SFS 2019:419 Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

SFS2019-419.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2007:528) om

värdepappersmarknaden

Utfärdad den 5 juni 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 4 a §, 11 kap. 13 §, 13 kap. 3 §,
16 kap. 5 § och 22 kap. 1 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
ska ha följande lydelse.

1 kap.
4 a §
2 I denna lag betyder

direktivet om marknader för finansiella instrument: Europaparlamentets

och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finan-
siella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direk-
tiv 2011/61/EU, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv
(EU) 2016/1034,

krishanteringsdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU

av den 15 maj 2014 om inrättande av en ram för återhämtning och resolution av
kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av rådets direktiv
82/891/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/24/EG,
2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU
och 2013/36/EU samt Europaparlamentets och rådets förordningar (EU)
nr 1093/2010 och (EU) nr 648/2012, i den ursprungliga lydelsen,

marknadsmissbruksförordningen: Europaparlamentets och rådets förord-

ning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (mark-
nadsmissbruksförordning) och om upphävande av Europaparlamentets och
rådets direktiv 2003/6/EG och kommissionens direktiv 2003/124/EG,
2003/125/EG och 2004/72/EG,

prospektförordningen: Europaparlamentets och rådets förordning (EU)

2017/1129 av den 14 juli 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värde-
papper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad mar-
knad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG,

tillsynsförordningen: Europaparlamentets och rådets förordning (EU)

nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värde-
pappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012,

öppenhetsdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG

av den 15 december 2004 om harmonisering av insynskraven angående upp-
lysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en regle-
rad marknad och om ändring av direktiv 2001/34/EG, i lydelsen enligt
Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/50/EU.

1 Prop. 2018/19:83, bet. 2018/19:FiU40, rskr. 2018/19:237.

2 Senaste lydelse 2017:679.

SFS

2019:419

Publicerad
den

11 juni 2019

background image

SFS

2

11 kap.


13 §3 Ett värdepappersinstitut som driver en MTF-plattform får ansöka
hos Finansinspektionen om att få plattformen registrerad som en tillväxt-
marknad för små och medelstora företag. Finansinspektionen ska bifalla
ansökan om

1. minst 50 procent av de emittenter vars finansiella instrument tas upp

till handel på plattformen är små och medelstora företag,

2. det finns lämpliga kriterier för upptagande av finansiella instrument till

handel på plattformen,

3. det finns tillräcklig information offentliggjord för att göra det möjligt

för investerare att fatta ett välgrundat beslut om att investera eller inte
investera i de finansiella instrumenten, antingen i form av ett prospekt enligt
prospektförordningen eller, om ett prospekt inte krävs, ett upptagandedoku-
ment,

4. det finns ändamålsenlig, fortlöpande och regelbunden finansiell rappor-

tering från emittenterna,

5. emittenterna och personer som har ledande ställning hos dem samt när-

stående till emittenterna och personer som har ledande ställning hos emit-
tenterna uppfyller kraven i marknadsmissbruksförordningen,

6. tillsynsinformation som rör emittenterna lagras och sprids till allmän-

heten, och

7. det finns effektiva system och kontroller som syftar till att förhindra

och upptäcka marknadsmissbruk i enlighet med kraven i marknadsmiss-
bruksförordningen.

13 kap.


3 § Finansiella instrument får tas upp till handel på en reglerad marknad
genom att börsen, efter prövning enligt 15 kap. 2 §, beslutar om upptagande
till handel.

Om det finns en skyldighet enligt prospektförordningen att upprätta ett

prospekt, får handel med instrumentet inte inledas förrän

1. prospektet har godkänts och registrerats hos Finansinspektionen eller

inspektionen har fått en anmälan enligt artikel 25 i den förordningen, och

2. prospektet har offentliggjorts enligt förordningen.

16 kap.


5 § En utgivare av aktier eller av obligationer eller andra överlåtbara skuld-
förbindelser som inte är av sådant slag som anges i 18 kap. 2 § första stycket 1
ska offentliggöra en delårsrapport för räkenskapsårets första sex månader
(halvårsrapport). Halvårsrapporten ska offentliggöras så snart som möjligt
och senast två månader efter rapportperiodens utgång.

Första stycket gäller inte om utgivaren har offentliggjort ett universellt

registreringsdokument som uppfyller de krav som framgår av artikel 9.12
andra stycket i prospektförordningen.

22 kap.


1 §4 Finansinspektionen ska, efter en underrättelse om handelsstopp enligt
11 kap. 12 § fjärde stycket eller 13 kap. 7 a § fjärde stycket, så snart det kan
ske besluta om handelsstoppet ska bestå, om det berott på

1. misstänkt marknadsmissbruk,

3 Senaste lydelse 2017:679.

4 Senaste lydelse 2017:679.

2019:419

background image

SFS

3

2. ett uppköpserbjudande,
3. att investerarna inte i tillräcklig omfattning har tillgång till information

om emittenten eller det finansiella instrumentet, eller

4. att emittentens ställning är sådan att handeln skulle skada investerarnas

intressen.

Finansinspektionen får, utan föregående beslut av en börs eller ett värde-

pappersinstitut, besluta om handelsstopp på sådan grund som anges i första
stycket.

I lagen (2019:414) med kompletterande bestämmelser till EU:s prospekt-

förordning finns ytterligare bestämmelser om rätt för Finansinspektionen att
besluta om handelsstopp i vissa fall.

1. Denna lag träder i kraft den 21 juli 2019.
2. Prospekt som före ikraftträdandet har offentliggjorts enligt 2 kap. lagen

(1991:980) om handel med finansiella instrument ska vid tillämpningen av
11 kap. 13 § 3 anses vara offentliggjorda enligt prospektförordningen.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Anna Jegnell
(Finansdepartementet)

2019:419

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.