SFS 2000:97 Lag om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse

000097.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:981) om
värdepappersrörelse;

utfärdad den 9 mars 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 3 kap. 4 § lagen (1991:981) om

värdepappersrörelse skall ha följande lydelse.

3 kap.

4 §

2

Ett

värdepappersbolag

och ett utländskt företag hemmahörande utan-

för EES som fått tillstånd att driva värdepappersrörelse får, med Finansin-
spektionens tillstånd, som ett led i rörelsen

1. lämna råd i finansiella frågor,
2. ta emot värdepapper för förvaring,
3. ta emot medel med redovisningsskyldighet,
4. ta emot kunders medel på konto för att underlätta värdepappersrörelsen,
5. lämna kunder kredit mot säkerhet för placeringar i finansiella instru-

ment för att underlätta värdepappersrörelsen,

6. utföra valutaväxlingstransaktioner.
Tillstånd enligt första stycket 4 får meddelas endast tillsammans med till-

stånd enligt 5.

Ett värdepappersbolag får, efter tillstånd av Finansinspektionen, driva va-

lutahandel.

När det finns särskilda skäl får inspektionen medge att ett värdepappers-

bolag eller ett utländskt företag utövar annan verksamhet än som anges i för-
sta eller tredje stycket, om verksamheten kan antas komma att underlätta rö-
relsen.

Ett utländskt företag får beviljas tillstånd enligt första eller fjärde stycket

endast om företaget får bedriva motsvarande verksamhet i sitt hemland.

Tillstånd för ett utländskt företag enligt första stycket 4 och 5 får bara

lämnas om insättningar hos filialen omfattas av garantin enligt lagen
(1995:1571) om insättningsgaranti eller av en utländsk garanti som omfattar
insättningar som anges i 2 § lagen om insättningsgaranti och har en högsta
ersättningsnivå som inte understiger ett belopp motsvarande 20 000 euro
innan det i förekommande fall har gjorts avdrag för en självrisk med högst
10 procent av en enskild insättares garanterade insättning.

1

Prop. 1999/2000:36, bet. 1999/2000:FiU14, rskr. 1999/2000:140.

2

Senaste lydelse 2000:40. Ändringen innebär att sjunde stycket upphävs.

SFS 2000:97

Utkom från trycket
den 21 mars 2000

background image

2

SFS 2000:97

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

I lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande finns bestämmelser

om rätt för värdepappersinstitut att bedriva pensionssparrörelse.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2000.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Lars Afrell
(Finansdepartementet)

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.