SFS 1995:86 Lag om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse

SFS 1995_86 Lag om ändring i lagen (1991_981) om värdepappersrörelse

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

74

SFS 1995:86

Utkom från trycket
den 1 februari 1995

Lag
om ändring i lagen (1991:981) om
värdepappersrörelse;

utfärdad den 12 januari 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 7 kap. 1 § lagen (1991:981) om

värdepappersrörelse skall ha följande lydelse.

7 kap.

1 § Finansinspektionens beslut enligt 6 kap. 6 § och 10 § andra stycket
får inte överklagas.

1

Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165.

background image

Beslut som Finansinspektionen meddelar med stöd av 1 kap. 3 §, 2

kap. 3 och 7 §§, 3 kap. 4 § och 6 kap. 9 § får överklagas hos kammar-
rätten.

Andra beslut som inspektionen meddelar enligt denna lag får över-

klagas hos länsrätten. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till
kammarrätten av länsrättens avgörande.

Inspektionen får bestämma att ett beslut om förbud eller föreläggande

enligt 6 kap. 7 eller 8 § eller om återkallelse enligt 9 § skall gälla
omedelbart.

SFS 1995:86

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats

före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

GÖRAN PERSSON

Göran Haag
(Finansdepartementet)

75

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.