SFS 1997:460 Lag om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden / SFS 1997:460 Lag om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse
SFS 1997_460 Lag om ändring i lagen (1991_981) om värdepappersrörelse

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Prop. 1996/97:114, bet. 1996/97:FiU26, rskr. 1996/97: 214.

2

Senaste lydelse av 1 kap. 3 d § 1994:2015.

788

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997.

På regeringens vägnar

ERIK �&SBRINK

Göran Haag
(Finansdepartementet)

utfärdad den 12 juni 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att i 1 kap. 3 d § lagen (1991:981) om

värdepappersrörelse2 ordet "kreditmarknadsbolag" skall bytas ut mot "finan-
sieringsverksamhet".

Lag
om ändring i lagen (1991:981) om
värdepappersrörelse;

SFS 1997:460
Utkom från trycket
den 25 juni 1997

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.