SFS 1995:89 Lag om ändring i lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet

SFS 1995_89 Lag om ändring i lagen (1992_543) om börs- och clearingverksamhet

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

76

SFS 1995:89

Utkom från trycket
den 1 februari 1995

Lag
om ändring i lagen (1992:543) om börs- och
clearingverksamhet;

utfärdad den 12 januari 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 12 kap. 1 § lagen (1992:543)

om börs- och clearingverksamhet skall ha följande lydelse.

12 kap.

1 § Finansinspektionens beslut enligt 11 kap. 5 § och 8 § andra stycket

får inte överklagas.

1

Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165.

background image

SFS 1995:89

Beslut som Finansinspektionen meddelar med stöd av 1 kap. 1 §, 2

kap. 4 §, 4 kap. 5 §, 8 kap. 3 §, 9 kap. 6 §, 10 kap. 4 § och 11 kap. 7

§ får överklagas hos kammarrätten.

Andra beslut som Finansinspektionen meddelar enligt denna lag får

överklagas hos länsrätten. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till
kammarrätten av länsrättens avgörande.

Inspektionen får bestämma att ett beslut om förbud eller föreläggande

enligt 11 kap. 6 § eller om återkallelse enligt 11 kap. 7 § skall gälla
omedelbart.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats

före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

GÖRAN PERSSON

Göran Haag
(Finansdepartementet)

77

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.