SFS 1995:1563 Lag om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse

SFS 1995_1563 Lag om ändring i lagen (1991_981) om värdepappersrörelse

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:1563
Utkom från trycket
den 29 december 1995

3031

1

Prop. 1995/96:10, bet. 1995/96:LU4, rskr. 1995/96:91.

2

Senaste lydelse 1994:2015.

Lag
om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse;

utfärdad den 20 december 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 5 § och 6 kap. 2 § lagen

(1991:981) om värdepappersrörelse skall ha följande lydelse.

2 kap.

5 §2 Ett värdepappersbolag skall när verksamheten påbörjas ha ett
bundet eget kapital som vid tidpunkten för beslut om tillstånd enligt 1 §
motsvarar minst

1. fem miljoner ecu om bolagets verksamhet skall innefatta mottagande

av medel på konto enligt 3 kap. 4 § 4,

2. 730 000 ecu om bolaget skall bedriva verksamhet som avses i 1

kap. 3 § 3 eller 5,

3. 125 000 ecu om inte högre belopp krävs enligt 1 eller 2, och

4. 50 000 ecu om bolaget skall driva enbart verksamhet som avses i

1 kap. 3 § 2 och denna skall avse endast andelar i värdepappersfonder eller

sådana utländska fondföretag som avses i 7 a och 7 b §§ lagen (1990:1114)
om värdepappersfonder.

Finansinspektionen får medge undantag från det högre kapitalkrav som i

2 föreskrivs för bedrivande av verksamhet enligt 1 kap. 3 § 5, om den verk-
samheten bara avser annan medverkan vid emissioner än garantigivning.

I 5 kap. 4 § 3 lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och

värdepappersbolag finns bestämmelser om vad som utgör bundet eget
kapital.

6 kap.

2 § Regeringen, eller efter regeringens bemyndigande, Finansinspek-
tionen får meddela föreskrifter om

1. vilka upplysningar ett värdepappersinstitut skall lämna till inspektio-

nen samt

background image

SFS 1995:1563

2. förvaring och inventering av värdehandlingar hos ett värdepappersin-

stitut.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

2. I fråga om förhållanden som avser ett räkenskapsår vilket har inletts

före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

GÖRAN PERSSON

Göran Haag
(Finansdepartementet)

3032

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.