SFS 1994:2017 Lag om ändring i lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden / SFS 1994:2017 Lag om ändring i lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet
SFS 1994_2017 Lag om ändring i lagen (1992_543) om börs- och clearingverksamhet

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:18px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;line-height:14px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft25{font-size:13px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft31{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft32{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:650px;height:908px;"> <img width="650" height="908" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:846px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft10">6900 </p> <p style="position:absolute;top:433px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>Lag <br/>om �ndring i lagen (1992:543) om b�rs- och <br/>clearingverksamhet; </b></p> <p style="position:absolute;top:504px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 20 december 1994. </p> <p style="position:absolute;top:537px;left:176px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (1992:543) om b�rs-</p> <p style="position:absolute;top:553px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft10">och clearingverksamhet </p> <p style="position:absolute;top:569px;left:176px;white-space:nowrap" class="ft13"><i>dels</i> att 3 kap. 1 �, 4 kap. 3 och 4 ��, 7 kap. 4 � samt 8 kap. 6 � skall ha </p> <p style="position:absolute;top:585px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft10">f�ljande lydelse, </p> <p style="position:absolute;top:602px;left:176px;white-space:nowrap" class="ft13"><i>dels</i> att det i lagen skall f�ras in en ny paragraf, 7 kap. 2 a �, samt </p> <p style="position:absolute;top:618px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft10">n�rmast f�re den paragrafen en ny rubrik av f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:661px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>3 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:683px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 �</b> En b�rs f�r som medlemmar ha endast </p> <p style="position:absolute;top:699px;left:177px;white-space:nowrap" class="ft10">1. Riksbanken, </p> <p style="position:absolute;top:716px;left:176px;white-space:nowrap" class="ft10">2. v�rdepappersinstitut som har tillst�nd att driva v�rdepappersr�relse </p> <p style="position:absolute;top:732px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft10">enligt 1 kap. 3 � 1, 2 eller 3 lagen (1991:981) om v�rdepappersr�relse, </p> <p style="position:absolute;top:748px;left:177px;white-space:nowrap" class="ft10">3. utl�ndska f�retag som har s�te i ett land inom EES och som i det </p> <p style="position:absolute;top:765px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft10">landet har tillst�nd att driva s�dan verksamhet som avses i 2, och </p> <p style="position:absolute;top:781px;left:176px;white-space:nowrap" class="ft10">4. andra utl�ndska f�retag som i sitt hemland f�r driva s�dan verksam-</p> <p style="position:absolute;top:797px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft18">het som avses i 2 och som d�r st�r under betryggande tillsyn av myndighet <br/>eller annat beh�rigt organ. </p> <p style="position:absolute;top:837px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:834px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft16"> Prop. 1994/95:50, bet. 1994/95: NU 12, rskr. 1994/95:164. Jfr r�dets direktiv </p> <p style="position:absolute;top:846px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft16">93/22/EEG (EGT nr L 141, 11.6.1993, s. 27). </p> <p style="position:absolute;top:433px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>SFS 1994:2017 </b></p> <p style="position:absolute;top:454px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket <br/>den 30 december 1994 </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:644px;height:904px;"> <img width="644" height="904" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:43px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft20">Till b�rsmedlem f�r antas endast den som har tillr�ckliga finansiella </p> <p style="position:absolute;top:59px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft20">resurser och i �vrigt �r l�mplig att delta i handeln vid b�rsen. </p> <p style="position:absolute;top:103px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>4 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:125px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>3 �</b> Kurser noteras med ledning av de k�panbud, s�ljanbud och betal-<br/>kurser som f�rekommer vid eller rapporteras till b�rsen. Information om <br/>kurser och oms�ttningsuppgifter betr�ffande varje finansiellt instrument <br/>som noteras vid b�rsen skall offentligg�ras omedelbart, om inte Finansin-<br/>spektionen med h�nsyn till handelns effektivitet till�ter n�got annat. S�-<br/>dan information skall vidare dagligen sammanst�llas och offentligg�ras i <br/>den ordning och omfattning som regeringen eller, efter regeringens bemyn-<br/>digande, Finansinspektionen f�reskriver. </p> <p style="position:absolute;top:271px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>4 �</b> En b�rsmedlem skall, p� det s�tt och i den omfattning som b�rsen <br/>best�mmer, till b�rsen anm�la avslut som medlemmen utanf�r b�rsen har <br/>gjort f�r egen eller n�gon annans r�kning i de finansiella instrument som <br/>noteras vid b�rsen. Om ett s�dant avslut har skett vid en auktoriserad <br/>marknadsplats och avser inregistrerade fondpapper, beh�ver avslutet inte <br/>anm�las till b�rsen. Detsamma g�ller om avslutet skett vid en utl�ndsk <br/>b�rs inom EES. </p> <p style="position:absolute;top:410px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>7 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:432px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft22"><i>Deltagande i handeln </i></p> <p style="position:absolute;top:451px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft25"><b>2 a �</b> En auktoriserad marknadsplats �r skyldig att l�ta s�dana institut <br/>och f�retag som avses i 3 kap. 1 � f�rsta stycket 2 - 4 delta i handeln vid <br/>marknadsplatsen, om de uppfyller av marknadsplatsen uppst�llda krav. </p> <p style="position:absolute;top:516px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>4 �</b> Kurser noteras med ledning av de k�panbud, s�ljanbud och betal-</p> <p style="position:absolute;top:533px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft24">kurser som f�rekommer vid eller anm�ls till den auktoriserade marknads-<br/>platsen. Information om kurser och oms�ttningsuppgifter skall betr�ffan-<br/>de varje finansiellt instrument som noteras vid den auktoriserade mark-<br/>nadsplatsen dagligen sammanst�llas och offentligg�ras i den ordning och </p> <p style="position:absolute;top:597px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft24">omfattning som regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finans-<br/>inspektionen f�reskriver. </p> <p style="position:absolute;top:658px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>8 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:680px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>6 �</b> En clearingorganisation f�r som medlem ha endast den som har en <br/>betryggande kapitalstyrka och som i �vrigt bed�ms vara l�mplig att delta i <br/>clearingen hos organisationen. </p> <p style="position:absolute;top:728px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft20">En clearingorganisation som anordnar clearing av optioner eller termi-</p> <p style="position:absolute;top:745px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft24">ner som handlas vid en b�rs eller auktoriserad marknadsplats �r skyldig att <br/>till clearingmedlem anta s�dana institut och f�retag som avses i 3 kap. 1 � <br/>f�rsta stycket 2  4, om de uppfyller av clearingorganisationen uppst�llda <br/>krav. </p> <p style="position:absolute;top:810px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft20">Om en clearingmedlem inte l�ngre uppfyller de krav som anges i f�rsta </p> <p style="position:absolute;top:826px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft24">stycket, skall clearingorganisationen besluta att medlemskapet skall upp-<br/>h�ra. </p> <p style="position:absolute;top:844px;left:582px;white-space:nowrap" class="ft20">6901 </p> <p style="position:absolute;top:42px;left:512px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>SFS 1994:2017 </b></p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:648px;height:906px;"> <img width="648" height="906" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:125px;left:178px;white-space:nowrap" class="ft30">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1996. </p> <p style="position:absolute;top:158px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft30">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:191px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft30">JAN NYGREN </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:380px;white-space:nowrap" class="ft32">G�ran Haag <br/>(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:44px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 1994:2017 </b></p> <p style="position:absolute;top:44px;left:179px;white-space:nowrap" class="ft30">Har ett clearingmedlemskap upph�rt p� grund av beslut enligt tredje </p> <p style="position:absolute;top:60px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft32">stycket, f�r medlemmen, om det finns s�rskilda sk�l, �nd� vidta �tg�rder i <br/>f�rh�llande till clearingorganisationen f�r att skydda uppdragsgivare mot <br/>f�rlust. </p> <p style="position:absolute;top:844px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft30">6902 </p> </div> </div>
background image

6900

Lag
om �ndring i lagen (1992:543) om b�rs- och
clearingverksamhet;

utf�rdad den 20 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (1992:543) om b�rs-

och clearingverksamhet

dels att 3 kap. 1 �, 4 kap. 3 och 4 ��, 7 kap. 4 � samt 8 kap. 6 � skall ha

f�ljande lydelse,

dels att det i lagen skall f�ras in en ny paragraf, 7 kap. 2 a �, samt

n�rmast f�re den paragrafen en ny rubrik av f�ljande lydelse.

3 kap.

1 � En b�rs f�r som medlemmar ha endast

1. Riksbanken,

2. v�rdepappersinstitut som har tillst�nd att driva v�rdepappersr�relse

enligt 1 kap. 3 � 1, 2 eller 3 lagen (1991:981) om v�rdepappersr�relse,

3. utl�ndska f�retag som har s�te i ett land inom EES och som i det

landet har tillst�nd att driva s�dan verksamhet som avses i 2, och

4. andra utl�ndska f�retag som i sitt hemland f�r driva s�dan verksam-

het som avses i 2 och som d�r st�r under betryggande tillsyn av myndighet
eller annat beh�rigt organ.

1

Prop. 1994/95:50, bet. 1994/95: NU 12, rskr. 1994/95:164. Jfr r�dets direktiv

93/22/EEG (EGT nr L 141, 11.6.1993, s. 27).

SFS 1994:2017

Utkom fr�n trycket
den 30 december 1994

background image

Till b�rsmedlem f�r antas endast den som har tillr�ckliga finansiella

resurser och i �vrigt �r l�mplig att delta i handeln vid b�rsen.

4 kap.

3 � Kurser noteras med ledning av de k�panbud, s�ljanbud och betal-
kurser som f�rekommer vid eller rapporteras till b�rsen. Information om
kurser och oms�ttningsuppgifter betr�ffande varje finansiellt instrument
som noteras vid b�rsen skall offentligg�ras omedelbart, om inte Finansin-
spektionen med h�nsyn till handelns effektivitet till�ter n�got annat. S�-
dan information skall vidare dagligen sammanst�llas och offentligg�ras i
den ordning och omfattning som regeringen eller, efter regeringens bemyn-
digande, Finansinspektionen f�reskriver.

4 � En b�rsmedlem skall, p� det s�tt och i den omfattning som b�rsen
best�mmer, till b�rsen anm�la avslut som medlemmen utanf�r b�rsen har
gjort f�r egen eller n�gon annans r�kning i de finansiella instrument som
noteras vid b�rsen. Om ett s�dant avslut har skett vid en auktoriserad
marknadsplats och avser inregistrerade fondpapper, beh�ver avslutet inte
anm�las till b�rsen. Detsamma g�ller om avslutet skett vid en utl�ndsk
b�rs inom EES.

7 kap.

Deltagande i handeln

2 a � En auktoriserad marknadsplats �r skyldig att l�ta s�dana institut
och f�retag som avses i 3 kap. 1 � f�rsta stycket 2 - 4 delta i handeln vid
marknadsplatsen, om de uppfyller av marknadsplatsen uppst�llda krav.

4 � Kurser noteras med ledning av de k�panbud, s�ljanbud och betal-

kurser som f�rekommer vid eller anm�ls till den auktoriserade marknads-
platsen. Information om kurser och oms�ttningsuppgifter skall betr�ffan-
de varje finansiellt instrument som noteras vid den auktoriserade mark-
nadsplatsen dagligen sammanst�llas och offentligg�ras i den ordning och

omfattning som regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finans-
inspektionen f�reskriver.

8 kap.

6 � En clearingorganisation f�r som medlem ha endast den som har en
betryggande kapitalstyrka och som i �vrigt bed�ms vara l�mplig att delta i
clearingen hos organisationen.

En clearingorganisation som anordnar clearing av optioner eller termi-

ner som handlas vid en b�rs eller auktoriserad marknadsplats �r skyldig att
till clearingmedlem anta s�dana institut och f�retag som avses i 3 kap. 1 �
f�rsta stycket 2  4, om de uppfyller av clearingorganisationen uppst�llda
krav.

Om en clearingmedlem inte l�ngre uppfyller de krav som anges i f�rsta

stycket, skall clearingorganisationen besluta att medlemskapet skall upp-
h�ra.

6901

SFS 1994:2017

background image

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1996.

P� regeringens v�gnar

JAN NYGREN

G�ran Haag
(Finansdepartementet)

SFS 1994:2017

Har ett clearingmedlemskap upph�rt p� grund av beslut enligt tredje

stycket, f�r medlemmen, om det finns s�rskilda sk�l, �nd� vidta �tg�rder i
f�rh�llande till clearingorganisationen f�r att skydda uppdragsgivare mot
f�rlust.

6902

;
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.