SFS 1998:265 Lag om ändring i insiderlagen (1990:1342)

SFS 1998_265 Lag om ändring i insiderlagen (1990_1342)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

572

1

Prop. 1997/98:71, bet. 1997/98:FiU21, rskr. 1997/98:203.

2

Senaste lydelse 1996:1016.

3

Senaste lydelse 1996:1016.

SFS 1998:265
Utkom från trycket
den 27 maj 1998

Lag
om ändring i insiderlagen (1990:1342);

utfärdad den 14 maj 1998.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 7 a, 18 och 19 §§ insiderlagen

(1990:1342) skall ha följande lydelse.

7 a §2 Om den som enligt 8 § första stycket 1-3 har insynsställning i ett ak-
tiemarknadsbolag förvärvar aktier i bolaget, får aktier av samma slag upp till
motsvarande antal överlåtas mot vederlag tidigast tre månader efter förvär-
vet.

Detsamma gäller för fysiska och juridiska personer som förvärvar aktier i

aktiemarknadsbolaget och vilkas aktier enligt 10 § skall likställas med aktier
som innehas av personer som avses i första stycket.

18 §3 Om det finns anledning anta att en bestämmelse i denna lag har över-
trätts, har Finansinspektionen rätt att få de uppgifter som den behöver för sin
utredning från

1. den som det finns anledning anta har gjort överträdelsen,

2. ett aktiebolag eller en juridisk person i övrigt vars finansiella instru-

ment överträdelsen gäller,

3. den juridiska person som lämnat det offentliga erbjudandet om aktie-

förvärv,

4. moderföretaget till det aktiebolag eller den juridiska person som avses

i 2 eller 3,

5. myndighet,

background image

6. börs, auktoriserad marknadsplats eller clearingorganisation enligt

1 kap. 4 § lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet,

7. börsmedlem eller clearingmedlem enligt 1 kap. 4 § lagen (1992:543)

om börs- och clearingverksamhet eller kontoförande institut enligt 3 kap. 1 §
aktiekontolagen (1989:827),

8. någon som driver värdepappersrörelse med stöd av 1 kap. 3, 3 c eller

3 d § lagen (1991:981) om värdepappersrörelse,

9. någon annan som köpt eller sålt finansiella instrument, om det finns an-

ledning anta att köpet eller försäljningen föranletts av otillåtet råd eller an-
nan sådan åtgärd som avses i 4 §.

Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer får meddela när-

mare föreskrifter om hur uppgiftsskyldigheten skall fullgöras.

19 §4 Om någon inte fullgör sin skyldighet enligt 18 § första stycket 2-4

eller 6-8, får Finansinspektionen förelägga vite.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998.

På regeringens vägnar

ERIK ÅSBRINK

Göran Haag
(Finansdepartementet)

4

Senaste lydelse 1996:1016.

SFS 1998:265

573

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.