SFS 1996:1011 Lag om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse

SFS 1996_1011 Lag om ändring i lagen (1991_981) om värdepappersrörelse

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse;

SFS 1996:1011
Utkom från trycket
den 12 november 1996

utfärdad den 24 oktober 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1991:981) om vär-

depappersrörelse,

dels att 3 kap. 4 och 7 §§ samt 6 kap. 2 § skall ha följande lydelse,
dels att i lagen skall föras in en ny paragraf, 5 kap. 3 §, av följande lydel-

se.

3 kap.

4 §2 Ett värdepappersbolag och ett utländskt företag hemmahörande
utanför EES som fått tillstånd att driva värdepappersrörelse får, med Fi-
nansinspektionens tillstånd, som ett led i rörelsen

1. lämna råd i finansiella frågor,

2. ta emot värdepapper för förvaring,
3. ta emot medel med redovisningsskyldighet,

4. ta emot kunders medel på konto för att underlätta värdepappersrörel-

sen,

5. lämna kunder kredit mot säkerhet för placeringar i finansiella instru-

ment för att underlätta värdepappersrörelsen,

6. utföra valutaväxlingstransaktioner.
Tillstånd enligt första stycket 4 får meddelas endast tillsammans med

tillstånd enligt 5.

Ett värdepappersbolag får, efter tillstånd av Finansinspektionen, driva

valutahandel.

När det finns särskilda skäl får inspektionen medge att ett värdepappers-

bolag eller ett utländskt företag utövar annan verksamhet än som anges i
första eller tredje stycket, om verksamheten kan antas komma att underlätta
rörelsen.

Ett utländskt företag får beviljas tillstånd enligt första eller fjärde stycket

endast om företaget får bedriva motsvarande verksamhet i sitt hemland.

Tillstånd för ett utländskt företag enligt första stycket 4 och 5 får bara

lämnas om insättningar hos filialen omfattas av garantin enligt lagen
(1995:1571) om insättningsgaranti eller av en utländsk garanti som omfat-
tar insättningar som anges i 2 § lagen om insättningsgaranti och har en

högsta ersättningsnivå som inte understiger ett belopp motsvarande 20 000
ecu innan det i förekommande fall har gjorts avdrag för en självrisk med
högst 10 procent av en enskild insättares garanterade insättning.

Tillstånd enligt första stycket 4 och 5 får inte lämnas om insättningar hos

filialen omfattas av en utländsk garanti som har en ersättningsnivå som
överstiger den som gäller enligt lagen om insättningsgaranti. Ersättningen
får inte heller avse fler slag av insättningar eller betalas till andra insättare
än vad som anges i den lagen.

I lagen (1993:931) om individuellt pensions sparande finns bestämmelser

om rätt för värdepappersinstitut att bedriva pensionssparrörelse.

1

Prop. 1995/96:216, bet. 1996/97:NU5, rskr. 1996/97:11.

2

Senaste lydelse 1995:1597.

1723

background image

SFS 1996:1011

7 §3 Vid kreditgivning enligt 4 § första stycket 5 gäller i stället för be-
stämmelserna i 12 kap. 7 § aktiebolagslagen (1975:1385) följande för vär-
depappersbolag.

Ett värdepappersbolag får inte på andra villkor än sådana som bolaget

normalt ställer upp lämna kredit till

1. en styrelseledamot,

2. en person som ensam eller i förening med någon annan får avgöra

kreditärenden som ankommer på styrelsen,

3. en anställd som har en ledande ställning inom bolaget,
4. någon annan aktieägare än staten med ett aktieinnehav som motsvarar

minst tre procent av hela aktiekapitalet,

5. den som är make eller sambo till någon som avses i 1-4 eller
6. en juridisk person i vilken någon som avses i 1-5 har ett väsentligt

ekonomiskt intresse i egenskap av delägare eller medlem.

Finansinspektionen prövar om en anställd har sådan ledande ställning

som avses i andra stycket 3.

Värdepappersbolagets styrelse skall avgöra ärenden om kredit till de per-

soner och företag som avses i andra stycket. Bolaget skall föra in uppgifter
om sådana krediter i en förteckning. Regeringen eller, efter regeringens
bemyndigande, Finansinspektionen får meddela föreskrifter om vilka upp-
gifter som skall antecknas i förteckningen.

Andra-fjärde styckena tillämpas också på krediter mot säkerhet av bor-

gen eller fordringsbevis som utfärdas av någon som avses i andra stycket.
Detsamma gäller för en fordran som bolaget förvärvar och för vilken någon
som avses i andra stycket är betalningsskyldig.

5 kap.

3 § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspek-
tionen får meddela föreskrifter om ett värdepappersbolags största tillåtna

valutaposition.

6 kap.

2 §4 Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspek-
tionen får meddela föreskrifter om

1. vilka upplysningar ett värdepappersinstitut skall lämna till inspektio-

nen samt

2. förvaring och inventering av värdehandlingar hos ett värdepappers-

institut.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

På regeringens vägnar

ERIKÅSBRINK

Göran Haag
(Finansdepartementet)

3

Senaste lydelse 1994:2015.

4

Senaste lydelse 1995:1563.

1724

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.