SFS 1994:2017 Lag om ändring i lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden / SFS 1994:2017 Lag om ändring i lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet
SFS 1994_2017 Lag om ändring i lagen (1992_543) om börs- och clearingverksamhet

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

6900

Lag
om ändring i lagen (1992:543) om börs- och
clearingverksamhet;

utfärdad den 20 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1992:543) om börs-

och clearingverksamhet

dels att 3 kap. 1 §, 4 kap. 3 och 4 §§, 7 kap. 4 § samt 8 kap. 6 § skall ha

följande lydelse,

dels att det i lagen skall föras in en ny paragraf, 7 kap. 2 a §, samt

närmast före den paragrafen en ny rubrik av följande lydelse.

3 kap.

1 § En börs får som medlemmar ha endast

1. Riksbanken,

2. värdepappersinstitut som har tillstånd att driva värdepappersrörelse

enligt 1 kap. 3 § 1, 2 eller 3 lagen (1991:981) om värdepappersrörelse,

3. utländska företag som har säte i ett land inom EES och som i det

landet har tillstånd att driva sådan verksamhet som avses i 2, och

4. andra utländska företag som i sitt hemland får driva sådan verksam-

het som avses i 2 och som där står under betryggande tillsyn av myndighet
eller annat behörigt organ.

1

Prop. 1994/95:50, bet. 1994/95: NU 12, rskr. 1994/95:164. Jfr rådets direktiv

93/22/EEG (EGT nr L 141, 11.6.1993, s. 27).

SFS 1994:2017

Utkom från trycket
den 30 december 1994

background image

Till börsmedlem får antas endast den som har tillräckliga finansiella

resurser och i övrigt är lämplig att delta i handeln vid börsen.

4 kap.

3 § Kurser noteras med ledning av de köpanbud, säljanbud och betal-
kurser som förekommer vid eller rapporteras till börsen. Information om
kurser och omsättningsuppgifter beträffande varje finansiellt instrument
som noteras vid börsen skall offentliggöras omedelbart, om inte Finansin-
spektionen med hänsyn till handelns effektivitet tillåter något annat. Så-
dan information skall vidare dagligen sammanställas och offentliggöras i
den ordning och omfattning som regeringen eller, efter regeringens bemyn-
digande, Finansinspektionen föreskriver.

4 § En börsmedlem skall, på det sätt och i den omfattning som börsen
bestämmer, till börsen anmäla avslut som medlemmen utanför börsen har
gjort för egen eller någon annans räkning i de finansiella instrument som
noteras vid börsen. Om ett sådant avslut har skett vid en auktoriserad
marknadsplats och avser inregistrerade fondpapper, behöver avslutet inte
anmälas till börsen. Detsamma gäller om avslutet skett vid en utländsk
börs inom EES.

7 kap.

Deltagande i handeln

2 a § En auktoriserad marknadsplats är skyldig att låta sådana institut
och företag som avses i 3 kap. 1 § första stycket 2 - 4 delta i handeln vid
marknadsplatsen, om de uppfyller av marknadsplatsen uppställda krav.

4 § Kurser noteras med ledning av de köpanbud, säljanbud och betal-

kurser som förekommer vid eller anmäls till den auktoriserade marknads-
platsen. Information om kurser och omsättningsuppgifter skall beträffan-
de varje finansiellt instrument som noteras vid den auktoriserade mark-
nadsplatsen dagligen sammanställas och offentliggöras i den ordning och

omfattning som regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finans-
inspektionen föreskriver.

8 kap.

6 § En clearingorganisation får som medlem ha endast den som har en
betryggande kapitalstyrka och som i övrigt bedöms vara lämplig att delta i
clearingen hos organisationen.

En clearingorganisation som anordnar clearing av optioner eller termi-

ner som handlas vid en börs eller auktoriserad marknadsplats är skyldig att
till clearingmedlem anta sådana institut och företag som avses i 3 kap. 1 §
första stycket 2 � 4, om de uppfyller av clearingorganisationen uppställda
krav.

Om en clearingmedlem inte längre uppfyller de krav som anges i första

stycket, skall clearingorganisationen besluta att medlemskapet skall upp-
höra.

6901

SFS 1994:2017

background image

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

På regeringens vägnar

JAN NYGREN

Göran Haag
(Finansdepartementet)

SFS 1994:2017

Har ett clearingmedlemskap upphört på grund av beslut enligt tredje

stycket, får medlemmen, om det finns särskilda skäl, ändå vidta åtgärder i
förhållande till clearingorganisationen för att skydda uppdragsgivare mot
förlust.

6902

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.