SFS 2000:69 Lag om ändring i insiderlagen (1990:1342)

000069.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i insiderlagen (1990:1342);

utfärdad den 24 februari 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 7 a, 9, 10 och 16 §§ insiderlagen

(1990:1342) skall ha följande lydelse.

7 a §

2

Om den som enligt 8 § första stycket 1–3 har insynsställning i ett ak-

tiemarknadsbolag förvärvar aktier i bolaget, får aktier av samma slag upp till
motsvarande antal överlåtas mot vederlag tidigast tre månader efter förvär-
vet.

Detsamma gäller för
1. fysiska och juridiska personer som förvärvar aktier i aktiemarknads-

bolaget och vilkas aktier enligt 10 § skall likställas med aktier som innehas
av personer som avses i första stycket, samt

2. aktiemarknadsbolag som förvärvar egna aktier.
Vad som sägs i andra stycket 2 skall inte tillämpas vid förvärv av egna ak-

tier med stöd av 4 kap. 5 § lagen (1991:981) om värdepappersrörelse eller
när en tidigare avyttring föreskrivs i lag.

9 §

3

Den som har insynsställning i ett aktiemarknadsbolag skall skriftligen

anmäla innehav av aktier i bolaget och ändring i innehavet till Finansinspek-
tionen. Sådan anmälan skall också göras av ett aktiemarknadsbolag som
innehar egna aktier.

Vad som sägs i första stycket andra meningen skall inte tilllämpas vid

innehav av egna aktier med stöd av 4 kap. 5 § lagen (1991:981) om värde-
pappersrörelse.

Finansinspektionen kan medge befrielse från anmälningsskyldigheten om

motsvarande uppgifter kan erhållas på annat sätt.

Anmälningsskyldigheten gäller dock inte
1. innan den som avses i 8 § första stycket 5 eller 6 tagit emot underrät-

telse enligt 14 eller 15 §,

2. om innehavet inte uppgår till 200 aktier eller, om innehavet avser vär-

depapper som enligt 2 § andra stycket likställs med aktier, understiger ett
marknadsvärde motsvarande 50 000 kronor,

3. om ändring i innehavet efter den senast gjorda anmälningen inte upp-

går till 200 aktier eller, om ändringen avser värdepapper som enligt 2 § an-

1

Prop. 1999/2000:34, bet.1999/2000:LU9, rskr. 1999/2000:135.

2

Senaste lydelse 1998:265.

3

Senaste lydelse 1998:1492.

SFS 2000:69

Utkom från trycket
den 7 mars 2000

background image

2

SFS 2000:69

dra stycket likställs med aktier, understiger ett marknadsvärde motsvarande
50 000 kronor,

4. om ökning i innehavet föranletts av fondemission eller av att akties no-

minella belopp sänkts genom att aktien delats upp,

5. interimsbevis som erhållits i utbyte mot annat värdepapper som avses i

2 § andra stycket.

Av 10 § framgår att anmälningsskyldigheten omfattar även vissa närstå-

endes aktieinnehav.

Uppgifter som skall anmälas enligt denna paragraf får efter tillstånd av Fi-

nansinspektionen föras över till insiderregistret genom automatisk databe-
handling. Sådant tillstånd får ges endast till den som är förvaltare enligt 3
kap. 7 § lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

10 §

4

Vid tillämpning av 9 § första stycket första meningen skall följande

aktier i aktiemarknadsbolaget likställas med den anmälningsskyldiges egna,
nämligen sådana som ägs av

1. make eller sambo till den anmälningsskyldige,
2. omyndiga barn som står under den anmälningsskyldiges vårdnad,
3. juridisk person vars verksamhet den anmälningsskyldige har ett väsent-

ligt inflytande över och i vilken den anmälningsskyldige eller någon som av-
ses i 1 eller 2 eller flera av dem tillsammans innehar

– ägarandel, uppgående till tio procent eller mer av aktiekapitalet eller av

andelarna, eller

– ekonomisk andel, innefattande rätt att uppbära tio procent eller mer av

avkastningen, eller

– röstandel, uppgående till tio procent eller mer av röstetalet för samtliga

aktier eller av röstetalet hos det högsta beslutande organet,

4. juridisk person vars verksamhet den anmälningsskyldige har ett väsent-

ligt inflytande över och i vilken den anmälningsskyldige eller någon som av-
ses i 1–3 eller flera av dem tillsammans innehar en sådan ägarandel, ekono-
misk andel eller röstandel som avses i 3.

Om flera personer är anmälningsskyldiga för samma aktieinnehav eller

för ändring i innehavet, behöver anmälan endast göras av en av dem.

16 §

5

Finansinspektionen skall föra eller låta föra register (insiderregister)

över anmälningar som gjorts enligt 9, 14 och 15 §§ eller, i fall som avses i
9 § tredje stycket, över däremot svarande uppgifter som lämnats från annat
register.

Uppgifter som inte längre omfattas av anmälningsskyldighet får avföras

ur registret. Uppgifterna skall dock bevaras i minst 10 år efter det att de av-
förts.

Registret skall föras med hjälp av automatisk databehandling. Finansin-

spektionen är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (1998:204)
för den behandling av personuppgifter som sker i registret. Inspektionen
skall på lämpligt sätt underrätta de registrerade om registret.

Registret skall vara offentligt.

4

Senaste lydelse 1996:1016.

5

Senaste lydelse 1998:725.

background image

3

SFS 2000:69

Denna lag träder i kraft den 10 mars 2000.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Lars Afrell
(Finansdepartementet)

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.