SFS 1997:117 Lag om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden / SFS 1997:117 Lag om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse
SFS 1997_117 Lag om ändring i lagen (1991_981) om värdepappersrörelse

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:13px;line-height:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:18px;line-height:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft25{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft26{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft27{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft31{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft32{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft33{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft34{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft35{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft36{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft37{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft41{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft42{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft43{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft44{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft45{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft46{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:649px;height:907px;"> <img width="649" height="907" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1997:117 </b></p> <p style="position:absolute;top:76px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft18">Utkom fr�n trycket <br/>den 15 april 1997 </p> <p style="position:absolute;top:50px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag <br/>om �ndring i lagen (1991:981) om <br/>v�rdepappersr�relse; </b></p> <p style="position:absolute;top:121px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 3 april 1997. </p> <p style="position:absolute;top:153px;left:184px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens belut1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (1991:981) om v�rde-</p> <p style="position:absolute;top:170px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft11">pappersr�relse </p> <p style="position:absolute;top:186px;left:184px;white-space:nowrap" class="ft13"><i>dels</i> att 1 kap. 3, 3 a, 3 c, 4, 5 och 6-6 b ��, 6 kap. 9 � samt 7 kap. 2 � skall </p> <p style="position:absolute;top:203px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft11">ha f�ljande lydelse, </p> <p style="position:absolute;top:219px;left:183px;white-space:nowrap" class="ft13"><i>dels</i> att det i lagen skall f�ras in tre nya rubriker n�rmast f�re 1 kap. 3 c, 4 </p> <p style="position:absolute;top:236px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft11">och 5 �� av f�ljande lydelse, </p> <p style="position:absolute;top:252px;left:183px;white-space:nowrap" class="ft13"><i>dels</i> att det n�rmast f�re 1 kap. 3 � skall inf�ras en ny rubrik med lydelsen </p> <p style="position:absolute;top:268px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft110">Allm�nna best�mmelser om tillst�ndsplikt samt n�rmast f�re 2 kap. 7 � en <br/>ny rubrik med lydelsen F�retag hemmah�rande i ett land utanf�r EES. </p> <p style="position:absolute;top:326px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:350px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>3 �2</b> V�rdepappersr�relse f�r, om inte annat f�ljer av denna lag, drivas en-<br/>dast efter tillst�nd av Finansinspektionen. Tillst�nd f�r ges f�r </p> <p style="position:absolute;top:383px;left:185px;white-space:nowrap" class="ft11">1. handel med finansiella instrument f�r annans r�kning i eget namn, </p> <p style="position:absolute;top:400px;left:184px;white-space:nowrap" class="ft11">2. f�rmedling av kontakt mellan k�pare och s�ljare av finansiella instru-</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft110">ment eller i annat fall medverkan vid transaktioner avseende s�dana instru-<br/>ment, </p> <p style="position:absolute;top:449px;left:184px;white-space:nowrap" class="ft11">3. handel med finansiella instrument f�r egen r�kning, </p> <p style="position:absolute;top:465px;left:183px;white-space:nowrap" class="ft110">4. f�rvaltning av n�gon annans finansiella instrument, <br/>5. garantigivning eller annan medverkan vid emissioner av fondpapper el-</p> <p style="position:absolute;top:498px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft110">ler erbjudanden om k�p eller f�rs�ljning av finansiella instrument som �r rik-<br/>tade till en �ppen krets. </p> <p style="position:absolute;top:531px;left:184px;white-space:nowrap" class="ft11">Tillst�nd att driva v�rdepappersr�relse f�r meddelas bankinstitut samt </p> <p style="position:absolute;top:547px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft11">svenska aktiebolag och utl�ndska f�retag som inte �r bankinstitut. </p> <p style="position:absolute;top:580px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>3 a �3</b> Tillst�nd enligt 3 � kr�vs inte n�r ett bankinstitut f�r egen r�kning <br/>f�rv�rvar och driver handel med obligationer, f�rlagsbevis och andra ford-<br/>ringsbevis avsedda f�r den allm�nna marknaden. </p> <p style="position:absolute;top:629px;left:184px;white-space:nowrap" class="ft11">Tillst�nd enligt 3 � 2 kr�vs inte f�r verksamhet som bedrivs med st�d av </p> <p style="position:absolute;top:646px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft110">en auktorisation som b�rs eller marknadsplats enligt lagen (1992:543) om <br/>b�rs- och clearingverksamhet. </p> <p style="position:absolute;top:703px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft13"><i>F�retag hemmah�rande i ett land inom EES </i></p> <p style="position:absolute;top:727px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>3 c �4</b> Tillst�nd enligt 3 � beh�vs inte f�r f�retag, som har s�te i ett annat </p> <p style="position:absolute;top:744px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft110">land inom EES och som i det landet (hemlandet) har tillst�nd att driva v�rde-<br/>pappersr�relse. Ett s�dant f�retag f�r </p> <p style="position:absolute;top:776px;left:185px;white-space:nowrap" class="ft11">1. driva v�rdepappersr�relse fr�n filial i Sverige med b�rjan tv� m�nader </p> <p style="position:absolute;top:823px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft16">1</p> <p style="position:absolute;top:820px;left:175px;white-space:nowrap" class="ft17"> Prop. 1996/97:72, bet. 1996/96:FiU22, rskr. 1996/97:170. </p> <p style="position:absolute;top:835px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft16">2</p> <p style="position:absolute;top:832px;left:174px;white-space:nowrap" class="ft17"> Senaste lydelse 1994:2015. </p> <p style="position:absolute;top:847px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft16">3</p> <p style="position:absolute;top:844px;left:174px;white-space:nowrap" class="ft17"> Senaste lydelse 1994:2015. </p> <p style="position:absolute;top:859px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft16">4</p> <p style="position:absolute;top:856px;left:174px;white-space:nowrap" class="ft17"> Senaste lydelse 1994:2015. </p> <p style="position:absolute;top:859px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft11">146 </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:649px;height:907px;"> <img width="649" height="907" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:861px;left:578px;white-space:nowrap" class="ft20">147 </p> <p style="position:absolute;top:50px;left:490px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 1997:117 </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft27">efter det att Finansinspektionen fr�n en beh�rig myndighet i f�retagets hem-<br/>land mottagit en underr�ttelse med s�dant inneh�ll som anges i 4 � andra <br/>stycket eller dess-f�rinnan, om Finansinspektionen medger att verksamheten <br/>f�r p�b�rjas, </p> <p style="position:absolute;top:117px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft20">2. driva v�rdepappersr�relse genom att fr�n sitt hemland erbjuda och till-</p> <p style="position:absolute;top:134px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft27">handah�lla tj�nster med b�rjan s� snart Finansinspektionen fr�n en beh�rig <br/>myndighet i f�retagets hemland mottagit en underr�ttelse med s�dant inne-<br/>h�ll som anges i 6 b � f�rsta stycket. </p> <p style="position:absolute;top:208px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft22"><i>Verksamhet i ett land utanf�r EES </i></p> <p style="position:absolute;top:232px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft27"><b>4 �5</b> Ett v�rdepappersbolag f�r efter tillst�nd av Finansinspektionen inr�tta <br/>filial i ett land utanf�r EES. </p> <p style="position:absolute;top:265px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft20">Ans�kan om tillst�nd skall inneh�lla </p> <p style="position:absolute;top:281px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft20">1. en plan f�r den tillt�nkta filial verksamheten, med uppgift om filialens </p> <p style="position:absolute;top:298px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft20">organisation, och </p> <p style="position:absolute;top:314px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft20">2. uppgift om i vilket land filialen skall inr�ttas samt om filialens adress </p> <p style="position:absolute;top:330px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft20">och ansvariga ledning. </p> <p style="position:absolute;top:372px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft22"><i>Verksamhet i ett land inom EES </i></p> <p style="position:absolute;top:396px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft27"><b>5 �6</b> Ett v�rdepappersbolag som avser att inr�tta filial i ett annat land inom <br/>EES skall underr�tta Finansinspektionen innan verksamheten p�b�rjas. Un-<br/>derr�ttelsen skall inneh�lla den information som anges i 4 � andra stycket. </p> <p style="position:absolute;top:445px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft20">Om det inte finns sk�l att ifr�gas�tta v�rdepappersbolagets administrativa </p> <p style="position:absolute;top:461px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft27">struktur eller finansiella situation, skall Finansinspektionen inom tre m�na-<br/>der fr�n det att underr�ttelsen mottogs vidarebefordra den till den beh�riga <br/>myndigheten i det land d�r filialen skall inr�ttas. Till underr�ttelsen skall in-<br/>spektionen foga uppgift om investerarskydd och ins�ttningsgaranti som g�l-<br/>ler f�r kunder hos v�rdepappersbolaget. </p> <p style="position:absolute;top:544px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft20">N�r Finansinspektionen vidarebefordrar underr�ttelsen enligt andra styc-</p> <p style="position:absolute;top:560px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft20">ket skall inspektionen underr�tta v�rdepappersbolaget om detta. </p> <p style="position:absolute;top:576px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft20">Om Finansinspektionen finner att det inte finns f�ruts�ttningar f�r att vi-</p> <p style="position:absolute;top:593px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft27">darebefordra den underr�ttelse som avses i andra stycket, skall inspektionen <br/>meddela beslut om det inom tre m�nader fr�n det att underr�ttelsen mottogs. </p> <p style="position:absolute;top:642px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>6 �</b> Verksamheten vid filialen f�r p�b�rjas tv� m�nader efter det att den be-</p> <p style="position:absolute;top:658px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft27">h�riga myndigheten i det andra landet mottog uppgifterna enligt 5 � eller <br/>dessf�rinnan, om myndigheten medger att verksamheten f�r p�b�rjas. </p> <p style="position:absolute;top:708px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft27"><b>6 a �</b> Om n�got av de f�rh�llanden som angetts i v�rdepappersbolagets un-<br/>derr�ttelse till Finansinspektionen enligt 5 � skall �ndras efter det att filialen <br/>inr�ttats, skall v�rdepappersbolaget underr�tta inspektionen och den beh�-<br/>riga myndigheten i det andra landet minst en m�nad innan �ndringen genom-</p> <p style="position:absolute;top:774px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft20">f�rs. </p> <p style="position:absolute;top:790px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft20">Om Finansinspektionen finner att �ndringen inte f�r g�ras, skall inspek-</p> <p style="position:absolute;top:807px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft20">tionen meddela beslut om det inom en m�nad fr�n det att underr�ttelsen </p> <p style="position:absolute;top:853px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft25">5</p> <p style="position:absolute;top:850px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft26"> Senaste lydelse 1994:2015. </p> <p style="position:absolute;top:865px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft25">5</p> <p style="position:absolute;top:862px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft26"> Senaste lydelse 1995:1597. </p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:649px;height:907px;"> <img width="649" height="907" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:862px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft30">148 </p> <p style="position:absolute;top:54px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 1997:117 </b></p> <p style="position:absolute;top:54px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft30">kom in till inspektionen. Den beh�riga myndigheten i det andra landet </p> <p style="position:absolute;top:71px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft30">skall genast underr�ttas om beslutet. </p> <p style="position:absolute;top:88px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft30">Vid �ndring av investerarskydd eller ins�ttningsgaranti som avses i 5 � </p> <p style="position:absolute;top:105px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft37">andra stycket skall Finansinspektionen underr�tta den beh�riga myn-<br/>digheten i det land d�r filialen finns om �ndringen. </p> <p style="position:absolute;top:164px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft32"><i>Gr�ns�verskridande verksamhet </i></p> <p style="position:absolute;top:188px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft37"><b>6 b �7</b> Ett v�rdepappersbolag som avser att driva verksamhet i ett annat land <br/>inom EES, genom att erbjuda och tillhandah�lla tj�nster utan att inr�tta filial <br/>d�r, skall innan verksamheten p�b�rjas underr�tta Finansinspektionen. Un-<br/>derr�ttelsen skall inneh�lla uppgift om i vilket land verksamheten skall dri-<br/>vas. Till underr�ttelsen skall fogas en plan f�r den planerade verksamheten <br/>med uppgift om vilka tj�nster som skall erbjudas. </p> <p style="position:absolute;top:286px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft30">Finansinspektionen skall inom en m�nad fr�n det att underr�ttelsen mot-</p> <p style="position:absolute;top:302px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft37">togs vidarebefordra den och verksamhetsplanen till beh�rig myndighet i det <br/>land d�r verksamheten skall drivas. V�rdepappersbolaget f�r d�refter p�b�rja <br/>verksamheten i det andra EES-landet. </p> <p style="position:absolute;top:351px;left:183px;white-space:nowrap" class="ft30">Om v�rdepappersbolaget avser att �ndra verksamhet som avses i f�rsta </p> <p style="position:absolute;top:368px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft37">stycket, skall bolaget skriftligen anm�la detta till Finansinspektionen och be-<br/>h�rig myndighet i det land d�r verksamheten ut�vas. Anm�lan skall g�ras <br/>innan �ndringen genomf�rs. </p> <p style="position:absolute;top:442px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft33"><b>6 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:466px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft37"><b>9 �8</b> Tillst�nd som enligt denna lag har l�mnats ett svenskt v�rdepappersin-<br/>stitut skall �terkallas av Finansinspektionen om: </p> <p style="position:absolute;top:499px;left:184px;white-space:nowrap" class="ft30">1. institutet inte inom ett �r fr�n beviljande av tillst�nd har b�rjat driva s�-</p> <p style="position:absolute;top:515px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft37">dan r�relse som tillst�ndet avser, eller om institutet dessf�rinnan f�rklarat <br/>sig avst� fr�n tillst�ndet, </p> <p style="position:absolute;top:548px;left:183px;white-space:nowrap" class="ft30">2. institutet under en sammanh�ngande tid av sex m�nader inte har drivit </p> <p style="position:absolute;top:565px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft30">s�dan r�relse som tillst�ndet avser, eller </p> <p style="position:absolute;top:581px;left:183px;white-space:nowrap" class="ft30">3. institutet genom att �vertr�da denna lag eller f�reskrift som meddelats </p> <p style="position:absolute;top:597px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft37">med st�d av lagen eller p� annat s�tt visat sig ol�mpligt att ut�va s�dan r�-<br/>relse som tillst�ndet avser. </p> <p style="position:absolute;top:630px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft30">Ett v�rdepappersbolags tillst�nd enligt 3 kap. 4 � f�rsta stycket 4 och 5 </p> <p style="position:absolute;top:647px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft37">skall �terkallas av inspektionen om bolaget inte fullgjort sina skyldigheter <br/>enligt lagen (1995:1571) om ins�ttningsgaranti, och inte vidtagit r�ttelse <br/>inom ett �r efter det att inspektionen har f�relagt v�rdepappersbolaget att <br/>fullg�ra sina skyldigheter med f�rklaring att v�rdepappersbolagets tillst�nd <br/>annars kan komma att �terkallas. </p> <p style="position:absolute;top:729px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft30">Ett v�rdepappersbolags tillst�nd skall dessutom �terkallas om: </p> <p style="position:absolute;top:745px;left:184px;white-space:nowrap" class="ft30">1. bolagets kapitalbas understiger det minsta belopp som f�reskrivs i </p> <p style="position:absolute;top:761px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft37">5 kap. 1 � andra stycket och bristen inte har t�ckts inom tre m�nader efter det <br/>att den blev k�nd f�r bolaget, eller </p> <p style="position:absolute;top:794px;left:183px;white-space:nowrap" class="ft30">2. n�gon som ing�r i bolagets styrelse eller �r verkst�llande direkt�r eller </p> <p style="position:absolute;top:852px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft35">7</p> <p style="position:absolute;top:849px;left:174px;white-space:nowrap" class="ft36"> Senaste lydelse 1994:2015. </p> <p style="position:absolute;top:865px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft35">8</p> <p style="position:absolute;top:862px;left:174px;white-space:nowrap" class="ft36"> Senaste lydelse 1996:752. </p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:644px;height:904px;"> <img width="644" height="904" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:50px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft46">dennes st�llf�retr�dare inte uppfyller de krav som anges i 2 kap. 1 � f�rsta <br/>stycket 4. </p> <p style="position:absolute;top:83px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft40">I fall som avses i tredje stycket 2 f�r tillst�nd �terkallas bara om Finansin-</p> <p style="position:absolute;top:99px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft46">spektionen f�rst beslutat att anm�rka p� att personen ing�r i styrelsen eller �r <br/>verkst�llande direkt�r eller dennes st�llf�retr�dare och han eller hon, sedan <br/>en av inspektionen best�md tid av h�gst tre m�nader g�tt, fortfarande finns </p> <p style="position:absolute;top:149px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft40">kvar i styrelsen eller �r verkst�llande direkt�r eller dennes st�llf�retr�dare. </p> <p style="position:absolute;top:191px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>7 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:214px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft46"><b>2 �9</b> Om Finansinspektionen i ett �rende om tillst�nd enligt 2 kap. 1 � inte <br/>meddelar beslut inom sex m�nader fr�n det att en ans�kan gavs in, skall in-</p> <p style="position:absolute;top:248px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft46">spektionen underr�tta s�kanden om sk�len f�r detta. S�kanden f�r d�refter <br/>beg�ra f�rklaring av kammarr�tten att �rendet on�digt uppeh�lls. Om Fi-<br/>nansinspektionen inte har meddelat beslut inom sex m�nader fr�n det att en <br/>s�dan f�rklaring avgetts, skall det anses som att ans�kan har avslagits. </p> <p style="position:absolute;top:315px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft40">Om Finansinspektionen inte vidarebefordrar en underr�ttelse som avses </p> <p style="position:absolute;top:331px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft46">i 1 kap. 5 � f�rsta stycket till beh�rig myndighet i utlandet inom tre m�nad-<br/>er fr�n det att underr�ttelsen mottogs och inte heller inom samma tid med-<br/>delar beslut enligt fj�rde stycket samma paragraf, skall inspektionen <br/>underr�tta s�kanden om sk�len f�r detta. S�kanden f�r d�refter beg�ra <br/>f�rklaring av kammarr�tten att �rendet on�digt uppeh�lls. Om underr�t-<br/>telse inte har vidarebefordrats inom tre m�nader fr�n det att en s�dan <br/>f�rklaring avgetts, skall det anses som om beslut enligt 1 kap. 5 � fj�rde <br/>stycket meddelats. </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:481px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>SFS 1997:117 </b></p> <p style="position:absolute;top:484px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft40">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1997. </p> <p style="position:absolute;top:517px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft40">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:550px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft40">ERIK �SBRINK </p> <p style="position:absolute;top:570px;left:263px;white-space:nowrap" class="ft40">Tord Gr�nsbo </p> <p style="position:absolute;top:586px;left:264px;white-space:nowrap" class="ft40">(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:617px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft44">9</p> <p style="position:absolute;top:614px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft45"> Senaste lydelse 1994:2015. </p> <p style="position:absolute;top:859px;left:571px;white-space:nowrap" class="ft40">149 </p> </div> </div>
background image

SFS 1997:117

Utkom fr�n trycket
den 15 april 1997

Lag
om �ndring i lagen (1991:981) om
v�rdepappersr�relse;

utf�rdad den 3 april 1997.

Enligt riksdagens belut1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (1991:981) om v�rde-

pappersr�relse

dels att 1 kap. 3, 3 a, 3 c, 4, 5 och 6-6 b ��, 6 kap. 9 � samt 7 kap. 2 � skall

ha f�ljande lydelse,

dels att det i lagen skall f�ras in tre nya rubriker n�rmast f�re 1 kap. 3 c, 4

och 5 �� av f�ljande lydelse,

dels att det n�rmast f�re 1 kap. 3 � skall inf�ras en ny rubrik med lydelsen

Allm�nna best�mmelser om tillst�ndsplikt samt n�rmast f�re 2 kap. 7 � en
ny rubrik med lydelsen F�retag hemmah�rande i ett land utanf�r EES.

1 kap.

3 �2 V�rdepappersr�relse f�r, om inte annat f�ljer av denna lag, drivas en-
dast efter tillst�nd av Finansinspektionen. Tillst�nd f�r ges f�r

1. handel med finansiella instrument f�r annans r�kning i eget namn,

2. f�rmedling av kontakt mellan k�pare och s�ljare av finansiella instru-

ment eller i annat fall medverkan vid transaktioner avseende s�dana instru-
ment,

3. handel med finansiella instrument f�r egen r�kning,

4. f�rvaltning av n�gon annans finansiella instrument,
5. garantigivning eller annan medverkan vid emissioner av fondpapper el-

ler erbjudanden om k�p eller f�rs�ljning av finansiella instrument som �r rik-
tade till en �ppen krets.

Tillst�nd att driva v�rdepappersr�relse f�r meddelas bankinstitut samt

svenska aktiebolag och utl�ndska f�retag som inte �r bankinstitut.

3 a �3 Tillst�nd enligt 3 � kr�vs inte n�r ett bankinstitut f�r egen r�kning
f�rv�rvar och driver handel med obligationer, f�rlagsbevis och andra ford-
ringsbevis avsedda f�r den allm�nna marknaden.

Tillst�nd enligt 3 � 2 kr�vs inte f�r verksamhet som bedrivs med st�d av

en auktorisation som b�rs eller marknadsplats enligt lagen (1992:543) om
b�rs- och clearingverksamhet.

F�retag hemmah�rande i ett land inom EES

3 c �4 Tillst�nd enligt 3 � beh�vs inte f�r f�retag, som har s�te i ett annat

land inom EES och som i det landet (hemlandet) har tillst�nd att driva v�rde-
pappersr�relse. Ett s�dant f�retag f�r

1. driva v�rdepappersr�relse fr�n filial i Sverige med b�rjan tv� m�nader

1

Prop. 1996/97:72, bet. 1996/96:FiU22, rskr. 1996/97:170.

2

Senaste lydelse 1994:2015.

3

Senaste lydelse 1994:2015.

4

Senaste lydelse 1994:2015.

146

background image

147

SFS 1997:117

efter det att Finansinspektionen fr�n en beh�rig myndighet i f�retagets hem-
land mottagit en underr�ttelse med s�dant inneh�ll som anges i 4 � andra
stycket eller dess-f�rinnan, om Finansinspektionen medger att verksamheten
f�r p�b�rjas,

2. driva v�rdepappersr�relse genom att fr�n sitt hemland erbjuda och till-

handah�lla tj�nster med b�rjan s� snart Finansinspektionen fr�n en beh�rig
myndighet i f�retagets hemland mottagit en underr�ttelse med s�dant inne-
h�ll som anges i 6 b � f�rsta stycket.

Verksamhet i ett land utanf�r EES

4 �5 Ett v�rdepappersbolag f�r efter tillst�nd av Finansinspektionen inr�tta
filial i ett land utanf�r EES.

Ans�kan om tillst�nd skall inneh�lla

1. en plan f�r den tillt�nkta filial verksamheten, med uppgift om filialens

organisation, och

2. uppgift om i vilket land filialen skall inr�ttas samt om filialens adress

och ansvariga ledning.

Verksamhet i ett land inom EES

5 �6 Ett v�rdepappersbolag som avser att inr�tta filial i ett annat land inom
EES skall underr�tta Finansinspektionen innan verksamheten p�b�rjas. Un-
derr�ttelsen skall inneh�lla den information som anges i 4 � andra stycket.

Om det inte finns sk�l att ifr�gas�tta v�rdepappersbolagets administrativa

struktur eller finansiella situation, skall Finansinspektionen inom tre m�na-
der fr�n det att underr�ttelsen mottogs vidarebefordra den till den beh�riga
myndigheten i det land d�r filialen skall inr�ttas. Till underr�ttelsen skall in-
spektionen foga uppgift om investerarskydd och ins�ttningsgaranti som g�l-
ler f�r kunder hos v�rdepappersbolaget.

N�r Finansinspektionen vidarebefordrar underr�ttelsen enligt andra styc-

ket skall inspektionen underr�tta v�rdepappersbolaget om detta.

Om Finansinspektionen finner att det inte finns f�ruts�ttningar f�r att vi-

darebefordra den underr�ttelse som avses i andra stycket, skall inspektionen
meddela beslut om det inom tre m�nader fr�n det att underr�ttelsen mottogs.

6 � Verksamheten vid filialen f�r p�b�rjas tv� m�nader efter det att den be-

h�riga myndigheten i det andra landet mottog uppgifterna enligt 5 � eller
dessf�rinnan, om myndigheten medger att verksamheten f�r p�b�rjas.

6 a � Om n�got av de f�rh�llanden som angetts i v�rdepappersbolagets un-
derr�ttelse till Finansinspektionen enligt 5 � skall �ndras efter det att filialen
inr�ttats, skall v�rdepappersbolaget underr�tta inspektionen och den beh�-
riga myndigheten i det andra landet minst en m�nad innan �ndringen genom-

f�rs.

Om Finansinspektionen finner att �ndringen inte f�r g�ras, skall inspek-

tionen meddela beslut om det inom en m�nad fr�n det att underr�ttelsen

5

Senaste lydelse 1994:2015.

5

Senaste lydelse 1995:1597.

background image

148

SFS 1997:117

kom in till inspektionen. Den beh�riga myndigheten i det andra landet

skall genast underr�ttas om beslutet.

Vid �ndring av investerarskydd eller ins�ttningsgaranti som avses i 5 �

andra stycket skall Finansinspektionen underr�tta den beh�riga myn-
digheten i det land d�r filialen finns om �ndringen.

Gr�ns�verskridande verksamhet

6 b �7 Ett v�rdepappersbolag som avser att driva verksamhet i ett annat land
inom EES, genom att erbjuda och tillhandah�lla tj�nster utan att inr�tta filial
d�r, skall innan verksamheten p�b�rjas underr�tta Finansinspektionen. Un-
derr�ttelsen skall inneh�lla uppgift om i vilket land verksamheten skall dri-
vas. Till underr�ttelsen skall fogas en plan f�r den planerade verksamheten
med uppgift om vilka tj�nster som skall erbjudas.

Finansinspektionen skall inom en m�nad fr�n det att underr�ttelsen mot-

togs vidarebefordra den och verksamhetsplanen till beh�rig myndighet i det
land d�r verksamheten skall drivas. V�rdepappersbolaget f�r d�refter p�b�rja
verksamheten i det andra EES-landet.

Om v�rdepappersbolaget avser att �ndra verksamhet som avses i f�rsta

stycket, skall bolaget skriftligen anm�la detta till Finansinspektionen och be-
h�rig myndighet i det land d�r verksamheten ut�vas. Anm�lan skall g�ras
innan �ndringen genomf�rs.

6 kap.

9 �8 Tillst�nd som enligt denna lag har l�mnats ett svenskt v�rdepappersin-
stitut skall �terkallas av Finansinspektionen om:

1. institutet inte inom ett �r fr�n beviljande av tillst�nd har b�rjat driva s�-

dan r�relse som tillst�ndet avser, eller om institutet dessf�rinnan f�rklarat
sig avst� fr�n tillst�ndet,

2. institutet under en sammanh�ngande tid av sex m�nader inte har drivit

s�dan r�relse som tillst�ndet avser, eller

3. institutet genom att �vertr�da denna lag eller f�reskrift som meddelats

med st�d av lagen eller p� annat s�tt visat sig ol�mpligt att ut�va s�dan r�-
relse som tillst�ndet avser.

Ett v�rdepappersbolags tillst�nd enligt 3 kap. 4 � f�rsta stycket 4 och 5

skall �terkallas av inspektionen om bolaget inte fullgjort sina skyldigheter
enligt lagen (1995:1571) om ins�ttningsgaranti, och inte vidtagit r�ttelse
inom ett �r efter det att inspektionen har f�relagt v�rdepappersbolaget att
fullg�ra sina skyldigheter med f�rklaring att v�rdepappersbolagets tillst�nd
annars kan komma att �terkallas.

Ett v�rdepappersbolags tillst�nd skall dessutom �terkallas om:

1. bolagets kapitalbas understiger det minsta belopp som f�reskrivs i

5 kap. 1 � andra stycket och bristen inte har t�ckts inom tre m�nader efter det
att den blev k�nd f�r bolaget, eller

2. n�gon som ing�r i bolagets styrelse eller �r verkst�llande direkt�r eller

7

Senaste lydelse 1994:2015.

8

Senaste lydelse 1996:752.

background image

dennes st�llf�retr�dare inte uppfyller de krav som anges i 2 kap. 1 � f�rsta
stycket 4.

I fall som avses i tredje stycket 2 f�r tillst�nd �terkallas bara om Finansin-

spektionen f�rst beslutat att anm�rka p� att personen ing�r i styrelsen eller �r
verkst�llande direkt�r eller dennes st�llf�retr�dare och han eller hon, sedan
en av inspektionen best�md tid av h�gst tre m�nader g�tt, fortfarande finns

kvar i styrelsen eller �r verkst�llande direkt�r eller dennes st�llf�retr�dare.

7 kap.

2 �9 Om Finansinspektionen i ett �rende om tillst�nd enligt 2 kap. 1 � inte
meddelar beslut inom sex m�nader fr�n det att en ans�kan gavs in, skall in-

spektionen underr�tta s�kanden om sk�len f�r detta. S�kanden f�r d�refter
beg�ra f�rklaring av kammarr�tten att �rendet on�digt uppeh�lls. Om Fi-
nansinspektionen inte har meddelat beslut inom sex m�nader fr�n det att en
s�dan f�rklaring avgetts, skall det anses som att ans�kan har avslagits.

Om Finansinspektionen inte vidarebefordrar en underr�ttelse som avses

i 1 kap. 5 � f�rsta stycket till beh�rig myndighet i utlandet inom tre m�nad-
er fr�n det att underr�ttelsen mottogs och inte heller inom samma tid med-
delar beslut enligt fj�rde stycket samma paragraf, skall inspektionen
underr�tta s�kanden om sk�len f�r detta. S�kanden f�r d�refter beg�ra
f�rklaring av kammarr�tten att �rendet on�digt uppeh�lls. Om underr�t-
telse inte har vidarebefordrats inom tre m�nader fr�n det att en s�dan
f�rklaring avgetts, skall det anses som om beslut enligt 1 kap. 5 � fj�rde
stycket meddelats.

SFS 1997:117

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1997.

P� regeringens v�gnar

ERIK �SBRINK

Tord Gr�nsbo

(Finansdepartementet)

9

Senaste lydelse 1994:2015.

149

;
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.