SFS 2019:1250 Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

SFS2019-1250.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2007:528) om

värdepappersmarknaden

Utfärdad den 5 december 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 kap. 2 §, 12 kap. 3 § och 19 kap.
4 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska ha följande lydelse.

3 kap.
2 §
2 Vid bedömningen enligt 1 § första stycket 4 av om en innehavare är
lämplig ska dennes anseende och kapitalstyrka beaktas. Det ska också beak-
tas om det finns skäl att anta att

1. innehavaren kommer att motverka att värdepappersbolagets verksam-

het drivs på ett sätt som är förenligt med kraven i denna lag och andra för-
fattningar som reglerar företagets verksamhet, eller

2. innehavet har samband med eller kan öka risken för
a) penningtvätt enligt 1 kap. 6 § lagen (2017:630) om åtgärder mot pen-

ningtvätt och finansiering av terrorism, eller

b) brott enligt 2 § 2, 3 § eller 4 § lagen (2002:444) om straff för finansie-

ring av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, såvitt avser brott enligt 2 §
lagen (2003:148) om straff för terroristbrott.

Om den som kommer att ha ett kvalificerat innehav i bolaget är ett finan-

siellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag ska det vid
bedömningen av innehavarens anseende särskilt beaktas om dess ledning
uppfyller de krav som ställs på ledningen i ett sådant företag enligt 3 kap.
5 § lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepap-
persbolag respektive 5 kap. 16 § lagen (2006:531) om särskild tillsyn över
finansiella konglomerat.

Om bolaget har eller kan förväntas komma att få nära förbindelser med

någon annan, får tillstånd ges bara om förbindelserna inte hindrar en effektiv
tillsyn av värdepappersbolaget.

12 kap.
3 §
3 Vid bedömningen enligt 2 § 3 av om en innehavare är lämplig ska
dennes anseende och kapitalstyrka beaktas. Det ska också beaktas om det
finns skäl att anta att

1. innehavaren kommer att motverka att börsens verksamhet drivs på ett

sätt som är förenligt med kraven i denna lag och andra författningar som
reglerar företagets verksamhet, eller

2. innehavet har samband med eller kan öka risken för

1 Prop. 2019/20:14, bet. 2019/20:FiU28, rskr. 2019/20:76.

2 Senaste lydelse 2014:985.

3 Senaste lydelse 2009:365.

SFS

2019:1250

Publicerad
den

10 december 2019

background image

2

SFS

2019:1250

a) penningtvätt enligt 1 kap. 6 § lagen (2017:630) om åtgärder mot pen-

ningtvätt och finansiering av terrorism, eller

b) brott enligt 2 § 2, 3 § eller 4 § lagen (2002:444) om straff för finansie-

ring av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, såvitt avser brott enligt 2 §
lagen (2003:148) om straff för terroristbrott.

19 kap.
4 §
4 Vid bedömningen enligt 3 § 3 av om en innehavare är lämplig ska
dennes anseende och kapitalstyrka beaktas. Det ska också beaktas om det
finns skäl att anta att

1. innehavaren kommer att motverka att clearingorganisationens verk-

samhet drivs på ett sätt som är förenligt med kraven i denna lag och andra
författningar som reglerar företagets verksamhet, eller

2. innehavet har samband med eller kan öka risken för
a) penningtvätt enligt 1 kap. 6 § lagen (2017:630) om åtgärder mot pen-

ningtvätt och finansiering av terrorism, eller

b) brott enligt 2 § 2, 3 § eller 4 § lagen (2002:444) om straff för finansie-

ring av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, såvitt avser brott enligt 2 §
lagen (2003:148) om straff för terroristbrott.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Rebecca Appelgren
(Finansdepartementet)

4 Senaste lydelse 2009:365.

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.