SFS 2004:56 Lag om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse

040056.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:981) om
värdepappersrörelse;

utfärdad den 19 februari 2004.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 kap. 3 b § och 2 kap. 5 § lagen

(1991:981) om värdepappersrörelse skall ha följande lydelse.

1 kap.

3 b §

2

Tillstånd enligt 3 § 2 behövs inte för verksamhet som bedrivs av den

som är registrerad som försäkringsmäklare enligt 3 § första stycket 1 och 2
lagen (1989:508) om försäkringsmäklare, om

1. verksamheten endast är en sidoverksamhet till försäkringsmäklar-

rörelsen och enbart avser andelar i investeringsfonder eller sådana fondföre-
tag som avses i 1 kap. 7 och 9 §§ lagen (2004:46) om investeringsfonder,

2. kunders order vidarebefordras endast direkt till fondbolag och fond-

företag som avses i 1, och

3. mäklaren i denna verksamhet inte tar emot kunders medel eller fond-

andelar.

2 kap.

5 §

3

Ett

värdepappersbolag

skall när verksamheten påbörjas ha ett bundet

eget kapital som vid tidpunkten för beslut om tillstånd enligt 1 § motsvarar
minst

1. fem miljoner euro om bolagets verksamhet skall innefatta mottagande

av medel på konto enligt 3 kap. 4 § 4,

2. 730 000 euro om bolaget skall bedriva verksamhet som avses i 1 kap.

3 § 3 eller 5,

3. 125 000 euro om inte högre belopp krävs enligt 1 eller 2, och
4. 50 000 euro om bolaget skall driva enbart verksamhet som avses i

1 kap. 3 § 2 och denna skall avse endast andelar i investeringsfonder eller
sådana fondföretag som avses i 1 kap. 7 och 9 §§ lagen (2004:46) om inves-
teringsfonder.

1

Prop. 2002/03:150, bet. 2003/04:FiU14, rskr. 2003/04:139.

2

Senaste lydelse 1994:2015.

3

Senaste lydelse 2000:1095.

SFS 2004:56

Utkom från trycket
den 2 mars 2004

background image

2

SFS 2004:56

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Finansinspektionen får medge undantag från det högre kapitalkrav som i 2

föreskrivs för bedrivande av verksamhet enligt 1 kap. 3 § 5, om den verk-
samheten bara avser annan medverkan vid emissioner än garantigivning.

I 5 kap. 4 § 3 lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och

värdepappersbolag finns bestämmelser om vad som utgör bundet eget kapi-
tal.

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2004.
2. Vad som sägs i 1 kap. 3 b § och 2 kap. 5 § om andelar i investeringsfon-

der och fondföretag skall också gälla andelar i sådana värdepappersfonder
respektive utländska fondföretag som förvaltas av fondbolag eller annan
fondförvaltare som med stöd av 3 § lagen (2004:47) om införande av lagen
(2004:46) om investeringsfonder driver verksamhet enligt lagen (1990:1114)
om värdepappersfonder.

På regeringens vägnar

GUNNAR LUND

Lars Afrell
(Finansdepartementet)

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.