SFS 1995:1594 Lag om ändring i bankrörelselagen (1987:617)

SFS 1995_1594 Lag om ändring i bankrörelselagen (1987_617)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

3196

SFS 1995:1594
Utkom från trycket

den 29 december 1995

Lag
om ändring i bankrörelselagen (1987:617);

utfärdad den 20 december 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 4 och 7 §§ samt 7 kap. 16

och 18 §§ bankrörelselagen (1987:617) skall ha följande lydelse.

1 kap.

4 §2 Ett utländskt bankföretag får

1. efter tillstånd av regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Fi-

nansinspektionen driva bankrörelse från filial eller

2. efter anmälan till Finansinspektionen driva verksamhet, som huvud-

sakligen avser representation och förmedling av banktjänster, från kontor
eller annat fast driftställe (representationskontor).

Tillstånd till filialetablering enligt första stycket 1 skall lämnas om

1. den planerade rörelsen kan antas komma att uppfylla kraven på en

sund bankverksamhet, och

1

Prop. 1995/96:60, bet. 1995/96: NU7, rskr. 1995/96:83.

2

Senaste lydelse 1992:1613.

background image

SFS 1995:1594

2. insättningar hos filialen omfattas av garantin enligt lagen (1995:1571)

om insättningsgaranti eller av en utländsk garanti som omfattar insättningar
som anges i 2 § lagen om insättningsgaranti och har en högsta ersättnings-
nivå som inte understiger ett belopp motsvarande 20 000 ecu innan det i
förekommande fall har gjorts avdrag för en självrisk med högst 10 procent
av en enskild insättares garanterade insättning.

Tillstånd till filialetablering får inte lämnas om insättningar hos filialen

omfattas av en utländsk garanti med en ersättningsnivå som överstiger den
som gäller enligt lagen om insättningsgaranti. Ersättningen får inte heller
avse fler slag av insättningar eller betalas till andra insättare än vad som
anges i den lagen.

Tillstånd får inte vägras på den grunden att det inte behövs någon ytterli-

gare bank.

7 §3 Om ett bankaktiebolag får tillstånd enligt 6 § till filialetablering i ett

land inom EES, skall Finansinspektionen underrätta behörig myndighet i
det land där filialen skall inrättas. Underrättelsen skall innehålla

1. en plan för den tilltänkta filialverksamheten, med uppgift om filialens

organisation,

2. en förklaring att den planerade verksamheten omfattas av bankens ok-

troj,

3. uppgift om den insättningsgaranti som gäller för insättare i banken,

4. uppgift om filialens adress och ansvariga ledning,
5. uppgift om bankens kapitalbas och kapitaltäckningsgrad.
Om något förhållande som avses i första stycket 1-4 har ändrats efter det

att filialen inrättats, skall Finansinspektionen genast underrätta behörig
myndighet i det land där filialen finns.

7 kap.

16 §4 En svensk banks oktroj skall återkallas av Finansinspektionen om

1. banken inte har anmälts för registrering inom föreskriven tid eller an-

mälan har avskrivits eller avslagits genom ett beslut som har vunnit lag
kraft,

2. banken inte inom ett år efter registrering har börjat driva bankrörelse,

eller banken dessförinnan förklarat sig avstå från oktrojen,

3. banken har överlåtit hela sin rörelse,

4. banken under en sammanhängande tid av ett år inte drivit bankrörelse,
5. banken genom att överträda en bestämmelse som avses i 15 § eller på

annat sätt visat sig olämplig att utöva sådan verksamhet som oktrojen av-
ser,

6. bankens kapitalbas understiger det minsta belopp som krävs enligt 2

kap. 9 § andra stycket och bristen inte har täckts inom tre månader från det
att den blev känd för banken, eller

7. banken inte fullgjort sina skyldigheter enligt lagen (1995:1571) om in-

sättningsgaranti och inte vidtagit rättelse inom ett år från det att inspektio-
nen har förelagt banken att fullgöra sina skyldigheter med förklaring att
bankens oktroj annars kan komma att återkallas.

3

Senaste lydelse 1992:1613.

4

Senaste lydelse 1992:1613.

3197

background image

SFS 1995:1594

Om det är tillräckligt får inspektionen i de fall som anges i första stycket

4 och 5 i stället för att återkalla oktrojen meddela varning. I fall som avses i
första stycket 6 får inspektionen medge förlängd tid för täckande av bristen,
om det finns särskilda skäl.

Om oktrojen återkallas får inspektionen besluta hur avvecklingen av rö-

relsen skall ske.

Ett beslut om återkallelse får förenas med förbud att fortsätta verksamhe-

ten.

18 §5 Om ett bankföretag, som är hemmahörande i ett land utanför EES,
driver bankrörelse från filial här i landet och därvid överträder en be-
stämmelse som avses i 15 § eller på annat sätt visar sig olämpligt att utöva
bankverksamhet, får Finansinspektionen återkalla filialtillståndet eller, om
det är tillräckligt, meddela varning.

Ett filialtillstånd skall också återkallas om
-insättningar hos filialen omfattas av en utländsk garanti som har en

högsta ersättningsnivå som överstiger den som gäller enligt lagen
(1995:1571) om insättningsgaranti, eller

- ersättningen avser fler slag av insättningar, eller
- betalas till andra insättare än vad som anges i den lagen.

Om insättningar hos filialen omfattas av garanti till följd av ett beslut en-

ligt 3 § andra stycket lagen om insättningsgaranti och tillstånd till filialeta-
blering inte skulle ha meddelats utan ett sådant beslut, får inspektionen, om

bankföretaget inte fullgör sina skyldigheter enligt lagen om insättningsga-
ranti, förelägga bankföretaget att vidta rättelse med förklaring att filialtill-
ståndet annars skall återkallas. Har bankföretaget inte vidtagit rättelse inom
ett år från föreläggandet, får inspektionen återkalla tillståndet.

Om filialtillståndet återkallas gäller 16 § tredje och fjärde styckena i till-

lämpliga delar.

Inspektionen skall underrätta tillsynsmyndigheten i det land där bankfö-

retaget har sitt säte om åtgärder som har vidtagits med stöd av denna para-
graf.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

På regeringens vägnar

GÖRAN PERSSON

Mats Walberg

(Finansdepartementet)

5

Senaste lydelse 1992:1613.

3198

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.