SFS 1997:558 Lag om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden / SFS 1997:558 Lag om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse
SFS 1997_558 Lag om ändring i lagen (1991_981) om värdepappersrörelse

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

980

SFS 1997:558

Utkom från trycket
den 25 juni 1997

Lag
om ändring i lagen (1991:981) om
värdepappersrörelse;

utfärdad den 12 juni 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 8 § lagen (1991:981) om

värdepappersrörelse samt rubriken närmast paragrafen skall ha följande ly-
delse.

1 kap.

Tystnadsplikt

8 §2 En styrelseledamot eller befattningshavare hos ett värdepappersbolag,
vilken i den egenskapen får kunskap om en uppdragsgivares affärsförhållan-
den eller personliga förhållanden, får inte obehörigen röja vad han har fått
veta och inte heller utnyttja kunskapen i strid med uppdragsgivarens intresse.

I 5 a § kreditupplysningslagen (1973:1173) finns bestämmelser som inne-

bär att vad som gäller om tystnadsplikt enligt första stycket inte hindrar att
uppgifter i vissa fall utväxlas för kreditupplysningsändamål.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997.

På regeringens vägnar

ERIK �&SBRINK

Göran Haag
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1996/97:65, bet. 1996/97:FiU27, rskr. 1996/97:274.

2

Senaste lydelse 1994:2015.

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.