SFS 1999:159 Lag om ändring i bankrörelselagen (1987:617)

990159.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i bankrörelselagen (1987:617);

utfärdad den 18 mars 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 kap. 4, 7 och 7 b §§ samt 7 kap.

18 § bankrörelselagen (1987:617)

2

skall ha följande lydelse.

1 kap.

4 §

3

Ett utländskt bankföretag får

1. efter tillstånd driva bankrörelse från filial eller
2. efter anmälan till Finansinspektionen driva verksamhet, som huvud-

sakligen avser representation och förmedling av banktjänster, från kontor el-
ler annat fast driftställe (representationskontor).

Ansökan om tillstånd till filialetablering enligt första stycket 1 prövas av

Finansinspektionen. Ärenden som är av principiell betydelse eller av sär-
skild vikt prövas dock av regeringen.

Tillstånd till filialetablering enligt första stycket 1 skall lämnas om
1. den planerade rörelsen kan antas komma att uppfylla kraven på en sund

bankverksamhet, och

2. insättningar hos filialen omfattas av garantin enligt lagen (1995:1571)

om insättningsgaranti eller av en utländsk garanti som omfattar insättningar
som anges i 2 § lagen om insättningsgaranti och har en högsta ersättnings-
nivå som inte understiger ett belopp motsvarande 20 000 ecu innan det i fö-
rekommande fall har gjorts avdrag för en självrisk med högst 10 procent av
en enskild insättares garanterade insättning.

Tillstånd får inte vägras på den grunden att det inte behövs någon ytterli-

gare bank.

7 §

4

Ett bankaktiebolag som avser att inrätta filial i ett annat land inom

EES skall underrätta Finansinspektionen innan verksamheten påbörjas. Un-
derrättelsen skall innehålla den information som anges i 6 § andra stycket.

Om det inte finns skäl att ifrågasätta bankens administrativa struktur eller

finansiella situation, skall Finansinspektionen inom tre månader från det att
underrättelsen mottogs vidarebefordra den till den behöriga myndigheten i
det land där filialen skall inrättas. Till underrättelsen skall inspektionen foga
uppgift om storleken av bankens kapitalbas och kapitaltäckningsgrad samt

1

Prop. 1997/98:186 och 1998/99:30, bet. 1998/99:FiU15, rskr. 1998/99:131.

2

Lagen omtryckt 1996:1001.

3

Ändringen innebär bl.a. att förutvarande tredje stycket upphävs.

4

Senaste lydelse 1997:116.

SFS 1999:159

Utkom från trycket
den 8 april 1999

background image

2

SFS 1999:159

uppgift om den insättningsgaranti och det investerarskydd som gäller för
bankens kunder

.

När Finansinspektionen vidarebefordrar underrättelsen enligt andra

stycket, skall inspektionen underrätta banken om detta.

Om Finansinspektionen finner att det inte finns förutsättningar för att vi-

darebefordra den underrättelse som avses i andra stycket, skall inspektionen
meddela beslut om det inom tre månader från det att underrättelsen mottogs.

7 b §

5

Om något av de förhållanden som angetts i bankens underrättelse till

Finansinspektionen enligt 7 § skall ändras efter det att filialen inrättats, skall
banken underrätta inspektionen och den behöriga myndigheten i det andra
landet minst en månad innan ändringen genomförs.

Om Finansinspektionen finner att ändringen inte får göras, skall inspektio-

nen meddela beslut om det inom en månad från det att underrättelsen kom in
till inspektionen. Den behöriga myndigheten i det andra landet skall genast
underrättas om beslutet.

Om insättningsgarantin eller investerarskyddet som avses i 7 § andra

stycket ändras, skall Finansinspektionen underrätta den behöriga myndighe-
ten i det land där filialen finns om ändringen.

7 kap.

18 §

Om ett bankföretag, som är hemmahörande i ett land utanför EES,

driver bankrörelse från filial här i landet och därvid överträder en bestäm-
melse som avses i 15 § eller på annat sätt visar sig olämpligt att utöva bank-
verksamhet, får filialtillståndet återkallas eller, om det är tillräckligt, varning
meddelas.

Frågor om återkallelse av filialtillstånd och meddelande av varning prövas

av Finansinspektionen. Ärenden som är av principiell betydelse eller av sär-
skild vikt prövas dock av regeringen. Regeringens prövning sker efter anmä-
lan av inspektionen.

Om insättningar hos filialen omfattas av garanti till följd av ett beslut en-

ligt 3 § andra stycket lagen (1995:1571) om insättningsgaranti och tillstånd
till filialetablering inte skulle ha meddelats utan ett sådant beslut, får inspek-
tionen, om bankföretaget inte fullgör sina skyldigheter enligt lagen om in-
sättningsgaranti, förelägga bankföretaget att vidta rättelse med förklaring att
filialtillståndet annars skall återkallas. Har bankföretaget inte vidtagit rätt-
telse inom ett år från föreläggandet, får tillståndet återkallas. Vid en sådan
prövning gäller andra stycket i tillämpliga delar.

Om filialtillståndet återkallas gäller 16 § femte och sjätte styckena i till-

lämpliga delar.

Inspektionen skall underrätta tillsynsmyndigheten i det land där bankföre-

taget har sitt säte om åtgärder som har vidtagits med stöd av denna paragraf.

1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 1999.
2. Beträffande det nya andra stycket i 1 kap. 4 § och beträffande det nya

andra stycket i 7 kap. 18 § gäller såvitt avser ansökningar som vid utgången
av april månad 1999 har kommit in till regeringen eller, i förekommande fall,

5

Senaste lydelse 1997:116.

background image

3

SFS 1999:159

Finansinspektionen att frågan, huruvida det är regeringen eller Finansin-
spektionen som skall pröva ansökningen, skall avgöras enligt äldre bestäm-
melser.

3. Beträffande det nya andra stycket i 1 kap. 4 § och beträffande det nya

andra stycket i 7 kap. 18 § gäller såvitt avser beslut som har meddelats före
ikraftträdandet att de skall överklagas enligt äldre bestämmelser. Detsamma
gäller beslut i ärenden efter sådan ansökan som avses under 2.

På regeringens vägnar

ERIK ÅSBRINK

Göran Haag
(Finansdepartementet)

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.