SFS 2004:297 Lag om bank- och finansieringsrörelse

040297.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om bank- och finansieringsrörelse;

utfärdad den 19 maj 2004.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

följande.

1 kap. Inledande bestämmelser

Lagens tillämpningsområde

1 §

Denna lag innehåller bestämmelser om bank- och finansieringsrörelse.

Lagen gäller inte verksamhet som drivs av Sveriges riksbank eller Riks-
gäldskontoret.

2 §

För utländska företags verksamhet i Sverige gäller bestämmelserna i

denna lag i tillämpliga delar. För filialer till utländska företag gäller i övrigt
lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Definition av bankrörelse

3 §

Med bankrörelse avses rörelse i vilken det ingår

1. betalningsförmedling via generella betalsystem, och
2. mottagande av medel som efter uppsägning är tillgängliga för ford-

ringsägaren inom högst 30 dagar.

Med generella betalsystem avses system för förmedling av betalningar

från ett stort antal från varandra fristående betalare avsett att nå ett stort antal
från varandra fristående slutliga betalningsmottagare.

Definition av finansieringsrörelse

4 §

Med finansieringsrörelse avses rörelse i vilken det ingår näringsverk-

samhet som har till ändamål att

1. ta emot återbetalningspliktiga medel från allmänheten, direkt eller indi-

rekt via ett företag med vilket det finns ett nära samband, och

2. lämna kredit, ställa garanti för kredit eller i finansieringssyfte förvärva

fordringar eller upplåta lös egendom till nyttjande (leasing).

1

Prop. 2002/03:139, bet. 2003/04:FiU15, rskr. 2003/04:217.

2

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG av den 20 mars 2000 om

rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut (EGT L 126, 26.5.2000, s. 1,
Celex 32000L0012), senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv
2002/87/EG (EGT L 035, 11.2.2003, s. 1, Celex 32002L0087).

SFS 2004:297

Utkom från trycket
den 2 juni 2004

background image

2

SFS 2004:297

Nära samband skall anses finnas mellan företag som ingår i samma kon-

cern eller på annat sätt har, genom gemensamt ägande, avtal eller liknande,
sådan samhörighet att den ekonomiska utvecklingen för ägaren eller ett eller
flera av företagen är väsentligen beroende av utvecklingen i ett eller flera av
de andra företagen.

Övriga definitioner

5 §

I denna lag betyder

1.

anknutet företag

: ett svenskt eller utländskt företag vars huvudsakliga

verksamhet består i att äga eller förvalta fast egendom, tillhandahålla data-
tjänster eller driva annan liknande verksamhet som har samband med den
huvudsakliga verksamheten i ett eller flera kreditinstitut, värdepappersbolag,
institut för elektroniska pengar eller motsvarande utländska företag,

2.

bank

: bankaktiebolag, sparbank och medlemsbank,

3.

bankaktiebolag

: ett aktiebolag som har fått tillstånd att driva bankrö-

relse,

4.

behörig myndighet

: en utländsk myndighet som har behörighet att ut-

öva tillsyn över utländska kreditinstitut,

5.

EES

: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

6.

filial

: ett avdelningskontor med självständig förvaltning, varvid även ett

utländskt kreditinstituts etablering av flera driftställen skall anses som en
enda filial,

7.

finansiellt institut

: ett företag som inte är kreditinstitut, värdepappers-

bolag, institut för elektroniska pengar eller motsvarande utländskt företag
och vars huvudsakliga verksamhet är att

a) förvärva aktier eller andelar,
b) driva värdepappersrörelse utan att vara tillståndspliktigt enligt 1 kap.

3 § lagen (1991:981) om värdepappersrörelse, eller

c) driva en eller flera av de verksamheter som anges i 7 kap. 1 § andra

stycket 2–10 och 12 utan att vara tillståndspliktigt enligt 2 kap. 1 §,

8.

hemland

: det land där ett företag har fått tillstånd till rörelse som avses i

denna lag,

9.

kapitalbas

: detsamma som i 2 kap. 6–8 §§ lagen (1994:2004) om kapi-

taltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag,

10.

kreditinstitut

: bank och kreditmarknadsföretag,

11.

kreditmarknadsbolag

: ett aktiebolag som har fått tillstånd att driva fi-

nansieringsrörelse,

12.

kreditmarknadsförening

: en ekonomisk förening som har fått tillstånd

att driva finansieringsrörelse,

13.

kreditmarknadsföretag

: kreditmarknadsbolag och kreditmarknads-

förening,

14.

kvalificerat innehav

: ett direkt eller indirekt ägande i ett företag, om

innehavet representerar tio procent eller mer av kapitalet eller av samtliga
röster eller annars möjliggör ett väsentligt inflytande över ledningen av före-
taget,

15.

medlemsbank

: en ekonomisk förening som avses i lagen (1995:1570)

om medlemsbanker,

16.

sparbank

: ett företag som avses i sparbankslagen (1987:619),

background image

3

SFS 2004:297

17.

startkapital

: det kapital som definieras i artikel 34.2.1 och 34.2.2 i Eu-

ropaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG av den 20 mars 2000 om
rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut,

18.

utländskt bankföretag

: ett utländskt företag som i hemlandet har till-

stånd att driva bankrörelse,

19.

utländskt kreditföretag

: ett utländskt företag som i hemlandet har till-

stånd att driva finansieringsrörelse, och

20.

utländskt kreditinstitut

: ett utländskt bankföretag och ett utländskt kre-

ditföretag.

6 §

Ett kreditinstitut och ett annat företag skall anses ha

nära förbindelser

,

om

1. det ena företaget direkt eller indirekt genom dotterföretag äger minst

20 procent av kapitalet eller disponerar över minst 20 procent av samtliga
röster i det andra företaget,

2. det ena företaget direkt eller indirekt utgör moderföretag till det andra

eller det finns en annan likartad förbindelse mellan företagen, eller

3. båda företagen är dotterföretag till eller har en likartad förbindelse med

en och samma juridiska person eller står i ett motsvarande förhållande till en
och samma fysiska person.

Nära förbindelser har även en fysisk person och ett kreditinstitut, om
1. den fysiska personen
a) äger minst 20 procent av kapitalet i kreditinstitutet,
b) disponerar över minst 20 procent av samtliga röster i kreditinstitutet,

eller

c) på annat sätt har sådant inflytande över kreditinstitutet att personens

ställning motsvarar den som ett moderföretag har i förhållande till ett dotter-
företag, eller

2. det finns en annan likartad förbindelse mellan denna person och kredit-

institutet.

Mottagande av återbetalningspliktiga medel

7 §

Bara ett svenskt eller utländskt kreditinstitut får driva näringsverksam-

het som har till ändamål att ta emot återbetalningspliktiga medel från all-
mänheten, om inte annat är särskilt föreskrivet.

Första stycket gäller inte för verksamhet för vilket det skall upprättas pro-

spekt enligt aktiebolagslagen (1975:1385), försäkringsrörelselagen
(1982:713), lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument eller la-
gen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet.

Reglers tillämpning på andra företag än kreditinstitut

8 §

Om ett kreditinstitut ingår i en finansiell företagsgrupp enligt 6 kap.

1 § lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kredit-
institut och värdepappersbolag, skall bestämmelserna i 6–9, 13 och 15 kap.
denna lag samt bestämmelserna i lagen om kapitaltäckning och stora expo-
neringar för kreditinstitut och värdepappersbolag om ett instituts rörelse och
om tillsyn över ett institut, gälla i tillämpliga delar för övriga företag i före-

background image

4

SFS 2004:297

tagsgruppen. Begränsningarna i fråga om ett instituts rörelse skall avse före-
tagen i företagsgruppen gemensamt.

Om det finns särskilda skäl får ett företag undantas från bestämmelserna i

första stycket. Frågor om sådana undantag prövas av Finansinspektionen.
Ärenden som är av principiell betydelse eller av synnerlig vikt prövas dock
av regeringen.

Bank i firman m.m.

9 §

Bara banker, Sveriges riksbank, Sveriges allmänna hypoteksbank och

utländska kreditinstitut får i sin firma eller i övrigt vid beteckning av sin af-
färsrörelse använda ordet bank. Ett utländskt kreditinstitut får driva verk-
samhet i Sverige under den firma som institutet använder i det land där det
har sitt huvudkontor.

En sammanslutning eller annan juridisk person med nära anknytning till

någon som avses i första stycket får, efter tillstånd av Finansinspektionen,
använda ordet bank i sin firma.

Vad som sägs i denna paragraf hindrar inte att ett företag som omfattas av

pantbankslagen (1995:1000) använder ordet pantbank i sin firma eller an-
nars i sin rörelse.

Tystnadsplikt

10 §

Enskildas förhållanden till kreditinstitut får inte obehörigen röjas.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i sekretess-

lagen (1980:100).

Ansvar enligt 20 kap. 3 § brottsbalken skall inte följa för den som bryter

mot förbudet i första stycket.

I 5 a § kreditupplysningslagen (1973:1173) finns bestämmelser som inne-

bär att vad som gäller om tystnadsplikt enligt första stycket inte hindrar att
uppgifter i vissa fall utväxlas för kreditupplysningsändamål.

Uppgiftsskyldighet

11 §

Ett kreditinstitut är skyldigt att lämna ut uppgifter om enskildas för-

hållanden till institutet, om det under en utredning enligt bestämmelserna
om förundersökning i brottmål begärs av undersökningsledare eller om det i
ett ärende om rättslig hjälp i brottmål på framställning av en annan stat eller
en mellanfolklig domstol begärs av åklagare.

2 kap. Tillståndspliktig bank- och finansieringsrörelse

Tillståndsplikt

1 §

Bankrörelse eller finansieringsrörelse får drivas bara efter tillstånd, om

inte annat framgår av denna lag.

background image

5

SFS 2004:297

Undantag från tillståndsplikt för bankrörelse

2 §

Tillstånd att driva bankrörelse behövs inte för utgivning av elektro-

niska pengar enligt lagen (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar.

Undantag från tillståndsplikt för finansieringsrörelse

3 §

Tillstånd enligt denna lag behövs inte för finansieringsrörelse som

drivs av

1. en bank,
2. ett utländskt bankföretag som har tillstånd att driva bankrörelse i

Sverige enligt 4 kap. 4 §,

3. ett försäkringsföretag, ett värdepappersföretag, Svenska skeppshypo-

tekskassan eller en pantbank enligt pantbankslagen (1995:1000), i den ut-
sträckning det är tillåtet enligt den för dem tillämpliga lagstiftningen,

4. ett företag som tillhandahåller finansiering i samband med avsättning

av tjänster som erbjuds eller varor som framställs eller säljs av företaget,

5. ett aktiebolag eller en ekonomisk förening om
a) verksamheten består i att vid enstaka tillfällen förvärva fordringar, och
b) medel för verksamheten inte löpande anskaffas från allmänheten,
6. ett företag som bara finansierar andra företag i samma koncern eller

motsvarande utländska företagsgrupp, förutsatt att koncernen eller företags-
gruppen inte har som huvudsakligt ändamål att driva finansiell verksamhet,

7. en ekonomisk förening, vilken
a) som medlemmar vid varje tillfälle har högst 1 000 fysiska personer,
b) som medlemmar antar bara personer som ingår i en i förväg identifier-

bar begränsad krets som också anges i föreningens stadgar,

c) tar emot återbetalningspliktiga medel bara från medlemmarna eller från

finansiella företag, och

d) har till ändamål bara att med sådana medel som avses i c tillgodose fi-

nansieringsbehov hos medlemmarna.

Undantagen enligt första stycket 5 och 7 för rörelse som drivs av aktiebo-

lag eller ekonomisk förening gäller även för sådan rörelse som drivs av mot-
svarande utländska företag.

3 kap. Tillstånd för svenska företag

Förutsättningar för tillstånd

1 §

Tillstånd att driva bankrörelse får ges för svenska aktiebolag, sparban-

ker och medlemsbanker.

Tillstånd att driva finansieringsrörelse får ges för svenska aktiebolag och

ekonomiska föreningar.

Bestämmelser om förutsättningar för utländska företag att driva bankrö-

relse eller finansieringsrörelse i Sverige finns i 4 kap.

2 §

Ett svenskt företag skall ges tillstånd att driva bankrörelse eller finan-

sieringsrörelse, om

1. bolagsordningen, stadgarna eller reglementet stämmer överens med

denna lag och andra författningar och i övrigt innehåller de särskilda be-

background image

6

SFS 2004:297

stämmelser som behövs med hänsyn till omfattningen och arten av den pla-
nerade verksamheten,

2. det finns skäl att anta att den planerade rörelsen kommer att drivas en-

ligt bestämmelserna i denna lag och andra författningar som reglerar företa-
gets verksamhet,

3. det finns skäl att anta att den som har eller kan förväntas komma att få

ett kvalificerat innehav i företaget

a) inte kommer att motverka att rörelsen drivs på ett sätt som är förenligt

med denna lag och andra författningar som reglerar företagets verksamhet,
och

b) även i övrigt är lämplig att utöva ett väsentligt inflytande över led-

ningen av ett kreditinstitut, och

4. den som skall ingå i företagets styrelse eller vara verkställande direktör,

eller vara ersättare för någon av dem, har tillräcklig insikt och erfarenhet för
att delta i ledningen av ett kreditinstitut och även i övrigt är lämplig för en
sådan uppgift.

Tillstånd får inte ges, om någon som i väsentlig utsträckning har åsidosatt

sina skyldigheter i näringsverksamhet eller andra ekonomiska angelägenhe-
ter eller gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet har eller kan förväntas
komma att få ett kvalificerat innehav i företaget.

Om företaget har eller kan förväntas komma att få nära förbindelser med

någon annan, får tillstånd ges bara om förbindelserna inte hindrar en effektiv
tillsyn av företaget.

Godkännande av bolagsordning m.m.

3 §

Bolagsordning, stadgar eller reglemente för ett företag skall godkännas

i samband med att det får tillstånd att driva bank- eller finansieringsrörelse.

4 §

Ett kreditinstitut som har beslutat att ändra sin bolagsordning, sina

stadgar eller sitt reglemente, skall ansöka om godkännande av ändringen.
Ändringen skall godkännas om bolagsordningen, stadgarna eller reglementet
överensstämmer med denna lag och andra författningar samt i övrigt inne-
håller de särskilda bestämmelser som behövs med hänsyn till omfattningen
och arten av institutets verksamhet.

Ett beslut om ändring av bolagsordning, stadgar eller reglemente får inte

registreras innan det har godkänts.

Startkapital m.m.

5 §

Ett bankaktiebolag skall när rörelsen påbörjas ha ett startkapital som

vid tidpunkten för beslut om tillstånd motsvarar minst fem miljoner euro.

6 §

En sparbank skall när rörelsen påbörjas ha ett startkapital som vid tid-

punkten för beslut om tillstånd motsvarar minst en miljon euro.

7 §

En medlemsbank och ett kreditmarknadsföretag skall när rörelsen på-

börjas ha ett startkapital som vid tidpunkten för beslut om tillstånd motsva-
rar minst fem miljoner euro.

background image

7

SFS 2004:297

Om balansomslutningen i den planerade rörelsen kan beräknas uppgå till

högst etthundra miljoner kronor eller, om institutet kommer att ha sin redo-
visning i euro, tolv miljoner euro, får institutet i samband med prövning av
en ansökan om tillstånd medges att ha ett lägre startkapital än det som anges
i första stycket, dock lägst motsvarande en miljon euro.

I 9 kap. 2 § finns bestämmelser om storleken på institutets kapitalbas för

det fall att balansomslutningen under rörelsens gång överstiger ett hundra
miljoner kronor eller, om institutet har sin redovisning i euro, tolv miljoner
euro.

Prövningen av ansökan

8 §

En ansökan om tillstånd att driva bankrörelse eller finansieringsrö-

relse, liksom frågor om godkännande av bolagsordning, stadgar eller regle-
mente enligt 3 eller 4 § och om medgivande enligt 7 § andra stycket, prövas
av Finansinspektionen. Följande ärenden skall dock prövas av regeringen
om de är av principiell betydelse eller av särskild vikt

1. ärenden som avser tillstånd att driva bankrörelse, liksom frågor enligt

3 § och 7 § andra stycket i samma ärenden, och

2. ärenden om godkännande av ändring av bolagsordning, stadgar eller

reglemente för en bank enligt 4 §.

Ansökan om tillstånd

9 §

Ett aktiebolag och en ekonomisk förening får ansöka om tillstånd

innan företaget registrerats i aktiebolags- eller föreningsregistret.

Om ett aktiebolag har ansökt om tillstånd inom sex månader från stiftelse-

urkundens undertecknande räknas den tid som anges i 2 kap. 9 § första
stycket aktiebolagslagen (1975:1385) från tillståndsbeslutet. Om en ekono-
misk förening har ansökt om tillstånd inom sex månader från beslutet om att
bilda föreningen räknas den tid som anges i 2 kap. 3 § första stycket lagen
(1987:667) om ekonomiska föreningar från tillståndsbeslutet.

4 kap. Utländska företags verksamhet i Sverige

Kreditinstitut hemmahörande inom EES

1 §

Ett utländskt kreditinstitut som hör hemma inom EES och där driver fi-

nansieringsrörelse får börja driva sådan verksamhet som anges i 7 kap. 1 §
andra stycket genom filial i Sverige, två månader efter det att Finansinspek-
tionen från en behörig myndighet i institutets hemland har tagit emot en un-
derrättelse som innehåller

1. en plan för den avsedda verksamheten här i landet med uppgift om

bland annat filialens organisation,

2. uppgift om filialens adress och ansvariga ledning, samt
3. uppgift om kreditinstitutets kapitalbas och kapitaltäckningsgrad.
Finansinspektionen får medge att verksamheten påbörjas tidigare än vad

som anges i första stycket. Om det behövs skall Finansinspektionen, innan
det utländska kreditinstitutet börjar driva verksamhet från filialen, upplysa
institutet om de bestämmelser som gäller för verksamheten här i landet.

background image

8

SFS 2004:297

2 §

Ett utländskt kreditinstitut som avses i 1 § får erbjuda och tillhanda-

hålla sådana tjänster som anges i 7 kap. 1 § andra stycket i Sverige utan att
inrätta filial här, så snart Finansinspektionen från en behörig myndighet i in-
stitutets hemland har tagit emot en underrättelse som anger vilka tjänster in-
stitutet avser att tillhandahålla i Sverige.

3 §

Vad som sägs i 1 och 2 §§ om ett utländskt kreditinstitut gäller även ett

finansiellt institut som hör hemma inom EES och dess dotterföretag, om det
finansiella institutet är dotterföretag till ett sådant utländskt kreditinstitut
som avses i 1 § eller ägs gemensamt av två eller flera sådana utländska kre-
ditinstitut och uppfyller samtliga följande villkor.

1. Det eller de utländska kreditinstitut som äger det finansiella institutet

(ägande kreditinstitut) skall vara auktoriserade som kreditinstitut i det EES-
land vars lag gäller för det finansiella institutet.

2. Den ifrågavarande verksamheten skall drivas i det EES-land vars lag

gäller för det finansiella institutet.

3. Ägande kreditinstitut skall inneha minst 90 procent av samtliga röster i

det finansiella institutet.

4. Ägande kreditinstitut skall tillgodose behöriga myndigheters krav på

sund förvaltning av det finansiella institutet och skall ha utfäst sig att, med
samtycke av hemlandets behöriga myndigheter, solidariskt svara för de åta-
ganden som det finansiella institutet har gjort.

5. Det finansiella institutet skall omfattas, särskilt med avseende på verk-

samheten i fråga, av den gruppbaserade tillsyn som ägande kreditinstitut är
föremål för.

Att villkoren i första stycket är uppfyllda skall framgå av de underrättelser

som avses i 1 och 2 §§.

En sådan underrättelse som avses i 1 § skall beträffande sådana företag

som avses i första stycket innehålla uppgift även om den konsoliderade kapi-
taltäckningsgraden för ägande kreditinstitut eller dess moderföretag.

Övriga utländska kreditinstitut

4 §

Ett annat utländskt kreditinstitut än ett sådant som avses i 1 § får ges

tillstånd att driva bankrörelse eller finansieringsrörelse från filial i Sverige.
Tillstånd skall ges om

1. institutet står under betryggande tillsyn av en behörig myndighet i hem-

landet och den myndigheten har medgett att företaget etablerar sig i Sverige,

2. det finns skäl att anta att den planerade verksamheten kommer att dri-

vas på ett sätt som är förenligt med 3 kap. 2–7 §§, och

3. insättningar hos filialen omfattas av garanti enligt lagen (1995:1571)

om insättningsgaranti eller av en utländsk garanti som

a) omfattar insättningar som anges i 2 § lagen om insättningsgaranti och
b) har en högsta ersättningsnivå som inte understiger ett belopp motsva-

rande 20 000 euro innan det i förekommande fall har gjorts avdrag för en
självrisk med högst 10 procent av en enskild insättares garanterade insätt-
ning.

background image

9

SFS 2004:297

5 §

Ansökan om tillstånd till filialetablering enligt 4 § prövas av Finansin-

spektionen. I fråga om bankföretag prövas dock ärenden som är av principi-
ell betydelse eller av särskild vikt av regeringen.

6 §

Ett kreditinstitut hemmahörande utanför EES får efter anmälan till Fi-

nansinspektionen driva verksamhet som huvudsakligen avser representation
och förmedling av bank- och finansieringstjänster från kontor eller annat fast
driftställe (representationskontor) i Sverige.

Tillåten verksamhet

7 §

Ett utländskt kreditinstitut som driver rörelse med stöd av 1, 2 eller 4 §

får här driva bara sådan verksamhet som omfattas av institutets verksam-
hetstillstånd i hemlandet.

Ett utländskt företag som avses i 3 § får här driva bara sådan verksamhet

som är tillåten enligt företagets bolagsordning eller stadgar och bara i den ut-
sträckning det eller de utländska kreditinstitut som äger företaget eller dess
moderföretag skulle ha rätt enligt första stycket att driva sådan verksamhet.

I 1 kap. 3 d och 3 e §§ lagen (1991:981) om värdepappersrörelse finns be-

stämmelser om att verksamhet som avses i 1 kap. 3 § samma lag under vissa
förutsättningar får drivas av utländska kreditinstitut som driver verksamhet
med stöd av 1 och 2 §§ och av finansiella institut och dotterföretag som dri-
ver verksamhet med stöd av 3 §.

5 kap. Svenska företags verksamhet utomlands

Filialverksamhet inom EES

1 §

Vill ett kreditinstitut som driver verksamhet som har till ändamål att ta

emot återbetalningspliktiga medel från allmänheten och att lämna kredit,
ställa garanti för kredit eller i finansieringssyfte förvärva fordringar eller
upplåta lös egendom till nyttjande inrätta en filial inom EES för verksamhet
som anges i 7 kap. 1 § andra stycket, skall institutet underrätta Finansinspek-
tionen innan verksamheten påbörjas. Underrättelsen skall innehålla

1. information om institutets plan för filialverksamheten, med uppgift om

filialens organisation, och

2. uppgift om i vilket land filialen skall inrättas samt om filialens adress

och ansvariga ledning.

2 §

Finner Finansinspektionen i fall som avses i 1 § att det inte finns skäl

att ifrågasätta institutets administrativa struktur eller finansiella situation,
skall inspektionen inom tre månader från det att underrättelsen togs emot
lämna över den till den behöriga myndigheten i det land där filialen skall in-
rättas. Inspektionen skall samtidigt lämna uppgift om storleken av institutets
kapitalbas och kapitaltäckningsgrad.

Finansinspektionen skall underrätta kreditinstitutet när inspektionen läm-

nar över underrättelsen.

Om Finansinspektionen finner att det inte finns förutsättningar för att

lämna över den underrättelse som avses i första stycket, skall inspektionen

background image

10

SFS 2004:297

meddela beslut om det inom tre månader från det att underrättelsen togs
emot.

3 §

Om ett kreditinstitut som avses i 1 § skall ändra något av de förhållan-

den som angetts i institutets underrättelse till Finansinspektionen efter det att
filialen har inrättats, skall institutet skriftligen underrätta inspektionen minst
en månad innan ändringen genomförs.

Om Finansinspektionen finner att ändringen inte får göras, skall inspek-

tionen meddela beslut om det inom en månad från det att underrättelsen kom
in till inspektionen. Den behöriga myndigheten i det andra landet skall ge-
nast underrättas om beslutet.

Gränsöverskridande verksamhet inom EES

4 §

Vill ett kreditinstitut som avses i 1 § erbjuda och tillhandahålla sådana

tjänster som anges i 7 kap. 1 § andra stycket inom EES utan att inrätta filial
där, skall institutet underrätta Finansinspektionen innan verksamheten på-
börjas. Underrättelsen skall innehålla uppgift om i vilket land verksamheten
skall drivas och vilka tjänster som skall erbjudas.

Finansinspektionen skall inom en månad från det att underrättelsen togs

emot lämna över den till den behöriga myndigheten i det land där verksam-
heten skall drivas.

Övriga fall av filialverksamhet utomlands

5 §

I andra fall än som avses i 1 § skall ett kreditinstitut som planerar att

inrätta en filial utomlands ansöka om tillstånd hos Finansinspektionen. Ett
sådant tillstånd skall ges om det finns skäl att anta att den planerade rörelsen
kommer att drivas enligt bestämmelserna i denna lag och andra författningar
som reglerar institutets verksamhet.

6 kap. Övergripande bestämmelser om ett kreditinstituts rörelse

Soliditet och likviditet

1 §

Ett kreditinstituts rörelse skall drivas på ett sådant sätt att institutets

förmåga att fullgöra sina förpliktelser inte äventyras.

Riskhantering

2 §

Ett kreditinstitut skall identifiera, mäta, styra och ha kontroll över de

risker som dess rörelse är förknippad med.

Ett institut skall särskilt se till att dess kreditrisker, marknadsrisker, opera-

tiva risker och andra risker sammantagna inte medför att institutets förmåga
att fullgöra sina förpliktelser äventyras.

Genomlysning

3 §

Ett kreditinstituts rörelse skall organiseras och drivas på ett sådant sätt

att institutets ställning kan överblickas.

background image

11

SFS 2004:297

Sundhet

4 §

Ett kreditinstituts rörelse skall även i andra avseenden än som sägs i

1–3 §§ drivas på ett sätt som är sunt.

Riktlinjer och instruktioner

5 §

Styrelsen i ett kreditinstitut skall se till att det finns skriftliga interna

riktlinjer och instruktioner i den omfattning som behövs för att styra rörel-
sen.

Huvudkontor i Sverige

6 §

Varje kreditinstitut skall ha sitt huvudkontor i Sverige.

Uppdragsavtal

7 §

Om ett kreditinstitut vill uppdra åt någon annan att utföra någon av de

tjänster som avses i 7 kap. 1 §, skall institutet anmäla detta till Finansinspek-
tionen och ge in uppdragsavtalet. Ett sådant uppdrag får ges om

1. institutet svarar för den anförtrodda verksamheten mot kunden,
2. verksamheten drivs av uppdragstagaren under kontrollerade och säker-

hetsmässigt betryggande former, och

3. uppdraget inte har sådan omfattning att institutet inte kan uppfylla de

skyldigheter som följer av denna lag eller andra författningar som reglerar
institutets verksamhet.

7 kap. Verksamhet och innehav av egendom

Finansiell verksamhet

1 §

Ett kreditinstitut får driva bara finansiell verksamhet och verksamhet

som har ett naturligt samband med den.

Ett kreditinstitut får i sin verksamhet, bland annat
1. låna upp medel, till exempel genom att ta emot inlåning från allmänhe-

ten eller ge ut obligationer eller andra jämförbara fordringsrätter,

2. lämna och förmedla kredit, till exempel i form av konsumentkredit och

kredit mot panträtt i fast egendom eller fordringar,

3. medverka vid finansiering, till exempel genom att förvärva fordringar

och upplåta lös egendom till nyttjande (leasing),

4. förmedla betalningar,
5. tillhandahålla betalningsmedel,
6. ikläda sig garantiförbindelser och göra liknande åtaganden,
7. medverka vid värdepappersemissioner,
8. lämna ekonomisk rådgivning,
9. förvara värdepapper,
10. driva rembursverksamhet,
11. tillhandahålla värdefackstjänster,
12. driva valutahandel,
13. driva värdepappersrörelse under de förutsättningar som föreskrivs i la-

gen (1991:981) om värdepappersrörelse, samt

background image

12

SFS 2004:297

14. lämna kreditupplysning under de förutsättningar som föreskrivs i kre-

ditupplysningslagen (1973:1173).

Innehav av egendom i allmänhet

2 §

Ett kreditinstitut får inneha bara

1. egendom som behövs för att driva sådan verksamhet som avses i 1 §,
2. egendom som förvärvats till skyddande av fordran enligt 3–8 §§, och
3. aktier och andelar med de begränsningar som anges i 9–11 §§.

Innehav av egendom för att skydda en fordran

3 §

För att skydda en fordran får ett kreditinstitut

1. på offentlig auktion, en svensk eller utländsk börs eller en auktoriserad

marknadsplats eller någon annan reglerad marknad eller vid exekutiv för-
säljning köpa egendom som är utmätt eller utgör säkerhet för fordran, och

2. om det finns skäl att anta att institutet annars skulle lida avsevärd för-

lust, som betalning för en fordran överta egendom som utgör säkerhet för
fordran eller annan egendom.

4 §

Vad som sägs i 3 § gäller inte egen aktie eller aktie i moderbolag. För

förvärv av sådana aktier finns bestämmelser i 7 kap. aktiebolagslagen
(1975:1385). Vad som sägs i 3 § gäller inte heller bevis om andel eller till-
skott till medlemsbank eller kreditmarknadsförening. I fråga om en spar-
banks förvärv av bevis om tillskott till garantifond eller grundfond i sparban-
ken gäller bestämmelserna i 5 kap. 7 § första stycket sparbankslagen
(1987:619).

5 §

I utbyte mot egendom som har köpts eller övertagits enligt 3 § får ett

kreditinstitut förvärva aktier eller andelar i ett företag som bildats för att för-
valta egendomen eller för att fortsätta en verksamhet som drivs med denna.

Har aktier eller andelar förvärvats enligt 3 § eller enligt första stycket, får

kreditinstitutet förvärva ytterligare aktier eller andelar i samma företag om
det finns en uppenbar risk för att institutet annars lider förlust.

Har aktier eller andelar i ett företag förvärvats enligt 3 § eller enligt första

eller andra stycket, får kreditinstitutet, om företaget överlåter sina tillgångar
på ett annat företag, byta ut dessa aktier eller andelar mot aktier eller andelar
i det andra företaget.

6 §

Den egendom som ett kreditinstitut har förvärvat enligt 3 eller 5 § skall

avyttras när det är lämpligt med hänsyn till marknadsförhållandena. Egendo-
men skall dock avyttras senast när det kan göras utan förlust för institutet.
Om egendomen inte har avyttrats inom tre år från förvärvet, får institutet
fortsätta att inneha egendomen bara om Finansinspektionen ger tillstånd till
det.

7 §

Förvärv av egendom för att skydda en fordran skall anmälas till Fi-

nansinspektionen.

background image

13

SFS 2004:297

8 § Ett kreditinstitut skall till Finansinspektionen varje år lämna en sär-
skild redovisning av egendom som förvärvats för att skydda en fordran.

Innehav av aktier och andelar

9 § Ett kreditinstituts kvalificerade innehav av aktier eller andelar i andra
företag än kreditinstitut, utländska kreditinstitut, institut för elektroniska
pengar, värdepappersföretag, finansiella institut, anknutna företag och för-
säkringsföretag får sammanlagt uppgå till högst 60 procent av kapitalbasen i
kreditinstitutet. Ett sådant innehav i ett enskilt företag får uppgå till högst 15
procent av kapitalbasen i kreditinstitutet.

Aktier eller andelar som har förvärvats i strid med första stycket skall sna-

rast avyttras.

Har aktier eller andelar förvärvats inom ramen för de gränser som anges i

första stycket och förändras därefter förhållandet mellan de kvalificerade
innehaven och kapitalbasen så att gränserna överskrids, skall institutet så
snart det är lämpligt avyttra överskjutande aktier och andelar.

10 § Vid beräkningen enligt 9 § första stycket av ett kreditinstituts kvalifi-
cerade innehav räknas inte

1. aktier eller andelar som ett kreditinstitut tillfälligt innehar vid medver-

kan i rekonstruktion eller som ett led i att skydda en fordran enligt 3–8 §§,
eller

2. aktier eller andelar som ett kreditinstitut tillfälligt innehar som ett nor-

malt led i emissionsverksamhet eller i eget namn för någon annans räkning.

11 § De i 9 § första stycket angivna gränserna får överskridas om

1. det belopp med vilket det kvalificerade innehavet överskrids täcks av

institutets kapitalbas, och

2. det görs avdrag för motsvarande del av kapitalbasen vid beräkningen av

kapitaltäckningsgraden enligt lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och
stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag.

Om båda de gränser som anges i 9 § första stycket överskrids, skall det

största belopp som någon gräns överskrids med, täckas på det sätt som be-
skrivs i första stycket.

Tillstånd för förvärv av egendom i vissa fall

12 § Ett kreditinstitut får bara efter tillstånd av Finansinspektionen för-
värva egendom om institutets motprestation motsvarar mer än 25 procent av
dess kapitalbas. Tillstånd skall inhämtas före förvärvet.

Tillstånd skall ges om det inte kan antas att förvärvet leder till överträ-

delse av denna lag eller andra författningar.

8 kap. Hantering av krediter och övriga engagemang

Kreditprövning

1 § Innan ett kreditinstitut beslutar att bevilja en kredit skall det pröva ris-
ken för att de förpliktelser som följer av kreditavtalet inte kan fullgöras. In-

background image

14

SFS 2004:297

stitutet får bevilja en kredit bara om förpliktelserna på goda grunder kan för-
väntas bli fullgjorda.

Någon kreditprövning behöver inte göras i de situationer som anges i

5 a § andra och tredje styckena konsumentkreditlagen (1992:830).

Beslutsunderlag

2 § Ett kreditinstituts kreditprövning skall vara organiserad så att den som
fattar beslut i ett ärende har tillräckligt beslutsunderlag för att bedöma risken
med att bevilja krediten.

Dokumentation

3 § Ett kreditinstituts kreditbeslut skall dokumenteras så att beslutsunder-
laget redovisas och att kreditärendets hantering även i övrigt kan följas.

Kreditliknande engagemang

4 § Vad som sägs i 1–3 §§ om kreditprövning, beslutsunderlag och doku-
mentation skall tillämpas även på kreditliknande engagemang.

Tillhandahållande av tjänster till en jävskrets

5 § Ett kreditinstitut får inte ingå avtal om tjänster på andra villkor än så-
dana som institutet normalt tillämpar eller ingå andra avtal på villkor som
inte är affärsmässigt betingade med eller till förmån för

1. styrelseledamot,
2. delegat i ledande ställning som ensam eller i förening med någon annan

får avgöra kreditärenden som annars skall avgöras av styrelsen,

3. anställd som innehar en ledande ställning inom institutet,
4. annan aktie- eller andelsägare än staten med ett innehav som motsvarar

minst tre procent av hela kapitalet,

5. make eller sambo till person som avses under 1–4, eller
6. juridisk person i vilken sådan person som avses under 1–5 har ett vä-

sentligt ekonomiskt intresse i egenskap av delägare eller medlem.

En medlemsbank får inte heller ingå sådana avtal som avses i första

stycket med eller till förmån för en lekmannarevisor i banken.

Finansinspektionen prövar om en delegat eller en anställd har sådan le-

dande ställning som avses i första stycket 2 och 3.

6 § Institutets styrelse skall behandla ärenden som avses i 5 §. Den skall
vidare i en förteckning föra in uppgifter om de avtal som har träffats.

9 kap. Kapitalbasens storlek, motbok och omyndigas medel

1 § Bestämmelser om kapitaltäckning och stora exponeringar finns i lagen
(1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut
och värdepappersbolag.

background image

15

SFS 2004:297

2 § En medlemsbank eller ett kreditmarknadsföretag som enligt 3 kap. 7 §
andra stycket har medgetts att påbörja sin rörelse med ett lägre startkapital
än motsvarande fem miljoner euro får under rörelsens gång ha en kapitalbas
som understiger det beloppet men som motsvarar minst

a) två miljoner euro om balansomslutningen överstiger etthundra men inte

tvåhundra miljoner kronor eller, om institutet har sin redovisning i euro, tolv
men inte tjugofyra miljoner euro,

b) tre miljoner euro om balansomslutningen överstiger tvåhundra men

inte trehundra miljoner kronor eller, om institutet har sin redovisning i euro,
tjugofyra men inte trettiosex miljoner euro,

c) fyra miljoner euro om balansomslutningen överstiger trehundra men

inte fyrahundra miljoner kronor eller, om institutet har sin redovisning i
euro, trettiosex men inte fyrtioåtta miljoner euro.

Om balansomslutningen överstiger fyrahundra miljoner kronor eller, om

institutet har sin redovisning i euro, sextio miljoner euro, skall institutet ha
en kapitalbas motsvarande minst fem miljoner euro.

Kapitalbasens storlek enligt första och andra styckena skall beräknas efter

den kurs som gällde vid beslut om tillstånd enligt 3 kap.

3 § Ett kreditinstituts kapitalbas får inte understiga det belopp som enligt
3 kap. 5–7 §§ krävdes när rörelsen påbörjades.

Om en medlemsbank eller ett kreditmarknadsföretag med stöd av 2 §

första stycket får ha en lägre kapitalbas än motsvarande fem miljoner euro,
gäller i stället att kapitalbasen inte får understiga det högsta av de belopp
som enligt nämnda stycke krävts för institutet.

Motbok

Banken får inte träffa förbehåll om rätt för banken att åberopa betalning
4 § Motbok eller annat bevis, som en bank utfärdar om tillgodohavande på
räkning, skall ställas till viss person och innehålla uppgift om att över-
låtelse får ske bara till viss person och att överlåtelse bör anmälas hos
banken.

till någon annan än rätt innehavare av en motbok.
I fråga om efterlysning och dödande av förkommen motbok gäller sär-

skilda bestämmelser.

Omyndigas medel

5 § En omyndig får utan förmyndarens tillstånd förfoga över medel som
den omyndige själv satt in hos en bank efter det att han eller hon fyllt sexton
år. Utan den omyndiges samtycke får banken inte betala ut sådana medel till
förmyndaren. Om förmyndaren har fått överförmyndarens tillstånd att om-
händerta medlen och visat bevis på det, får den omyndige inte vidare förfoga
över medlen. Sådan inskränkning i den omyndiges rätt skall antecknas på in-
sättningsbevis eller i motbok, när beviset eller motboken visas upp hos ban-
ken, eller på annat sätt som gör inskränkningen känd inom banken.

Medel som en förmyndare, god man eller förvaltare förvaltar enligt för-

äldrabalken får tas ut utan överförmyndarens tillstånd bara om det har gjorts
förbehåll enligt 14 kap. 8 § föräldrabalken eller uttaget avser ränta. Överför-

background image

16

SFS 2004:297

myndaren kan enligt 14 kap. 21 § föräldrabalken besluta, att ett sådant för-
behåll inte skall gälla. Beslutet skall antecknas på bevis eller i motbok som
har utfärdats om insättningen eller på annat sätt som gör beslutet känt inom
banken. Banken är skyldig att på begäran av överförmyndare, förmyndare,
god man eller förvaltare utfärda bevis om insättning av medel eller tillgogo-
havande, samt i förekommande fall intyga att meddelat tillstånd inte har ut-
nyttjats.

Är föräldrar förmyndare, får de utan överförmyndarens tillstånd ta ut

medel som de förvaltar enligt föräldrabalken, om medlen inte har satts in
med uppgift om att de enligt 16 kap. 11 § föräldrabalken inte får tas ut utan
sådant tillstånd eller att de omfattas av särskild överförmyndarkontroll.
Överförmyndaren kan enligt 13 kap. 19 § föräldrabalken besluta om annan
inskränkning i föräldrars uttagsrätt. Inskränkning i uttagsrätten som avses i
detta stycke skall antecknas på bevis eller i motbok som har utfärdats om in-
sättningen eller på annat sätt som gör inskränkningen känd inom banken.

10 kap. Särskilda associationsrättsliga bestämmelser för
bankaktiebolag

1 § För bankaktiebolag gäller vad som är föreskrivet för aktiebolag i all-
mänhet, om inte annat följer av denna lag eller är särskilt föreskrivet. Om det
i aktiebolagslagen (1975:1385) finns hänvisningar till bestämmelser i
samma lag och gäller föreskrifter i denna lag i stället för eller vid sidan av
bestämmelserna i aktiebolagslagen, skall hänvisningarna vid tillämpning i
fråga om bankaktiebolag i stället respektive också avse föreskrifter i denna
lag.

Aktiekapital

2 § Ett bankaktiebolags aktiekapital skall bestämmas med hänsyn till den
planerade rörelsens omfattning och art.

Teckning av aktier

3 § Om teckning av aktier innebär att någon som inte har prövats enligt
3 kap. 2 § första stycket 3 eller andra stycket kommer att ha ett kvalificerat
innehav i bankaktiebolaget, får bolaget inte bildas utan att en sådan prövning
av aktietecknaren görs. Om denne vid den prövningen inte anses lämplig, får
bolaget inte heller bildas.

Nedsättning av aktiekapitalet

4 § Finansinspektionen får medge att nedsättning av aktiekapitalet får ske
utan rättens tillstånd enligt 6 kap. 6 § första stycket aktiebolagslagen
(1975:1385), om bankaktiebolaget samtidigt med nedsättningen vidtar åtgär-
der som medför att varken bolagets bundna egna kapital eller dess aktiekapi-
tal minskar till följd av beslutet om nedsättning.

5 § I stället för bestämmelserna i 6 kap. 6 § andra–fjärde styckena aktiebo-
lagslagen (1975:1385) skall bestämmelserna i denna paragraf tillämpas.

background image

17

SFS 2004:297

Rättens tillstånd skall sökas senast två månader efter det att nedsättnings-

beslutet har registrerats. Ett bevis om registreringen skall följa med ansökan.

Rätten skall utan dröjsmål inhämta Finansinspektionens yttrande om och i

så fall i vilken utsträckning nedsättningen kan komma att inverka på insät-
tarnas rätt. Om rätten med hänsyn till yttrandets innehåll finner att nedsätt-
ningen inte bör verkställas, skall ansökan genast avslås. I annat fall skall
rätten kalla bolagets borgenärer och förelägga dem som vill bestrida ansökan
att senast en viss dag skriftligen anmäla detta hos rätten. I föreläggandet
skall det anges att den som inte har gjort en sådan anmälan anses ha medgett
ansökan. I kallelsen skall ett kortfattat sammandrag av inspektionens ytt-
rande tas in. Rätten skall se till att kallelsen skyndsamt kungörs i Post- och
Inrikes Tidningar.

Tillstånd skall ges, om ansökan inte bestrids eller om de borgenärer som

bestrider den får full betalning eller betryggande säkerhet för sina fordringar.
Att en insättare bestrider ansökan utgör dock inte något hinder, om inspek-
tionens yttrande ger grund för att ge tillstånd.

Egen aktie som säkerhet

6 § Ett bankaktiebolag får ta emot egna aktier eller aktier i sitt moderbolag
som pant, om dessa aktier utgör en mindre del av de aktier som lämnas som
säkerhet för en kredit.

Bolagets ledning

7 § Ett bankaktiebolag skall ha en styrelse med minst tre ledamöter. Flerta-
let av ledamöterna skall vara personer som inte är anställda i banken eller i
företag som ingår i en koncern där banken är moderbolag.

8 § I ett bankaktiebolag skall styrelsen utse en verkställande direktör. Bo-
lagets verkställande direktör får inte vara ordförande i styrelsen.

9 § Rätten att teckna ett bankaktiebolags firma får utövas bara av två eller
flera personer i förening om inte annat följer av bestämmelserna i 8 kap.
30 § aktiebolagslagen (1975:1385) om verkställande direktörens firmateck-
ningsrätt. Ingen annan inskränkning får registreras.

10 § Bolagsstämmans ordförande skall innan styrelseval förrättas i ett
bankaktiebolag lämna uppgift till stämman om vilka uppdrag den som valet
gäller innehar i andra företag.

Bolagsstämma

11 § Utöver vad som föreskrivs om upplysningsplikt och insyn i 9 kap. 22
och 24 §§ aktiebolagslagen (1975:1385) gäller att upplysningar får lämnas
bara om det kan göras utan nämnvärd olägenhet för enskild.

Bestämmelserna i 9 kap. 23 § aktiebolagslagen skall tillämpas också när

styrelsen funnit att en upplysning som har begärts enligt 9 kap. 22 § aktiebo-
lagslagen inte kan lämnas till aktieägare utan nämnvärd olägenhet för en-
skild.

background image

18

SFS 2004:297

Revision

12 § I ett bankaktiebolag skall minst en revisor som bolagsstämman utsett
vara auktoriserad revisor eller godkänd revisor som avlagt revisorsexamen.

Om bolagsstämman inte har utsett en auktoriserad revisor eller godkänd

revisor som avlagt revisorsexamen, är bestämmelserna om länsstyrelseför-
ordnande i 10 kap. 24 och 26 §§ aktiebolagslagen (1975:1385) tillämpliga.

13 § Utöver vad som föreskrivs om upplysningsplikt i 10 kap. 41 §,
11 kap. 18 och 21 §§ aktiebolagslagen (1975:1385) gäller att upplysningar
får lämnas bara om det kan göras utan nämnvärd olägenhet för enskild.

14 § I 13 kap. 10 § finns bestämmelser om revisors och särskild granska-
res rapporteringsskyldighet till Finansinspektionen.

Låneförbud

15 § I stället för bestämmelserna i 12 kap. 7–9 §§ aktiebolagslagen
(1975:1385) gäller bestämmelserna i denna paragraf och i 8 kap. 5 §.

Ett bankaktiebolag får inte lämna lån i syfte att gäldenären skall förvärva

aktier i bolaget, om det sammanlagda beloppet av sådana lån därefter skulle
överstiga bolagets fria egna kapital.

Likvidation

16 § Förutom i de fall som anges i 13 kap. 11, 16, 20, 49 och 50 §§ aktie-
bolagslagen (1975:1385) skall rätten besluta att ett bankaktiebolag skall gå i
likvidation om tillståndet att driva bankrörelse har återkallats utan att bola-
get i stället fått tillstånd att driva annan tillståndspliktig finansiell rörelse.

17 § Vid tillämpningen av 13 kap. 10 § aktiebolagslagen (1975:1385) skall
vad som där sägs i första stycket 2 om 8 kap. 3 § första stycket och 16 § års-
redovisningslagen (1995:1554) i stället avse 8 kap. 5 och 8 §§ lagen
(1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag.

18 § Ansökan om likvidation av ett bankaktiebolag enligt 16 § detta kapi-
tel eller 13 kap. 10 eller 16 § aktiebolagslagen (1975:1385) får också göras
av Finansinspektionen.

19 §

Utöver vad som föreskrivs i 13

kap. 44

§ aktiebolagslagen

(1975:1385) gäller att något beslut om att en likvidation skall upphöra och
bankaktiebolagets verksamhet återupptas inte får fattas, om bolagets till-
stånd att driva bankrörelse har återkallats.

Fusion

20 § Bara ett bankaktiebolag får genom fusion överta ett annat bankaktie-
bolags samtliga tillgångar och skulder.

background image

19

SFS 2004:297

21 § Vid fusion med ett bankaktiebolag tillämpas inte 14 kap. 13–18 §§
aktiebolagslagen (1975:1385). I stället tillämpas 22–24 §§ detta kapitel.

22 § När fusionsplanen har godkänts av bolagen, skall såväl överlåtande
som övertagande bolag ansöka om tillstånd att verkställa planen. Frågor om
sådant tillstånd prövas av Finansinspektionen. Ärenden som är av principiell
betydelse eller av särskild vikt prövas dock av regeringen. Vid fusion genom
kombination skall bolagen dessutom ansöka om tillstånd enligt 3 kap. 2 §
och godkännande av bolagsordningen enligt 3 kap. 3 § för det övertagande
bolaget.

Ansökan skall ges in inom en månad efter det att fusionsplanen har god-

känts i samtliga bolag och senast två år efter det att fusionsplanen kungjorts
enligt 18 kap. 2 § aktiebolagslagen (1975:1385).

Finansinspektionen skall underrätta registreringsmyndigheten om ansök-

ningar enligt första stycket och om lagakraftvunna beslut som meddelats
med anledning av sådana ansökningar.

23 § Vid behandlingen av en ansökan om tillstånd att verkställa en fu-
sionsplan skall prövas att bolagens borgenärer tillförsäkras en betryggande
säkerhet, om ett sådant skydd behövs med hänsyn till de fusionerande bola-
gens ekonomiska förhållanden och om borgenärerna inte redan har en sådan
säkerhet.

24 § En ansökan enligt 22 § skall avslås om

1. fusionen har förbjudits enligt konkurrenslagen (1993:20) eller rättsak-

ter, avtal eller andra beslut som följer av Sveriges anslutning till Europeiska
unionen eller om en sådan prövning av fusionen pågår,

2. det, vid kombination, inte framgår av fusionsplanen att de överlåtande

bolagens sammanlagda verkliga värde för det övertagande bolaget uppgår
till minst aktiekapitalet i detta, eller

3. bolagens borgenärer inte tillförsäkrats en sådan betryggande säkerhet

som avses i 23 § eller de fusionerande bolagens ekonomiska förhållanden i
övrigt är sådana att fusionen inte kan anses förenlig med insättares eller an-
dra fordringsägares intressen.

Om ansökan inte kan bifallas på grund av att prövning pågår enligt första

stycket 1 och prövningen kan antas ta kort tid, får dock tillståndsfrågan för-
klaras vilande under högst sex månader.

25 § Anmälan enligt 14 kap. 19 § aktiebolagslagen (1975:1385) skall gö-
ras inom två månader från det att tillstånd har meddelats.

26 § Fusion genom absorption av ett helägt dotterbolag får ske även om
det i dotterbolaget finns egendom som bankaktiebolaget inte får förvärva en-
ligt denna lag. Sådan egendom måste avyttras senast ett år från registre-
ringen. Om det finns särskilda skäl får Finansinspektionen förlänga denna
frist.

27 § Vid absorption av ett helägt dotterbolag tillämpas inte 14 kap. 26 och
27 §§ aktiebolagslagen (1975:1385). I stället gäller vad som sägs i denna pa-
ragraf.

background image

20

SFS 2004:297

Tidigast en och senast två månader efter det att fusionsplanens registre-

ring har kungjorts skall moderbolaget ansöka om tillstånd att verkställa pla-
nen. Frågor om sådant tillstånd prövas av Finansinspektionen. Ärenden som
är av principiell betydelse eller av särskild vikt prövas dock av regeringen.

I fråga om ett sådant ärende gäller bestämmelserna i 23 och 24 §§ i till-

lämpliga delar. Vad som sägs om överlåtande bolag skall avse dotterbolag
och vad som sägs om övertagande bolag skall avse moderbolag.

Skadestånd

28 § Vad som i 15 kap. 1–3 §§ aktiebolagslagen (1975:1385) föreskrivs
om ansvar vid överträdelse av den lagen, av tillämplig lag om årsredovis-
ning och av bolagsordningen gäller för bankaktiebolag även vid överträdelse
av denna lag och lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och stora expone-
ringar för kreditinstitut och värdepappersbolag.

Firma

29 § Ett bankaktiebolags firma skall innehålla ordet bank.

30 § Ett bankaktiebolag som har övertagit en sparbanks rörelse vid om-
bildning enligt 8 kap. sparbankslagen (1987:619) får, efter tillstånd av Fi-
nansinspektionen, använda ordet sparbank i sin firma. Detsamma gäller ett
bankaktiebolag som senare har övertagit en sådan rörelse.

11 kap. Särskilda associationsrättsliga bestämmelser för
kreditmarknadsbolag

1 § Vad som enligt 10 kap. gäller för bankaktiebolag skall även gälla för
kreditmarknadsbolag utom bestämmelserna om likvidation i 16–19 §§, om
fusion i 20 § samt om firma i 29 och 30 §§.

Bestämmelserna om fusion i 10 kap. 21–27 §§ gäller bara vid fusion mel-

lan ett kreditmarknadsbolag och ett annat bolag och bara om en bank inte är
övertagande bolag. Ärenden som avser tillstånd enligt 22 eller 27 § prövas
av Finansinspektionen.

2 § Ansökan om likvidation av ett kreditmarknadsbolag enligt 13 kap. 10
eller 16 § aktiebolagslagen (1975:1385) får också göras av Finansinspektio-
nen.

12 kap. Särskilda associationsrättsliga bestämmelser för
kreditmarknadsföreningar

1 § För kreditmarknadsföreningar gäller vad som är föreskrivet för ekono-
miska föreningar i allmänhet, om inte annat följer av denna lag eller är sär-
skilt föreskrivet.

Insatskapital

2 § Insatserna i en kreditmarknadsförening skall alltid fullgöras i pengar.

background image

21

SFS 2004:297

Föreningens ledning

3 § Flertalet av ledamöterna i en kreditmarknadsförenings styrelse skall
vara personer som inte är anställda i föreningen eller i företag som ingår i en
koncern där föreningen är moderföretag.

4 § I en kreditmarknadsförening skall styrelsen utse en verkställande di-
rektör. Föreningens verkställande direktör får inte vara ordförande i styrel-
sen.

5 § Rätten att teckna en kreditmarknadsförenings firma får utövas bara av
två eller flera personer i förening om inte annat följer av bestämmelserna i
6 kap. 12 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar. Ingen annan in-
skränkning får registreras.

6 § Föreningsstämmans ordförande skall innan styrelseval förrättas i en
kreditmarknadsförening lämna uppgift till stämman om vilka uppdrag den
som valet gäller innehar i andra företag.

Föreningsstämma

Bestämmelserna i 7 kap. 11 § tredje stycket lagen om ekonomiska
7 § Utöver vad som föreskrivs om upplysningsplikt i 7 kap. 11 § första
stycket lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar gäller att upplys-
ningar får lämnas bara om det kan göras utan nämnvärd olägenhet för
enskild.

föreningar skall tillämpas också när styrelsen funnit att en upplysning som

har begärts enligt 7 kap. 11 § första och andra styckena samma lag inte kan
lämnas till medlem utan nämnvärd olägenhet för enskild.

Revision

8 § I en kreditmarknadsförening skall minst en revisor väljas av förenings-
stämman.

9 § Bara den som är auktoriserad eller godkänd revisor får vara revisor i en
kreditmarknadsförening.

Minst en revisor som stämman utsett skall vara auktoriserad revisor eller

godkänd revisor som avlagt revisorsexamen.

10 § Utöver vad som föreskrivs om upplysningsplikt i 8 kap. 16 § lagen
(1987:667) om ekonomiska föreningar gäller att upplysningar får lämnas
bara om det kan göras utan nämnvärd olägenhet för enskild.

11 § I 13 kap. 10 § finns bestämmelser om revisorers och särskilda gran-
skares rapporteringsskyldighet till Finansinspektionen.

background image

22

SFS 2004:297

Likvidation

12 § Ansökan om likvidation av en kreditmarknadsförening enligt 11 kap.
3, 4 eller 4 a § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar får också göras
av Finansinspektionen.

Fusion

13 § Vid fusion med en kreditmarknadsförening tillämpas inte 12 kap. 6 §
lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar. I stället tillämpas 14–16 §§.

14 § Senast två månader efter det att avtalet om fusion har registrerats
skall såväl överlåtande som övertagande förening hos Finansinspektionen
ansöka om tillstånd att verkställa avtalet. Vid fusion genom kombination
skall föreningarna dessutom ansöka om tillstånd enligt 3 kap. 2 § och god-
kännande av stadgarna enligt 3 kap. 3 § för den övertagande föreningen.

Finansinspektionen skall underrätta registreringsmyndigheten om ansök-

ningar enligt första stycket och om lagakraftvunna beslut som meddelats
med anledning av sådana ansökningar.

15 § Vid behandlingen av en ansökan om tillstånd att verkställa ett fu-
sionsavtal skall Finansinspektionen pröva att föreningens borgenärer tillför-
säkras en betryggande säkerhet, om ett sådant skydd behövs med hänsyn till
de fusionerande föreningarnas ekonomiska förhållanden och om borgenä-
rerna inte redan har en sådan säkerhet.

16 § En ansökan enligt 14 § skall avslås om föreningens borgenärer inte
tillförsäkrats en sådan betryggande säkerhet som avses i 15 § eller de fusio-
nerande föreningarnas ekonomiska förhållanden i övrigt är sådana att fusio-
nen inte kan anses förenlig med insättares eller andra fordringsägares intres-
sen.

17 § Vad som sägs om rätten i 12 kap. 7 § lagen (1987:667) om ekono-
miska föreningar skall i stället avse Finansinspektionen.

18 § Vid fusion med ett helägt dotteraktiebolag tillämpas inte 12 kap. 8 §
lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar. I stället gäller vad som sägs i
denna paragraf.

Om en kreditmarknadsförening äger samtliga aktier i ett dotteraktiebolag,

får föreningens och bolagets styrelser träffa ett fusionsavtal som innebär att
bolaget skall gå upp i föreningen. Styrelserna skall anmäla avtalet för regist-
rering hos registreringsmyndigheten. För det fortsatta förfarandet gäller
14–16 §§ i tillämpliga delar. Vad som där sägs om överlåtande förening
skall i stället gälla bolaget.

Fusion får ske bara om föreningen och bolaget har samma redovisnings-

valuta.

Bolaget är upplöst när Finansinspektionens beslut om tillstånd enligt 14 §

har registrerats. Registreringsmyndigheten skall registrera tillståndet även i
aktiebolagsregistret. Registreringsmyndigheten skall förklara att frågan om
fusion har fallit, om ansökan om Finansinspektionens tillstånd inte har gjorts

background image

23

SFS 2004:297

inom föreskriven tid eller om ansökan om tillstånd har avslagits genom laga-
kraftvunnet beslut.

19 § Fusion enligt 18 § får ske även om det i dotteraktiebolaget finns egen-
dom som kreditmarknadsföreningen inte får förvärva enligt denna lag. Så-
dan egendom måste avyttras senast ett år från registreringen. Om det finns
särskilda skäl får Finansinspektionen förlänga denna frist.

Skadestånd

20 § Vad som i 13 kap. 1–3 §§ lagen (1987:667) om ekonomiska före-
ningar föreskrivs om ansvar vid överträdelse av den lagen, av tillämplig lag
om årsredovisning och av stadgarna gäller beträffande kreditmarknadsföre-
ningar även vid överträdelse av denna lag och lagen (1994:2004) om kapital-
täckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag.

13 kap. Tillsyn

Registreringsmyndighet

1 § Registreringsmyndighet för banker och filialer till utländska bankföre-
tag är Bolagsverket. Hos registreringsmyndigheten förs ett bankregister. I
detta skrivs de uppgifter in som enligt denna lag, aktiebolagslagen
(1975:1385), sparbankslagen (1987:619), lagen (1995:1570) om medlems-
banker, lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. eller andra författningar
skall anmälas för registrering eller i övrigt skall tas in i registret.

För registrering av kreditmarknadsbolag och kreditmarknadsföreningar

gäller vad som föreskrivs i aktiebolagslagen respektive lagen (1987:667) om
ekonomiska föreningar. För registrering av filialer till utländska kreditföre-
tag gäller lagen om utländska filialer m.m.

Tillsynen och dess omfattning

2 § Finansinspektionen har tillsyn över kreditinstitut och utländska kredit-
institut som inrättat filial enligt 4 kap. 4 §.

För ett kreditinstitut omfattar tillsynen att rörelsen drivs enligt
1. denna lag,
2. andra författningar som reglerar institutets verksamhet,
3. institutets bolagsordning, stadgar eller reglemente, och
4. interna instruktioner som har sin grund i författningar som reglerar in-

stitutets verksamhet.

Inspektionen har dessutom tillsyn över att kreditinstitutets ägare och led-

ning uppfyller lämplighetskraven i denna lag.

För en filial till ett utländskt kreditinstitut som avses i 4 kap. 4 § skall in-

spektionen se till att institutet följer de lagar och andra författningar som gäl-
ler för institutets verksamhet här i landet.

background image

24

SFS 2004:297

Upplysningar från och undersökningar hos ett kreditinstitut

3 § Ett kreditinstitut och sådana utländska kreditinstitut som inrättat filial
enligt 4 kap. 4 § skall lämna Finansinspektionen de upplysningar om sin
verksamhet och därmed sammanhängande omständigheter som inspektionen
begär.

4 § Finansinspektionen får när inspektionen anser att det är nödvändigt ge-
nomföra en undersökning hos ett kreditinstitut och sådana utländska kredit-
institut som inrättat filial enligt 4 kap. 4 §.

Upplysningar från och undersökningar hos andra företag

5 § Om ett kreditinstitut ingår i en koncern, skall de övriga företagen i
koncernen lämna Finansinspektionen de upplysningar om sin verksamhet
och därmed sammanhängande omständigheter som inspektionen behöver för
sin tillsyn över institutet.

6 § Har ett företag fått i uppdrag av ett kreditinstitut att driva någon del av
institutets rörelse, får Finansinspektionen genomföra undersökningar hos fö-
retaget, om det behövs för tillsynen över institutet. Ett sådant företag skall
också lämna Finansinspektionen de upplysningar om sin verksamhet och
därmed sammanhängande omständigheter som inspektionen behöver för sin
tillsyn över institutet.

Samarbete med behöriga myndigheter

7 § Finansinspektionen skall i samarbete med behörig hemlandsmyndighet
utöva tillsyn över att likviditeten är tillfredsställande i en här i landet inrättad
filial till ett utländskt kreditinstitut som avses i 4 kap. 1 §.

Efter anmälan till Finansinspektionen kan en behörig myndighet i ett an-

nat land inom EES genomföra en undersökning hos filialen och hos en filial
till ett sådant företag som avses i 4 kap. 3 §.

8 § Finansinspektionen skall lämna de uppgifter som en behörig myndig-
het i ett annat land inom EES behöver för sin tillsyn över ett utländskt kredit-
institut, ett utländskt finansiellt institut eller dotterföretag som driver verk-
samhet här enligt 4 kap. 1, 2 eller 3 §.

Revision

9 § Finansinspektionen har rätt att förordna en eller flera revisorer att till-
sammans med övriga revisorer delta i revisionen av ett kreditinstitut. Inspek-
tionen får när som helst återkalla ett sådant förordnande och utse en ny revi-
sor.

Revisorn har rätt till skäligt arvode från institutet för sitt arbete. Storleken

på arvodet bestäms av inspektionen.

Finansinspektionen skall utfärda en instruktion för en revisor som förord-

nats av inspektionen. En revisor som förordnats av Finansinspektionen skall

background image

25

SFS 2004:297

oavsett stämmans anvisningar följa den instruktion som inspektionen har ut-
färdat.

10 § En revisor eller en särskild granskare skall omgående rapportera till
Finansinspektionen om han eller hon vid fullgörandet av sitt uppdrag i ett
kreditinstitut får kännedom om förhållanden som

1. kan utgöra en väsentlig överträdelse av de författningar som reglerar in-

stitutets verksamhet,

2. kan påverka institutets fortsatta drift negativt, eller
3. kan leda till att revisorn avstyrker att balansräkningen eller resultaträk-

ningen fastställs eller till anmärkning enligt 10 kap. 30 eller 31 § aktiebo-
lagslagen (1975:1385), 8 kap. 13 § lagen (1987:667) om ekonomiska fören-
ingar, 4 a kap. 14 och 15 §§ sparbankslagen (1987:619) eller 7 a kap. 14 och
15 §§ lagen (1995:1570) om medlemsbanker.

Revisorn och granskaren har en motsvarande rapporteringsskyldighet om

han eller hon får kännedom om förhållanden som avses i första stycket vid
fullgörande av uppdrag i kreditinstitutets moderföretag eller dotterföretag el-
ler i ett företag som har en likartad förbindelse med institutet.

Upprättande av särskild balansräkning

11 § Styrelsen i en sparbank, en medlemsbank eller i en kreditmarknads-
förening är skyldig att genast låta upprätta en särskild balansräkning, om det
finns skäl att anta att institutet inte kan uppfylla kravet på kapitaltäckning
enligt lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kre-
ditinstitut och värdepappersbolag.

Balansräkningen skall granskas av institutets revisor. Om granskningen

visar att kravet inte är uppfyllt, skall institutets styrelse genast underrätta Fi-
nansinspektionen.

Sammankallande av styrelse eller stämma

12 § Finansinspektionen får sammankalla styrelsen i ett kreditinstitut. Om
styrelsen inte har rättat sig efter en begäran från inspektionen om att kalla till
extra stämma, får inspektionen utfärda en sådan kallelse.

Företrädare för inspektionen får närvara vid stämma och vid ett sådant

styrelsesammanträde som inspektionen har sammankallat samt delta i över-
läggningarna.

Allmänt ombud vid konkurs

13 § När ett kreditinstitut har försatts i konkurs, skall Finansinspektionen
förordna ett allmänt ombud. Det allmänna ombudet skall som konkursför-
valtare delta i konkursboets förvaltning tillsammans med den eller de förval-
tare som utses enligt konkurslagen (1987:672).

Det allmänna ombudet kan beträffande medförvaltare göra en sådan fram-

ställning som avses i 7 kap. 5 § konkurslagen.

Även om beslut om delning av konkursboets förvaltning har fattats, får

det allmänna ombudet delta i förvaltningen i dess helhet.

background image

26

SFS 2004:297

Bestämmelserna i konkurslagen om arvode till konkursförvaltare gäller

också det allmänna ombudet.

Finansinspektionens befogenheter vid ett kreditinstituts likvidation

14 § Under ett kreditinstituts likvidation har Finansinspektionen samma
befogenheter i fråga om likvidatorerna och stämman som inspektionen an-
nars har i fråga om styrelsen och stämman.

Pensions- eller personalstiftelse

15 § Om en pensionsstiftelse eller en personalstiftelse hör till ett kreditin-
stitut och stiftelsens förmögenhet huvudsakligen kommer från medel som
tillskjutits av kreditinstitutet, skall Finansinspektionen se till att stiftelsens
tillgångar är placerade på ett sätt som bereder skälig säkerhet. Vid den be-
dömningen skall stiftelsens ändamål beaktas och hänsyn tas till vad som fö-
reskrivs i denna lag om placering av ett instituts medel. Om stiftelsens till-
gångar inte har placerats på ett tillfredsställande sätt, får inspektionen före-
lägga stiftelsen att göra rättelse.

Den som företräder stiftelsen skall på Finansinspektionens begäran hålla

stiftelsens kassa och övriga tillgångar samt böcker, räkenskaper och andra
handlingar tillgängliga för granskning. Han eller hon skall även lämna in-
spektionen alla de upplysningar om stiftelsen som inspektionen begär.

Avgifter till Finansinspektionen

16 § Kreditinstitut och utländska kreditinstitut med filial här i landet skall
med årliga avgifter bekosta Finansinspektionens verksamhet. Detsamma
gäller sådana företag som avses i 4 kap. 3 § och som har filial här i landet.

14 kap. Särskilt om prövningen av ägares lämplighet

1 § Ett direkt eller indirekt förvärv av aktier eller andelar i ett kreditinsti-
tut, som medför att förvärvarens sammanlagda innehav utgör ett kvalificerat
innehav, får ske bara efter tillstånd av Finansinspektionen. Detsamma gäller
förvärv som innebär att ett kvalificerat innehav ökas

1. så att det uppgår till eller överstiger 20, 33 eller 50 procent av kapitalet

eller röstetalet för samtliga aktier eller andelar, eller

2. så att institutet blir dotterföretag.
Tillstånd enligt första stycket skall inhämtas före förvärvet. Om förvärvet

har gjorts genom bodelning, arv, testamente, bolagsskifte eller på annat lik-
nande sätt, krävs i stället tillstånd för att förvärvaren skall få behålla aktierna
eller andelarna. Förvärvaren skall då ansöka om tillstånd inom sex månader
efter förvärvet.

2 § Tillstånd skall ges till förvärv som avses i 1 § om det finns skäl att anta
att förvärvaren

1. inte kommer att motverka att rörelsen drivs på ett sätt som är förenligt

med denna lag och andra författningar som reglerar institutets verksamhet,
och

background image

27

SFS 2004:297

2. även i övrigt är lämplig att utöva ett väsentligt inflytande över led-

ningen av ett kreditinstitut.

Tillstånd får inte ges, om förvärvaren i väsentlig utsträckning har åsidosatt

sina skyldigheter i näringsverksamhet eller i andra ekonomiska angelägen-
heter eller gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet.

Om förvärvet skulle leda till nära förbindelser mellan kreditinstitutet och

någon annan, får tillstånd ges bara om förbindelserna inte hindrar en effektiv
tillsyn av institutet.

Finansinspektionen får föreskriva en viss tid inom vilken ett förvärv skall

genomföras.

Finansinspektionen skall meddela beslut i ett ärende enligt denna paragraf

inom tre månader från det att ansökan om tillstånd gjordes.

3 § Den som avser att avyttra ett kvalificerat innehav av aktier eller ande-
lar i ett kreditinstitut eller en så stor del av ett sådant kvalificerat innehav att
innehavet därigenom kommer att understiga någon av de i 1 § första stycket
angivna gränserna skall underrätta Finansinspektionen om det.

4 § När ett kreditinstitut får kännedom om att aktier eller andelar i institu-
tet förvärvats enligt 1 § eller avyttrats enligt 3 §, skall institutet snarast an-
mäla förvärvet eller avyttringen till Finansinspektionen.

När ett kreditinstitut i annat fall får kännedom om att det har nära förbin-

delser med någon annan, skall institutet snarast anmäla det till Finansinspek-
tionen.

Ett annat kreditinstitut än en sparbank skall årligen till Finansinspektionen

anmäla namnen på de ägare som har ett kvalificerat innehav av aktier eller
andelar i institutet samt storleken på innehaven.

5 § Om en juridisk person har ett kvalificerat innehav av aktier eller ande-
lar i ett kreditinstitut, skall den juridiska personen snarast anmäla ändringar
av vilka som ingår i dess ledning till Finansinspektionen.

6 § Om den som har ett kvalificerat innehav av aktier eller andelar i ett
kreditinstitut motverkar eller kan antas komma att motverka att kreditinstitu-
tets rörelse drivs på ett sätt som är förenligt med denna lag eller andra för-
fattningar som reglerar institutets verksamhet, får Finansinspektionen be-
sluta att denne vid stämman inte får företräda fler aktier eller andelar än som
motsvarar ett innehav som inte är kvalificerat. Detsamma gäller, om en så-
dan innehavare i väsentlig utsträckning har åsidosatt sina skyldigheter i nä-
ringsverksamhet eller i andra ekonomiska angelägenheter eller gjort sig
skyldig till allvarlig brottslighet.

Om den som har ett kvalificerat innehav av aktier eller andelar inte har an-

sökt om tillstånd till ett förvärv som avses i 1 §, får Finansinspektionen be-
sluta att innehavaren vid stämman inte får företräda aktierna eller andelarna
till den del de omfattas av ett krav på tillstånd.

Om någon i strid med ett beslut av Finansinspektionen har ett kvalificerat

innehav av aktier eller andelar, får innehavaren inte företräda aktierna eller
andelarna vid stämman till den del innehavet står i strid med beslutet.

background image

28

SFS 2004:297

7 § Finansinspektionen får förelägga en ägare som avses i 6 § första
stycket att avyttra så stor del av aktierna eller andelarna att innehavet däref-
ter inte är kvalificerat. En ägare som avses i 6 § andra eller tredje stycket får
föreläggas att avyttra så stor del av aktierna eller andelarna att innehavet inte
står i strid med inspektionens beslut.

8 § Aktier eller andelar som omfattas av förbud enligt 6 § eller föreläg-
gande enligt 7 § skall inte räknas med när det fordras samtycke av ägare till
en viss del av aktierna eller andelarna i kreditinstitutet för att ett beslut skall
bli giltigt eller en befogenhet skall få utövas. Detta gäller dock inte om en
förvaltare har förordnats enligt 9 §.

9 § Om det finns särskilda skäl, får Finansinspektionen begära att tingsrät-
ten förordnar en lämplig person att som förvaltare företräda sådana aktier el-
ler andelar som enligt 6 § inte får företrädas av ägaren. En sådan ansökan
prövas av tingsrätten i den ort där ägaren har sitt hemvist eller, om ägaren
inte har hemvist i Sverige, av Stockholms tingsrätt.

En förvaltare har rätt till skälig ersättning för arbete och utlägg. Ersätt-

ningen skall betalas av ägaren till aktierna eller andelarna och skall på begä-
ran förskotteras av kreditinstitutet. Om den betalningsskyldige inte godtar
förvaltarens anspråk, fastställs ersättningen av tingsrätten.

10 § Om ett kreditinstitut har nära förbindelser med någon annan och det
hindrar en effektiv tillsyn av kreditinstitutet, får Finansinspektionen före-
lägga innehavare av aktier eller andelar som medför att förbindelserna är
nära att avyttra så stor del av aktierna eller andelarna att så inte längre är fal-
let.

Finansinspektionen får även besluta att den eller de som omfattas av ett

beslut enligt första stycket inte får företräda aktierna eller andelarna vid
stämman. I så fall skall bestämmelserna i 9 § tillämpas.

15 kap. Ingripanden

Ingripande mot kreditinstitut

1 § Om ett kreditinstitut har åsidosatt sina skyldigheter enligt denna lag,
andra författningar som reglerar institutets verksamhet, institutets bolagsord-
ning, stadgar eller reglemente eller interna instruktioner som har sin grund i
författningar som reglerar institutets verksamhet, skall Finansinspektionen
ingripa.

Ingripande sker genom utfärdande av föreläggande att vidta åtgärd inom

viss tid, förbud att verkställa beslut eller genom anmärkning. Om överträdel-
sen är allvarlig skall kreditinstitutets tillstånd återkallas eller, om det är till-
räckligt, varning meddelas.

Finansinspektionen får avstå från ingripande om en överträdelse är ringa

eller ursäktlig, om institutet gör rättelse eller om någon annan myndighet har
vidtagit åtgärder mot institutet och dessa åtgärder bedöms tillräckliga.

2 § Om någon som ingår i ett kreditinstituts styrelse eller är dess verkstäl-
lande direktör inte uppfyller de krav som anges i 3 kap. 2 § 4, skall Finansin-

background image

29

SFS 2004:297

spektionen återkalla institutets tillstånd. Det får dock ske bara om inspektio-
nen först beslutat att anmärka på att personen ingår i styrelsen eller är verk-
ställande direktör och om han eller hon, sedan en av inspektionen bestämd
tid om högst tre månader har gått, fortfarande finns kvar i styrelsen eller som
verkställande direktör.

I stället för att återkalla tillståndet, får Finansinspektionen besluta att en

styrelseledamot eller verkställande direktör inte längre får vara det. Finans-
inspektionen får då förordna en ersättare. Ersättarens uppdrag gäller till dess
institutet utsett en ny styrelseledamot eller verkställande direktör.

3 § Finansinspektionen skall återkalla ett kreditinstituts tillstånd om insti-
tutet

1. inte har anmälts för registrering inom föreskriven tid eller anmälan har

avskrivits eller avslagits genom ett beslut som har vunnit laga kraft,

2. inte inom ett år från det tillstånd beviljades har börjat driva sådan rö-

relse som tillståndet avser,

3. har förklarat sig avstå från tillståndet,
4. har överlåtit hela sin rörelse, eller
5. under en sammanhängande tid av sex månader inte har drivit sådan rö-

relse som tillståndet avser.

I fall som avses i första stycket 2 och 5 får i stället varning meddelas om

det är tillräckligt.

4 § Om tillståndet återkallas får Finansinspektionen bestämma hur avveck-
lingen av rörelsen skall ske.

Ett beslut om återkallelse får förenas med förbud att fortsätta rörelsen.

5 § Har Finansinspektionen av en behörig myndighet underrättats om att
ett svenskt kreditinstitut överträtt föreskrifter som gäller i det landet för så-
dana institut, skall inspektionen vidta de åtgärder som anges i 1–4 §§ mot in-
stitutet, om det föreligger någon omständighet som avses där. Inspektionen
skall underrätta den behöriga myndigheten om vilka åtgärder som vidtas.

6 § Ärenden som rör ingripanden enligt 1–5 §§ mot en bank prövas av re-
geringen om ärendet är av principiell betydelse eller av särskild vikt. Reger-
ingens prövning sker efter anmälan av Finansinspektionen.

Straffavgift

7 § Om ett kreditinstitut har meddelats beslut om anmärkning eller varning
enligt 1 §, får Finansinspektionen besluta att institutet skall betala en straff-
avgift. Om regeringen beslutar om anmärkning eller varning får den över-
lämna till inspektionen att besluta om straffavgift skall betalas.

Avgiften tillfaller staten.

8 § Straffavgiften skall fastställas till lägst femtusen kronor och högst fem-
tio miljoner kronor.

Avgiften får inte överstiga tio procent av kreditinstitutets omsättning när-

mast föregående räkenskapsår. Om överträdelsen har skett under institutets

background image

30

SFS 2004:297

första verksamhetsår eller om uppgifter om omsättningen annars saknas eller
är bristfälliga, får den uppskattas.

Avgiften får inte vara så stor att institutet därefter inte uppfyller kraven

enligt 6 kap. 1 §.

9 § När straffavgiftens storlek fastställs, skall särskild hänsyn tas till hur
allvarlig den överträdelse är som föranlett anmärkningen eller varningen och
hur länge överträdelsen har pågått.

Förseningsavgift

10 § Om ett kreditinstitut underlåter att i tid lämna de upplysningar som
föreskrivits med stöd av 16 kap. 1 § första stycket 4, får Finansinspektionen
besluta att institutet skall betala en förseningsavgift med högst 100 000 kro-
nor.

Avgiften tillfaller staten.

Verkställighet av beslut om straffavgift och förseningsavgift

11 § Straffavgiften eller förseningsavgiften skall betalas till Finansinspek-
tionen inom trettio dagar efter det att beslutet om den vunnit laga kraft eller
den längre tid som anges i beslutet.

12 § Finansinspektionens beslut att påföra straffavgift eller förseningsav-
gift får verkställas utan föregående dom eller utslag om avgiften inte har be-
talts inom den tid som anges i 11 §.

13 § Om straffavgiften eller förseningsavgiften inte betalas inom den tid
som anges i 11 §, skall Finansinspektionen lämna den obetalda avgiften för
indrivning. Bestämmelser om indrivning av statliga fordringar finns i lagen
(1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

14 § En straffavgift eller förseningsavgift som påförts faller bort i den ut-
sträckning verkställighet inte har skett inom fem år från det att beslutet vann
laga kraft.

Ingripande mot utländska kreditinstitut och andra företag

15 § Finansinspektionen får förelägga ett institut eller ett företag, som till-
hör någon av följande kategorier att göra rättelse om det inte driver sin rö-
relse enligt de bestämmelser som avses i 1 §, nämligen

1. utländska kreditinstitut som driver verksamhet här enligt 4 kap. 1 eller

2 §, och

2. sådana finansiella institut och dotterföretag som driver verksamhet här

enligt 4 kap. 3 §.

Om institutet eller företaget inte följer föreläggandet, skall inspektionen

underrätta den behöriga myndigheten i företagets hemland.

Om rättelse inte sker, får Finansinspektionen förbjuda institutet eller före-

taget att påbörja nya transaktioner här i landet. Innan förbud meddelas skall
inspektionen underrätta den behöriga myndigheten i företagets hemland. I

background image

31

SFS 2004:297

brådskande fall får inspektionen meddela förbud utan föregående underrät-
telse till hemlandsmyndigheten. Denna skall då underrättas så snart det kan
ske.

16 §

Om ett kreditinstitut som driver verksamhet här enligt 4 kap. 1 eller

2 §, har fått sitt verksamhetstillstånd återkallat i hemlandet, skall Finansin-
spektionen genast förbjuda institutet att påbörja fler transaktioner här i lan-
det.

Finansinspektionen skall även förbjuda ett sådant företag som driver verk-

samhet här enligt 4 kap. 3 § att påbörja fler transaktioner här i landet om ett
utländskt kreditinstitut som äger företaget eller dess moderföretag har fått
sitt verksamhetstillstånd återkallat. Om det av en underrättelse från en behö-
rig myndighet framgår att ett sådant företag som avses i 4 kap. 3 § inte
längre uppfyller något villkor som anges i samma paragraf, får företaget inte
längre med stöd av den paragrafen driva verksamheten vidare här. I stället
skall svenska bestämmelser gälla för verksamheten.

17 § Om ett utländskt kreditinstitut driver verksamhet här enligt 4 kap. 4 §,
skall 1 § tillämpas på verksamheten här i landet.

Ärenden som rör ingripanden som avses i 1 § prövas av Finansinspektio-

nen. I fråga om bankfilialer prövas dock ett sådant ärende av regeringen om
ärendet är av principiell betydelse eller av särskild vikt. Regeringens pröv-
ning sker efter anmälan av inspektionen.

Om insättningar hos filialen omfattas av garanti till följd av ett beslut en-

ligt 3 § andra stycket lagen (1995:1571) om insättningsgaranti och tillstånd
till filialetablering inte skulle ha meddelats utan ett sådant beslut, får inspek-
tionen, om kreditinstitutet inte fullgör sina skyldigheter enligt lagen om in-
sättningsgaranti, förelägga institutet att göra rättelse. Föreläggandet skall
innehålla en upplysning om att filialtillståndet annars kan återkallas. Om in-
stitutet inte har gjort rättelse inom ett år från föreläggandet, får tillståndet
återkallas. Vid en sådan prövning tillämpas andra stycket.

Om filialtillståndet återkallas tillämpas 4 §.
Inspektionen skall underrätta den behöriga myndigheten i institutets hem-

land om åtgärder som har vidtagits med stöd av denna paragraf.

Ingripande mot den som saknar tillstånd

18 § Om någon driver sådan rörelse som omfattas av denna lag utan att
vara berättigad till det, skall Finansinspektionen förelägga denne att upphöra
med rörelsen. Inspektionen får besluta hur avvecklingen av rörelsen skall
ske. I ett föreläggande som ställs till ett svenskt aktiebolag eller en svensk
ekonomisk förening skall Finansinspektionen upplysa om att rätten efter an-
sökan av inspektionen kan komma att besluta att bolaget eller föreningen
skall gå i likvidation om föreläggandet inte följs.

Om det är osäkert om lagen är tillämplig på viss rörelse, får inspektionen

förelägga den som driver rörelsen att lämna de upplysningar om rörelsen
som inspektionen behöver för att bedöma om så är fallet. Vidare är den som
är revisor i ett företag skyldig att på begäran av Finansinspektionen lämna
sådana upplysningar om företagets rörelse som revisorn fått kännedom om
vid fullgörandet av sitt uppdrag.

2 SFS 2004:297–338

background image

32

SFS 2004:297

I fråga om utländska företag får ett föreläggande enligt denna paragraf

riktas mot såväl företaget som den som här i landet är verksam för företagets
räkning.

19 § Om ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening inte
följer ett föreläggande enligt 18 § första stycket att upphöra med rörelsen,
skall rätten, efter ansökan av Finansinspektionen, besluta att företaget skall
gå i likvidation. I dessa fall tillämpas bestämmelserna i 13 kap. 9, 24, 27–43,
45 och 46 §§ aktiebolagslagen (1975:1385) samt 11 kap. 5 och 7–16 §§ samt
17 § fjärde och femte styckena lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar.

Beslut om likvidation skall inte meddelas om det under ärendets hand-

läggning vid tingsrätten visas att rörelsen har upphört.

Beslutet om likvidation gäller omedelbart.

Vite

20 § Om Finansinspektionen meddelar föreläggande eller förbud enligt
denna lag, får inspektionen förelägga vite.

16 kap. Bemyndiganden

1 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om

1. vilken information ett kreditinstitut skall lämna till sina kunder eller till

dem som institutet erbjuder sina tjänster,

2. vilka poster som får räknas in i startkapitalet enligt 3 kap. 5–7 §§,
3. vilka åtgärder som ett kreditinstitut skall vidta för att uppfylla de krav

på soliditet och likviditet, riskhantering, genomlysning, sundhet samt riktlin-
jer och instruktioner som avses i 6 kap. 1–5 §§,

4. vilka begränsningar som gäller när ett bankaktiebolag eller ett kredit-

marknadsbolag tar emot egna aktier eller aktier i sitt moderbolag som pant
enligt 10 kap. 6 §,

5. vilka upplysningar som ett kreditinstitut och sådana utländska kreditin-

stitut som har inrättat filial enligt 4 kap. 4 § skall lämna till Finansinspektio-
nen för dess tillsynsverksamhet, och

6. sådana avgifter för tillsyn som avses i 13 kap. 16 §.

17 kap. Överklagande

1 § Finansinspektionens beslut enligt 13 kap. 12 § och 15 kap. 18 § andra
stycket samt beslut i ärenden som avses i 20 § första stycket 5 förvaltnings-
lagen (1986:223) får inte överklagas. Detsamma gäller inspektionens beslut
att överlämna ett ärende till regeringen för prövning.

Andra beslut av Finansinspektionen enligt denna lag får överklagas hos

allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Inspektionen får bestämma att ett beslut om förbud, föreläggande eller

återkallelse skall gälla omedelbart.

background image

33

SFS 2004:297

2 § Om beslut i ett ärende om tillstånd enligt 3 kap. 2 § inte meddelas
inom sex månader från det att ansökan gavs in, skall sökanden av den myn-
dighet som skall pröva ansökan underrättas om skälen för detta. Sökanden
får därefter begära förklaring av kammarrätten att ärendet onödigt uppehålls.
Om beslut inte har meddelats inom sex månader från det att en sådan förkla-
ring avgetts, skall ansökan anses ha avslagits.

Om Finansinspektionen inte vidarebefordrar en underrättelse som avses i

5 kap. 2 § första stycket till behörig myndighet i utlandet inom tre månader
från det att underrättelsen togs emot och inte heller inom samma tid medde-
lar beslut enligt tredje stycket samma paragraf, skall inspektionen underrätta
sökanden om skälen för detta. Sökanden får därefter begära förklaring av
kammarrätten att ärendet onödigt uppehålls. Om underrättelse inte har vida-
rebefordrats inom tre månader från det att en sådan förklaring avgetts, skall
beslut enligt 5 kap. 2 § tredje stycket anses ha meddelats.

Föreskrifter om ikraftträdande av denna lag meddelas i lagen (2004:298)

om införande av lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

På regeringens vägnar

GÖRAN PERSSON

GUNNAR LUND
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.