SFS 1995:1597 Lag om ändring i lagen (1994:2015) om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden / SFS 1995:1597 Lag om ändring i lagen (1994:2015) om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse
SFS 1995_1597 Lag om ändring i lagen (1994_2015) om ändring i lagen (1991_981) om värdepappersrörelse

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:18px;line-height:21px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:18px;line-height:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:13px;line-height:15px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:13px;line-height:15px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft31{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft32{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft33{font-size:13px;line-height:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft34{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:647px;height:905px;"> <img width="647" height="905" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:270px;left:496px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 1995:1597 <br/></b>Utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:305px;left:496px;white-space:nowrap" class="ft11">den 29 december 1995 </p> <p style="position:absolute;top:269px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag <br/>om �ndring i lagen (1994:2015) om �ndring i lagen </b></p> <p style="position:absolute;top:306px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>(1991:981) om v�rdepappersr�relse; </b></p> <p style="position:absolute;top:341px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 20 december 1995. </p> <p style="position:absolute;top:373px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 1 kap. 6 a �, 3 kap. 4 � samt </p> <p style="position:absolute;top:389px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft19">6 kap. 8 d och 9 �� lagen (1991:981) om v�rdepappersr�relse i paragrafer-<br/>nas lydelse enligt lagen (1994:2015) om �ndring i n�mnda lag skall ha <br/>f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:462px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>l kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:489px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>6 a �</b> Om ett<i> v�rdepappersbolag</i> f�r tillst�nd enligt 6 � till filialetablering <br/>i ett annat land inom EES, skall Finansinspektionen genast underr�tta <br/>beh�rig myndighet i det land d�r filialen skall inr�ttas. Underr�ttelsen skall </p> <p style="position:absolute;top:536px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft11">inneh�lla </p> <p style="position:absolute;top:552px;left:79px;white-space:nowrap" class="ft11">1. vad som anges i 6 � andra stycket, och </p> <p style="position:absolute;top:568px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft11">2. uppgift om investerarskydd och ins�ttningsgaranti som g�ller f�r kun-</p> <p style="position:absolute;top:584px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft11">der hos v�rdepappersbolaget. </p> <p style="position:absolute;top:600px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft11">Om v�rdepappersbolaget efter det att filialen har inr�ttats avser att vidta </p> <p style="position:absolute;top:616px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft110">�ndring i n�got f�rh�llande som avses i 6 � andra stycket, skall bolaget <br/>skriftligen anm�la detta till Finansinspektionen och beh�rig myndighet i det <br/>land d�r filialen finns. Anm�lan skall g�ras minst en m�nad innan �ndring-<br/>en genomf�rs. </p> <p style="position:absolute;top:706px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>3 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:733px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>4 �</b> Ett<i> v�rdepappersbolag</i> och ett utl�ndskt f�retag hemmah�rande <br/>utanf�r EES som f�tt tillst�nd att driva v�rdepappersr�relse f�r, med <br/>Finansinspektionens tillst�nd, som ett led i r�relsen </p> <p style="position:absolute;top:780px;left:79px;white-space:nowrap" class="ft11">1. l�mna r�d i finansiella fr�gor, </p> <p style="position:absolute;top:796px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft110">2. ta emot v�rdepapper f�r f�rvaring, <br/>3. ta emot medel med redovisningsskyldighet, </p> <p style="position:absolute;top:848px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:845px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft16"> Prop. 1995/96:60, bet. 1995/96.NU7, rskr. 1995/96:83. </p> <p style="position:absolute;top:867px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft16">101-SFS 1995 </p> <p style="position:absolute;top:845px;left:578px;white-space:nowrap" class="ft11">3201 </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:646px;height:905px;"> <img width="646" height="905" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:44px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>SFS 1995:1597 </b></p> <p style="position:absolute;top:846px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft21">3202 </p> <p style="position:absolute;top:45px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21">4. ta emot kunders medel p� konto f�r att underl�tta v�rdepappersr�rel-</p> <p style="position:absolute;top:61px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft21">sen, </p> <p style="position:absolute;top:77px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21">5. l�mna kunder kredit mot s�kerhet i finansiella instrument f�r att under-</p> <p style="position:absolute;top:93px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft21">l�tta v�rdepappersr�relsen, </p> <p style="position:absolute;top:109px;left:174px;white-space:nowrap" class="ft21">6. utf�ra valutav�xlingstransaktioner. </p> <p style="position:absolute;top:125px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft21">Tillst�nd enligt f�rsta stycket 4 f�r meddelas endast tillsammans med </p> <p style="position:absolute;top:141px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft21">illst�nd enligt 5. </p> <p style="position:absolute;top:157px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft21">N�r det finns s�rskilda sk�l f�r Finansinspektionen medge att ett v�rde-</p> <p style="position:absolute;top:173px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft21">pappersbolag ut�var annan verksamhet �n som anges i f�rsta stycket, om </p> <p style="position:absolute;top:190px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft21">den kan antas komma att underl�tta r�relsen. </p> <p style="position:absolute;top:207px;left:177px;white-space:nowrap" class="ft21">Ett utl�ndskt f�retag f�r beviljas tillst�nd enligt f�rsta eller tredje stycket </p> <p style="position:absolute;top:223px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft21">endast om f�retaget f�r bedriva motsvarande verksamhet i sitt hemland. </p> <p style="position:absolute;top:238px;left:177px;white-space:nowrap" class="ft21">Tillst�nd f�r ett utl�ndskt f�retag enligt f�rsta stycket 4 och 5 f�r bara </p> <p style="position:absolute;top:254px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft23">l�mnas om ins�ttningar hos filialen omfattas av garantin enligt lagen <br/>(1995:1571) om ins�ttningsgaranti eller av en utl�ndsk garanti som omfat-</p> <p style="position:absolute;top:286px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft23">tar ins�ttningar som anges i 2 � lagen om ins�ttningsgaranti och har en <br/>h�gsta ers�ttningsniv� som inte understiger ett belopp motsvarande 20 000 <br/>ecu innan det i f�rekommande fall har gjorts avdrag f�r en sj�lvrisk med <br/>h�gst 10 procent av en enskild ins�ttares garanterade ins�ttning. </p> <p style="position:absolute;top:349px;left:177px;white-space:nowrap" class="ft21">Tillst�nd enligt f�rsta stycket 4 och 5 f�r inte l�mnas om ins�ttningar hos </p> <p style="position:absolute;top:365px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft23">filialen omfattas av en utl�ndsk garanti som har en ers�ttningsniv� som <br/>�verstiger den som g�ller enligt lagen om ins�ttningsgaranti. Ers�ttningen <br/>f�r inte heller avse fler slag av ins�ttningar eller betalas till andra ins�ttare <br/>�n vad som anges i den lagen. </p> <p style="position:absolute;top:429px;left:177px;white-space:nowrap" class="ft21">I lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande finns best�mmelser </p> <p style="position:absolute;top:445px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft21">om r�tt f�r v�rdepappersinstitut att bedriva pensionssparr�relse. </p> <p style="position:absolute;top:486px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>6 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:513px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>8 d �</b> Om ett utl�ndskt f�retag, som �r hemmah�rande i ett land utanf�r <br/>EES, driver v�rdepappersr�relse fr�n filial h�r i landet och d�rvid <br/>�vertr�der en best�mmelse som avses i 7 � eller p� annat s�tt visar sig <br/>ol�mpligt att driva v�rdepappersr�relse, f�r Finansinspektionen �terkalla <br/>filialtillst�ndet eller, om det �r tillr�ckligt, meddela varning. </p> <p style="position:absolute;top:593px;left:177px;white-space:nowrap" class="ft21">Om filialtillst�ndet �terkallas g�ller 9 a � andra och tredje styckena i till-</p> <p style="position:absolute;top:609px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft21">l�mpliga delar. </p> <p style="position:absolute;top:625px;left:177px;white-space:nowrap" class="ft21">Ett tillst�nd enligt 3 kap. 4 � f�rsta stycket 4 och 5 skall �terkallas av in-</p> <p style="position:absolute;top:640px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft23">spektionen om ins�ttningar hos filialen omfattas av en utl�ndsk garanti som <br/>har en h�gsta ers�ttningsniv� som �verstiger den som g�ller enligt lagen <br/>(1995:1571) om ins�ttningsgaranti, eller ers�ttningen avser fler slag av <br/>ins�ttningar eller betalas till andra ins�ttare �n vad som anges i den lagen. </p> <p style="position:absolute;top:704px;left:177px;white-space:nowrap" class="ft21">Om ins�ttningar hos filialen omfattas av garanti till f�ljd av ett beslut en-</p> <p style="position:absolute;top:720px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft23">ligt 3 � andra stycket lagen om ins�ttningsgaranti och tillst�nd till filialeta-<br/>blering inte skulle ha meddelats utan ett s�dant beslut, f�r inspektionen, om <br/>v�rdepappersf�retaget inte fullg�r sina skyldigheter enligt lagen om ins�tt-<br/>ningsgaranti, f�rel�gga v�rdepappersf�retaget att vidta r�ttelse med f�rkla-<br/>ring att filialtillst�ndet annars skall �terkallas. Har v�rdepappersf�retaget <br/>inte vidtagit r�ttelse inom ett �r fr�n f�rel�ggandet, f�r inspektionen �terkal-</p> <p style="position:absolute;top:815px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft21">la tillst�ndet. </p> <p style="position:absolute;top:832px;left:178px;white-space:nowrap" class="ft21">Inspektionen skall underr�tta tillsynsmyndigheten i det land d�r f�retaget </p> <p style="position:absolute;top:847px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft21">har sitt s�te om �tg�rder som har vidtagits med st�d av denna paragraf. </p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:643px;height:903px;"> <img width="643" height="903" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:42px;left:516px;white-space:nowrap" class="ft30"><b>SFS 1995:1597 </b></p> <p style="position:absolute;top:43px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft33"><b>9 �</b> Tillst�nd som enligt denna lag har l�mnats ett svenskt v�rdepappers-<br/>institut skall �terkallas av Finansinspektionen om: </p> <p style="position:absolute;top:75px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft32">1. institutet inte inom ett �r fr�n beviljande av tillst�nd har b�rjat driva </p> <p style="position:absolute;top:90px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft33">s�dan r�relse som tillst�ndet avser, eller om institutet dessf�rinnan f�rklarat <br/>sig avst� fr�n tillst�ndet, </p> <p style="position:absolute;top:123px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft32">2. institutet under en tid av minst sex m�nader inte drivit s�dan verksam-</p> <p style="position:absolute;top:139px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft32">het som tilst�ndet avser, eller </p> <p style="position:absolute;top:154px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft32">3. institutet genom att �vertr�da denna lag eller f�reskrift som meddelats </p> <p style="position:absolute;top:170px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft33">med st�d av lagen eller p� annat s�tt visat sig ol�mpligt att ut�va s�dan <br/>r�relse som tillst�ndet avser. </p> <p style="position:absolute;top:202px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft32">Ett v�rdepappersbolags tillst�nd enligt 3 kap. 4 � f�rsta stycket 4 och 5 </p> <p style="position:absolute;top:218px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft33">skall �terkallas av inspektionen om bolaget inte fullgjort sina skyldigheter <br/>enligt lagen (1995:1571) om ins�ttningsgaranti, och inte vidtagit r�ttelse <br/>inom ett �r efter det att inspektionen har f�relagt v�rdepappersbolaget att <br/>fullg�ra sina skyldigheter med f�rklaring att v�rdepappersbolagets tillst�nd <br/>annars kan komma att �terkallas. </p> <p style="position:absolute;top:298px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft32">Ett v�rdepappersbolags tillst�nd skall dessutom �terkallas om bolagets </p> <p style="position:absolute;top:314px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft33">kapitalbas understiger det minsta belopp som f�reskrivs i 5 kap. 1 � andra <br/>stycket och bristen inte har t�ckts inom tre m�nader efter det att den blev <br/>k�nd f�r bolaget. </p> <p style="position:absolute;top:378px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft32">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:410px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft32">G�RAN PERSSON </p> <p style="position:absolute;top:442px;left:279px;white-space:nowrap" class="ft34">G�ran Haag <br/>(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:843px;left:579px;white-space:nowrap" class="ft32">3203 </p> </div> </div>
background image

SFS 1995:1597
Utkom fr�n trycket

den 29 december 1995

Lag
om �ndring i lagen (1994:2015) om �ndring i lagen

(1991:981) om v�rdepappersr�relse;

utf�rdad den 20 december 1995.

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 1 kap. 6 a �, 3 kap. 4 � samt

6 kap. 8 d och 9 �� lagen (1991:981) om v�rdepappersr�relse i paragrafer-
nas lydelse enligt lagen (1994:2015) om �ndring i n�mnda lag skall ha
f�ljande lydelse.

l kap.

6 a � Om ett v�rdepappersbolag f�r tillst�nd enligt 6 � till filialetablering
i ett annat land inom EES, skall Finansinspektionen genast underr�tta
beh�rig myndighet i det land d�r filialen skall inr�ttas. Underr�ttelsen skall

inneh�lla

1. vad som anges i 6 � andra stycket, och

2. uppgift om investerarskydd och ins�ttningsgaranti som g�ller f�r kun-

der hos v�rdepappersbolaget.

Om v�rdepappersbolaget efter det att filialen har inr�ttats avser att vidta

�ndring i n�got f�rh�llande som avses i 6 � andra stycket, skall bolaget
skriftligen anm�la detta till Finansinspektionen och beh�rig myndighet i det
land d�r filialen finns. Anm�lan skall g�ras minst en m�nad innan �ndring-
en genomf�rs.

3 kap.

4 � Ett v�rdepappersbolag och ett utl�ndskt f�retag hemmah�rande
utanf�r EES som f�tt tillst�nd att driva v�rdepappersr�relse f�r, med
Finansinspektionens tillst�nd, som ett led i r�relsen

1. l�mna r�d i finansiella fr�gor,

2. ta emot v�rdepapper f�r f�rvaring,
3. ta emot medel med redovisningsskyldighet,

1

Prop. 1995/96:60, bet. 1995/96.NU7, rskr. 1995/96:83.

101-SFS 1995

3201

background image

SFS 1995:1597

3202

4. ta emot kunders medel p� konto f�r att underl�tta v�rdepappersr�rel-

sen,

5. l�mna kunder kredit mot s�kerhet i finansiella instrument f�r att under-

l�tta v�rdepappersr�relsen,

6. utf�ra valutav�xlingstransaktioner.

Tillst�nd enligt f�rsta stycket 4 f�r meddelas endast tillsammans med

illst�nd enligt 5.

N�r det finns s�rskilda sk�l f�r Finansinspektionen medge att ett v�rde-

pappersbolag ut�var annan verksamhet �n som anges i f�rsta stycket, om

den kan antas komma att underl�tta r�relsen.

Ett utl�ndskt f�retag f�r beviljas tillst�nd enligt f�rsta eller tredje stycket

endast om f�retaget f�r bedriva motsvarande verksamhet i sitt hemland.

Tillst�nd f�r ett utl�ndskt f�retag enligt f�rsta stycket 4 och 5 f�r bara

l�mnas om ins�ttningar hos filialen omfattas av garantin enligt lagen
(1995:1571) om ins�ttningsgaranti eller av en utl�ndsk garanti som omfat-

tar ins�ttningar som anges i 2 � lagen om ins�ttningsgaranti och har en
h�gsta ers�ttningsniv� som inte understiger ett belopp motsvarande 20 000
ecu innan det i f�rekommande fall har gjorts avdrag f�r en sj�lvrisk med
h�gst 10 procent av en enskild ins�ttares garanterade ins�ttning.

Tillst�nd enligt f�rsta stycket 4 och 5 f�r inte l�mnas om ins�ttningar hos

filialen omfattas av en utl�ndsk garanti som har en ers�ttningsniv� som
�verstiger den som g�ller enligt lagen om ins�ttningsgaranti. Ers�ttningen
f�r inte heller avse fler slag av ins�ttningar eller betalas till andra ins�ttare
�n vad som anges i den lagen.

I lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande finns best�mmelser

om r�tt f�r v�rdepappersinstitut att bedriva pensionssparr�relse.

6 kap.

8 d � Om ett utl�ndskt f�retag, som �r hemmah�rande i ett land utanf�r
EES, driver v�rdepappersr�relse fr�n filial h�r i landet och d�rvid
�vertr�der en best�mmelse som avses i 7 � eller p� annat s�tt visar sig
ol�mpligt att driva v�rdepappersr�relse, f�r Finansinspektionen �terkalla
filialtillst�ndet eller, om det �r tillr�ckligt, meddela varning.

Om filialtillst�ndet �terkallas g�ller 9 a � andra och tredje styckena i till-

l�mpliga delar.

Ett tillst�nd enligt 3 kap. 4 � f�rsta stycket 4 och 5 skall �terkallas av in-

spektionen om ins�ttningar hos filialen omfattas av en utl�ndsk garanti som
har en h�gsta ers�ttningsniv� som �verstiger den som g�ller enligt lagen
(1995:1571) om ins�ttningsgaranti, eller ers�ttningen avser fler slag av
ins�ttningar eller betalas till andra ins�ttare �n vad som anges i den lagen.

Om ins�ttningar hos filialen omfattas av garanti till f�ljd av ett beslut en-

ligt 3 � andra stycket lagen om ins�ttningsgaranti och tillst�nd till filialeta-
blering inte skulle ha meddelats utan ett s�dant beslut, f�r inspektionen, om
v�rdepappersf�retaget inte fullg�r sina skyldigheter enligt lagen om ins�tt-
ningsgaranti, f�rel�gga v�rdepappersf�retaget att vidta r�ttelse med f�rkla-
ring att filialtillst�ndet annars skall �terkallas. Har v�rdepappersf�retaget
inte vidtagit r�ttelse inom ett �r fr�n f�rel�ggandet, f�r inspektionen �terkal-

la tillst�ndet.

Inspektionen skall underr�tta tillsynsmyndigheten i det land d�r f�retaget

har sitt s�te om �tg�rder som har vidtagits med st�d av denna paragraf.

background image

SFS 1995:1597

9 � Tillst�nd som enligt denna lag har l�mnats ett svenskt v�rdepappers-
institut skall �terkallas av Finansinspektionen om:

1. institutet inte inom ett �r fr�n beviljande av tillst�nd har b�rjat driva

s�dan r�relse som tillst�ndet avser, eller om institutet dessf�rinnan f�rklarat
sig avst� fr�n tillst�ndet,

2. institutet under en tid av minst sex m�nader inte drivit s�dan verksam-

het som tilst�ndet avser, eller

3. institutet genom att �vertr�da denna lag eller f�reskrift som meddelats

med st�d av lagen eller p� annat s�tt visat sig ol�mpligt att ut�va s�dan
r�relse som tillst�ndet avser.

Ett v�rdepappersbolags tillst�nd enligt 3 kap. 4 � f�rsta stycket 4 och 5

skall �terkallas av inspektionen om bolaget inte fullgjort sina skyldigheter
enligt lagen (1995:1571) om ins�ttningsgaranti, och inte vidtagit r�ttelse
inom ett �r efter det att inspektionen har f�relagt v�rdepappersbolaget att
fullg�ra sina skyldigheter med f�rklaring att v�rdepappersbolagets tillst�nd
annars kan komma att �terkallas.

Ett v�rdepappersbolags tillst�nd skall dessutom �terkallas om bolagets

kapitalbas understiger det minsta belopp som f�reskrivs i 5 kap. 1 � andra
stycket och bristen inte har t�ckts inom tre m�nader efter det att den blev
k�nd f�r bolaget.

P� regeringens v�gnar

G�RAN PERSSON

G�ran Haag
(Finansdepartementet)

3203

;
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.