SFS 1998:266 Lag om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse

SFS 1998_266 Lag om ändring i lagen (1991_981) om värdepappersrörelse

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1998:266
Utkom från trycket
den 27 maj 1998

573

1

Prop. 1997/98:71, bet. 1997/98:FiU21, rskr. 1997/98:203.

2

Senaste lydelse 1996:752.

Lag
om ändring i lagen (1991:981) om
värdepappersrörelse;

utfärdad den 14 maj 1998.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1991:981) om vär-

depappersrörelse

dels att 1 kap. 2 och 3 a §§ och 4 kap. 4 § skall ha följande lydelse,
dels att i lagen skall föras in en ny paragraf, 3 kap. 10 §, samt närmast före

den en ny rubrik av följande lydelse.

1 kap.

2 §2 I denna lag betyder

1. värdepappersrörelse: verksamhet som består i att yrkesmässigt tillhan-

dahålla sådana tjänster som anges i 3 §,

background image

SFS 1998:266

2. värdepappersbolag: svenskt aktiebolag som fått tillstånd enligt denna

lag att driva värdepappersrörelse,

3. bankinstitut: bankaktiebolag, sparbank, medlemsbank och utländskt

bankföretag som driver bankrörelse från filial här i landet,

4. värdepappersinstitut: värdepappersbolag, svenska bankinstitut som fått

tillstånd enligt denna lag att driva värdepappersrörelse och utländska företag
som driver värdepappersrörelse från filial här i landet,

5. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
6. kvalificerat innehav: ett direkt eller indirekt ägande i ett företag, om

innehavet representerar 10 procent eller mer av kapitalet eller av samtliga

röster eller annars möjliggör ett väsentligt inflytande över ledningen av före-
taget,

7. filial: ett avdelningskontor med självständig förvaltning; om ett ut-

ländskt företag etablerar sig i Sverige enligt 3 c § 1 eller 2 kap. 7 § första
stycket, skall etableringen anses som en enda filial, även om flera driftställen
inrättas.

8. koncern: detsamma som i 1 kap. 5 och 6 §§ aktiebolagslagen

(1975:1385), varvid vad som sägs om moderbolag tillämpas även på andra

juridiska personer än aktiebolag.

Ett värdepappersbolag och ett annat företag skall anses ha nära förbindel-

ser, om

1. det ena företaget direkt eller indirekt genom dotterbolag äger 20 pro-

cent eller mer av kapitalet eller disponerar över 20 procent eller mer av samt-
liga röster i det andra företaget,

2. det ena företaget direkt eller indirekt utgör moderföretag till det andra

eller det finns en annan likartad förbindelse mellan företagen, eller

3. båda företagen är dotterföretag till eller har en likartad förbindelse med

en eller samma juridiska person eller står i ett motsvarande förhållande till
en och samma fysiska person.

Nära förbindelser föreligger även mellan en fysisk person och ett värde-

pappersbolag, om den fysiska personen

1. äger mer än 20 procent av kapitalet eller disponerar över mer än 20

procent av samtliga röster i värdepappersbolaget, eller

2. på annat sätt har sådant inflytande över värdepappersbolaget att perso-

nens ställning motsvarar den som ett moderföretag har i förhållande till ett
dotterföretag eller det finns annan likartad förbindelse mellan honom och
värdepappersbolaget.

3 a §3 Tillstånd enligt 3 § krävs inte när ett företag inom en koncern till-
handahåller sådana tjänster som där anges uteslutande till andra företag inom
koncernen.

Tillstånd enligt 3 § krävs inte när ett bankinstitut för egen räkning förvär-

var och driver handel med obligationer, förlagsbevis och andra fordringsbe-
vis avsedda för den allmänna marknaden.

Tillstånd enligt 3 § 2 krävs inte för verksamhet som bedrivs med stöd av

en auktorisation som börs eller marknadsplats enligt lagen (1992:543) om
börs- och clearingverksamhet.

3

Senaste lydelse 1997:117.

574

background image

3 kap.

Marknadsövervakning

10 § Om ett svenskt värdepappersinstitut organiserar handel i finansiella

instrument skall institutet övervaka handeln och kursbildningen och se till att
handeln inte sker i strid med insiderlagen (1990:1342), andra författningar
eller god sed på värdepappersmarknaden.

Första stycket gäller inte om övervakning sker enligt 4 kap. 2 § andra

stycket eller 7 kap. 2 § första stycket lagen (1992:543) om börs- och clea-

ringverksamhet.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får

meddela närmare föreskrifter om övervakningen av handeln och kursbild-
ningen vid ett värdepappersinstitut.

4 kap.

4 § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen
får i föreskrifter ange risknivåer för värdepappersbolags och svenska bank-
instituts innehav av finansiella instrument. Föreskrifterna får avse alla inne-
hav av finansiella instrument utom sådana som avses i 3 kap. 1 § andra
stycket och, i fråga om bankinstitut, 1 kap. 4 §.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998.

På regeringens vägnar

ERIK ÅSBRINK

Göran Haag
(Finansdepartementet)

SFS 1998:266

575

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.