SFS 2019:289 Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

SFS2019-289.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2007:528) om

värdepappersmarknaden

Utfärdad den 16 maj 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om lagen (2007:528) om värde-
pappersmarknaden

dels att 9 kap. 2 § och 25 kap. 12 och 15 a §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas fem nya paragrafer, 8 kap. 20 a–20 d §§ och 9 kap.

30 a §, och närmast före 8 kap. 20 a § och 9 kap. 30 a § nya rubriker av
följande lydelse.

8 kap.
Principer för aktieägarengagemang
20 a § Ett svenskt värdepappersinstitut som när det tillhandahåller port-
följförvaltning investerar i aktier som är upptagna till handel på en reglerad
marknad och som har getts ut av ett bolag inom EES, ska anta principer för
sitt aktieägarengagemang i fråga om sådana aktier. Av principerna ska det
framgå hur värdepappersinstitutet integrerar aktieägarengagemanget i sin
placeringsstrategi.

Principerna ska beskriva hur värdepappersinstitutet
1. övervakar relevanta frågor om bolag som det investerar i (portfölj-

bolag), däribland bolagens strategi, finansiella och icke-finansiella resultat
och risker, kapitalstruktur, sociala och miljömässiga påverkan och bolags-
styrning,

2. för dialoger med företrädare för portföljbolag,
3. utövar rösträtt och andra rättigheter som är knutna till aktieinnehavet,
4. samarbetar med andra aktieägare,
5. kommunicerar med relevanta intressenter i portföljbolag, och
6. hanterar faktiska och potentiella intressekonflikter.

20 b § Ett värdepappersinstitut som enligt 20 a § ska anta principer för sitt
aktieägarengagemang ska varje år redogöra för hur principerna har tillämpats.

Redogörelsen ska innehålla
1. en allmän beskrivning av värdepappersinstitutets röstningsbeteende i

portföljbolagen,

2. en förklaring av de viktigaste omröstningarna, och

1 Prop. 2018/19:56, bet. 2018/19:CU16, rskr. 2018/19:213.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/36/EG av den 11 juli 2007 om utnyttjande av

vissa av aktieägares rättigheter i börsnoterade företag, i lydelsen enligt Europaparlamentets och

rådets direktiv (EU) 2017/828.

SFS

2019:289

Publicerad
den

24 maj 2019

background image

2

SFS

3. uppgift om i vilka frågor som värdepappersinstitutet har använt sig av

råd eller röstningsrekommendationer från en röstningsrådgivare.

Av redogörelsen ska det också framgå hur värdepappersinstitutet har röstat

på portföljbolagens stämmor. Omröstningar som är obetydliga på grund av
ämnet eller storleken på aktieinnehavet behöver dock inte redovisas.

20 c § Ett värdepappersinstitut får avstå från att uppfylla ett eller flera av
kraven i 20 a och 20 b §§, om institutet tydligt anger skälen för det.

20 d § Principerna för aktieägarengagemang enligt 20 a §, den årliga redo-
görelsen enligt 20 b § och uppgifter enligt 20 c § ska hållas tillgängliga utan
kostnad på värdepappersinstitutets webbplats. Om värdepappersinstitutet
inte har en egen webbplats får informationen hållas tillgänglig på en annan
webbplats som enkelt kan nås.

9 kap.


2 §3 Av bestämmelserna om värdepappersinstitut i detta kapitel ska bara
det som anges i 1, 10–30, 31–39, 47 och 48 §§ tillämpas på utländska företag
som driver värdepappersrörelse i Sverige enligt 4 kap. 1 § första stycket 1.

Det som anges i 1, 10–12, 14–17, 20–29 och 31–39 §§ gäller inte för tran-

saktioner som genomförs mellan deltagarna på en MTF-plattform enligt de
regler som gäller för plattformen eller i förhållandet mellan deltagarna och
det värdepappersinstitut som driver plattformen.

Information till institutionella investerare


30 a § Ett svenskt värdepappersinstitut som när det tillhandahåller port-
följförvaltning till en sådan institutionell investerare som avses i artikel 2 i
Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/36/EG av den 11 juli 2007 om
utnyttjande av vissa av aktieägares rättigheter i börsnoterade företag, i lydel-
sen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/828, investerar
i aktier som är upptagna till handel på en reglerad marknad och som har getts
ut av ett bolag inom EES, ska i fråga om sådana aktier varje år till investe-
raren lämna en redogörelse med uppgift om

1. de mest betydande riskerna som investeringarna är förenade med på

medellång till lång sikt,

2. portföljens sammansättning,
3. portföljens omsättning och omsättningskostnader,
4. röstningsrådgivare som har anlitats för engagemang i portföljbolagen,
5. riktlinjer för utlåning av värdepapper och hur dessa tillämpas för att

fullfölja engagemanget i tillämpliga fall, särskilt vid portföljbolagens
bolagsstämmor,

6. hur placeringsstrategin för portföljförvaltningstjänsten överensstäm-

mer med överenskommelsen med investeraren och hur den bidrar till ut-
vecklingen av dennes tillgångar på medellång till lång sikt,

7. huruvida, och i så fall hur, värdepappersinstitutet fattar investerings-

beslut med utgångspunkt i en bedömning av portföljbolagens resultat på
medellång till lång sikt, och

8. huruvida några intressekonflikter har uppkommit och i så fall vilka och

hur de har hanterats.

Om informationen redan är tillgänglig för allmänheten behöver den inte

tas med i redogörelsen.

3 Senaste lydelse 2017:679.

2019:289

background image

3

SFS

25 kap.


12 §4 Finansinspektionen får förelägga ett utländskt värdepappersföretag
som hör hemma inom EES och som driver verksamhet från filial i Sverige,
att göra rättelse om det överträder någon av följande bestämmelser eller
föreskrifter som hänför sig till någon av dem:

– 8 kap. 15–20, 32 och 33 §§,
– 9 kap. 1, 10–12, 14–30 och 31–39 §§,
– 13 kap. 9 §, och
– lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av

terrorism eller föreskrifter som meddelats med stöd av den lagen.

Ett föreläggande ska också utfärdas om företaget åsidosätter sina skyldig-

heter enligt någon av artiklarna 14–26 i förordningen om marknader för
finansiella instrument.

Om företaget inte följer föreläggandet, ska Finansinspektionen under-

rätta den behöriga myndigheten i företagets hemland.

Om rättelse inte sker, får Finansinspektionen förbjuda värdepappers-

företaget att påbörja nya transaktioner i Sverige. Innan förbud meddelas ska
inspektionen underrätta den behöriga myndigheten i företagets hemland.
Europeiska kommissionen och Europeiska värdepappers- och marknads-
myndigheten ska omedelbart informeras när ett förbud meddelas.

15 a §5 Finansinspektionen ska ingripa mot den eller de personer som har
ansvaret för ledningen av en filial till ett sådant företag som anges i 15 §, om
företaget

1. har fått sitt tillstånd genom att lämna falska uppgifter eller på annat

otillbörligt sätt,

2. har tillåtit en person som har ansvaret för ledningen av filialen att åta

sig ett sådant uppdrag i filialen eller att kvarstå i detta trots att kraven i 4 kap.
4 § 5 eller i föreskrifter som meddelats med stöd av 3 kap. 12 § 2 inte är
uppfyllda, eller

3. har åsidosatt sina skyldigheter enligt
a) någon av 8 kap. 9–20 eller 21–34 §§ eller föreskrifter som meddelats

med stöd av någon av bestämmelserna i 8 kap. 35 § 3–12,

b) någon av 9 kap. 1 §, 8 § tredje stycket, 9–12, 14–17, 20–30, 31–41 eller

43 §§ eller föreskrifter som meddelats med stöd av någon av bestämmel-
serna i 9 kap. 50 § 1, 3–9 eller 11,

c) någon av 11 kap. 1 §, 1 a § andra stycket, 1 b–4 eller 12 §§ eller driver

en tillväxtmarknad för små och medelstora företag trots att kraven i 13 § inte
är uppfyllda,

d) någon av 13 kap. 1 a–1 j, 6 a eller 9 §§,
e) 22 kap. 2 § andra stycket, 5 eller 6 § eller inte har följt ett beslut som

meddelats av Finansinspektionen enligt 22 kap. 1 §, 2 § första stycket eller
3 §, eller

f) 23 kap. 2 § första stycket eller föreskrifter som meddelats med stöd av

23 kap. 15 § 1, eller inte har följt en begäran, ett föreläggande eller ett beslut
som meddelats av Finansinspektionen enligt 23 kap. 2 § tredje stycket, 3 §
första stycket, 3 a eller 3 b § eller har motsatt sig en undersökning enligt
23 kap. 4 §.

4 Senaste lydelse 2017:679.

5 Senaste lydelse 2017:679.

2019:289

background image

4

SFS

1. Denna lag träder i kraft den 10 juni 2019.
2. Årliga redogörelser enligt 8 kap. 20 b § och 9 kap. 30 a § ska lämnas

första gången 2020.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Anna Jegnell

(Finansdepartementet)

2019:289

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.