SFS 1996:747 Lag om ändring i bankaktiebolagslagen (1987:618)

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden / SFS 1996:747 Lag om ändring i bankaktiebolagslagen (1987:618)
SFS 1996_747 Lag om ändring i bankaktiebolagslagen (1987_618)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1996:747

Utkom från trycket

den 28 juni 1996

Lag
om ändring i bankaktiebolagslagen (1987:618);

utfärdad den 19 juni 1996,

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 3 och 11 §§ samt 8 kap. 1 §

bankaktiebolagslagen (1987:618) skall ha följande lydelse.

2 kap.

3 §2 Stiftarna skall upprätta en bolagsordning som skall underställas
regeringen för stadfästelse. Till ansökan om oktroj skall fogas en plan för
den tilltänkta verksamheten.

Regeringen prövar att bolagsordningen överensstämmer med denna lag,

bankrörelselagen (1987:617) och andra författningar samt om och i vad
mån särskilda bestämmelser behövs med hänsyn till omfattningen och arten
av bolagets verksamhet.

Regeringen skall stadfästa bolagsordningen och bevilja oktroj, om

1. den planerade rörelsen kan antas komma att uppfylla kraven på en

sund bankverksamhet,

2. det kan antas att de som kommer att äga ett sådant kvalificerat inne-

hav i bolaget som avses i 1 kap. 3 § första stycket 2 bankrörelselagen inte
kommer att motverka en sund utveckling av verksamheten i bolaget och
även i övrigt är lämpliga att utöva ett väsentligt inflytande över ledningen
av en bank, och

3. de som avses ingå i bolagets styrelse har de insikter och den erfaren-

het som måste krävas av den som deltar i ledningen av en bank och även i
övrigt är lämpliga för en sådan uppgift.

Bolagsordningen får inte stadfästas och oktroj inte beviljas, om det kan

antas att någon som i väsentlig mån har åsidosatt sina skyldigheter i nä-
ringsverksamhet eller i andra ekonomiska angelägenheter eller gjort sig
skyldig till allvarlig brottslighet kommer att ha ett sådant innehav i bolaget
som avses i 1 kap. 3 § första stycket 2 bankrörelselagen.

1

Prop. 1995/96:173, bet. 1995/96:NU23, rskr. 1995/96:285. Jfr Europaparlamentets och

rådets direktiv 95/26/EG av den 29 juni 1995 om ändring av direktiv 77/780/EEG och
89/646/EEG om kreditinstitut, direktiv 73/239/EEG och 92/49/EEG om andra direkta
försäkringar än livförsäkringar, direktiv 79/267/EEG och 92/96/EEG om direkta livför-
säkringar, direktiv 92/22/EEG om tjänster inom värdepappersområdet och direktiv
85/611/EEG om företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföre-
tag) i syfte att stärka tillsynen på dessa områden (EGT nr L 168, 18.7. 1995, s. 7, Celex
395 L0026).
2

Senaste lydelse 1994:2008.

1174

background image

1175

3

Senaste lydelse 1992:1611.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996.

På regeringens vägnar

ERIK �&SBRINK

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

Om bolaget kommer att ha sådana nära förbindelser som avses i 1 kap.

3 § andra och tredje styckena bankrörelselagen med någon annan, får bo-
lagsordningen stadfästas och oktroj beviljas endast om förbindelserna inte
hindrar en effektiv tillsyn av banken.

Oktroj får inte vägras på den grunden att det inte behövs någon ytter-

ligare bank.

11 § Om det vid den konstituerande stämman inte visas att teckning och

tilldelning av aktier har skett motsvarande aktiekapitalet eller minimi-
kapitalet enligt bolagsordningen, har frågan om bankaktiebolagets bildande
fallit.

Om teckning av aktier innebär att någon som inte har prövats enligt 3 §

tredje stycket 2 eller fjärde stycket kommer att ha ett kvalificerat innehav i
bolaget, får detta inte bildas utan att prövning görs. Om personen inte anses
lämplig, får bolaget inte bildas.

Om tecknare med flertalet avgivna röster och med minst två tredjedelar

av de vid stämman företrädda aktierna röstar för beslutet att bilda bolaget,
är detta bildat. I annat fall har frågan om bolagets bildande fallit.

När bankaktiebolaget är bildat, skall på den konstituerande stämman sty-

relse och revisorer väljas.

I fråga om den konstituerande stämman gäller i övrigt i tillämpliga delar

föreskrifterna om bolagsstämma i denna lag och bolagsordningen.

8 kap.

1 §3 Aktieägarnas rätt att besluta i bankaktiebolagets angelägenheter
utövas vid bolagsstämman.

I avstämningsbolag tillkommer rätten att delta i bolagsstämma den som

har tagits upp som aktieägare i en sådan utskrift av aktieboken som avses i
3 kap. 14 § andra stycket.

I bolagsordningen kan bestämmas att aktieägare, för att få delta i bolags-

stämman, skall anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen
till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lör-
dag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte infalla tidigare
än femte dagen före stämman.

Aktier som tillhör bolaget eller dess dotterföretag kan inte företrädas vid

bolagsstämman. Sådana aktier skall inte medräknas när det fordras sam-
tycke av ägare till en viss del av aktierna i bolaget för att ett beslut skall bli
giltigt eller en befogenhet skall få utövas. Detsamma gäller aktier vilka
omfattas av ett förbud eller föreläggande enligt 7 kap. 14 § bankrörelsela-
gen (1987:617), såvida inte förvaltare har förordnats enligt 14 a § i samma
kapitel.

SFS 1996:747

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.