en underrättelse med sådant innehåll som anges i 6 a §
första stycket,

2. driva värdepappersrörelse genom att från sitt hemland erbjuda och

tillhandahålla tjänster med början så snart Finansinspektionen från en
behörig myndighet i företagets hemland mottagit en underrättelse medv
sådant innehåll som anges i 6 b § första stycket.

2

Senaste lydelse 1992: 1620 (jfr 1993:1646).

SFS 1994:2015

6889

background image

SFS 1994:2015

6890

3 d § Tillstånd enligt 3 § behövs inte för

1. ett utländskt bankföretag som driver verksamhet med stöd av 1 kap.

5 § bankrörelselagen (1987:617),

2. ett utländskt kreditinstitut som driver verksamhet med stöd av 2 kap.

9 § lagen (1992:1610) om kreditmarknadsbolag,

3. ett utländskt företag som driver verksamhet med stöd av 2 kap. 10 §

lagen om kreditmarknadsbolag.

3 e § Ett utländskt företag som driver värdepappersrörelse med stöd av

3 c § eller 3 d § 1 och 2 får driva sådan verksamhet som anges i 3 § endast i
den mån verksamheten omfattas av företagets verksamhetstillstånd i hem-
landet.

Ett utländskt företag som driver värdepappersrörelse med stöd av 3 d §

3 får driva verksamhet som anges i 3 § endast om verksamheten är tillåten

enligt företagets stadgar eller bolagsordning och endast i den mån det eller
de utländska kreditinstitut som äger företaget eller dess moderföretag
skulle ha rätt enligt första stycket att driva sådan verksamhet.

6 § Ett värdepappersbolag får efter tillstånd av Finansinspektionen inrät-
ta filial i utlandet. Om filialen skall inrättas i ett land inom EES får
tillstånd vägras endast om det med beaktande av den planerade verksam-
heten finns skäl att ifrågasätta lämpligheten av bolagets administrativa
struktur eller bolagets finansiella styrka.

Ansökan om tillstånd skall innehålla

1. en plan för den tilltänkta filial verksamheten, med uppgift om filialens

organisation, och

2. uppgift om filialens adress och ansvariga ledning.

6 a § Om ett värdepappersbolag får tillstånd enligt 6 § till filialetablering i
ett annat land inom EES, skall Finansinspektionen genast underrätta
behörig myndighet i det land där filialen skall inrättas. Underrättelsen
skall innehålla

1. vad som anges i 6 § andra stycket, och

2. uppgift om investerarskydd som gäller för kunder hos värdepappers-

bolaget.

Om värdepappersbolaget efter det att filialen har inrättats avser att vidta

ändring i något förhållande som avses i 6 § andra stycket, skall bolaget
skriftligen anmäla detta till Finansinspektionen och behörig myndighet i
det land där filialen finns. Anmälan skall göras minst en månad innan
ändringen genomförs.

6 b § Ett värdepappersbolag som önskar driva verksamhet i ett annat
land inom EES, genom att erbjuda och tillhandahålla tjänster utan att

inrätta filial där, skall innan verksamheten inleds underrätta Finansin-
spektionen om sin avsikt. Till underrättelsen skall fogas en plan för den
planerade verksamheten med uppgift om vilka tjänster som skall erbjudas.
Inspektionen skall inom en månad överlämna underrättelsen och verk-
samhetsplanen till behörig myndighet i det land där verksamheten skall
utövas.

Om värdepappersbolaget avser att ändra verksamhet som avses i första

background image

SFS 1994:2015

6891

3

Senaste lydelse 1992:559.

stycket, skall bolaget skriftligen anmäla detta till Finansinspektionen och
behörig myndighet i det land där verksamheten utövas. Anmälan skall
göras innan ändringen genomfors.

7 § Värdepappersrörelse skall bedrivas så att allmänhetens förtroende
för värdepappersmarknaden upprätthålls och enskildas kapitalinsatser

inte otillbörligen äventyras samt i övrigt så att rörelsen kan anses sund.

Ett värdepappersinstitut skall

— i sin verksamhet handla på ett ärligt och rättvist sätt,
— handla med erforderlig skicklighet, omsorg och skyndsamhet,
— inneha och effektivt använda sådana resurser och rutiner som behövs

för att rörelsen skall kunna bedrivas på ett riktigt sätt,

— från sina kunder inhämta uppgifter om deras ekonomiska situation,

erfarenhet av värdepappersmarknaden och syftet med de tjänster de
efterfrågar,

— vid sina kontakter med kunder lämna tillräcklig information om sådana

omständigheter som är väsentliga i sammanhanget,

— undvika intressekonflikter och, om sådana inträffar, se till att kunderna

behandlas rättvist, och

— i övrigt följa alla regler som gäller för verksamheten.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen

får meddela närmare föreskrifter om vad värdepappersinstitut skall iaktta
enligt första och andra styckena.

7 a §3 Om ett värdepappersinstitut utanför en börs har gjort ett avslut för
egen eller någon annans räkning i fondpapper som är inregistrerade vid
den börsen, skall institutet omedelbart anmäla avslutet till börsen. Någon
anmälan behövs dock inte om avslutet har gjorts vid någon annan svensk
börs eller vid en utländsk börs i ett land utanför EES.

Ett svenskt värdepappersinstitut skall vidare i den omfattning och på

det sätt regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspek-
tionen föreskriver anmäla avslut i finansiella instrument som är föremål
för handel vid en börs, auktoriserad marknadsplats eller annan reglerad
marknad inom EES och som görs via en filial i ett land inom EES eller
genom tillhandahållande av tjänster i ett sådant land utan att institutet har
någon filial där. Om de finansiella instrumenten är föremål för handel vid
en svensk börs eller auktoriserad marknadsplats skall anmälan göras dit. I
annat fall skall anmälan göras till Finansinspektionen.

8 § En styrelseledamot eller befattningshavare hos ett värdepappersbo-
lag,
vilken i den egenskapen får kunskap om en uppdragsgivares affärsför-
hållanden eller personliga förhållanden, får inte obehörigen röja vad han
har fått veta och inte heller utnyttja kunskapen i strid med uppdragsgiva-
rens intresse.

9 § För ett värdepappersinstitut som driver verksamhet som avses i 3 § 1
gäller bestämmelserna om handelskommission i lagen (1914:45) om kom-
mission, om inte annat följer av denna lag.

background image

SFS 1994:2015

6892

10 § Vad som föreskrivs om självinträde i 40—45 §§ lagen (1914:45) om

kommission gäller även när ett värdepappersinstitut som driver värdepap-
persrörelse som avses i 3 § 1 utför uppdrag avseende köp, försäljning eller
byte av finansiella instrument genom avtal med ett företag som har sådant
samband med värdepappersinstitutet som avses i 6 kap. 3 § andra stycket.

Vad som sägs i första stycket skall också tillämpas då avtalet ingås med

någon som äger tio procent eller mer av aktiekapitalet eller andelarna eller
av röstetalet i värdepappersinstitutet eller företag som har sådant samband
med värdepappersinstitutet som avses i 6 kap. 3 § andra stycket.

2 kap.

1 § Tillstånd för ett svenskt aktiebolag att driva värdepappersrörelse får

meddelas endast om

1. bolagsordningen inte strider mot denna lag eller någon annan författ-

ning,

2. den planerade verksamheten kan antas komma att uppfylla kraven på

en sund värdepappersrörelse,

3. den som kommer att äga ett kvalificerat innehav i bolaget inte kan

antas motverka en sund utveckling av verksamheten i bolaget, och

4. bolaget uppfyller de villkor som i övrigt anges i denna lag.

2 § Ansökan om tillstånd får göras innan bolaget har registrerats. Har
sådan ansökan gjorts inom sex månader från stiftelseurkundens underteck-
nande, räknas den i 2 kap. 9 § första stycket aktiebolagslagen (1975:1385)
föreskrivna tiden från tillståndsbeslutet.

4 § Ett värdepappersbolag skall ha en styrelse med minst fem ledamöter.
Bolaget skall ha en verkställande direktör.

I ett värdepappersbolag skall minst en av stämman utsedd revisor vara

auktoriserad revisor eller auktoriserat revisionsbolag.

Ett värdepappersbolag skall ha sitt huvudkontor i Sverige.

5 § Ett värdepappersbolag skall när verksamheten påbörjas ha ett bundet
eget kapital som vid tidpunkten för beslut om tillstånd enligt 1 § motsvarar
minst

1. fem miljoner ecu om bolagets verksamhet skall innefatta mottagande

av medel på konto enligt 3 kap. 4 § 4,

2. 730000 ecu om bolaget skall bedriva verksamhet som avses i 1 kap.

3 § 3 eller 5,

3. 125000 ecu om inte högre belopp krävs enligt 1 eller 2, och
4. 50000 ecu om bolaget skall driva enbart verksamhet som avses i

1 kap. 3 § 2 och denna skall avse endast andelar i värdepappersfonder eller

sådana utländska fondföretag som avses i 7 a och 7 b §§ lagen (1990:1114)
om värdepappersfonder.

Finansinspektionen får medge undantag från det högre kapitalkrav som

i 2 föreskrivs för bedrivande av verksamhet enligt 1 kap. 3 § 5, om den
verksamheten bara avser annan medverkan vid emissioner än garantigiv-
ning.

background image

I 11 kap. 7 § aktiebolagslagen (1975:1385) finns bestämmelser om vad

som utgör bundet eget kapital.

Utländska företag

7 §4 Andra utländska företag än sådana som avses i 1 kap. 3 c och 3 d §§
får efter tillstånd av Finansinspektionen driva värdepappersrörelse från
filial.

Tillstånd till filialetablering skall lämnas om företaget står under betryg-

gande tillsyn av myndighet eller något annat behörigt organ i hemlandet
och den planerade verksamheten här i landet kan antas komma att uppfyl-
la kraven på en sund värdepappersrörelse.

Verksamhetsplan

8 § Till ansökan om tillstånd enligt 1, 6 eller 7 § skall fogas en plan för
den tilltänkta verksamheten. Regeringen eller, efter regeringens bemyndi-
gande, Finansinspektionen skall meddela närmare föreskrifter om vad en
sådan plan skall innehålla.

3 kap.

1 § Ett värdepappersbolag får endast förvärva sådan egendom som be-
hövs i rörelsen.

Ett värdepappersbolag får förvärva aktier eller andelar i företag bara

efter tillstånd av Finansinspektionen, om förvärvet ingår som ett led i
organisationen av verksamheten.

1 a § Ett värdepappersbolag som har tillstånd att bedriva verksamhet
som avses i 3 kap. 4 § 4 och 5 får ha kvalificerade innehav av aktier eller
andelar i företag med annan verksamhet än finansiell verksamhet eller
försäkringsverksamhet endast i den mån

1. summan av de kvalificerade innehaven motsvarar högst 60% av

bolagets kapitalbas, och

2. det kvalificerade innehavet i varje enskilt företag motsvarar högst

15 % av bolagets kapitalbas.

Begränsningarna i första stycket gäller inte sådana innehav som avses i

1 § andra stycket.

Aktie eller andel som förvärvats i strid med första stycket skall snarast

avyttras.

Har aktier eller andelar förvärvats inom ramen för de gränser som anges

i första stycket och förändras därefter förhållandet mellan det eller de
kvalificerade innehaven och kapitalbasen så att gränserna överskrids, skall
bolaget så snart det är lämpligt avyttra överskjutande aktier eller andelar.

2 §5 För att skydda en egen fordran får ett värdepappersbolag dels på
offentlig auktion eller på en svensk eller utländsk börs, en auktoriserad
marknadsplats eller någon annan reglerad marknad eller vid exekutiv
försäljning köpa egendom som är utmätt eller utgör säkerhet för fordring-
en, dels överta egendom som betalning för fordran även om egendomen

SFS 1994:2015

6893

4

Senaste lydelse 1992:162.

5

Senaste lydelse 1992:559.

background image

SFS 1994:2015

6894

6

Senaste lydelse 1993:937.

inte behövs i rörelsen, om det finns anledning att anta att bolaget annars
skulle göra en avsevärd förlust.

Sådan egendom skall avyttras så snart det är lämpligt och senast när det

kan ske utan förlust för värdepappersbolaget. Har egendomen inte avytt-
rats inom tre år från förvärvet, krävs Finansinspektionens tillstånd för
fortsatt innehav.

3 § Ytterligare bestämmelser om svenska värdepappersinstituts rätt att
förvärva finansiella instrument finns i 4 kap.

4 §6 Ett värdepappersbolag och ett utländskt företag hemmahörande

utanför EES som fått tillstånd att driva värdepappersrörelse får, med
Finansinspektionens tillstånd, som ett led i rörelsen

1. lämna råd i finansiella frågor,

2. ta emot värdepapper för förvaring,
3. ta emot medel med redovisningsskyldighet,
4. ta emot kunders medel på konto för att underlätta värdepappersrörel-

sen,

5. lämna kunder kredit mot säkerhet för placeringar i finansiella instru-

ment för att underlätta värdepappersrörelsen,

6. utföra valutaväxlingstransaktioner.
Tillstånd enligt första stycket 4 får meddelas endast tillsammans med

tillstånd enligt 5.

När det finns särskilda skäl får Finansinspektionen medge att ett värde-

pappersbolag utövar annan verksamhet än som anges i första stycket, om
den kan antas komma att underlätta rörelsen.

Ett utländskt foretag får beviljas tillstånd enligt första eller tredje stycket

endast om företaget får bedriva motsvarande verksamhet i sitt hemland.

I lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande finns bestämmel-

ser om rätt för värdepappersinstitut att bedriva pensionssparrörelse.

5 § Medel som tas emot med redovisningsskyldighet enligt 4 § första
stycket 3 skall genast avskiljas och sättas in på räkning i bankinstitut.

Ett värdepappersbolag och ett utländskt företag som enligt 4 § första

stycket 4 tar emot medel på konto skall ha en med hänsyn till rörelsens art
och omfattning tillräcklig betalningsberedskap.

Vid mottagande av medel på konto skall skriftlig överenskommelse om

detta träffas med kunden.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen

får meddela närmare föreskrifter om mottagande av medel på konto.

4 kap.

1 § Ett svenskt värdepappersinstitut får förvärva finansiella instrument

som ett led i en normal likviditetsförvaltning.

2 § Ett svenskt värdepappersinstitut som har tillstånd att driva värde-
pappersrörelse enligt 1 kap. 3 § 3 får förvärva finansiella instrument för
den rörelsen.

background image

3 § Ett svenskt värdepappersinstitut som har tillstånd att driva värde-
pappersrörelse enligt 1 kap. 3 § 5 får förvärva finansiella instrument som
institutet medverkar till att avsätta på marknaden. Dessa skall avyttras så
snart det är lämpligt och senast inom tre år från förvärvet. Om det finns
synnerliga skäl kan Finansinspektionen medge att de finansiella instru-
menten får innehas under längre tid.

5 kap.

1 § Bestämmelser om kapitaltäckning och stora exponeringar fmns i

lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditin-
stitut och värdepappersbolag.

Ett värdepappersbolags kapitalbas får inte understiga det belopp som

enligt 2 kap. 5 § krävdes när rörelsen påbörjades.

2 § Ett värdepappersbolag skall ha en försäkring för skadeståndsskyldig-
het som det kan komma att ådra sig vid utförande av tjänster i rörelsen.
Närmare föreskrifter om sådan försäkring får meddelas av regeringen eller,
efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen.

6 kap.

Ägarprövning

3 a § Ett direkt eller indirekt förvärv av aktier i ett värdepappersbolag,
som medför att förvärvarens sammanlagda innehav utgör ett kvalificerat
innehav, får ske bara efter tillstånd av Finansinspektionen. Detsamma
gäller ett förvärv som innebär att ett kvalificerat innehav ökas så att det
uppgår till eller överstiger 20, 33 eller 50% av aktiekapitalet eller röstetalet
för samtliga aktier eller så att värdepappersbolaget blir dotterföretag.

Om ett förvärv enligt första stycket skulle innebära att värdepappersbo-

laget blev dotterföretag till eller kom under bestämmande inflytande av ett

värdepappersföretag som är auktoriserat i ett annat land inom EES, mo-
derföretag till ett sådant företag eller en fysisk eller juridisk person som
annars har ett bestämmande inflytande över ett sådant foretag, får frågan
om tillstånd avgöras först efter samråd med de behöriga myndigheterna i

detta land.

3 b § Finansinspektionen skall ge tillstånd till förvärv enligt 3 a §, om det
inte kan antas att förvärvaren kommer att motverka en sund utveckling av
bolagets verksamhet. Inspektionen får föreskriva en viss tid inom vilken
ett förvärv skall genomföras.

Finansinspektionen skall meddela beslut i ett ärende enligt denna para-

graf inom tre månader från det att ansökan om tillstånd gjordes.

3 c § Den som avser att avyttra ett kvalificerat innehav eller en så stor
del av ett kvalificerat innehav att innehavet därigenom kommer att under-
stiga någon av de i 3 a § angivna gränserna skall underrätta Finansinspek-
tionen om detta.

6895

SFS 1994:2015

background image

6896

SFS 1994:2015

3 d § När ett värdepappersbolag får kännedom om att aktier i bolaget
blivit föremål för ett sådant förvärv som avses i 3 a § eller för en sådan
avyttring som avses i 3 c §, skall bolaget snarast anmäla förvärvet eller
avyttringen till Finansinspektionen.

Ett värdepappersbolag skall årligen till Finansinspektionen anmäla

namnen på de aktieägare som har ett kvalificerat innehav av aktier i
bolaget samt storleken på innehaven.

3 e § Om ägaren till ett kvalificerat innehav av aktier utövar eller kan
tänkas komma att utöva sitt inflytande på ett sätt som motverkar en sund
utveckling av verksamheten i värdepappersbolaget, får Finansinspek-
tionen besluta att aktierna inte får företrädas vid bolagsstämman.

Om ägaren till ett kvalificerat innehav av aktier har underlåtit att ansöka

om tillstånd till ett förvärv som avses i 3 a § eller har förvärvat aktier i
strid med inspektionens beslut, får inspektionen besluta att aktierna inte
får företrädas vid bolagsstämman eller att röster avgivna för sådana aktier
skall vara ogiltiga.

Finansinspektionen får också förelägga en aktieägare som sägs i första

och andra styckena att avyttra så stor del av aktierna att innehavet därefter
inte är kvalificerat.

Aktier som omfattas av ett beslut av inspektionen enligt första, andra

eller tredje stycket skall inte medräknas när det fordras samtycke av ägare
till en viss del av aktierna i bolaget för att ett beslut skall bli giltigt eller en
befogenhet skall få utövas.

4 § Finansinspektionen skall vid sin tillsyn enligt denna lag se till att en
sund utveckling av värdepappersmarknaden främjas.

5 § Finansinspektionen får förordna en revisor att med övriga revisorer
delta i revisionen av ett svenskt värdepappersinstitut. Inspektionen får när
som helst återkalla ett sådant förordnande och utse en ny revisor.

Revisorn har rätt till skäligt arvode för sitt arbete av värdepappersinsti-

tutet. Arvodets storlek bestäms av inspektionen.

6 § Finansinspektionen får, när det anses nödvändigt, sammankalla sty-
relsen i ett svenskt värdepappersinstitut. Har styrelsen inte rättat sig efter
en begäran från inspektionen om att kalla till en extra stämma, får inspek-
tionen utfärda sådan kallelse.

Företrädare för inspektionen får närvara vid stämma och vid sådant

styrelsesammanträde som inspektionen har sammankallat samt delta i
överläggningarna.

Särskilt om tillsynen över filialer till utländska företag hemmahörande

inom EES

6 a § Finansinspektionen skall, med avseende på ett utländskt företag
hemmahörande inom EES, vilket driver verksamhet här i landet från filial
eller genom direkt tillhandahållande av tjänster, lämna de uppgifter till
den behöriga myndigheten i företagets hemland som denna myndighet
behöver för sin tillsyn över företaget.

background image

6 b § Efter anmälan till Finansinspektionen kan en behörig myndighet i
ett annat land inom EES företa undersökning hos en här i landet inrättad
filial till företag hemmahörande i det andra landet.

På begäran av en behörig myndighet i ett annat land inom EES skall

Finansinspektionen själv företa en sådan undersökning som avses i första
stycket. Finansinspektionen kan tillåta att undersökningen i stället utförs
av revisorer eller andra sakkunniga.

7 § Om ett svenskt värdepappersinstitut har fattat beslut som strider
mot denna lag eller någon annan författning som reglerar dess verksamhet,
mot föreskrift som meddelats med stöd av denna lag eller mot bolagsord-
ningen, får Finansinspektionen förbjuda verkställighet av beslutet. Har
beslutet redan verkställts får inspektionen förelägga institutet att göra

rättelse, om det är möjligt.

8 § Finansinspektionen får förelägga ett svenskt värdepappersinstitut att
upphöra med verksamhet som innefattar handel med finansiella instru-

ment på en marknad, om det med hänsyn till reglerna för eller tillsynen
över marknaden framstår som uppenbart olämpligt att institutet bedriver
handel där.

8 a § Har Finansinspektionen av en behörig myndighet i ett annat land

inom EES underrättats om att ett svenskt värdepappersbolag överträtt
föreskrifter som i det landet gäller för bolaget, får inspektionen vidta de i
7, 9 och 9 a §§ angivna åtgärderna mot bolaget, om någon omständighet
motsvarande vad som där sägs föreligger. Inspektionen skall underrätta
den behöriga myndigheten i det andra landet om vilka åtgärder som
vidtas.

Särskilda bestämmelser om ingripanden mot utländska företag
8 b § Om ett företag, som är hemmahörande i ett annat land inom EES,

driver verksamhet här i landet från filial eller genom direkt tillhandahål-
lande av tjänster och därvid överträder denna lag eller föreskrift som
meddelats med stöd av lagen eller på annat sätt visar sig olämpligt att
utöva sådan verksamhet, får Finansinspektionen förelägga företaget att

göra rättelse.

Om företaget inte följer föreläggandet, skall inspektionen underrätta

behörig myndighet i företagets hemland.

Om rättelse ändå inte sker, får inspektionen förbjuda företaget att göra

nya åtaganden här i landet. Innan förbud meddelas skall inspektionen
underrätta behörig myndighet i företagets hemland. I brådskande fall får
inspektionen meddela förbud utan föregående underrättelse till hemlands-
myndigheten. Denna skall då underrättas så snart det kan ske.

8 c § Om ett företag, som är hemmahörande i ett annat land inom EES
och driver verksamhet här i landet från filial eller genom direkt tillhanda-
hållande av tjänster, har fått sitt verksamhetstillstånd återkallat i hemlan-
det, skall Finansinspektionen genast förbjuda företaget att göra nya åta-
ganden i Sverige.

218-SFS 1994

6897

SFS 1994:2015

background image

6898

SFS 1994:2015

8 d § Om ett utländskt företag, som är hemmahörande i ett land utanför
EES, driver värdepappersrörelse från filial här i landet och därvid överträ-
der en bestämmelse som avses i 7 § eller på annat sätt visat sig olämpligt
att driva värdepappersrörelse, får Finansinspektionen återkalla filialtill-
ståndet eller, om det är tillräckligt, meddela varning.

Om filialtillståndet återkallas gäller 9 a § andra och tredje styckena i

tillämpliga delar.

Inspektionen skall underrätta tillsynsmyndigheten i det land där företa-

get har sitt säte om åtgärder som har vidtagits med stöd av denna paragraf.

9 § Tillstånd som enligt denna lag har lämnats ett värdepappersinstitut
skall återkallas av Finansinspektionen om:

1. institutet inte inom ett år från beviljande av tillstånd har börjat driva

sådan rörelse som tillståndet avser, eller om bolaget dessförinnan förklarat
sig avstå från tillståndet,

2. institutet under en tid av minst sex månader inte drivit sådan verk-

samhet som tillståndet avser, eller

3. institutet genom att överträda denna lag eller föreskrift som medde-

lats med stöd av lagen eller på annat sätt visat sig olämpligt att utöva sådan
rörelse som tillståndet avser.

Ett värdepappersbolags tillstånd skall dessutom återkallas om bolagets

kapitalbas understiger det minsta belopp som föreskrivs i 5 kap. 1 § andra
stycket och bristen inte har täckts inom tre månader efter det att den blev
känd för bolaget.

9 a § Om det är tillräckligt får inspektionen i de fall som anges i 9 § första
stycket 3 i stället för att återkalla tillståndet meddela varning.

Om tillståndet återkallas får inspektionen besluta om hur avvecklingen

av rörelsen skall ske. Till dess avvecklingen har genomförts gäller i tillämp-
liga delar bestämmelserna i detta kapitel.

Ett beslut om återkallelse får förenas med förbud att fortsätta verksam-

heten.

10 § Om någon driver sådan verksamhet som omfattas av denna lag

utan att ha erforderligt tillstånd till det, skall Finansinspektionen förelägga
honom att upphöra med verksamheten.

Är det osäkert om lagen är tillämplig på en viss verksamhet, får inspek-

tionen förelägga den som driver verksamheten att lämna de upplysningar
om verksamheten som behövs för att bedöma om lagen är tillämplig.

Ett föreläggande enligt denna paragraf som avser ett utländskt företag

får riktas såväl mot det utländska företaget som mot den som här i landet
är verksam för företagets räkning.

11 § Värdepappersinstitut skall med årliga avgifter bekosta Finansin-
spektionens verksamhet enligt de närmare föreskrifter som regeringen
meddelar.

background image

6899

SFS 1994:2015

7 kap.

2 § Om Finansinspektionen i ett ärende om tillstånd enligt 2 kap. 1 §
inte har meddelat beslut inom sex månader från det att en fullständig
ansökan gavs in, får sökanden begära förklaring av kammarrätten att
ärendet onödigt uppehålls. Om Finansinspektionen inte har meddelat
beslut inom sex månader efter det att en sådan förklaring avgetts, skall det
anses som att ansökan har avslagits.

Om Finansinspektionen inte har överlämnat underrättelse som avses i 1

kap. 6 a § första stycket till behörig myndighet i utlandet inom tre månader
efter det att en fullständig ansökan gavs in, får sökanden begära förklaring
av kammarrätten att ärendet onödigt uppehålls. Om underrättelse inte har
överlämnats inom tre månader efter det att en sådan förklaring avgetts,
skall det anses som att ansökan har avslagits.

1. Denna lag träder i kraft, i fråga om 1 kap. 1 § tredje stycket och 3 b §,

5 kap. 2 §, de ändrade beteckningarna av 3 kap. 7 a § och 5 kap. 5 § samt

upphävandet av 3 kap. 7 § och 5 kap. 2 —4 §§, den 1 januari 1995 och i
övrigt den 1 januari 1996.

2. I fråga om värdepappersbolag som beviljats tillstånd före lagens

ikraftträdande gäller vid tillämpning av 5 kap. 1 § andra stycket och 6 kap.
9 § andra stycket att kapitalbasen inte får understiga ett belopp som vid
tidpunkten för ikraftträdandet skulle ha krävts för beviljande av tillstånd
enligt de nya föreskrifterna.

3. Frågor om tillstånd enligt de nya föreskrifterna får prövas före ikraft-

trädandet. Ett beslut i en sådan fråga skall gälla tidigast från ikraftträdan-
det. Har ansökan om tillstånd då getts in, får den tillståndspliktiga verk-
samheten fortsättas till dess att ansökan har prövats slutligt.

På regeringens vägnar

JAN NYGREN

Göran Haag
(Finansdepartementet)

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.