SFS 1995:541 Lag om ändring i lagen (1994:2015) om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden / SFS 1995:541 Lag om ändring i lagen (1994:2015) om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse
SFS 1995_541 Lag om ändring i lagen (1994_2015) om ändring i lagen (1991_981) om värdepappersrörelse

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

899

1

Prop. 1994/95: 152, bet. 1994/95: NU23, rskr. 1994/95:315.

2

Senaste lydelse 1994:2015.

SFS 1995:541
Utkom från trycket
den 1 juni 1995

Lag
om ändring i lagen (1994:2015) om ändring i lagen
(1991:981) om värdepappersrörelse;

utfärdad den 18 maj 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 4 § lagen (1994:2015) om

ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse skall ha följande lydel-
se.

2 kap.

4 §2 Ett värdepappersbolag skall ha en styrelse med minst fem ledamöter.
Bolaget skall ha en verkställande direktör.

I ett värdepappersbolag skall minst en av stämman utsedd revisor vara

auktoriserad revisor. Till revisor kan utses även ett registrerat revisionsbo-
lag. Bestämmelser om vem som kan vara huvudansvarig för revisionen
och om underrättelseskyldighet finns i 12 § lagen (1995: 528) om revisorer.

Ett värdepappersbolag skall ha sitt huvudkontor i Sverige.

På regeringens vägnar

JAN NYGREN

Göran Haag
(Finansdepartementet)

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.