SFS 1997:117 Lag om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden / SFS 1997:117 Lag om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse
SFS 1997_117 Lag om ändring i lagen (1991_981) om värdepappersrörelse

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1997:117

Utkom från trycket
den 15 april 1997

Lag
om ändring i lagen (1991:981) om
värdepappersrörelse;

utfärdad den 3 april 1997.

Enligt riksdagens belut1 föreskrivs i fråga om lagen (1991:981) om värde-

pappersrörelse

dels att 1 kap. 3, 3 a, 3 c, 4, 5 och 6-6 b §§, 6 kap. 9 § samt 7 kap. 2 § skall

ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall föras in tre nya rubriker närmast före 1 kap. 3 c, 4

och 5 §§ av följande lydelse,

dels att det närmast före 1 kap. 3 § skall införas en ny rubrik med lydelsen

⬝Allmänna bestämmelser om tillståndsplikt⬝ samt närmast före 2 kap. 7 § en
ny rubrik med lydelsen ⬝Företag hemmahörande i ett land utanför EES⬝.

1 kap.

3 §2 Värdepappersrörelse får, om inte annat följer av denna lag, drivas en-
dast efter tillstånd av Finansinspektionen. Tillstånd får ges för

1. handel med finansiella instrument för annans räkning i eget namn,

2. förmedling av kontakt mellan köpare och säljare av finansiella instru-

ment eller i annat fall medverkan vid transaktioner avseende sådana instru-
ment,

3. handel med finansiella instrument för egen räkning,

4. förvaltning av någon annans finansiella instrument,
5. garantigivning eller annan medverkan vid emissioner av fondpapper el-

ler erbjudanden om köp eller försäljning av finansiella instrument som är rik-
tade till en öppen krets.

Tillstånd att driva värdepappersrörelse får meddelas bankinstitut samt

svenska aktiebolag och utländska företag som inte är bankinstitut.

3 a §3 Tillstånd enligt 3 § krävs inte när ett bankinstitut för egen räkning
förvärvar och driver handel med obligationer, förlagsbevis och andra ford-
ringsbevis avsedda för den allmänna marknaden.

Tillstånd enligt 3 § 2 krävs inte för verksamhet som bedrivs med stöd av

en auktorisation som börs eller marknadsplats enligt lagen (1992:543) om
börs- och clearingverksamhet.

Företag hemmahörande i ett land inom EES

3 c §4 Tillstånd enligt 3 § behövs inte för företag, som har säte i ett annat

land inom EES och som i det landet (hemlandet) har tillstånd att driva värde-
pappersrörelse. Ett sådant företag får

1. driva värdepappersrörelse från filial i Sverige med början två månader

1

Prop. 1996/97:72, bet. 1996/96:FiU22, rskr. 1996/97:170.

2

Senaste lydelse 1994:2015.

3

Senaste lydelse 1994:2015.

4

Senaste lydelse 1994:2015.

146

background image

147

SFS 1997:117

efter det att Finansinspektionen från en behörig myndighet i företagets hem-
land mottagit en underrättelse med sådant innehåll som anges i 4 § andra
stycket eller dess-förinnan, om Finansinspektionen medger att verksamheten
får påbörjas,

2. driva värdepappersrörelse genom att från sitt hemland erbjuda och till-

handahålla tjänster med början så snart Finansinspektionen från en behörig
myndighet i företagets hemland mottagit en underrättelse med sådant inne-
håll som anges i 6 b § första stycket.

Verksamhet i ett land utanför EES

4 §5 Ett värdepappersbolag får efter tillstånd av Finansinspektionen inrätta
filial i ett land utanför EES.

Ansökan om tillstånd skall innehålla

1. en plan för den tilltänkta filial verksamheten, med uppgift om filialens

organisation, och

2. uppgift om i vilket land filialen skall inrättas samt om filialens adress

och ansvariga ledning.

Verksamhet i ett land inom EES

5 §6 Ett värdepappersbolag som avser att inrätta filial i ett annat land inom
EES skall underrätta Finansinspektionen innan verksamheten påbörjas. Un-
derrättelsen skall innehålla den information som anges i 4 § andra stycket.

Om det inte finns skäl att ifrågasätta värdepappersbolagets administrativa

struktur eller finansiella situation, skall Finansinspektionen inom tre måna-
der från det att underrättelsen mottogs vidarebefordra den till den behöriga
myndigheten i det land där filialen skall inrättas. Till underrättelsen skall in-
spektionen foga uppgift om investerarskydd och insättningsgaranti som gäl-
ler för kunder hos värdepappersbolaget.

När Finansinspektionen vidarebefordrar underrättelsen enligt andra styc-

ket skall inspektionen underrätta värdepappersbolaget om detta.

Om Finansinspektionen finner att det inte finns förutsättningar för att vi-

darebefordra den underrättelse som avses i andra stycket, skall inspektionen
meddela beslut om det inom tre månader från det att underrättelsen mottogs.

6 § Verksamheten vid filialen får påbörjas två månader efter det att den be-

höriga myndigheten i det andra landet mottog uppgifterna enligt 5 § eller
dessförinnan, om myndigheten medger att verksamheten får påbörjas.

6 a § Om något av de förhållanden som angetts i värdepappersbolagets un-
derrättelse till Finansinspektionen enligt 5 § skall ändras efter det att filialen
inrättats, skall värdepappersbolaget underrätta inspektionen och den behö-
riga myndigheten i det andra landet minst en månad innan ändringen genom-

förs.

Om Finansinspektionen finner att ändringen inte får göras, skall inspek-

tionen meddela beslut om det inom en månad från det att underrättelsen

5

Senaste lydelse 1994:2015.

5

Senaste lydelse 1995:1597.

background image

148

SFS 1997:117

kom in till inspektionen. Den behöriga myndigheten i det andra landet

skall genast underrättas om beslutet.

Vid ändring av investerarskydd eller insättningsgaranti som avses i 5 §

andra stycket skall Finansinspektionen underrätta den behöriga myn-
digheten i det land där filialen finns om ändringen.

Gränsöverskridande verksamhet

6 b §7 Ett värdepappersbolag som avser att driva verksamhet i ett annat land
inom EES, genom att erbjuda och tillhandahålla tjänster utan att inrätta filial
där, skall innan verksamheten påbörjas underrätta Finansinspektionen. Un-
derrättelsen skall innehålla uppgift om i vilket land verksamheten skall dri-
vas. Till underrättelsen skall fogas en plan för den planerade verksamheten
med uppgift om vilka tjänster som skall erbjudas.

Finansinspektionen skall inom en månad från det att underrättelsen mot-

togs vidarebefordra den och verksamhetsplanen till behörig myndighet i det
land där verksamheten skall drivas. Värdepappersbolaget får därefter påbörja
verksamheten i det andra EES-landet.

Om värdepappersbolaget avser att ändra verksamhet som avses i första

stycket, skall bolaget skriftligen anmäla detta till Finansinspektionen och be-
hörig myndighet i det land där verksamheten utövas. Anmälan skall göras
innan ändringen genomförs.

6 kap.

9 §8 Tillstånd som enligt denna lag har lämnats ett svenskt värdepappersin-
stitut skall återkallas av Finansinspektionen om:

1. institutet inte inom ett år från beviljande av tillstånd har börjat driva så-

dan rörelse som tillståndet avser, eller om institutet dessförinnan förklarat
sig avstå från tillståndet,

2. institutet under en sammanhängande tid av sex månader inte har drivit

sådan rörelse som tillståndet avser, eller

3. institutet genom att överträda denna lag eller föreskrift som meddelats

med stöd av lagen eller på annat sätt visat sig olämpligt att utöva sådan rö-
relse som tillståndet avser.

Ett värdepappersbolags tillstånd enligt 3 kap. 4 § första stycket 4 och 5

skall återkallas av inspektionen om bolaget inte fullgjort sina skyldigheter
enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti, och inte vidtagit rättelse
inom ett år efter det att inspektionen har förelagt värdepappersbolaget att
fullgöra sina skyldigheter med förklaring att värdepappersbolagets tillstånd
annars kan komma att återkallas.

Ett värdepappersbolags tillstånd skall dessutom återkallas om:

1. bolagets kapitalbas understiger det minsta belopp som föreskrivs i

5 kap. 1 § andra stycket och bristen inte har täckts inom tre månader efter det
att den blev känd för bolaget, eller

2. någon som ingår i bolagets styrelse eller är verkställande direktör eller

7

Senaste lydelse 1994:2015.

8

Senaste lydelse 1996:752.

background image

dennes ställföreträdare inte uppfyller de krav som anges i 2 kap. 1 § första
stycket 4.

I fall som avses i tredje stycket 2 får tillstånd återkallas bara om Finansin-

spektionen först beslutat att anmärka på att personen ingår i styrelsen eller är
verkställande direktör eller dennes ställföreträdare och han eller hon, sedan
en av inspektionen bestämd tid av högst tre månader gått, fortfarande finns

kvar i styrelsen eller är verkställande direktör eller dennes ställföreträdare.

7 kap.

2 §9 Om Finansinspektionen i ett ärende om tillstånd enligt 2 kap. 1 § inte
meddelar beslut inom sex månader från det att en ansökan gavs in, skall in-

spektionen underrätta sökanden om skälen för detta. Sökanden får därefter
begära förklaring av kammarrätten att ärendet onödigt uppehålls. Om Fi-
nansinspektionen inte har meddelat beslut inom sex månader från det att en
sådan förklaring avgetts, skall det anses som att ansökan har avslagits.

Om Finansinspektionen inte vidarebefordrar en underrättelse som avses

i 1 kap. 5 § första stycket till behörig myndighet i utlandet inom tre månad-
er från det att underrättelsen mottogs och inte heller inom samma tid med-
delar beslut enligt fjärde stycket samma paragraf, skall inspektionen
underrätta sökanden om skälen för detta. Sökanden får därefter begära
förklaring av kammarrätten att ärendet onödigt uppehålls. Om underrät-
telse inte har vidarebefordrats inom tre månader från det att en sådan
förklaring avgetts, skall det anses som om beslut enligt 1 kap. 5 § fjärde
stycket meddelats.

SFS 1997:117

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997.

På regeringens vägnar

ERIK �&SBRINK

Tord Gränsbo

(Finansdepartementet)

9

Senaste lydelse 1994:2015.

149

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.