SFS 2000:72 Lag om ändring i lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet

000072.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1992:543) om börs- och
clearingverksamhet;

utfärdad den 24 februari 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 4 kap. 2 § lagen (1992:543) om

börs- och clearingverksamhet skall ha följande lydelse.

4 kap.

2 §

2

En börs skall ha ändamålsenliga regler för hur handeln vid börsen

skall gå till.

Börsen skall övervaka handeln och kursbildningen vid börsen och se till

att handeln sker i överensstämmelse med denna lag och andra författningar
samt med god sed på värdepappersmarknaden.

Börsen är skyldig att på begäran av Finansinspektionen ge inspektionen

terminalåtkomst till sitt system för övervakningen av handeln och kursbild-
ningen.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får

meddela närmare föreskrifter om

1. övervakningen av handeln och kursbildningen vid en börs, samt
2. handelsregler för en börs i fråga om aktiebolags förvärv och överlåtelse

av egna aktier vid börsen.

Denna lag träder i kraft den 10 mars 2000.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Lars Afrell
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1999/2000:34, bet. 1999/2000:LU9, rskr. 1999/2000:135.

2

Senaste lydelse 1998:261.

SFS 2000:72

Utkom från trycket
den 7 mars 2000

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.