SFS 2000:38 Lag om ändring i bankrörelselagen (1987:617)

000038.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i bankrörelselagen (1987:617);

utfärdad den 10 februari 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om bankrörelselagen

(1987:617)

2

dels

att i 1 kap. 4 § ordet ”ecu” skall bytas mot ”euro”,

dels

att 2 kap. 9 § skall ha följande lydelse.

2 kap.

9 §

3

Bestämmelser om kapitaltäckning och stora exponeringar finns i la-

gen (1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kredit-
institut och värdepappersbolag.

En banks kapitalbas får inte understiga det belopp som enligt 9 kap. 4 §

andra stycket denna lag, 2 kap. 2 § andra stycket sparbankslagen (1987:619)
eller 1 kap. 4 § andra eller tredje stycket lagen (1995:1570) om medlems-
banker krävdes när rörelsen påbörjades. För en bank som har bytt redovis-
ningsvaluta gäller i stället att kapitalbasen inte får understiga det högsta av
de belopp som avses i 6 och 7 §§ lagen (2000:35) om byte av redovis-
ningsvaluta i finansiella företag.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2000.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Göran Haag
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1999/2000:23, bet. 1999/2000:LU8, rskr. 1999/2000:127.

2

Lagen omtryckt 1996:1001.

3

Senaste lydelse 1998:1500.

SFS 2000:38

Utkom från trycket
den 22 februari 2000

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.