SFS 1994:2020 Lag om ändring i lagen (1994:806) om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden / SFS 1994:2020 Lag om ändring i lagen (1994:806) om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse
SFS 1994_2020 Lag om ändring i lagen (1994_806) om ändring i lagen (1991_981) om värdepappersrörelse

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

6904

Lag
om ändring i lagen (1994:806) om ändring i lagen
(1991:981) om värdepappersrörelse;

SFS 1994:2020
Utkom från trycket

den 30 december 1994

utfärdad den 20 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 kap. 6 § lagen (1991:981) om

värdepappersrörelse i paragrafens lydelse enligt lagen (1994:806) om änd-
ring i nämnda lag skall ha följande lydelse.

3 kap.

6 § Kredit enligt 4 § första stycket 5 får beviljas endast om låntagaren på
goda grunder kan förväntas fullgöra låneförbindelsen. För kredit som
lämnas skall det finnas betryggande säkerhet.

Lämnas aktier som säkerhet för kredit och ingår som en mindre del

bland dessa även aktier i ett värdepappersbolag som lämnar krediten eller
dess moderbolag, får värdepappersbolaget trots förbuden i 7 kap. 2 §
aktiebolagslagen (1975:1385) och 6 kap. 9§ försäkringsrörelselagen
(1982:713) som pant ta emot även dessa aktier. Regeringen eller, efter
regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får utfärda närmare före-
skrifter om vilka begränsningar som skall gälla i sådana fall.

1

Prop. 1994/95:50, bet. 1994/95:NU12, rskr. 1994/95:164.

background image

6905

SFS 1994:2020

På regeringens vägnar

JAN NYGREN

Göran Haag
(Finansdepartementet)

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.