SFS 2009:588 Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden;

090588.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2007:528) om
värdepappersmarknaden;

utfärdad den 28 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 13 kap. 1 § lagen (2007:528) om

värdepappersmarknaden ska ha följande lydelse.

13 kap.

1 §

En börs ska driva sin verksamhet hederligt, rättvist och professionellt

och på ett sätt så att allmänhetens förtroende för värdepappersmarknaden
upprätthålls.

När börsen driver en reglerad marknad, ska den tillämpa principerna om
1. fritt tillträde, som innebär att var och en som uppfyller de krav som

ställs i denna lag och av börsen får delta i handeln,

2. neutralitet, som innebär att börsens regler för den reglerade marknaden

tillämpas på ett likformigt sätt gentemot alla som deltar i handeln, och

3. god genomlysning, som innebär att deltagarna får en snabb, samtidig

och korrekt information om handeln och att allmänheten får tillfälle att ta del
av sådan information.

En börs ska också
1. identifiera och hantera de risker som kan uppstå i verksamheten,
2. ha säkra tekniska system, samt
3. identifiera och hantera de intressekonflikter som kan uppstå mellan bör-

sens eller dess ägares intressen och intresset av att en reglerad marknad drivs
i enlighet med första och andra styckena.

En börs får inte i sitt regelverk ställa oskäliga krav på emittenter och delta-

gare vid en reglerad marknad. Vad som utgör ett oskäligt krav ska bedömas
med hänsyn till dess ändamål, EG-rätten och övriga omständigheter.

1 Prop. 2008/09:164, bet. 2008/09:FiU30, rskr. 2008/09:261.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om
marknader för finansiella instrument och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG
och 93/6/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG samt upphä-
vande av rådets direktiv 93/22/EEG (EUT L 145, 30.4.2004, s. 1, Celex 32004L0039),
senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/10/EG (EUT L 76,
19.3.2008, s. 33, Celex 32008L0010).

SFS 2009:588

Utkom från trycket
den 9 juni 2009

background image

2

SFS 2009:588

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Katarina Back
(Finansdepartementet)

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.