SFS 2019:729 Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

SFS2019-729.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2007:528) om

värdepappersmarknaden

Utfärdad den 21 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 att 23 kap. 5 § lagen (2007:528) om
värdepappersmarknaden ska ha följande lydelse.

23 kap.
5 §
3 Finansinspektionen ska, i den utsträckning som följer av Sveriges
medlemskap i Europeiska unionen, i sin tillsynsverksamhet samarbeta och
utbyta information med

1. andra behöriga myndigheter,
2. Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten,
3. Europeiska systemrisknämnden,
4. Europeiska centralbanken,
5. byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer),
6. offentliga organ som har behörighet för tillsyn över spotmarknader och

auktionsmarknader,

7. behöriga myndigheter, registerförvaltare och andra offentliga organ

som har uppdrag att utöva tillsyn enligt Europaparlamentets och rådets
direktiv 2003/87/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets för-
ordning (EU) nr 421/2014, och

8. offentliga organ som är ansvariga för tillsyn, förvaltning och reglering

av fysiska jordbruksmarknader enligt Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en
samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av
rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001
och (EG) nr 1234/2007.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Rebecca Appelgren
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2018/19:150, bet. 2019/20:FiU15, rskr. 2019/20:38.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för

att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism,

om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande

av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG,

i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/843.

3 Senaste lydelse 2017:679.

SFS

2019:729

Publicerad
den

26 november 2019

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.