SFS 1996:1114 Lag om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse

SFS 1996_1114 Lag om ändring i lagen (1991_981) om värdepappersrörelse

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1996:1114
Utkom från trycket
den 26 november 1996

Lag
om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse;

utfärdad den 25 november 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 4 § lagen (1991:981) om

värdepappersrörelse skall ha följande lydelse.

2 kap.

4 §2 Ett värdepappersbolag skall ha en styrelse med minst fem leda-
möter. Bolaget skall ha en verkställande direktör.

I ett värdepappersbolag skall minst en av stämman utsedd revisor vara

auktoriserad revisor. Till revisor kan utses även ett registrerat revisionsbo-
lag. Bestämmelser om vem som kan vara huvudansvarig för revisionen och

om underrättelseskyldighet finns i 12 § lagen (1995:528) om revisorer.

För varje värdepappersbolag skall finnas ett huvudkontor i Sverige.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

På regeringens vägnar

ERIK ÅSBRINK

Göran Haag
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1996/97:40, bet. 1996/97:FiUl, rskr. 1996/97:53.

2

Senaste lydelse 1996:752.

1912

;
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.