SFS 2000:71 Lag om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse

000071.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:981) om
värdepappersrörelse;

utfärdad den 24 februari 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 3 kap. 6 § och 4 kap. 5 § lagen

(1991:981) om värdepappersrörelse skall ha följande lydelse.

3 kap.

6 §

2

Kredit enligt 4 § första stycket 5 får beviljas endast om låntagaren på

goda grunder kan förväntas fullgöra låneförbindelsen. För kredit som lämnas
skall det finnas betryggande säkerhet.

Lämnas aktier som säkerhet för kredit och ingår som en mindre del bland

dessa även aktier i ett värdepappersbolag som lämnar krediten eller dess mo-
derbolag, får värdepappersbolaget trots förbuden i 7 kap. 2 § aktiebolags-
lagen (1975:1385) och 6 a kap. 2 § försäkringsrörelselagen (1982:713) som
pant ta emot även dessa aktier. Regeringen eller, efter regeringens bemyndi-
gande, Finansinspektionen får utfärda närmare föreskrifter om vilka be-
gränsningar som skall gälla i sådana fall.

4 kap.

5 §

3

Ett svenskt värdepappersinstitut som har tillstånd att driva värdepap-

persrörelse enligt 1 kap. 3 § 3 eller 5 får, trots begränsningarna i 7 kap. 7 och
23 §§ aktiebolagslagen (1975:1385) samt 6 a kap. 23 § försäkringsrörelsela-
gen (1982:713), förvärva egna aktier och aktier i moderbolag för att under-
lätta sådan rörelse. Detta gäller dock endast aktier som är noterade vid en
svensk eller utländsk börs, en auktoriserad marknadsplats eller någon annan
reglerad marknad.

Innehavet av sådana aktier som sägs i första stycket får inte överstiga fem

procent av samtliga aktier i något av bolagen.

För aktier som har förvärvats med stöd av första stycket gäller inte be-

stämmelserna i 7 kap. 10, 17–22 och 25 §§ aktiebolagslagen samt 6 a kap.
25 § försäkringsrörelselagen.

1

Prop. 1999/2000:34, bet. 1999/2000:LU9, rskr. 1999/2000:135.

2

Senaste lydelse 1994:2020.

3

Senaste lydelse 1998:1503.

SFS 2000:71

Utkom från trycket
den 7 mars 2000

background image

2

SFS 2000:71

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Denna lag träder i kraft den 10 mars 2000.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Lars Afrell
(Finansdepartementet)

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.