SFS 1999:160 Lag om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden / SFS 1999:160 Lag om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse
990160.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:981) om
värdepappersrörelse;

utfärdad den 18 mars 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2 kap. 6 och 7 §§ samt 6 kap. 8 d

och 9 §§ lagen (1991:981) om värdepappersrörelse skall ha följande lydelse.

2 kap.

6 §

Tillstånd för ett

bankinstitut

att driva värdepappersrörelse får meddelas

endast om den planerade verksamheten kan antas komma att uppfylla kraven
på en sund värdepappersrörelse och institutet tillhör ett investerarskydd som
uppfyller minst de krav som gäller inom EES

.

7 §

2

Andra utländska företag än sådana som avses i 1 kap. 3 c och 3 d §§

får efter tillstånd av Finansinspektionen driva värdepappersrörelse från filial.

Tillstånd till filialetablering skall lämnas om
1. företaget står under betryggande tillsyn av myndighet eller något annat

behörigt organ i hemlandet,

2. filialen tillhör ett investerarskydd som uppfyller minst de krav som gäl-

ler inom EES, och

3. den planerade verksamheten här i landet kan antas komma att uppfylla

kraven på en sund värdepappersrörelse.

6 kap.

8 d §

3

Om ett utländskt företag, som är hemmahörande i ett land utanför

EES, driver värdepappersrörelse från filial här i landet och därvid överträder
en bestämmelse som avses i 7 § eller på annat sätt visar sig olämpligt att
driva värdepappersrörelse, får Finansinspektionen återkalla filialtillståndet
eller, om det är tillräckligt, meddela varning.

Om insättningar hos filialen omfattas av garanti till följd av ett beslut en-

ligt 3 § andra stycket lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

eller investe-

rarskydd till följd av ett beslut enligt 5 § lagen (1999:158) om investerar-
skydd och tillstånd till filialetablering inte skulle ha meddelats utan ett så-
dant beslut, får Finansinspektionen

,

om värdepappersföretaget inte fullgör

1

Prop. 1998/99:30, bet. 1998/99:FiU15, rskr. 1998/99:131.

2

Senaste lydelse 1994:2015.

3

Senaste lydelse 1995:1597.

SFS 1999:160

Utkom från trycket
den 8 april 1999

background image

2

SFS 1999:160

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

sina skyldigheter enligt de lagarna, förelägga värdepappersföretaget att vidta
rättelse med förklaring att filialtillståndet annars skall återkallas. Har värde-
pappersföretaget inte vidtagit rättelse inom ett år från föreläggandet, får in-
spektionen återkalla tillståndet.

Om filialtillståndet återkallas tillämpas 9 a § andra och tredje styckena

.

Inspektionen skall underrätta tillsynsmyndigheten i det land där företaget

har sitt säte om åtgärder som har vidtagits med stöd av denna paragraf.

9 §

4

Tillstånd som enligt denna lag har lämnats ett svenskt värdepappersin-

stitut skall återkallas av Finansinspektionen om:

1. institutet inte inom ett år från beviljande av tillstånd har börjat driva så-

dan rörelse som tillståndet avser, eller om institutet dessförinnan förklarat
sig avstå från tillståndet,

2. institutet under en sammanhängande tid av sex månader inte har drivit

sådan rörelse som tillståndet avser, eller

3. institutet genom att överträda denna lag eller föreskrift som meddelats

med stöd av lagen eller på annat sätt visat sig olämpligt att utöva sådan rö-
relse som tillståndet avser.

Ett svenskt värdepappersinstituts tillstånd skall återkallas av inspektionen

om bolaget inte fullgjort sina skyldigheter enligt lagen (1999:158) om inves-
terarskydd, och inte vidtagit rättelse inom ett år efter det att inspektionen har
förelagt värdepappersbolaget att fullgöra sina skyldigheter med förklaring
att värdepappersbolagets tillstånd annars kan komma att återkallas. Det-
samma gäller ett värdepappersbolags tillstånd enligt 3 kap. 4 § första stycket
4 och 5 om bolaget inte fullgjort sina skyldigheter enligt lagen (1995:1571)
om insättningsgaranti

.

Ett värdepappersbolags tillstånd skall dessutom återkallas om:
1. bolagets kapitalbas understiger det minsta belopp som föreskrivs i

5 kap. 1 § andra stycket och bristen inte har täckts inom tre månader efter det
att den blev känd för bolaget, eller

2. någon som ingår i bolagets styrelse eller är verkställande direktör eller

dennes ställföreträdare inte uppfyller de krav som anges i 2 kap. 1 § första
stycket 4.

I fall som avses i tredje stycket 2 får tillstånd återkallas bara om Finans-

inspektionen först beslutat att anmärka på att personen ingår i styrelsen eller
är verkställande direktör eller dennes ställföreträdare och han eller hon, se-
dan en av inspektionen bestämd tid av högst tre månader gått, fortfarande
finns kvar i styrelsen eller är verkställande direktör eller dennes ställföreträ-
dare.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1999.

På regeringens vägnar

ERIK �&SBRINK

Lars Afrell
(Finansdepartementet)

4

Senaste lydelse 1997:117.

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.