SFS 1996:38 Lag om ändring i bankrörelselagen (1987:617)

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden / SFS 1996:38 Lag om ändring i bankrörelselagen (1987:617)
SFS 1996_38 Lag om ändring i bankrörelselagen (1987_617)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1996:38
Utkom från trycket
den 13 februari 1996

Lag
om ändring i bankrörelselagen (1987:617);

utfärdad den 18 januari 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 7 kap. 11 § bankrörelselagen

(1987:617) skall ha följande lydelse.

7 kap.

11 §2 Finansinspektionen skall ge tillstånd till förvärv enligt 10 §, om det
inte kan antas att förvärvaren kommer att motverka en sund utveckling av
bankens verksamhet. Inspektionen får föreskriva en viss tid inom vilken ett
förvärv skall genomföras.

Finansinspektionen skall meddela beslut i ett ärende enligt denna para-

graf inom tre månader från det att ansökan om tillstånd gjordes.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

Per Håkansson
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1995/96:74, bet. 1995/96:NU9,rskr. 1995/96:112.

2

Senaste lydelse 1995:1572. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

67

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.