SFS 1995:1597 Lag om ändring i lagen (1994:2015) om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden / SFS 1995:1597 Lag om ändring i lagen (1994:2015) om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse
SFS 1995_1597 Lag om ändring i lagen (1994_2015) om ändring i lagen (1991_981) om värdepappersrörelse

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:1597
Utkom från trycket

den 29 december 1995

Lag
om ändring i lagen (1994:2015) om ändring i lagen

(1991:981) om värdepappersrörelse;

utfärdad den 20 december 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 6 a §, 3 kap. 4 § samt

6 kap. 8 d och 9 §§ lagen (1991:981) om värdepappersrörelse i paragrafer-
nas lydelse enligt lagen (1994:2015) om ändring i nämnda lag skall ha
följande lydelse.

l kap.

6 a § Om ett värdepappersbolag får tillstånd enligt 6 § till filialetablering
i ett annat land inom EES, skall Finansinspektionen genast underrätta
behörig myndighet i det land där filialen skall inrättas. Underrättelsen skall

innehålla

1. vad som anges i 6 § andra stycket, och

2. uppgift om investerarskydd och insättningsgaranti som gäller för kun-

der hos värdepappersbolaget.

Om värdepappersbolaget efter det att filialen har inrättats avser att vidta

ändring i något förhållande som avses i 6 § andra stycket, skall bolaget
skriftligen anmäla detta till Finansinspektionen och behörig myndighet i det
land där filialen finns. Anmälan skall göras minst en månad innan ändring-
en genomförs.

3 kap.

4 § Ett värdepappersbolag och ett utländskt företag hemmahörande
utanför EES som fått tillstånd att driva värdepappersrörelse får, med
Finansinspektionens tillstånd, som ett led i rörelsen

1. lämna råd i finansiella frågor,

2. ta emot värdepapper för förvaring,
3. ta emot medel med redovisningsskyldighet,

1

Prop. 1995/96:60, bet. 1995/96.NU7, rskr. 1995/96:83.

101-SFS 1995

3201

background image

SFS 1995:1597

3202

4. ta emot kunders medel på konto för att underlätta värdepappersrörel-

sen,

5. lämna kunder kredit mot säkerhet i finansiella instrument för att under-

lätta värdepappersrörelsen,

6. utföra valutaväxlingstransaktioner.

Tillstånd enligt första stycket 4 får meddelas endast tillsammans med

illstånd enligt 5.

När det finns särskilda skäl får Finansinspektionen medge att ett värde-

pappersbolag utövar annan verksamhet än som anges i första stycket, om

den kan antas komma att underlätta rörelsen.

Ett utländskt företag får beviljas tillstånd enligt första eller tredje stycket

endast om företaget får bedriva motsvarande verksamhet i sitt hemland.

Tillstånd för ett utländskt företag enligt första stycket 4 och 5 får bara

lämnas om insättningar hos filialen omfattas av garantin enligt lagen
(1995:1571) om insättningsgaranti eller av en utländsk garanti som omfat-

tar insättningar som anges i 2 § lagen om insättningsgaranti och har en
högsta ersättningsnivå som inte understiger ett belopp motsvarande 20 000
ecu innan det i förekommande fall har gjorts avdrag för en självrisk med
högst 10 procent av en enskild insättares garanterade insättning.

Tillstånd enligt första stycket 4 och 5 får inte lämnas om insättningar hos

filialen omfattas av en utländsk garanti som har en ersättningsnivå som
överstiger den som gäller enligt lagen om insättningsgaranti. Ersättningen
får inte heller avse fler slag av insättningar eller betalas till andra insättare
än vad som anges i den lagen.

I lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande finns bestämmelser

om rätt för värdepappersinstitut att bedriva pensionssparrörelse.

6 kap.

8 d § Om ett utländskt företag, som är hemmahörande i ett land utanför
EES, driver värdepappersrörelse från filial här i landet och därvid
överträder en bestämmelse som avses i 7 § eller på annat sätt visar sig
olämpligt att driva värdepappersrörelse, får Finansinspektionen återkalla
filialtillståndet eller, om det är tillräckligt, meddela varning.

Om filialtillståndet återkallas gäller 9 a § andra och tredje styckena i till-

lämpliga delar.

Ett tillstånd enligt 3 kap. 4 § första stycket 4 och 5 skall återkallas av in-

spektionen om insättningar hos filialen omfattas av en utländsk garanti som
har en högsta ersättningsnivå som överstiger den som gäller enligt lagen
(1995:1571) om insättningsgaranti, eller ersättningen avser fler slag av
insättningar eller betalas till andra insättare än vad som anges i den lagen.

Om insättningar hos filialen omfattas av garanti till följd av ett beslut en-

ligt 3 § andra stycket lagen om insättningsgaranti och tillstånd till filialeta-
blering inte skulle ha meddelats utan ett sådant beslut, får inspektionen, om
värdepappersföretaget inte fullgör sina skyldigheter enligt lagen om insätt-
ningsgaranti, förelägga värdepappersföretaget att vidta rättelse med förkla-
ring att filialtillståndet annars skall återkallas. Har värdepappersföretaget
inte vidtagit rättelse inom ett år från föreläggandet, får inspektionen återkal-

la tillståndet.

Inspektionen skall underrätta tillsynsmyndigheten i det land där företaget

har sitt säte om åtgärder som har vidtagits med stöd av denna paragraf.

background image

SFS 1995:1597

9 § Tillstånd som enligt denna lag har lämnats ett svenskt värdepappers-
institut skall återkallas av Finansinspektionen om:

1. institutet inte inom ett år från beviljande av tillstånd har börjat driva

sådan rörelse som tillståndet avser, eller om institutet dessförinnan förklarat
sig avstå från tillståndet,

2. institutet under en tid av minst sex månader inte drivit sådan verksam-

het som tilståndet avser, eller

3. institutet genom att överträda denna lag eller föreskrift som meddelats

med stöd av lagen eller på annat sätt visat sig olämpligt att utöva sådan
rörelse som tillståndet avser.

Ett värdepappersbolags tillstånd enligt 3 kap. 4 § första stycket 4 och 5

skall återkallas av inspektionen om bolaget inte fullgjort sina skyldigheter
enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti, och inte vidtagit rättelse
inom ett år efter det att inspektionen har förelagt värdepappersbolaget att
fullgöra sina skyldigheter med förklaring att värdepappersbolagets tillstånd
annars kan komma att återkallas.

Ett värdepappersbolags tillstånd skall dessutom återkallas om bolagets

kapitalbas understiger det minsta belopp som föreskrivs i 5 kap. 1 § andra
stycket och bristen inte har täckts inom tre månader efter det att den blev
känd för bolaget.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

Göran Haag
(Finansdepartementet)

3203

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.