SFS 1996:180 Lag om ändring i lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden / SFS 1996:180 Lag om ändring i lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet
SFS 1996_180 Lag om ändring i lagen (1992_543) om börs- och clearingverksamhet

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:18px;line-height:22px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;line-height:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:18px;line-height:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:13px;line-height:15px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft25{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft26{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft27{font-size:13px;line-height:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft28{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft31{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft32{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft33{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft34{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft35{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft36{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft37{font-size:13px;line-height:15px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft41{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft42{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft43{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft44{font-size:13px;line-height:15px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:639px;height:900px;"> <img width="639" height="900" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:41px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 1996:180 <br/></b>Utkom fr�n trycket <br/>den 26 mars 1996 </p> <p style="position:absolute;top:43px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag <br/>om �ndring i lagen (1992:543) om b�rs- och <br/>clearingverksamhet; </b></p> <p style="position:absolute;top:116px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 14 mars 1996. </p> <p style="position:absolute;top:147px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (1992:543) om b�rs-</p> <p style="position:absolute;top:163px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft12">och clearingverksamhet </p> <p style="position:absolute;top:179px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft110"><i>dels</i> att nuvarande 8 kap. 7 � skall betecknas 8 kap. 8 �, <br/><i>dels</i> att 1 kap. 1 och 4 ��, 8 kap. 1 och 4-6 ��, 9 kap. 1, 2 och 6 �� samt </p> <p style="position:absolute;top:211px;left:160px;white-space:nowrap" class="ft12">11 kap. 8-10 �� skall ha f�ljande lydelse, </p> <p style="position:absolute;top:227px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att det i lagen skall f�ras in tre nya paragrafer, 8 kap. 7, 9 och 10 ��, </p> <p style="position:absolute;top:243px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft12">av f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:285px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:311px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 �</b> F�retag som driver verksamhet i syfte att �stadkomma regelbunden </p> <p style="position:absolute;top:327px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft111">handel med finansiella instrument kan f� auktorisation som b�rs eller <br/>marknadsplats enligt denna lag. </p> <p style="position:absolute;top:359px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft12">Clearingverksamhet f�r yrkesm�ssigt bedrivas endast av Sveriges riks-</p> <p style="position:absolute;top:375px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft111">bank och av f�retag som f�tt tillst�nd som clearingorganisation enligt denna <br/>lag. Tillst�nd beh�vs dock inte f�r clearingverksamhet som huvudsakligen <br/>allm�nheten deltar i. </p> <p style="position:absolute;top:423px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft111">Fr�gor om auktorisation och tillst�nd pr�vas av Finansinspektionen. <br/>Tillst�nd enligt andra stycket beh�vs inte om f�retaget har tillst�nd enligt </p> <p style="position:absolute;top:455px;left:160px;white-space:nowrap" class="ft12">1 kap. 2 � bankr�relselagen (1987:617) eller enligt 1 kap. 3 � 1, 2 eller 4 </p> <p style="position:absolute;top:471px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft12">lagen (1991:981) om v�rdepappersr�relse. </p> <p style="position:absolute;top:503px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>4 �</b>2 I denna lag betyder </p> <p style="position:absolute;top:519px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft12">1.<i> b�rs:</i> f�retag som har f�tt auktorisation enligt 2 kap. att driva verksam </p> <p style="position:absolute;top:535px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft111">het som syftar till att �stadkomma regelbunden handel med finansiella <br/>instrument mellan till verksamheten anslutna medlemmar, </p> <p style="position:absolute;top:567px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft12">2.<i> b�rsmedlem:</i> den som av en b�rs har f�tt till�telse att delta i handeln </p> <p style="position:absolute;top:582px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft12">vid b�rsen, </p> <p style="position:absolute;top:598px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft12">3.<i> auktoriserad marknadsplats:</i> f�retag som har f�tt auktorisation enligt </p> <p style="position:absolute;top:614px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft111">7 kap. att driva verksamhet som syftar till att �stadkomma regelbunden <br/>handel med finansiella instrument, </p> <p style="position:absolute;top:646px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft111">4.<i> clearingverksamhet:</i> fortl�pande verksamhet som best�r i <br/>a) att p� clearingmedlemmarnas v�gnar g�ra avr�kningar betr�ffande de-</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft111">ras f�rpliktelser att leverera finansiella instrument eller att betala i svensk <br/>eller utl�ndsk valuta, eller </p> <p style="position:absolute;top:709px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft12">b) att genom intr�dande som part eller som garant ta �ver ansvaret f�r </p> <p style="position:absolute;top:725px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft12">f�rpliktelsernas fullg�rande, eller </p> <p style="position:absolute;top:741px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft12">c) p� annat v�sentligt s�tt s�rja f�r att f�rpliktelserna avvecklas genom </p> <p style="position:absolute;top:757px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft12">�verf�rande av likvid eller instrument, </p> <p style="position:absolute;top:808px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft16">1</p> <p style="position:absolute;top:806px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft11"> Prop. 1995/96:50, bet. 1995/96:NU11, rskr. 1995/96:180. Jfr r�dets direktiv 93/22/EEG </p> <p style="position:absolute;top:818px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft11">av den 10 maj 1993 om investeringstj�nster inom v�rdepappersomr�det (EGT nr L 141, </p> <p style="position:absolute;top:830px;left:160px;white-space:nowrap" class="ft11">11.6.1993, s. 27, Celex 393L0022). </p> <p style="position:absolute;top:846px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft16">2</p> <p style="position:absolute;top:843px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft11">Senaste lydelse 1992:1712. </p> <p style="position:absolute;top:842px;left:34px;white-space:nowrap" class="ft12">292 </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:639px;height:900px;"> <img width="639" height="900" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:43px;left:523px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>SFS 1996:180 </b></p> <p style="position:absolute;top:42px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft21">5.<i> clearingorganisation:</i> f�retag som har f�tt tillst�nd enligt 8 kap. att </p> <p style="position:absolute;top:58px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft21">driva clearingverksamhet, </p> <p style="position:absolute;top:74px;left:79px;white-space:nowrap" class="ft21">6.<i> clearingmedlem:</i> den som f�r delta i clearing verksamheten hos en </p> <p style="position:absolute;top:90px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft21">clearingorganisation, </p> <p style="position:absolute;top:106px;left:79px;white-space:nowrap" class="ft21">7.<i> option:</i> en r�tt att till ett best�mt pris i framtiden f� k�pa eller s�lja </p> <p style="position:absolute;top:122px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft27">tillg�ngar eller en r�tt att vid en framtida tidpunkt f� ett belopp som r�knas <br/>ut p� grundval av �ndringar i ett kursindex eller liknande, </p> <p style="position:absolute;top:154px;left:79px;white-space:nowrap" class="ft21">8.<i> termin:</i> ett avtal om k�p av tillg�ngar som mot ett i avtalet best�mt </p> <p style="position:absolute;top:170px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft27">pris skall levereras vid en framtida tidpunkt eller ett avtal om att betalning <br/>mellan parterna i framtiden skall ske p� grundval av �ndringar i ett kursin-<br/>dex eller liknande, </p> <p style="position:absolute;top:218px;left:79px;white-space:nowrap" class="ft21">9.<i> finansiellt instrument och fondpapper:</i> vad som anges i 1 kap. 1 � la<b>-</b></p> <p style="position:absolute;top:233px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft21">gen (1991:980) om handel med finansiella instrument, </p> <p style="position:absolute;top:249px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft21">10.<i> EES:</i> Europeiska ekonomiska samarbetsomr�det. </p> <p style="position:absolute;top:291px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>8 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft27"><b>1 �</b> En clearingorganisation skall driva sin verksamhet s� att allm�n-<br/>hetens f�rtroende f�r v�rdepappersmarknaden uppr�tth�lls och enskildas </p> <p style="position:absolute;top:350px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft27">kapitalinsatser inte otillb�rligen �ventyras samt i �vrigt s� att verksamheten <br/>kan anses sund. En clearingorganisation skall tillgodose de s�kerhetskrav <br/>som �r f�renade med verksamheten. </p> <p style="position:absolute;top:397px;left:79px;white-space:nowrap" class="ft21">Clearingorganisationen skall d�rvid till�mpa principerna om </p> <p style="position:absolute;top:413px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft22"><i>fritt tilltr�de,</i> som inneb�r att var och en som uppfyller de krav som st�lls </p> <p style="position:absolute;top:429px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft21">i denna lag och av clearingorganisationen f�r delta i clearingen, och </p> <p style="position:absolute;top:445px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft22"><i>neutralitet,</i> som inneb�r att av clearingorganisationen uppst�llda regler </p> <p style="position:absolute;top:461px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft21">till�mpas p� ett likformigt s�tt gentemot alla clearingmedlemmar. </p> <p style="position:absolute;top:493px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft27"><b>4 �</b> Best�mmelserna i 2 kap. 3 � om ans�kan innan bolaget eller f�r-<br/>eningen har registrerats och om verksamhetsplan, i 2 kap. 4 � om <br/>godk�nnande av bolagsordningen eller stadgar, i 2 kap. 5 � om kapital, i 2 <br/>kap. 6 � om styrelsens storlek och verkst�llande direkt�r och i 2 kap. 8 � <br/>om sekretess skall till�mpas �ven i fr�ga om clearingorganisation. </p> <p style="position:absolute;top:573px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft21">I sin verksamhetsplan skall en clearingorganisation beskriva de huvud-</p> <p style="position:absolute;top:589px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft27">sakliga risker som �r f�renade med verksamheten och hur dessa risker skall <br/>hanteras (riskhanteringsplan). </p> <p style="position:absolute;top:636px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft28"><b>5 �</b> En clearingorganisation skall genom eget kapital, garanti eller f�r-<br/>s�kring eller p� annat liknande s�tt ha en tillfredsst�llande beredskap att <br/>uppfylla ett s�dant betalningsansvar som kan uppkomma f�r organisationen <br/>till f�ljd av clearingverksamheten. </p> <p style="position:absolute;top:716px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft28"><b>6 �</b>3 En clearingorganisation f�r som medlemmar ha s�dana institut och <br/>f�retag som avses i 3 kap. 1 � f�rsta stycket 1-4 och �ven andra f�retag. I <br/>samtliga fall kr�vs att institutet eller f�retaget har en betryggande kapital-<br/>styrka, �ndam�lsenlig organisation av verksamheten, n�dv�ndiga risk-<br/>hanteringsrutiner, s�kra tekniska system och i �vrigt bed�ms vara l�mpligt <br/>att delta i clearingverksamheten hos organisationen. </p> <p style="position:absolute;top:847px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft25">3</p> <p style="position:absolute;top:844px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft26"> Senaste lydelse 1994:2017. </p> <p style="position:absolute;top:843px;left:585px;white-space:nowrap" class="ft21">293 </p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:640px;height:901px;"> <img width="640" height="901" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:43px;left:27px;white-space:nowrap" class="ft30"><b>SFS 1996:180 </b></p> <p style="position:absolute;top:44px;left:151px;white-space:nowrap" class="ft36"><b>7 �</b> En clearingmedlem f�r delta i clearingverksamheten f�r egen <br/>r�kning. En clearingorganisation f�r medge svenska och utl�ndska <br/>clearingorganisationer eller centrala v�rdepappersf�rvarare samt s�dana <br/>institut och f�retag som avses i 3 kap. 1 � f�rsta stycket 1-4 att delta i <br/>clearingverksamheten f�r annans r�kning. </p> <p style="position:absolute;top:140px;left:151px;white-space:nowrap" class="ft37"><b>9 �</b>4 Om en clearingmedlem inte l�ngre uppfyller de krav som anges i <br/>6 �, skall clearingorganisationen besluta att medlemskapet skall upph�ra. </p> <p style="position:absolute;top:171px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft32">En clearingorganisation f�r besluta att medlemskapet skall upph�ra, om </p> <p style="position:absolute;top:188px;left:151px;white-space:nowrap" class="ft36">en clearingmedlem trots uppmaning fr�n organisationen underl�ter att <br/>fullg�ra sin uppgiftsskyldighet enligt 8 �. </p> <p style="position:absolute;top:219px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft32">Har ett clearingmedlemskap upph�rt p� grund av ett beslut enligt f�rsta </p> <p style="position:absolute;top:235px;left:151px;white-space:nowrap" class="ft37">eller andra stycket, f�r medlemmen, om det finns s�rskilda sk�l, �nd� vidta <br/>�tg�rder i f�rh�llande till clearingorganisationen f�r att skydda uppdragsgi-<br/>vare mot f�rlust. </p> <p style="position:absolute;top:299px;left:152px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>10 �</b> Clearingmedlemmar som inte st�r under Finansinspektionens tillsyn </p> <p style="position:absolute;top:315px;left:151px;white-space:nowrap" class="ft37">eller motsvarande tillsyn i hemlandet �r skyldiga att p� inspektionens <br/>beg�ran l�mna uppgifter om f�rh�llanden som r�r deltagandet i <br/>clearingverksamheten. Inspektionen f�r f�rel�gga en s�dan clearingmedlem <br/>att l�mna de beg�rda uppgifterna. </p> <p style="position:absolute;top:404px;left:151px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>9 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:431px;left:152px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>1 �</b> En clearingorganisation skall ha �ndam�lsenliga regler f�r hur </p> <p style="position:absolute;top:447px;left:151px;white-space:nowrap" class="ft32">clearingverksamheten hos organisationen skall g� till. </p> <p style="position:absolute;top:463px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft32">Clearingverksamheten skall ske under f�rh�llanden som �verensst�mmer </p> <p style="position:absolute;top:479px;left:151px;white-space:nowrap" class="ft37">med denna lag och andra f�rfattningar samt med god sed p� v�rdepappers-<br/>marknaden. </p> <p style="position:absolute;top:526px;left:151px;white-space:nowrap" class="ft37"><b>2 �</b> En clearingorganisation som intr�der som part i handeln eller <br/>garanterar f�rpliktelser skall se till att det vid clearingverksamheten st�lls <br/>betryggande s�kerhet f�r gjorda �taganden och att s�dan s�kerhet <br/>vidmakth�lls s� l�nge �tagandet best�r. Vid annan clearingverksamhet skall <br/>clearingorganisationen se till att det st�lls s�kerhet f�r gjorda �taganden i <br/>den utstr�ckning det beh�vs. </p> <p style="position:absolute;top:622px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft32">S�kerhet skall anses betryggande om det kan antas att �tagandet kan av-</p> <p style="position:absolute;top:638px;left:151px;white-space:nowrap" class="ft32">vecklas utan att ytterligare kapital beh�ver tillskjutas. </p> <p style="position:absolute;top:673px;left:151px;white-space:nowrap" class="ft36"><b>6 �</b> En clearingorganisation f�r, ut�ver clearingverksamhet, i f�retaget <br/>driva endast s�dan verksamhet som har n�ra samband med den. </p> <p style="position:absolute;top:705px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft32">I syfte att underl�tta clearingverksamheten f�r en clearingorganisation, </p> <p style="position:absolute;top:721px;left:151px;white-space:nowrap" class="ft37">efter tillst�nd av Finansinspektionen, inom kretsen av clearingmedlemmar <br/>f�rmedla l�n av finansiella instrument och l�mna kredit mot s�kerhet. </p> <p style="position:absolute;top:753px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft32">Om det finns s�rskilda sk�l, f�r Finansinspektionen till�ta en clearingor-</p> <p style="position:absolute;top:769px;left:151px;white-space:nowrap" class="ft32">ganisation att driva �ven annan verksamhet. </p> <p style="position:absolute;top:846px;left:152px;white-space:nowrap" class="ft34">4</p> <p style="position:absolute;top:844px;left:155px;white-space:nowrap" class="ft35"> Senaste lydelse 1994:2017. </p> <p style="position:absolute;top:843px;left:29px;white-space:nowrap" class="ft32">294 </p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:641px;height:901px;"> <img width="641" height="901" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:48px;left:522px;white-space:nowrap" class="ft40"><b>SFS 1996:180 </b></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>11 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:77px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>8 �</b> Om n�gon driver clearingverksamhet som kr�ver tillst�nd enligt <br/>denna lag utan att ha s�dant tillst�nd, skall Finansinspektionen f�rel�gga <br/>honom att upph�ra med detta. Detsamma g�ller om n�gon i handel med <br/>finansiella instrument anv�nder n�gon av beteckningarna b�rs och auktori-<br/>serad marknadsplats utan att vara auktoriserad som s�dan. </p> <p style="position:absolute;top:157px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft42">�r det os�kert om en viss verksamhet omfattas av tillst�ndsplikt enligt </p> <p style="position:absolute;top:173px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft44">denna lag, f�r Finansinspektionen f�rel�gga den som driver verksamheten <br/>att l�mna de upplysningar om verksamheten som beh�vs f�r att bed�ma om <br/>lagen �r till�mplig. </p> <p style="position:absolute;top:221px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft42">Ett f�rel�ggande enligt denna paragraf som avser ett utl�ndskt f�retag f�r </p> <p style="position:absolute;top:236px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft44">riktas s�v�l mot det utl�ndska f�retaget som mot den som h�r i landet �r <br/>verksam f�r f�retagets r�kning. </p> <p style="position:absolute;top:284px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>9 �</b> F�r pr�vning av ans�kan om auktorisation eller tillst�nd enligt denna <br/>lag skall s�kanden betala avgift enligt de n�rmare f�reskrifter som <br/>regeringen meddelar. Om Finansinspektionen f�r bed�mning av en viss <br/>fr�ga i pr�vningen eller vid den l�pande tillsynen beh�ver anlita n�gon med <br/>s�rskild fackkunskap, skall kostnaden f�r detta betalas av s�kanden eller <br/>det f�retag som tillsynen avser. </p> <p style="position:absolute;top:380px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft42">F�retag som st�r under tillsyn enligt denna lag skall med �rliga avgifter </p> <p style="position:absolute;top:396px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft44">bekosta Finansinspektionens verksamhet enligt de n�rmare f�reskrifter <br/>regeringen meddelar. </p> <p style="position:absolute;top:443px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>10 �</b> Om Finansinspektionen meddelar f�rel�ggande eller f�rbud enligt 8 </p> <p style="position:absolute;top:460px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft42">kap. 10 � eller 11 kap. 6-8 �� denna lag, f�r inspektionen f�rel�gga vite. </p> <p style="position:absolute;top:491px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft42">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 april 1996. </p> <p style="position:absolute;top:506px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft42">2. S�dan tillst�ndspliktig clearingverksamhet som bedrivs vid lagens </p> <p style="position:absolute;top:522px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft44">ikrafttr�dande och som dessf�rinnan har f�tt bedrivas utan tillst�nd f�r <br/>forts�tta efter ikrafttr�dandet till utg�ngen av juni 1996 eller, om en ans�-<br/>kan om tillst�nd d� har gjorts, till dess ans�kan har pr�vats slutligt. </p> <p style="position:absolute;top:586px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft42">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:618px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft42">JAN NYGREN </p> <p style="position:absolute;top:650px;left:274px;white-space:nowrap" class="ft44">G�ran Haag <br/>(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:849px;left:581px;white-space:nowrap" class="ft42">295 </p> </div> </div>
background image

SFS 1996:180
Utkom fr�n trycket
den 26 mars 1996

Lag
om �ndring i lagen (1992:543) om b�rs- och
clearingverksamhet;

utf�rdad den 14 mars 1996.

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (1992:543) om b�rs-

och clearingverksamhet

dels att nuvarande 8 kap. 7 � skall betecknas 8 kap. 8 �,
dels att 1 kap. 1 och 4 ��, 8 kap. 1 och 4-6 ��, 9 kap. 1, 2 och 6 �� samt

11 kap. 8-10 �� skall ha f�ljande lydelse,

dels att det i lagen skall f�ras in tre nya paragrafer, 8 kap. 7, 9 och 10 ��,

av f�ljande lydelse.

1 kap.

1 � F�retag som driver verksamhet i syfte att �stadkomma regelbunden

handel med finansiella instrument kan f� auktorisation som b�rs eller
marknadsplats enligt denna lag.

Clearingverksamhet f�r yrkesm�ssigt bedrivas endast av Sveriges riks-

bank och av f�retag som f�tt tillst�nd som clearingorganisation enligt denna
lag. Tillst�nd beh�vs dock inte f�r clearingverksamhet som huvudsakligen
allm�nheten deltar i.

Fr�gor om auktorisation och tillst�nd pr�vas av Finansinspektionen.
Tillst�nd enligt andra stycket beh�vs inte om f�retaget har tillst�nd enligt

1 kap. 2 � bankr�relselagen (1987:617) eller enligt 1 kap. 3 � 1, 2 eller 4

lagen (1991:981) om v�rdepappersr�relse.

4 �2 I denna lag betyder

1. b�rs: f�retag som har f�tt auktorisation enligt 2 kap. att driva verksam

het som syftar till att �stadkomma regelbunden handel med finansiella
instrument mellan till verksamheten anslutna medlemmar,

2. b�rsmedlem: den som av en b�rs har f�tt till�telse att delta i handeln

vid b�rsen,

3. auktoriserad marknadsplats: f�retag som har f�tt auktorisation enligt

7 kap. att driva verksamhet som syftar till att �stadkomma regelbunden
handel med finansiella instrument,

4. clearingverksamhet: fortl�pande verksamhet som best�r i
a) att p� clearingmedlemmarnas v�gnar g�ra avr�kningar betr�ffande de-

ras f�rpliktelser att leverera finansiella instrument eller att betala i svensk
eller utl�ndsk valuta, eller

b) att genom intr�dande som part eller som garant ta �ver ansvaret f�r

f�rpliktelsernas fullg�rande, eller

c) p� annat v�sentligt s�tt s�rja f�r att f�rpliktelserna avvecklas genom

�verf�rande av likvid eller instrument,

1

Prop. 1995/96:50, bet. 1995/96:NU11, rskr. 1995/96:180. Jfr r�dets direktiv 93/22/EEG

av den 10 maj 1993 om investeringstj�nster inom v�rdepappersomr�det (EGT nr L 141,

11.6.1993, s. 27, Celex 393L0022).

2

Senaste lydelse 1992:1712.

292

background image

SFS 1996:180

5. clearingorganisation: f�retag som har f�tt tillst�nd enligt 8 kap. att

driva clearingverksamhet,

6. clearingmedlem: den som f�r delta i clearing verksamheten hos en

clearingorganisation,

7. option: en r�tt att till ett best�mt pris i framtiden f� k�pa eller s�lja

tillg�ngar eller en r�tt att vid en framtida tidpunkt f� ett belopp som r�knas
ut p� grundval av �ndringar i ett kursindex eller liknande,

8. termin: ett avtal om k�p av tillg�ngar som mot ett i avtalet best�mt

pris skall levereras vid en framtida tidpunkt eller ett avtal om att betalning
mellan parterna i framtiden skall ske p� grundval av �ndringar i ett kursin-
dex eller liknande,

9. finansiellt instrument och fondpapper: vad som anges i 1 kap. 1 � la-

gen (1991:980) om handel med finansiella instrument,

10. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsomr�det.

8 kap.

1 � En clearingorganisation skall driva sin verksamhet s� att allm�n-
hetens f�rtroende f�r v�rdepappersmarknaden uppr�tth�lls och enskildas

kapitalinsatser inte otillb�rligen �ventyras samt i �vrigt s� att verksamheten
kan anses sund. En clearingorganisation skall tillgodose de s�kerhetskrav
som �r f�renade med verksamheten.

Clearingorganisationen skall d�rvid till�mpa principerna om

fritt tilltr�de, som inneb�r att var och en som uppfyller de krav som st�lls

i denna lag och av clearingorganisationen f�r delta i clearingen, och

neutralitet, som inneb�r att av clearingorganisationen uppst�llda regler

till�mpas p� ett likformigt s�tt gentemot alla clearingmedlemmar.

4 � Best�mmelserna i 2 kap. 3 � om ans�kan innan bolaget eller f�r-
eningen har registrerats och om verksamhetsplan, i 2 kap. 4 � om
godk�nnande av bolagsordningen eller stadgar, i 2 kap. 5 � om kapital, i 2
kap. 6 � om styrelsens storlek och verkst�llande direkt�r och i 2 kap. 8 �
om sekretess skall till�mpas �ven i fr�ga om clearingorganisation.

I sin verksamhetsplan skall en clearingorganisation beskriva de huvud-

sakliga risker som �r f�renade med verksamheten och hur dessa risker skall
hanteras (riskhanteringsplan).

5 � En clearingorganisation skall genom eget kapital, garanti eller f�r-
s�kring eller p� annat liknande s�tt ha en tillfredsst�llande beredskap att
uppfylla ett s�dant betalningsansvar som kan uppkomma f�r organisationen
till f�ljd av clearingverksamheten.

6 �3 En clearingorganisation f�r som medlemmar ha s�dana institut och
f�retag som avses i 3 kap. 1 � f�rsta stycket 1-4 och �ven andra f�retag. I
samtliga fall kr�vs att institutet eller f�retaget har en betryggande kapital-
styrka, �ndam�lsenlig organisation av verksamheten, n�dv�ndiga risk-
hanteringsrutiner, s�kra tekniska system och i �vrigt bed�ms vara l�mpligt
att delta i clearingverksamheten hos organisationen.

3

Senaste lydelse 1994:2017.

293

background image

SFS 1996:180

7 � En clearingmedlem f�r delta i clearingverksamheten f�r egen
r�kning. En clearingorganisation f�r medge svenska och utl�ndska
clearingorganisationer eller centrala v�rdepappersf�rvarare samt s�dana
institut och f�retag som avses i 3 kap. 1 � f�rsta stycket 1-4 att delta i
clearingverksamheten f�r annans r�kning.

9 �4 Om en clearingmedlem inte l�ngre uppfyller de krav som anges i
6 �, skall clearingorganisationen besluta att medlemskapet skall upph�ra.

En clearingorganisation f�r besluta att medlemskapet skall upph�ra, om

en clearingmedlem trots uppmaning fr�n organisationen underl�ter att
fullg�ra sin uppgiftsskyldighet enligt 8 �.

Har ett clearingmedlemskap upph�rt p� grund av ett beslut enligt f�rsta

eller andra stycket, f�r medlemmen, om det finns s�rskilda sk�l, �nd� vidta
�tg�rder i f�rh�llande till clearingorganisationen f�r att skydda uppdragsgi-
vare mot f�rlust.

10 � Clearingmedlemmar som inte st�r under Finansinspektionens tillsyn

eller motsvarande tillsyn i hemlandet �r skyldiga att p� inspektionens
beg�ran l�mna uppgifter om f�rh�llanden som r�r deltagandet i
clearingverksamheten. Inspektionen f�r f�rel�gga en s�dan clearingmedlem
att l�mna de beg�rda uppgifterna.

9 kap.

1 � En clearingorganisation skall ha �ndam�lsenliga regler f�r hur

clearingverksamheten hos organisationen skall g� till.

Clearingverksamheten skall ske under f�rh�llanden som �verensst�mmer

med denna lag och andra f�rfattningar samt med god sed p� v�rdepappers-
marknaden.

2 � En clearingorganisation som intr�der som part i handeln eller
garanterar f�rpliktelser skall se till att det vid clearingverksamheten st�lls
betryggande s�kerhet f�r gjorda �taganden och att s�dan s�kerhet
vidmakth�lls s� l�nge �tagandet best�r. Vid annan clearingverksamhet skall
clearingorganisationen se till att det st�lls s�kerhet f�r gjorda �taganden i
den utstr�ckning det beh�vs.

S�kerhet skall anses betryggande om det kan antas att �tagandet kan av-

vecklas utan att ytterligare kapital beh�ver tillskjutas.

6 � En clearingorganisation f�r, ut�ver clearingverksamhet, i f�retaget
driva endast s�dan verksamhet som har n�ra samband med den.

I syfte att underl�tta clearingverksamheten f�r en clearingorganisation,

efter tillst�nd av Finansinspektionen, inom kretsen av clearingmedlemmar
f�rmedla l�n av finansiella instrument och l�mna kredit mot s�kerhet.

Om det finns s�rskilda sk�l, f�r Finansinspektionen till�ta en clearingor-

ganisation att driva �ven annan verksamhet.

4

Senaste lydelse 1994:2017.

294

background image

SFS 1996:180

11 kap.

8 � Om n�gon driver clearingverksamhet som kr�ver tillst�nd enligt
denna lag utan att ha s�dant tillst�nd, skall Finansinspektionen f�rel�gga
honom att upph�ra med detta. Detsamma g�ller om n�gon i handel med
finansiella instrument anv�nder n�gon av beteckningarna b�rs och auktori-
serad marknadsplats utan att vara auktoriserad som s�dan.

�r det os�kert om en viss verksamhet omfattas av tillst�ndsplikt enligt

denna lag, f�r Finansinspektionen f�rel�gga den som driver verksamheten
att l�mna de upplysningar om verksamheten som beh�vs f�r att bed�ma om
lagen �r till�mplig.

Ett f�rel�ggande enligt denna paragraf som avser ett utl�ndskt f�retag f�r

riktas s�v�l mot det utl�ndska f�retaget som mot den som h�r i landet �r
verksam f�r f�retagets r�kning.

9 � F�r pr�vning av ans�kan om auktorisation eller tillst�nd enligt denna
lag skall s�kanden betala avgift enligt de n�rmare f�reskrifter som
regeringen meddelar. Om Finansinspektionen f�r bed�mning av en viss
fr�ga i pr�vningen eller vid den l�pande tillsynen beh�ver anlita n�gon med
s�rskild fackkunskap, skall kostnaden f�r detta betalas av s�kanden eller
det f�retag som tillsynen avser.

F�retag som st�r under tillsyn enligt denna lag skall med �rliga avgifter

bekosta Finansinspektionens verksamhet enligt de n�rmare f�reskrifter
regeringen meddelar.

10 � Om Finansinspektionen meddelar f�rel�ggande eller f�rbud enligt 8

kap. 10 � eller 11 kap. 6-8 �� denna lag, f�r inspektionen f�rel�gga vite.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 april 1996.

2. S�dan tillst�ndspliktig clearingverksamhet som bedrivs vid lagens

ikrafttr�dande och som dessf�rinnan har f�tt bedrivas utan tillst�nd f�r
forts�tta efter ikrafttr�dandet till utg�ngen av juni 1996 eller, om en ans�-
kan om tillst�nd d� har gjorts, till dess ans�kan har pr�vats slutligt.

P� regeringens v�gnar

JAN NYGREN

G�ran Haag
(Finansdepartementet)

295

;
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.