SFS 2000:40 Lag om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse

000040.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:981) om
värdepappersrörelse;

utfärdad den 10 februari 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att i fråga om lagen (1991:981) om

värdepappersrörelse

dels

att i 1 kap 5 § och 3 kap. 4 § ordet ”ecu” skall bytas mot ”euro”,

dels

att 5 kap. 1 § samt 6 kap. 7 och 9 §§ skall ha följande lydelse.

5 kap.

1 §

2

Bestämmelser om kapitaltäckning och stora exponeringar finns i la-

gen (1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kredit-
institut och värdepappersbolag.

Ett värdepappersbolags kapitalbas får inte understiga det belopp som en-

ligt 2 kap. 5 § krävdes när rörelsen påbörjades. För ett värdepappersbolag
som har bytt redovisningsvaluta gäller i stället att kapitalbasen inte får un-
derstiga det högsta av de belopp som avses i 6 och 7 §§ lagen (2000:35) om
byte av redovisningsvaluta i finansiella företag.

6 kap.

7 §

3

Om ett svenskt värdepappersinstitut har fattat beslut som strider mot

denna lag eller någon annan författning som reglerar dess verksamhet, mot
föreskrift som meddelats med stöd av sådan författning eller mot bolagsord-
ningen, får Finansinspektionen förbjuda verkställighet av beslutet. Har be-
slutet redan verkställts får inspektionen förelägga institutet att göra rättelse,
om det är möjligt.

9 §

4

Tillstånd som enligt denna lag har lämnats ett svenskt värdepappers-

institut skall återkallas av Finansinspektionen om:

1. institutet inte inom ett år från beviljande av tillstånd har börjat driva så-

dan rörelse som tillståndet avser, eller om institutet dessförinnan förklarat
sig avstå från tillståndet,

1

Prop. 1999/2000:23, bet. 1999/2000:LU8, rskr. 1999/2000:127.

2

Senaste lydelse 1994:2015.

3

Senaste lydelse 1994:2015.

4

Senaste lydelse 1999:160.

SFS 2000:40

Utkom från trycket
den 22 februari 2000

background image

2

SFS 2000:40

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

2. institutet under en sammanhängande tid av sex månader inte har drivit

sådan rörelse som tillståndet avser, eller

3. institutet genom att överträda en bestämmelse som avses i 7 § eller på

annat sätt visat sig olämpligt att utöva sådan rörelse som tillståndet avser.

Ett svenskt värdepappersinstituts tillstånd skall återkallas av inspektionen

om bolaget inte fullgjort sina skyldigheter enligt lagen (1999:158) om inves-
terarskydd, och inte vidtagit rättelse inom ett år efter det att inspektionen har
förelagt värdepappersbolaget att fullgöra sina skyldigheter med förklaring
att värdepappersbolagets tillstånd annars kan komma att återkallas. Det-
samma gäller ett värdepappersbolags tillstånd enligt 3 kap. 4 § första stycket
4 och 5 om bolaget inte fullgjort sina skyldigheter enligt lagen (1995:1571)
om insättningsgaranti.

Ett värdepappersbolags tillstånd skall dessutom återkallas om:
1. bolagets kapitalbas understiger det minsta belopp som föreskrivs i

5 kap. 1 § andra stycket och bristen inte har täckts inom tre månader efter
det att den blev känd för bolaget, eller

2. någon som ingår i bolagets styrelse eller är verkställande direktör eller

dennes ställföreträdare inte uppfyller de krav som anges i 2 kap. 1 § första
stycket 4.

I fall som avses i tredje stycket 2 får tillstånd återkallas bara om Finansin-

spektionen först beslutat att anmärka på att personen ingår i styrelsen eller är
verkställande direktör eller dennes ställföreträdare och han eller hon, sedan
en av inspektionen bestämd tid av högst tre månader gått, fortfarande finns
kvar i styrelsen eller är verkställande direktör eller dennes ställföreträdare.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2000.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Lars Afrell
(Finansdepartementet)

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.