SFS 2020:1210 Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

SFS2020-1210.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2007:528) om

värdepappersmarknaden

Utfärdad den 10 december 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om lagen (2007:528) om värde-
pappersmarknaden

dels att 1 kap. 4 a §, 8 kap. 4 §, 8 b kap. 4 §, 9 kap. 45 och 50 §§, 23 kap.

5 § och 25 kap. 1 d § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 23 kap. 1 a och 2 b §§, av

följande lydelse.

1 kap.
4 a §
3 I denna lag betyder

direktivet om marknader för finansiella instrument: Europaparlamentets

och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finan-
siella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv
2011/61/EU, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU)
2016/1034,

kapitaltäckningsdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv

2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i
kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om
ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG
och 2006/49/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv
(EU) 2019/878,

krishanteringsdirektivet: Europaparlamentets

och

rådets

direktiv

2014/59/EU av den 15 maj 2014 om inrättande av en ram för återhämtning
och resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av
rådets direktiv 82/891/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv
2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG,
2011/35/EU, 2012/30/EU och 2013/36/EU samt Europaparlamentets och
rådets förordningar (EU) nr 1093/2010 och (EU) nr 648/2012, i den ursprung-
liga lydelsen,

marknadsmissbruksförordningen: Europaparlamentets och rådets förord-

ning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (mark-
nadsmissbruksförordning) och om upphävande av Europaparlamentets och

1 Prop. 2020/21:36, bet. 2020/21:FiU37, rskr. 2020/21:116.
2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att
utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om
ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG, i
lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/878.
3 Senaste lydelse 2019:419.

SFS

2020:1210

Publicerad
den

15 december 2020

background image

2

SFS

rådets direktiv 2003/6/EG och kommissionens direktiv 2003/124/EG,
2003/125/EG och 2004/72/EG,

prospektförordningen: Europaparlamentets och rådets förordning (EU)

2017/1129 av den 14 juli 2017 om prospekt som ska offentliggöras när
värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad
marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG,

tillsynsförordningen: Europaparlamentets och rådets förordning (EU)

nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värde-
pappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012,

öppenhetsdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG

av den 15 december 2004 om harmonisering av insynskraven angående upp-
lysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad
marknad och om ändring av direktiv 2001/34/EG, i lydelsen enligt Europa-
parlamentets och rådets direktiv 2013/50/EU.

8 kap.


4 §4 Ett värdepappersbolag ska identifiera, mäta, styra, internt rapportera
och ha kontroll över de risker som dess rörelse är förknippad med. Bolaget
ska se till att det har en tillfredsställande intern kontroll.

Sådana värdepappersbolag som anges i 8 a kap. 1 § ska också upprätta en

återhämtningsplan eller koncernåterhämtningsplan enligt samma kapitel.

Ett värdepappersbolag ska särskilt se till att dess kreditrisker, marknads-

risker, operativa risker och andra risker sammantagna inte medför att dess
förmåga att fullgöra sina förpliktelser äventyras. För att uppfylla detta krav
ska bolaget ha metoder som gör det möjligt att fortlöpande värdera och upp-
rätthålla ett kapital som till belopp, slag och fördelning är tillräckligt för att
täcka arten och nivån på de risker som bolaget är eller kan komma att bli
exponerat för. Bolaget ska utvärdera dessa metoder för att säkerställa att de
är heltäckande.

Ett värdepappersbolag ska på grundval av de metoder som avses i tredje

stycket fastställa tillräckliga kapitalbasnivåer.

8 b kap.


4 §5 Finansinspektionen ska godkänna ett avtal om koncerninternt finansi-
ellt stöd, om stödet

1. i betydande grad avhjälper de finansiella svårigheterna i det företag

som tar emot det,

2. syftar till att bevara eller återställa den finansiella stabiliteten i koncer-

nen som helhet eller i något av företagen inom koncernen, och

3. inte äventyrar den finansiella stabiliteten i ett eller flera länder inom

EES, i synnerhet i det land där det stödgivande företaget finns.

Dessutom ska följande krav vara uppfyllda med avseende på det stöd-

givande företaget:

1. Det kan antas att ersättningen för stödet kommer att betalas och, om det

avser ett lån, även kapitalbeloppet återbetalas. Om stödet ges i form av en
garanti eller annan slags säkerhet, tillämpas samma villkor på den skuld som
uppkommer ifall garantin eller säkerheten utlöses.

2. Det finansiella stödet ges på sådana villkor att det stödgivande före-

tagets intressen gynnas.


4 Senaste lydelse 2015:1032.
5 Senaste lydelse 2015:1032.

2020:1210

background image

3

SFS

3. Likviditeten eller solvensen i det stödgivande företaget äventyras inte

till följd av tillhandahållandet av det finansiella stödet.

4. Det stödgivande företaget uppfyller de krav som gäller avseende kapi-

talbas och likviditet i kapitaltäckningsdirektivet samt de övriga krav som
gäller enligt artikel 104a i samma direktiv vid tidpunkten för det finansiella
stödet.

5. Det stödgivande företaget uppfyller de krav som gäller för stora expo-

neringar.

6. Det finansiella stödet leder inte till att de krav som anges i 4 eller 5 inte

uppfylls.

7. Möjligheten till resolution av det stödgivande företaget äventyras inte

till följd av det finansiella stödet.

Finansinspektionen får bevilja undantag från kraven i andra stycket 4 och 5.


9 kap.


45 §6 Vid kreditgivning enligt 2 kap. 2 § första stycket 2 gäller för värde-
pappersbolag denna paragraf och 44 § i stället för 21 kap. aktiebolagslagen
(2005:551).

Ett värdepappersbolag får inte på andra villkor än sådana som bolaget

normalt ställer upp lämna kredit till

1. en styrelseledamot,
2. en person som ensam eller i förening med någon annan får avgöra

kreditärenden som ska avgöras av styrelsen,

3. en anställd som har en ledande ställning inom bolaget,
4. någon annan aktieägare än staten med ett aktieinnehav som motsvarar

minst 3 procent av hela aktiekapitalet,

5. den som är make eller sambo till någon som avses i 1–4, eller
6. en juridisk person i vilken någon som avses i 1–5 har ett väsentligt

ekonomiskt intresse i egenskap av delägare eller medlem.

Värdepappersbolagets styrelse ska avgöra ärenden om kredit till de perso-

ner och företag som avses i andra stycket. Bolaget ska föra in uppgifter om
sådana krediter i en förteckning. I fråga om en styrelseledamot eller den
verkställande direktören ska förteckningen också innehålla uppgift om en
kredit som har lämnats till

1. ett barn eller en förälder till en sådan person, och
2. en juridisk person i vilken styrelseledamoten eller den verkställande

direktören eller dennes make, sambo, barn eller förälder

a) har ett kvalificerat innehav, eller
b) är styrelseledamot eller verkställande direktör.
Andra stycket och tredje stycket första och andra meningarna tillämpas

också på krediter mot säkerhet av borgen eller fordringsrätt som utfärdas av
någon som avses i andra stycket. Detsamma gäller för en fordran som bola-
get förvärvar och för vilken någon som avses i andra stycket är betalnings-
skyldig.

50 §7 Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om

1. vad ett värdepappersinstitut ska iaktta för att uppfylla skyldigheterna i

1 §,

2. på vilket sätt information enligt 19 § ska lämnas till kunderna,


6 Senaste lydelse 2017:679. Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket tas bort.
7 Senaste lydelse 2017:679.

2020:1210

background image

4

SFS

3. kriterierna för att bedöma vilka ersättningar och förmåner ett värde-

pappersinstitut får lämna till eller ta emot av någon annan än kunden samt
vilka uppgifter som ska lämnas till kunden om ersättningar och förmåner
som institutet lämnar till eller tar emot av någon annan än kunden enligt
21 §,

4. tidpunkt, omfattning och riktlinjer för återbetalning till kund av mot-

tagna ersättningar eller förmåner enligt 22 § första stycket,

5. kriterierna för att bedöma vilka icke-monetära förmåner ett värde-

pappersinstitut får ta emot och behålla när det tillhandahåller investerings-
rådgivning på oberoende grund eller portföljförvaltning enligt 22 § andra
stycket,

6. villkoren för att ett värdepappersinstitut ska få ta emot investerings-

analyser från en tredjepart utan att det är att betrakta som en ersättning eller
förmån enligt 21 eller 22 §,

7. undantag från skyldigheten att offentliggöra en order enligt 39 §,
8. hantering av finansiella instrument enligt 40 §,
9. hantering av medel enligt 41 §,
10. mottagande av medel på konto och bolagets eller företagets system för

hantering av vissa uppgifter enligt 42 §,

11. vilka åtgärder ett värdepappersinstitut ska vidta för att säkerställa att

det följer förbudet i 43 §,

12. vilka begränsningar som ska gälla vid ställande av säkerhet enligt 44 §

tredje meningen, och

13. tillhandahållande av tjänster till en jävskrets som avses i 45 §.

23 kap.


1 a § Om Finansinspektionen vid inspektion eller på annat sätt har upp-
täckt en omständighet som kan antas ha samband med eller utgöra penning-
tvätt eller finansiering av terrorism, ska inspektionen särskilt kontrollera att
värdepappersbolagets ägare och ledning uppfyller lämplighetskraven i denna
lag.

2 b § I samband med en översyn och utvärdering av ett värdepappersbolag
får Finansinspektionen, vid tillämpning av artikel 84 i kapitaltäckningsdirek-
tivet, bestämma att bolaget ska använda schablonmetoden i stället för

– interna metoder, eller
– den förenklade schablonmetoden.


5 §8 Finansinspektionen ska, i den utsträckning som följer av Sveriges
medlemskap i Europeiska unionen, i sin tillsynsverksamhet samarbeta och
utbyta information med

1. andra behöriga myndigheter,
2. Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten,
3. Europeiska systemrisknämnden,
4. Europeiska centralbanken,
5. byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer),
6. offentliga organ som har behörighet för tillsyn över spotmarknader och

auktionsmarknader,

7. behöriga myndigheter, registerförvaltare och andra offentliga organ som

har uppdrag att utöva tillsyn enligt Europaparlamentets och rådets direktiv
2003/87/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
nr 421/2014,


8 Senaste lydelse 2019:729.

2020:1210

background image

5

SFS

8. offentliga organ som är ansvariga för tillsyn, förvaltning och reglering

av fysiska jordbruksmarknader enligt Europaparlamentets och rådets för-
ordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en
samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av
rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001
och (EG) nr 1234/2007, och

9. offentliga organ inom EES som avses i artikel 56 första stycket h i kapi-

taltäckningsdirektivet.

Finansinspektionen får, i den utsträckning som följer av artikel 58a i kapital-

täckningsdirektivet, i sin tillsynsverksamhet samarbeta och utbyta information
med

1. Internationella valutafonden,
2. Världsbanken,
3. Banken för internationell betalningsutjämning, och
4. Rådet för finansiell stabilitet.

25 kap.


1 d §9 Finansinspektionen ska, utöver i de fall som anges i 1 a och 1 b §§,
ingripa mot någon som ingår i ett värdepappersbolags styrelse eller är dess
verkställande direktör, eller ersättare för någon av dem, om värdepappers-
bolaget

1. har fått tillstånd att driva värdepappersrörelse genom att lämna falska

uppgifter eller på annat otillbörligt sätt,

2. inte uppfyller kraven i 3 kap. 5 § första stycket eller har tillåtit en styrel-

seledamot, verkställande direktören eller ersättare för någon av dem att åta
sig ett sådant uppdrag i bolaget eller kvarstå i bolaget trots att kraven i 3 kap.
1 § första stycket 5 eller 6 eller någon av 8 kap. 8 b–8 d §§ eller i föreskrifter
som meddelats med stöd av 3 kap. 12 § 2 inte är uppfyllda,

3. åsidosatt sina skyldigheter enligt 5 kap. 4 §,
4. inte uppfyller kraven i någon av 8 kap. 3–6, 8 eller 8 f §§ eller i före-

skrifter som meddelats med stöd av 8 kap. 35 § 1,

5. i strid med 8 a kap. 2 eller 3 § låter bli att upprätta eller lämna in en

återhämtningsplan eller en koncernåterhämtningsplan,

6. i strid med 8 b kap. 11 § låter bli att anmäla att koncerninternt finansi-

ellt stöd ska lämnas,

7. i strid med 23 kap. 3 c § låter bli att underrätta Finansinspektionen om

att värdepappersbolaget fallerar eller sannolikt kommer att fallera,

8. i strid med 24 kap. 5 § första stycket låter bli att till Finansinspektionen

anmäla sådana förvärv och avyttringar som avses där,

9. i strid med 24 kap. 5 § tredje stycket låter bli att till Finansinspektionen

anmäla namnen på de ägare som har ett kvalificerat innehav av aktier i bola-
get samt storleken på innehaven,

10. gör betalningar till innehavare av instrument som ingår i bolagets

kapitalbas i strid med 8 kap. 3 och 4 §§ lagen (2014:966) om kapitalbuffertar
eller artikel 28, 51 eller 63 i tillsynsförordningen, när dessa artiklar förbjuder
sådana betalningar till innehavare av instrument som ingår i kapitalbasen,

11. i strid med 28 kap. 1 § lagen (2015:1016) om resolution låter bli att

lämna begärda upplysningar till Riksgäldskontoret,

12. har befunnits ansvarigt för en allvarlig, upprepad eller systematisk

överträdelse av lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansie-
ring av terrorism, eller föreskrifter som meddelats med stöd av den lagen,


9 Senaste lydelse 2018:1399.

2020:1210

background image

6

SFS

13. låter bli att lämna information till Finansinspektionen eller lämnar

ofullständig eller felaktig information om efterlevnaden av skyldigheten att
uppfylla kapitalbaskraven enligt artikel 92 i tillsynsförordningen, i strid med
artikel 430.1 i den förordningen,

14. låter bli att rapportera eller lämnar ofullständig eller felaktig informa-

tion till Finansinspektionen när det gäller data som avses i artikel 430a i
tillsynsförordningen,

15. låter bli att lämna information till Finansinspektionen eller lämnar

ofullständig eller felaktig information om en stor exponering i strid med
artikel 394.1 i tillsynsförordningen,

16. låter bli att lämna information till Finansinspektionen eller lämnar

ofullständig eller felaktig information om likviditet i strid med artikel 415.1
och 415.2 i tillsynsförordningen,

17. låter bli att lämna uppgifter till Finansinspektionen eller lämnar ofull-

ständig eller felaktig information om sin bruttosoliditet i strid med arti-
kel 430.1 och 430.2 i tillsynsförordningen,

18. vid upprepade tillfällen eller systematiskt låter bli att hålla likvida

tillgångar i strid med artikel 412 i tillsynsförordningen,

19. utsätter sig för en exponering som överskrider gränserna enligt arti-

kel 395 i tillsynsförordningen,

20. är exponerat för kreditrisken i en värdepapperiseringsposition utan att

uppfylla villkoren i artikel 405 i tillsynsförordningen,

21. låter bli att lämna information eller lämnar ofullständig eller felaktig

information i strid med någon av artiklarna 431.1–431.3 och 451.1 i tillsyns-
förordningen, eller

22. är ett moderföretag enligt artikel 4.1.15 i tillsynsförordningen och inte

uppfyller kraven i del tre, fyra, sex eller sju i den förordningen eller kraven
i 2 kap. 1 eller 2 § lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut
och värdepappersbolag på gruppnivå eller undergruppsnivå.

Om en sådan person som avses i första stycket omfattas av tillstånds- eller

underrättelseskyldighet enligt 24 kap. 1 eller 4 § för förvärv eller avyttring
av aktier eller andelar i bolaget, ska första stycket 8 och 9 inte gälla för den
personen i fråga om dessa aktier eller andelar.

Ett ingripande enligt första stycket får göras endast om bolagets över-

trädelse är allvarlig och personen i fråga uppsåtligen eller av grov oaktsam-
het orsakat överträdelsen.

Ingripande görs genom
1. beslut att personen i fråga under en viss tid, lägst tre och högst tio år,

eller, för upprepade allvarliga överträdelser enligt första stycket 1, 2, 3, 8
eller 9, permanent inte får vara styrelseledamot eller verkställande direktör
i ett värdepappersbolag, eller ersättare för någon av dem, eller

2. beslut om sanktionsavgift.

1. Denna lag träder i kraft den 28 juni 2021 i fråga om 23 kap. 2 b § och i

övrigt den 29 december 2020.

2. Bestämmelserna i 25 kap. 1 d § första stycket 13, 14 och 17 i den nya

lydelsen tillämpas första gången vid ingripanden mot överträdelser som sker
efter den 27 juni 2021.

2020:1210

background image

7

SFS

3. Bestämmelserna i 25 kap. 1 d § första stycket 13, 14 och 17 i den äldre

lydelsen gäller fortfarande för ingripanden mot överträdelser som har skett
före den 28 juni 2021.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Lotta Hardvik Cederstierna

(Finansdepartementet)

2020:1210

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.