SFS 1995:1559 Lag om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

SFS 1995_1559 Lag om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om årsredovisning i kreditinstitut och
värdepappersbolag;

SFS 1995:1559
Utkom från trycket
den 29 december 1995

utfärdad den 20 december 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

1 kap. Inledande bestämmelser

Lagens tillämpningsområde

1 § Denna lag är tillämplig på kreditinstitut och värdepappersbolag. Med

kreditinstitut avses bankaktiebolag, sparbanker, föreningsbanker, kredit-
marknadsbolag, sådana finansbolag och kreditaktiebolag som driver
verksamhet med stöd av punkterna 3-5 i övergångsbestämmelserna till
lagen (1992:1610) om kreditmarknadsbolag, Konungariket Sveriges stads-
hy potekskas sa, Sveriges allmänna hypoteksbank och Svenska skepps-
hypotekskassan. Med värdepappersbolag avses ett svenskt aktiebolag som
fått tillstånd att driva värdepappersrörelse enligt lagen (1991:981) om
värdepappersrörelse.

Bestämmelserna om koncernredovisning i 7 kap. skall tillämpas på fi-

1

Prop. 1995/96:10, bet. 1995/96:LU4, rskr. 1995/96:91. Jfr rådets direktiv 86/635/EEG av

den 8 december 1986 om årsbokslut och sammanställd redovisning för banker och andra
finansiella institut (bankredovisningsdirektivet) (EGT nr L372, 31.12.1986, s.l, Celex
386L0635).

2990

background image

nansiella holdingföretag som uteslutande eller huvudsakligen förvaltar
andelar i dotterföretag som är kreditinstitut eller värdepappersbolag eller
utländska företag av motsvarande slag. Med finansiellt holdingföretag
avses ett företag som är skyldigt att upprätta årsredovisning enligt årsredo-
visningslagen (1995:1554) och vars verksamhet uteslutande eller så gott
som uteslutande består i att i vinstsyfte förvärva och förvalta andelar i
dotterföretag.

Hänvisningarna till årsredovisningslagen
2 § När det i denna lag hänvisas till en bestämmelse i årsredovis-

ningslagen (1995:1554) skall bestämmelsen tillämpas utan hinder av att
den anges gälla för bolag eller aktiebolag, om inte annat särskilt föreskrivs.

Bestämmelser i årsredovisningslagen som gäller moderbolag och dotter-
bolag skall tillämpas på moderföretag och dotterföretag.

Om bestämmelsen i årsredovisningslagen hänvisar till en annan bestäm-

melse i årsredovisningslagen eller till årsredovisningslagen i dess helhet,
skall även hänvisningen tillämpas, om inte annat följer av bestämmelserna i
denna lag eller i föreskrifter som meddelats med stöd av denna lag.

Definitioner
3 § Med bank avses vid tillämpningen av denna lag bankaktiebolag,
sparbank och föreningsbank.

Med hypoteksinstitut avses Konungariket Sveriges stadshypotekskassa,

Sveriges allmänna hypoteksbank och Svenska skeppshypotekskassan.

4 § Följande bestämmelser i 1 kap. årsredovisningslagen (1995:1554)
skall tillämpas:

3 § andra stycket om definition av andelar,
4 och 5 §§ om koncern- och intresseföretagsdefinitioner, samt
6 § om hänsynstagande till vissa rättigheter hos mellanman m.m.

Normgivningsbemyndigande

5 § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspek-
tionen får meddela närmare föreskrifter om

1. kreditinstituts och värdepappersbolags löpande bokföring, årsbokslut,

årsredovisning, koncernredovisning och delårsrapporter, och

2. den koncernredovisning som finansiella holdingföretag skall upprätta

enligt denna lag.

6 § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspek-
tionen får föreskriva att denna lags bestämmelser, eller föreskrifter som
meddelats med stöd av denna lag, om koncerner skall gälla för en grupp av
företag, som inte utgör en koncern enligt 4 §, men som har en gemensam
eller i huvudsak gemensam ledning.

Räkenskapsår för vissa kreditinstitut

7 § För banker och hypoteksinstitut är kalenderår räkenskapsår om inte
annat följer av 12 § tredje stycket bokföringslagen (1976:125).

2991

SFS 1995:1559

background image

2992

SFS 1995:1559

2 kap. Allmänna bestämmelser om årsredovisningen

Årsredovisningens upprättande

1 § Utöver årsbokslut enligt 11 § bokföringslagen (1976:125) skall

kreditinstitut och värdepappersbolag för varje räkenskapsår upprätta
årsredovisning enligt denna lag.

I kreditinstitut eller värdepappersbolag som enligt 10 kap. 3 § andra

stycket aktiebolagslagen (1975:1385) eller 4 kap. 3 § första stycket lagen
(1980:1103) om årsredovisning m.m. i vissa företag är skyldiga att ha auk-
toriserad revisor, skall även en finansieringsanalys ingå i årsredovisningen.

I kreditinstitut och värdepappersbolag som omfattas av lagen

(1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut
och värdepappersbolag, skall även en kapitaltäckningsanalys ingå i årsre-
dovisningen.

Årsredovisningen för en central föreningsbank skall innehålla en sam-

manställning av de egna och de anslutna lokala föreningsbankernas balans-
räkningar och resultaträkningar.

Å rsredovisningslagens tillämpning

2 § Följande bestämmelser om årsredovisningens innehåll i 2 kap. års-
redovisningslagen (1995:1554) skall tillämpas:

1 § andra stycket om årsredovisningens delar,

2 § om överskådlighet och god redovisningssed,
3 § om rättvisande bild,

4 § om andra grundläggande redovisningsprinciper,
5 § om språk och form,

6 § om valuta, samt
7 § första och tredje stycket om årsredovisningens undertecknande.

3 kap. Balansräkning och resultaträkning

Uppställningsformer för balans- och resultaträkningarna
1 § Balansräkningen skall upprättas enligt den uppställningsform som

anges i bilaga 1 till denna lag. Resultaträkningen skall upprättas enligt den
uppställningsform som anges i bilaga 2. Hänvisningar i denna lag till poster
gäller poster i dessa uppställningsformer, om inte annat framgår.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen

får meddela föreskrifter om avvikande uppställningsformer för balansräk-
ningen och resultaträkningen för värdepappersbolag, om avvikelserna är
nödvändiga med hänsyn till dessa bolags särskilda verksamhetsinriktning.

Å rsredovisningslagens tillämpning

2 § Med beaktande av vad som föreskrivs i 3 § skall följande bestäm-
melser om balansräkningen och resultaträkningen i 3 kap. årsredovisnings-
lagen (1995:1554) tillämpas:

1 § om balansräkningens innehåll,

2 § om resultaträkningens innehåll,

4 § första, tredje och fjärde styckena om uppställning och sammanslag-

ning av poster m.m.,

5 § om jämförelsetal,
6 § första stycket om specificering av större periodiseringsposter, samt
9 § första och andra styckena om extraordinära intäkter och kostnader.

background image

Särskilda regler om sammanslagning av poster och om åtaganden
3 § De i 2 § angivna bestämmelserna i 3 kap. årsredovisningslagen
(1995:1554) skall tillämpas med följande avvikelser:

1. Vad som i 4 § fjärde stycket sägs om sammanslagning av poster som

föregås av arabiska siffror skall gälla poster som föregås av små bokstäver.

2. Inom linjen skall, utöver ställda säkerheter och ansvarsförbindelser,

oåterkalleliga åtaganden som innebär risktagande anges.

4 kap. Värderingsregler

Årsredovisningslagens tillämpning

1 § Med beaktande av vad som föreskrivs i 2 § skall följande bestäm-
melser om värderingen i 4 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) tilläm-
pas:

1 och 2 §§ om vad som är anläggningstillgångar och omsättningstill-

gångar,

3 § om anskaffningsvärde för anläggningstillgångar,

4 § om avskrivning av anläggningstillgångar,
5 § om nedskrivning av anläggningstillgångar,
6-8 §§ om uppskrivning av anläggningstillgångar,
9 § om värdering av omsättningstillgångar,

10 § om värdering av pågående arbeten,
11 § första och andra styckena om varulagrets anskaffningsvärde,
12 § om redovisning till bestämd mängd och fast värde,
14 § om egna aktier,
15 § om periodisering av vissa belopp vid upptagande av lån,
16 § om avsättningar, samt
17 § första stycket om specificering av vissa större avsättningar.

Särskilda regler om uppskrivningar och uppskrivningsfond
2 § De i 1 § angivna bestämmelserna i 4 kap. årsredovisningslagen

(1995:1554) skall tillämpas med följande avvikelser:

1. I en bank krävs för uppskrivning av anläggningstillgång enligt 6 §

första stycket Finansinspektionens medgivande.

2. I en sparbank får uppskrivningsbeloppet, vid uppskrivning enligt 6 §

första stycket, tas i anspråk för avsättning till reservfond, och uppskriv-
ningsfonden, i stället för vad som sägs i 7 §, tas i anspråk för avsättning till
reservfond.

3. En bank får inte tillämpa 7 § första stycket 2 om användande av upp-

skrivningsfonden för täckande av förlust.

Vad som är finansiella anläggningstillgångar

3 § Med finansiell anläggningstillgång förstås

1. andelar i intresseföretag och koncernföretag,

2. värdepapper, och
3. annan tillgång än tillgång som skall tas upp i posterna Immateriella

anläggningstillgångar (post 9) och Materiella tillgångar (post 10), allt under
förutsättning att tillgångarna är avsedda att stadigvarande innehas i den
ordinarie verksamheten.

2993

SFS 1995:1559

background image

2994

SFS 1995:1559

Utgifter för bildande av garantifond i sparbank

4 § Utgifter för bildande av garantifond enligt 5 kap. 1 § sparbankslagen
(1987:619) får inte tas upp som tillgång.

Periodisering av överkurs och underkurs

5 § Om det belopp som erlagts för räntebärande värdepapper eller
lånefordringar överstiger eller underskrider det belopp som skall erhållas på

förfallodagen (överkurs respektive underkurs), skall mellanskillnaden
periodiseras.

Vid beräkning av anskaffningsvärdet för räntebärande värdepapper och

lånefordringar skall sådan periodisering av över- eller underkurs som avses
i första stycket beaktas.

En periodisering enligt första stycket får underlåtas under samma förut-

sättningar som de som anges i 4 kap. 15 § andra meningen årsredovisnings-
lagen (1995:1554). Om en periodisering underlåts skall upplysning om
förhållandet lämnas i en not.

Värdering av överlåtbara värdepapper till verkligt värde

6 § Överlåtbara värdepapper som är omsättningstillgångar får värderas
till verkligt värde även när detta värde överstiger anskaffningsvärdet.

7 § Vinst som uppkommer vid tillämpning av 6 § till följd av att det
bokförda värdet överstiger anskaffningsvärdet skall i balansräkningen
sättas av till en fond för orealiserade vinster.

Om summan av orealiserade vinster vid utgången av ett räkenskapsår är

mindre än vid utgången av det föregående räkenskapsåret, skall fonden för
orealiserade vinster sättas ned i samma mån.

Värdering av tillgångar och skulder i utländsk valuta

8 § Tillgångar och skulder i utländsk valuta skall omräknas efter
växelkursen på balansdagen, om de inte genom särskilda åtgärder skyddas
mot eller utgör skydd mot valutakursförändringar.

Materiella och immateriella anläggningstillgångar samt sådana finansiel-

la anläggningstillgångar som utgörs av andelar får utan hinder av första
stycket omräknas efter anskaffningskursen vid förvärvet.

5 kap. Tilläggsupplysningar

Å rsredovisningslagens tillämpning

1 § Utöver vad som följer av övriga bestämmelser i denna lag skall
årsredovisningen innehålla de upplysningar som anges i 3-6 §§ nedan.

Upplysningarna skall lämnas i noter. Om det inte står i strid med kravet på
överskådlighet, får upplysningarna i stället lämnas i balansräkningen eller
resultaträkningen. Vidare skall, med beaktande av vad som föreskrivs i 2 §,
följande bestämmelser om tilläggsupplysningar i 5 kap. årsredovisnings-

lagen (1995:1554) tillämpas:

1 § andra stycket om hänvisningar till noter,

2 § om värderings- och omräkningsprinciper,
3 § om anläggningstillgångar,
4 § om uppgifter om taxeringsvärden,
5 § om uppskrivningsfond,

background image

8 och 9 §§ om uppgifter om dotterföretag och vissa andra företag,

12 § om lån till ledande befattningshavare,
13 § om konvertibla lån,
14 § andra och tredje styckena om förändringar i eget kapital m.m.,
15 § första stycket och 16 § första stycket om upplysningar om skatt,

17 § om medelantalet anställda under räkenskapsåret,
18 och 19 §§ om löner, andra ersättningar och sociala kostnader,

20 § om pensioner och liknande förmåner,
21 § om tidigare styrelse och verkställande direktör,
22 § om suppleanter och vice verkställande direktör,
23 § om avtal om avgångsvederlag, samt
24 § om uppgift om moderföretag.

Särskilda regler om tilläggsupplysningar

2 § De i 1 § angivna bestämmelserna i 5 kap. årsredovisningslagen
(1995:1554) skall tillämpas med följande avvikelser:

1. Fråga om tillstånd enligt 9 § andra stycket att utelämna uppgifter om

dotterföretag och vissa andra företag prövas av Finansinspektionen.

2. Vid tillämpningen av 12 § andra stycket första meningen om lån till

ledande befattningshavare får upplysning om huvudsakliga lånevillkor,
räntesatser samt under räkenskapsåret återbetalda belopp utelämnas.

3. Uppgifter som skall lämnas enligt 19 § första stycket 2 om löner och

ersättningar till anställda, skall även omfatta löner och ersättningar till
delegater i bank.

Upplysningar om tillgångar

3 § Utöver vad som följer av 1 § skall följande uppgifter lämnas om
tillgångar:

1. För överlåtbara värdepapper skall lämnas uppgift om skillnaden mel-

lan anskaffningsvärde och verkligt värde, varvid särskilt skall anges den del
som avser värdepapper redovisade som omsättningstillgångar.

2. Om det bokförda värdet för räntebärande värdepapper överstiger eller

underskrider det belopp som skall infrias på förfallodagen skall mellan-
skillnaden anges. Summan av överstigande belopp skall anges för sig och
summan av underskridande belopp skall anges för sig.

3. Större belopp i posten Övriga tillgångar (post 13) skall specificeras till

sin storlek och art.

4. För varje tillgångspost skall uppdelningen i omsättningstillgångar och

anläggningstillgångar anges.

Upplysningar om skulder och indelning av eget kapital

4 § Utöver vad som följer av 1 § skall följande uppgifter lämnas om
skulder och eget kapital:

1. För varje efterställd skuld som uppgår till mer än tio procent av samtli-

ga efterställda skulder, skall uppgift lämnas om lånebelopp, lånevaluta,
räntesats, förfallodag, omständigheter som kan medföra förtida återbetal-
ning, efterställningsvillkoren samt förutsättningar och villkor för betalning
på förfallodagen eller för konvertering. Vidare skall sammanfattande upp-

lysningar lämnas om vilka regler som gäller för övriga efterställda skulder.

2. Större belopp i posten Övriga skulder (post 4) skall specificeras till sin

storlek och art.

3.1 bankaktiebolag och andra aktiebolag som omfattas av denna lag skall

2995

SFS 1995:1559

background image

2996

SFS 1995:1559

eget kapital delas upp i bundet eget kapital och fritt eget kapital eller an-
samlad förlust. Under bundet eget kapital skall tas upp Aktiekapital,
Överkursfond, Uppskrivningsfond, Reservfond och Fond för orealiserade
vinster. Under fritt eget kapital skall tas upp fria fonder, var för sig, balan-
serad vinst eller förlust samt vinst eller förlust för räkenskapsåret. Balanse-
rad förlust och förlust för räkenskapsåret tas därvid upp som avdragsposter.

4.1 sparbank skall eget kapital delas upp i fonder och vinst eller förlust

för räkenskapsåret. Med fonder avses Grundfond, Uppskrivningsfond,
Reservfond, Fond för orealiserade vinster samt Garantifond. Benämningen
fond får inte användas för annat belopp i balansräkningen. Förlust för rä-
kenskapsåret tas upp som avdragspost.

5. I föreningsbank skall eget kapital delas upp i bundet eget kapital och

fritt eget kapital eller ansamlad förlust. Under bundet eget kapital skall tas
upp Insatskapital, Uppskrivningsfond, Reservfond och Fond för orealisera-
de vinster. Medlemsinsatser och förlagsinsatser skall redovisas var för sig.
Under fritt eget kapital skall tas upp fria fonder, var för sig, balanserad
vinst eller förlust samt vinst eller förlust för räkenskapsåret. Balanserad
förlust och förlust för räkenskapsåret tas därvid upp som avdragsposter.

Upplysningar om resultaträkningens poster

5 § Utöver vad som följer av 1 § skall följande uppgifter lämnas om
resultaträkningens poster:

1. Större belopp i posterna Övriga rörelseintäkter (post 8) och Övriga rö-

relsekostnader (post 11) skall specificeras till sin storlek och art.

2. Posten Kreditförluster, netto (post 12) skall delas upp i nedskrivningar

respektive återföringar av nedskrivningar.

Upplysningar om intresse- och koncernföretag

6 § Utöver vad som följer av 1 § skall följande uppgifter lämnas om
intresseföretag och koncernföretag.

1. För var och en av tillgångsposterna Belåningsbara statsskuldförbindel-

ser m.m. (post 2), Utlåning till kreditinstitut (post 3), Utlåning till allmänhe-
ten (post 4) och Obligationer och andra räntebärande värdepapper (post 5)
skall uppgift lämnas om de fordringar som avser intresseföretag och om de
fordringar som avser koncernföretag.

2. För var och en av skuldposterna Skulder till kreditinstitut (post 1), In-

och upplåning från allmänheten (post 2), Emitterade värdepapper m.m.
(post 3) och Efterställda skulder (post 7) skall uppgift lämnas om de skul-
der som avser intresseföretag och om de skulder som avser koncernföretag.

3. Uppgift om efterställda tillgångar avseende intresseföretag och kon-

cernföretag skall lämnas särskilt för varje tillgångspost.

6 kap. Förvaltningsberättelse, finansieringsanalys och kapital-
täckningsanalys

Årsredovisningslagens tillämpning

1 § Följande bestämmelser i 6 kap. årsredovisningslagen (1995:1554)
skall tillämpas:

1 § första och andra stycket om förvaltningsberättelsens innehåll,

2 § om förslag till dispositioner av vinst eller förlust m.m., samt
3 § om finansieringsanalys.

background image

Särskilda upplysningar i föreningsbanker

2 § En föreningsbank skall i förvaltningsberättelsen även ange

1. väsentliga förändringar i medlemsantalet och summorna av insatsbe-

lopp som skall återbetalas under nästa räkenskapsår enligt 4 kap. 1 och 3 §§
föreningsbanks lagen (1987:620),

2. den rätt till utdelning som gjorda förlagsinsatser medför, samt
3. summan av de förlagsinsatser som har sagts upp och skall lösas in un-

der de två närmast följande räkenskapsåren.

Kapitaltäckningsanalys
3 § I kapitaltäckningsanalysen skall uppgifter lämnas om kapitalbasen
och kapitaltäckningen för kreditrisker och marknadsrisker enligt lagen
(1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut
och värdepappersbolag.

Företag som är moderföretag i en sådan finansiell företagsgrupp som av-

ses i 6 kap. 1 och 2 §§ lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och stora
exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag, skall lämna de upp-
gifter som anges i första stycket beträffande gruppen.

7 kap. Koncernredovisning

Koncernredovisningens upprättande

1 § Kreditinstitut och värdepappersbolag som är moderföretag och
sådana finansiella holdingföretag som avses i 1 kap. 1 § andra stycket skall

för varje räkenskapsår upprätta koncernredovisning enligt denna lag, om
inte annat följer av 5 §.

För moderföretag som enligt 10 kap. 3 § fjärde stycket aktiebolagslagen

(1975:1385) eller 4 kap. 3 § andra stycket lagen (1980:1103) om årsredo-
visning m.m. i vissa företag är skyldiga att ha auktoriserad revisor, skall
även en finansieringsanalys ingå i koncernredovisningen.

För finansiella holdingföretag som avses i 1 kap. 1 § andra stycket och

omfattas av lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar
för kreditinstitut och värdepappersbolag, skall även en kapitaltäckningsana-
lys enligt 6 kap. 3 § ingå i koncernredovisningen.

Å rsredovisningslagens tillämpning

2 § Med beaktande av vad som föreskrivs i 3 § skall följande bestäm-
melser om koncernredovisning i 7 kap. årsredovisningslagen (1995:1554)
tillämpas:

3 § första stycket om koncernredovisningens delar,

4 § om dotterföretag som skall omfattas av koncernredovisningen,
5 § om överskådlighet, god redovisningssed och rättvisande bild,
7 § första stycket första meningen om allmänna krav på koncernbalans-

räkningen och koncernresultaträkningen,

8 § om minoritetsandelar,
9 § om balansdag,

11 § om enhetliga principer för koncernredovisningen och årsredovis-

ningen,

12 § om elimineringar mellan koncernföretag,

2997

SFS 1995:1559

background image

2998

SFS 1995:1559

14 § om förändringar i koncernens sammansättning,

15 och 16 §§ om uppgifter om dotterföretag och vissa andra företag,
17-23 §§ om hur dotterföretag skall räknas in i koncernredovisningen,

samt

24-29 §§ om hur andelar i intresseföretag och vissa andra företag skall

räknas in i koncernredovisningen.

Särskilda regler för andelar i dotterföretag i vissa fall

3 § De i 2 § angivna bestämmelserna i 7 kap. årsredovisningslagen
(1995:1554) skall tillämpas med följande avvikelser:

1. Tillämpas 4 § tredje stycket 3 om utelämnande av vissa dotterföretag

för andelar som innehas som ett led i en finansiell stödaktion för en rekon-
struktion eller räddning av ett dotterföretag som är ett kreditinstitut eller
värdepappersbolag, skall moderföretaget

- i en not upplysa om arten av och villkoren för den finansiella stödak-

tionen, samt

- till sin koncernredovisning foga dotterföretagets årsredovisning.

2. Fråga om tillstånd enligt 16 § att utelämna uppgifter om dotterföretag

och vissa andra företag prövas av Finansinspektionen.

3. Vad som sägs i 23 § första stycket om tillämpningen av kapitalandels-

metoden gäller inte dotterföretag vars verksamhet har direkt samband med
ett kreditinstituts eller värdepappersbolags verksamhet eller avser tjänster

knutna till sådan verksamhet.

Allmänna regler för koncernredovisningen

4 § För koncernredovisningen gäller i tillämpliga delar

1. de allmänna bestämmelserna om årsredovisningen i 2 kap. 2 §, med

undantag för hänvisningarna till 2 kap. 1-3 §§ årsredovisningslagen
(1995:1554),

2. bestämmelserna om balansräkning och resultaträkning i 3 kap., med

det tillägget att vad som avsatts till kapitalandelsfonden skall tas upp som
bundet kapital under Andra fonder (post 12) i koncernbalansräkningen,

3. bestämmelserna om värderingsregler i 4 kap.,

4. bestämmelserna om tilläggsupplysningar i 5 kap., med undantag för

2 § 1 och hänvisningarna till 5 kap. 8, 9 och 24 §§ årsredovisningslagen,
samt

5. bestämmelserna om förvaltningsberättelse och finansieringsanalys i

6 kap. 1 §, med undantag för hänvisningen till 6 kap. 2 § årsredovisningsla-
gen.

När koncernredovisning inte behöver upprättas

5 § Ett moderföretag som är dotterföretag behöver inte upprätta
koncernredovisning om förutsättningarna enligt 7 kap. 2 § första eller andra
styckena årsredovisningslagen (1995:1554) föreligger, samt

1. det undantagna företagets åtaganden har garanterats av dess moderfö-

retag, och

2. detta moderföretag är ett institut i vars verksamhet ingår att från all-

mänheten låna medel och att bevilja krediter för egen räkning.

Moderföretag som med stöd av första stycket inte har upprättat någon

koncernredovisning skall i enlighet med bestämmelserna i 8 kap. 5 § denna

background image

lag eller 8 kap. 3 § årsredovisningslagen offentliggöra den koncernredo-
visning som avses i 7 kap. 2 § första stycket 1 årsredovisningslagen samt
koncernrevisionsberättelsen. Till registreringsmyndigheten ingivna hand-
lingar skall kungöras enligt 8 kap. Registreringsmyndigheten får förelägga
moderföretaget att ge in en bestyrkt översättning till svenska av handling-

arna. Sådant föreläggande skall utfärdas av registreringsmyndigheten om
någon begär det.

Första stycket gäller inte i fall som anges i 7 kap. 2 § fjärde stycket årsre-

dovisningslagen.

Upplysning om förhållande som avses i första stycket 1 skall lämnas i det

undantagna företagets årsredovisning.

6 § Om 5 § första stycket tillämpas, skall i en not till det undantagna
företagets årsredovisning, utöver sådana uppgifter som anges i 7 kap. 2 §
femte stycket årsredovisningslagen (1995:1554), sammantaget för det
undantagna företaget och dess dotterföretag även anges:

1. Summan av resultaträkningsposterna Ränteintäkter (post 1), Leasingin-

täkter (post 2), Provisionsintäkter (post 5), Nettoresultat av finansiella
transaktioner (post 7) och Övriga rörelseintäkter (post 8),

2. Årets resultat,
3. Summan av eget kapital, samt

4. Medelantalet anställda under räkenskapsåret.

8 kap. Offentlighet

Registreringsmyndighet

1 § Finansinspektionen är registreringsmyndighet för banker och
hypoteksinstitut.

Patent- och registreringsverket är registreringsmyndighet för övriga före-

tag som omfattas av denna lag. För dessa skall 8 kap. årsredovisningslagen

(1995:1554) tillämpas i stället för 2-8 §§ nedan.

Å rsredovisningslagens tillämpning

2 § Bestämmelserna i 8 kap. 14 och 15 §§ årsredovisningslagen
(1995:1554) om publicering av årsredovisningen skall tillämpas.

Uppgifter om anmärkningar enligt bankrörelselagen

3 § En årsredovisning som publiceras i ofullständigt skick enligt 8 kap.

15 § årsredovisningslagen (1995:1554) skall även innehålla uppgift om

anmärkningar enligt 3 kap. 11 § andra-fjärde styckena bankrörelselagen
(1987:617).

Årsredovisningens avlämnande till revisorerna

4 § Årsredovisningen för det förflutna räkenskapsåret skall lämnas till
revisorerna

1. i en bank senast en månad före ordinarie stämma,

2. i en sparbank senast en månad före ordinarie stämma, dock senast den

31 mars,

3. i ett hypoteksinstitut senast fyra månader efter räkenskapsårets utgång.

2999

SFS 1995:1559

background image

3000

SFS 1995:1559

Ingivande till registreringsmyndighet

5 § En bank och ett hypoteksinstitut skall ge in bestyrkta kopior av
årsredovisningen och revisionsberättelsen för det förflutna räkenskapsåret
till registreringsmyndigheten så snart det kan ske efter det att balansräk-
ningen och resultaträkningen blivit fastställda. En lokal föreningsbank är
dock skyldig att ge in handlingarna endast om registreringsmyndigheten
begär det.

Hos en lokal föreningsbank skall bestyrkta kopior av årsredovisningen

och revisionsberättelsen hållas tillgängliga för envar senast en månad efter
det att balansräkningen och resultaträkningen blivit fastställda. Envar skall
ha rätt att på begäran få kopior av handlingarna. Priset på sådana kopior får
inte överstiga administrationskostnaden.

På kopian av årsredovisningen som ges in till registreringsmyndigheten

eller hålls tillgänglig enligt andra stycket skall en styrelseledamot teckna
bevis om att balansräkningen och resultaträkningen har fastställts med
uppgift om fastställelsedagen. Beviset skall även innehålla uppgift om
stämmans beslut beträffande bankens eller institutets vinst eller förlust.

Kungörande
6 § När årsredovisning och revisionsberättelse enligt 5 § har getts in till
registreringsmyndigheten, skall myndigheten kungöra detta i en tidning.

Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer får meddela

närmare föreskrifter om sådan kungörelse.

Vite

7 § Verkställande direktör eller styrelseledamot i en bank eller ett
hypoteksinstitut som enligt denna lag skall ge in redovisningshandling eller
revisionsberättelse till Finansinspektionen, kan av inspektionen föreläggas

vid vite att fullgöra denna skyldighet.

Fråga om utdömande av vitet prövas av Finansinspektionen.

Koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8 § Detta kapitel tillämpas också på koncernredovisning och koncern-
revisionsberättelse.

9 kap. Delårsrapport

Skyldighet att lämna delårsrapport

1 § Bankaktiebolag, sparbanker, centrala föreningsbanker och hypoteks-
institut skall minst en gång under ett räkenskapsår som omfattar mer än tio
månader avge en särskild redovisning (delårsrapport) enligt denna lag.
Detsamma skall gälla aktiebolag som omfattas av denna lag, om bolaget är
skyldigt att ha auktoriserad revisor enligt 10 kap. 3 § andra eller fjärde
stycket aktiebolagslagen (1975:1385).

Å rsredovisningslagens tillämpning

2 § Med beaktande av vad som föreskrivs i 3 § skall följande bestäm-

melser om delårsrapport i 9 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) tilläm-
pas:

background image

1 § andra och tredje styckena om den period rapporten skall avse m.m.,

2 § första stycket om tillhandahållande av delårsrapport, samt
3 och 4 §§ om delårsrapportens innehåll.

Särskilda regler om delårsrapportens tillhandahållande och innehåll

3 § De i 2 § angivna bestämmelserna i 9 kap. årsredovisningslagen
(1995:1554) skall tillämpas med följande avvikelser:

1. Utöver vad som följer av 2 § första stycket om tillhandahållande av

delårsrapport skall delårsrapporten i banker och hypoteksinstitut genast
lämnas även till de huvudmän och medlemmar som begär det samt sändas
in till Finansinspektionen så snart det kan ske.

2. Uppgifter för koncern enligt 3 § andra stycket skall alltid lämnas av ett

moderföretag som är bank eller hypoteksinstitut. På motsvarande sätt skall
en central föreningsbank som har anslutna lokala föreningsbanker lämna
uppgifter för gruppen.

3. I delårsrapporten skall, utöver vad som anges i 3 §, uppgifter lämnas

om utvecklingen av inlåningen och utlåningen sedan föregående räken-
skapsårs utgång.

Vite

4 § Bestämmelserna i 8 kap. 7 § om vite gäller även delårsrapport.

10 kap. Överklagande

1 § Finansinspektionens beslut i frågor om

1. medgivande eller tillstånd enligt 4 kap. 2 § 1, 5 kap. 2 § 1 och 7 kap.

3 §2,

2. föreläggande enligt 7 kap. 5 § andra stycket, 8 kap. 7 § första stycket

och 9 kap. 4 §, samt

3. utdömande av vite enligt 8 kap. 7 § andra stycket och 9 kap. 4 §, får

överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

SFS 1995:1559

3001

background image

SFS 1995:1559

3002

Bilaga 1

Uppställningsform för balansräkning

TILLGÅNGAR

1. Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker

2. Belåningsbara statsskuldförbindelser m.m.
3. Utlåning till kreditinstitut
4. Utlåning till allmänheten
5. Obligationer och andra räntebärande värdepapper
6. Aktier och andelar (som inte ingår i post 7 eller 8)
7. Aktier och andelar i intresseföretag
8. Aktier och andelar i koncernföretag
9. Immateriella anläggningstillgångar

a) Goodwill
b) Andra immateriella anläggningstillgångar

10. Materiella tillgångar

a) Inventarier
b) Leasingobjekt
c) Byggnader och mark

11. Tecknat ej inbetalt kapital
12. Egna aktier
13. Övriga tillgångar
14. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Summa tillgångar

SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL

1. Skulder till kreditinstitut

2. In- och upplåning från allmänheten

a) Inlåning
b) Upplåning

3. Emitterade värdepapper m.m.

a) Emitterade skuldebrev
b) Övriga

4. Övriga skulder

5. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
6. Avsättningar

a) Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
b) Avsättningar för skatter
c) Övriga avsättningar

7. EfterstälIda skulder

8. Obeskattade reserver
9. Aktiekapital / Grundfond / Insatskapital

10. Överkursfond
11. Uppskrivningsfond

background image

12. Andra fonder

a) Reservfond
b) Fond för orealiserade vinster
c) Garantifond
d) Övriga fonder

13. Balanserad vinst eller förlust
14. Årets resultat

Summa skulder, avsättningar och eget kapital

POSTER INOM LINJEN

1. Panter och därmed jämförliga säkerheter ställda för egna skulder och

för såsom avsättningar redovisade förpliktelser, varje slag för sig

2. Övriga ställda panter och jämförliga säkerheter, varje slag för sig
3. Ansvarsförbindelser

a) Accepterade och endosserade växlar
b) Garantier
c) Övriga ansvarsförbindelser

4. Åtaganden

a) Åtaganden till följd av återköpstransaktioner
b) Övriga åtaganden

SFS 1995:1559

3003

background image

SFS 1995:1559

3004

Bilaga 2

Uppställningsform för resultaträkning

1. Ränteintäkter

2. Leasingintäkter
3. Räntekostnader
4. Erhållna utdelningar
5. Provisionsintäkter
6. Provisionskostnader
7. Nettoresultat av finansiella transaktioner
8. Övriga rörelseintäkter
9. Allmänna administrationskostnader

10. Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anlägg-

ningstillgångar

11. Övriga rörelsekostnader
12. Kreditförluster, netto
13. Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar
14. Återföringar av nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar
15. Extraordinära intäkter
16. Extraordinära kostnader
17. Bokslutsdispositioner
18. Skatt på årets resultat
19. Övriga skatter

20. Årets resultat

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996 och tillämpas första gång-

en för räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 1995.

2. Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till föreskrift i

4 kap. bankrörelselagen (1987:617) som ersatts genom bestämmelse i den-
na lag, tillämpas i stället den nya bestämmelsen.

3. Bestämmelsen i 4 kap. 5 § tredje stycket årsredovisningslagen

(1995:1554) skall inte tillämpas på nedskrivning som har gjorts före lagens
ikraftträdande.

4. Belopp som har avsatts till uppskrivningsfond före lagens ikraftträ-

dande får användas för erforderlig nedskrivning av värdet på andra an-
läggningstillgångar eller för nedskrivning av bankens innehav av fordrings-
bevis som är avsedda för den allmänna marknaden, allt under förutsättning
att det finns särskilda skäl för en sådan utjämning. I så fall skall upplysning
om detta lämnas i en not.

5. Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektio-

nen får för den första års- eller koncernredovisning som upprättas enligt
denna lag föreskriva att 3 kap. 5 § andra stycket årsredovisningslagen
(1995:1554) inte skall tillämpas samt meddela närmare föreskrifter om
vilka jämförande upplysningar som i stället skall lämnas.

På regeringens vägnar

LENA HJELM-WALLÉN

GÖRAN PERSSON
(Finansdepartementet)

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.