SFS 2019:762 Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

SFS2019-762.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2007:528) om

värdepappersmarknaden

Utfärdad den 21 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 5 § och 16 kap. 4 § lagen
(2007:528) om värdepappersmarknaden ska ha följande lydelse.

2 kap.
5 §
2 Tillstånd enligt 1 § behövs inte för

1. Sveriges riksbank, Riksgäldskontoret och Kammarkollegiet,
2. anknutna ombud för de verksamheter som anges i 1 kap. 4 b §,
3. börs som driver verksamhet med stöd av sitt tillstånd,
4. försäkringsföretag med tillstånd enligt försäkringsrörelselagen

(2010:2043) och tjänstepensionsföretag med tillstånd enligt lagen (2019:742)
om tjänstepensionsföretag,

5. företag inom en koncern som tillhandahåller investeringstjänster ute-

slutande till andra företag i koncernen,

6. fysiska och juridiska personer som tillhandahåller investeringstjänster,

om tjänsten tillhandahålls tillfälligt i samband med annan yrkesmässig
verksamhet som regleras av

a) bestämmelser i lag eller annan författning, eller
b) etiska regler som avser yrkesverksamheten i fråga och som inte

utesluter att tjänsten tillhandahålls,

7. fysiska och juridiska personer som för egen räkning handlar med andra

finansiella instrument än råvaruderivat eller utsläppsrätter eller derivat hän-
förliga till utsläppsrätter och som inte tillhandahåller andra investerings-
tjänster eller utför annan investeringsverksamhet med andra finansiella
instrument än råvaruderivat eller utsläppsrätter eller derivat hänförliga till
utsläppsrätter, såvida de inte

a) är marknadsgaranter,
b) är deltagare på en reglerad marknad eller en MTF-plattform eller har

direkt elektroniskt tillträde till en handelsplats, med undantag av icke-
finansiella enheter som på en handelsplats genomför transaktioner som på
ett objektivt mätbart sätt minskar risker som står i direkt samband med
affärsverksamheten eller likviditetsförvaltningen hos dem eller de koncerner
de ingår i,

c) tillämpar en teknik för algoritmisk högfrekvenshandel, eller
d) handlar för egen räkning vid utförandet av kundorder,

1 Prop. 2018/19:158, bet. 2019/20:FiU12, rskr. 2019/20:27.

2 Senaste lydelse 2018:1226.

SFS

2019:762

Publicerad
den

26 november 2019

background image

SFS

2019:762

2

8. företag som tillhandahåller investeringstjänster som uteslutande består

i förvaltning av ett program som syftar till delägarskap för de anställda i
företaget,

9. företag som tillhandahåller både
a) investeringstjänster som uteslutande består i förvaltning av program

som syftar till delägarskap för de anställda i företaget, och

b) andra investeringstjänster än sådana som anges i a uteslutande till andra

företag i koncernen,

10. fondbolag, förvaltningsbolag och fondföretag som får driva verk-

samhet enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder samt AIF-förvaltare
som får driva verksamhet enligt lagen (2013:561) om förvaltare av
alternativa investeringsfonder i andra fall än efter registrering enligt 2 kap.
den lagen,

11. företag som handlar med råvaruderivat, utsläppsrätter eller derivat

hänförliga till utsläppsrätter för egen räkning utan att utföra kundorder, eller
tillhandahåller investeringstjänster i fråga om sådana instrument till
kunderna i sin huvudsakliga verksamhet, om

a) detta utgör en kompletterande verksamhet eller, om företaget ingår i en

koncern, detta utgör en kompletterande verksamhet sett till koncernen i dess
helhet,

b) den huvudsakliga verksamheten inte utgörs av tillhandahållande av

investeringstjänster eller sådana tjänster som avses i 7 kap. 1 § lagen
(2004:297) om bank- och finansieringsrörelse eller verksamhet som mark-
nadsgarant för råvaruderivat,

c) företaget inte tillämpar en teknik för algoritmisk högfrekvenshandel,

och

d) företaget årligen anmäler till Finansinspektionen att undantaget

utnyttjas samt på inspektionens begäran rapporterar på vilken grund före-
taget anser att verksamheten endast är en kompletterande verksamhet,

12. fysiska och juridiska personer som tillhandahåller investerings-

rådgivning inom ramen för annan yrkesmässig verksamhet än sådan som
omfattas av bestämmelserna i denna lag, om det inte lämnas någon specifik
ersättning för rådgivningen,

13. fysiska och juridiska personer som utför investeringsverksamhet,

dock inte drift av en andrahandsmarknad, eller tillhandahåller investe-
ringstjänster rörande råvaruderivat för att fullgöra uppgifter

– enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/72/EG av den

13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre marknaden för el och om
upphävande av direktiv 2003/54/EG, i den ursprungliga lydelsen,

– enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/73/EG av den

13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas
och om upphävande av direktiv 2003/55/EG, i den ursprungliga lydelsen,

– enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 714/2009 av

den 13 juli 2009 om villkor för tillträde till nät för gränsöverskridande
elhandel och om upphävande av förordning (EG) nr 1228/2003 eller enligt
sådana nätföreskrifter eller riktlinjer som har antagits enligt förordningen,
eller

– enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2009 av

den 13 juli 2009 om villkor för tillträde till naturgasöverföringsnäten och om
upphävande av förordning (EG) nr 1775/2005 eller enligt sådana
nätföreskrifter eller riktlinjer som har antagits enligt förordningen, om

a) personen är en sådan systemansvarig för överföringssystemet som

avses i artikel 2.4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/72/EG, i

background image

SFS

2019:762

3

den ursprungliga lydelsen, eller artikel 2.4 i Europaparlamentets och rådets
direktiv 2009/73/EG, i den ursprungliga lydelsen,

b) personen tillhandahåller tjänster till en systemansvarig som avses i a

och fullgör uppgifterna för den systemansvariges räkning, eller

c) personen är operatör eller förvaltare av energibalanseringssystem,

rörledningsnät eller system för balansering av tillgången och efterfrågan på
energi,

14. företag som är verksamhetsutövare enligt 1 kap. 2 a § lagen

(2004:1199) om handel med utsläppsrätter som handlar med utsläppsrätter
för egen räkning, om

a) företaget inte tillhandahåller andra investeringstjänster eller ägnar sig

åt annan investeringsverksamhet, och

b) företaget inte tillämpar en teknik för algoritmisk högfrekvenshandel,

och

15. värdepapperscentraler med tillstånd enligt artikel 16 i förordningen

om värdepapperscentraler för att tillhandahålla de tjänster som uttryckligen
anges i avsnitten A och B i bilagan till den förordningen.

Tillstånd krävs inte heller för sådan förvaltning av finansiella instrument

som är reglerad i någon annan lag.

16 kap.
4 §
3 Emittenten ska så snart som möjligt och senast fyra månader efter
utgången av varje räkenskapsår offentliggöra sin årsredovisning och i
förekommande fall en koncernredovisning.

Års- och koncernredovisningarna ska vara granskade av emittentens

revisor. Revisionsberättelsen ska offentliggöras tillsammans med års- och
koncernredovisningen. Bestämmelser om revision finns i 4 a kap. spar-
bankslagen (1987:619), 7 a kap. lagen (1995:1570) om medlemsbanker,
revisionslagen (1999:1079), 9 kap. aktiebolagslagen (2005:551), 17 kap.
11 och 12 §§ försäkringsrörelselagen (2010:2043), 8 kap. lagen (2018:672)
om ekonomiska föreningar och 14 kap. 9 § lagen (2019:742) om tjänste-
pensionsföretag.

Denna lag träder i kraft den 15 december 2019.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Rebecca Appelgren
(Finansdepartementet)

3 Senaste lydelse 2018:728.

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.