SFS 2009:572 Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden;

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden / SFS 2009:572 Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden;
090572.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2007:528) om
värdepappersmarknaden;

utfärdad den 28 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om lagen (2007:528) om

värdepappersmarknaden

dels att 16 kap. 1 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 16 kap. 11 a §, av följande

lydelse.

16 kap.

1 §

Bestämmelserna i detta kapitel gäller för en emittent som har Sverige

som hemmedlemsstat och vars överlåtbara värdepapper är upptagna till
handel på en reglerad marknad.

Särskilda bestämmelser om emittenter som inte har säte i en stat inom

EES finns i 11 och 11 a §§.

En emittent som inte har Sverige som hemmedlemsstat ska, om emittent-

ens överlåtbara värdepapper efter ansökan av emittenten är upptagna till
handel på en reglerad marknad i Sverige, offentliggöra regelbunden finan-
siell information i enlighet med den offentliga reglering i emittentens hem-
medlemsstat inom EES som följer av öppenhetsdirektivet.

11 a §

Om en emittent som inte har säte i en stat inom EES anlitar en fy-

sisk person eller ett företag från ett tredjeland för granskning av års- eller
koncernredovisning, ska den som anlitas vara registrerad enligt 16 b § revi-
sorslagen (2001:883).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009 och tillämpas första gången för det

räkenskapsår som påbörjas närmast efter den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Katarina Back
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2008/09:135, bet. 2008/09:CU28, rskr. 2008/09:265.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG av den 17 maj 2006 om lag-
stadgad revision av årsbokslut och sammanställd redovisning och om ändring av rå-
dets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG samt om upphävande av rådets direktiv 84/
253/EEG (EUT L 157, 9.6.2006, s. 87, Celex 32006L0043).

SFS 2009:572

Utkom från trycket
den 9 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.