SFS 2004:309 Lag om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse

040309.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:981) om
värdepappersrörelse;

utfärdad den 19 maj 2004.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

i fråga om lagen (1991:981) om vär-

depappersrörelse

dels

att rubriken närmast före 2 kap. 6 § skall ha följande lydelse,

dels

att 1 kap. 2, 3, 3 a och 3 d §§, 2 kap. 5 och 6 §§, 3 kap. 5 § samt

4 kap. 4 § skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas en ny paragraf, 1 kap. 8 a §, samt närmast

före den en ny rubrik av följande lydelse.

1 kap.

2 §

3

I denna lag betyder

1. värdepappersrörelse: verksamhet som består i att yrkesmässigt tillhan-

dahålla sådana tjänster som anges i 3 §,

2. värdepappersbolag: svenskt aktiebolag som fått tillstånd enligt denna

lag att driva värdepappersrörelse,

3. kreditinstitut: bank, kreditmarknadsföretag och utländskt bank- eller

kreditföretag som driver bank- eller finansieringsrörelse från filial här i lan-
det,

4. värdepappersinstitut: värdepappersbolag, svenska kreditinstitut som

fått tillstånd enligt denna lag att driva värdepappersrörelse och utländska fö-
retag som driver värdepappersrörelse från filial här i landet,

5. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
6. kvalificerat innehav: ett direkt eller indirekt ägande i ett företag, om

innehavet representerar 10 procent eller mer av kapitalet eller av samtliga
röster eller annars möjliggör ett väsentligt inflytande över ledningen av före-
taget,

1

Prop. 2002/03:139, bet. 2003/04:FiU15, rskr. 2003/04:217.

2

Jfr rådets direktiv 93/22/EEG av den 10 maj 1993 om investeringstjänster inom vär-

depappersområdet (EGT L 141, 11.6.1993, s. 27, Celex 31993L0022), senast ändrat
genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/87/EG (EGT L 035, 11.2.2003,
s. 1, Celex 32002L0087), Europaparlamentets och rådets direktiv 97/9/EG av den
3 mars 1997 om system för ersättning till investerare (EGT L 84, 26.3.1997, s. 22,
Celex 397L0009) samt Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG av den
20 mars 2000 om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut (EGT L 126,
26.5.2000, s. 1, Celex 32000L0012), senast ändrat genom Europaparlamentets och
rådets direktiv 2002/87/EG (EGT L 035, 11.2.2003, s. 1, Celex 32002L0087).

3

Senaste lydelse 1998:266.

SFS 2004:309

Utkom från trycket
den 2 juni 2004

background image

2

SFS 2004:309

7. filial: ett avdelningskontor med självständig förvaltning; om ett ut-

ländskt företag etablerar sig i Sverige enligt 3 c § 1 eller 2 kap. 7 § första
stycket, skall etableringen anses som en enda filial, även om flera driftställen
inrättas,

8. koncern: detsamma som i 1 kap. 5 och 6 §§ aktiebolagslagen

(1975:1385), varvid vad som sägs om moderbolag tillämpas även på andra
juridiska personer än aktiebolag,

9. startkapital: det kapital som definieras i artikel 34.2.1 och 34.2.2 i Eu-

ropaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG av den 20 mars 2000 om
rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut.

Ett värdepappersbolag och ett annat företag skall anses ha nära förbindel-

ser, om

1.

det ena företaget direkt eller indirekt genom dotterbolag äger

20 procent eller mer av kapitalet eller disponerar över 20 procent eller mer
av samtliga röster i det andra företaget,

2. det ena företaget direkt eller indirekt utgör moderföretag till det andra

eller det finns en annan likartad förbindelse mellan företagen, eller

3. båda företagen är dotterföretag till eller har en likartad förbindelse med

en och samma juridiska person eller står i ett motsvarande förhållande till en
och samma fysiska person.

Nära förbindelser föreligger även mellan en fysisk person och ett värde-

pappersbolag, om den fysiska personen

1. äger minst 20 procent av kapitalet eller disponerar över minst

20 procent av samtliga röster i värdepappersbolaget, eller

2. på annat sätt har sådant inflytande över värdepappersbolaget att perso-

nens ställning motsvarar den som ett moderföretag har i förhållande till ett
dotterföretag eller det finns annan likartad förbindelse mellan honom och
värdepappersbolaget.

3 §

4

Värdepappersrörelse får, om inte annat följer av denna lag, drivas en-

dast efter tillstånd av Finansinspektionen. Tillstånd får ges för

1. handel med finansiella instrument för annans räkning i eget namn,
2. förmedling av kontakt mellan köpare och säljare av finansiella instru-

ment eller i annat fall medverkan vid transaktioner avseende sådana instru-
ment,

3. handel med finansiella instrument för egen räkning,
4. förvaltning av någon annans finansiella instrument,
5. garantigivning eller annan medverkan vid emissioner av fondpapper el-

ler erbjudanden om köp eller försäljning av finansiella instrument som är
riktade till en öppen krets.

Tillstånd att driva värdepappersrörelse får meddelas kreditinstitut samt

svenska aktiebolag och utländska företag som inte är kreditinstitut.

3 a §

5

Tillstånd enligt 3 § krävs inte när ett företag inom en koncern till-

handahåller sådana tjänster som där anges uteslutande till andra företag
inom koncernen.

4

Senaste lydelse 1997:117.

5

Senaste lydelse 1998:266.

background image

3

SFS 2004:309

Tillstånd enligt 3 § krävs inte när ett kreditinstitut för egen räkning förvär-

var och driver handel med obligationer, förlagsbevis och andra fordringsbe-
vis avsedda för den allmänna marknaden.

Tillstånd enligt 3 § 2 krävs inte för verksamhet som bedrivs med stöd av

en auktorisation som börs eller marknadsplats enligt lagen (1992:543) om
börs- och clearingverksamhet.

3 d §

6

Tillstånd enligt 3 § behövs inte för

1. utländska kreditinstitut som driver verksamhet med stöd av 4 kap. 1 el-

ler 2 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, och

2. finansiella institut som driver verksamhet med stöd av 4 kap. 3 § lagen

om bank- och finansieringsrörelse.

Uppgiftsskyldighet

8 a §

Ett värdepappersbolag är skyldigt att lämna ut uppgifter om enskil-

das förhållanden till bolaget, om det under en utredning enligt bestämmel-
serna om förundersökning i brottmål begärs av undersökningsledare eller
om det i ett ärende om rättslig hjälp i brottmål på framställning av en annan
stat eller en mellanfolklig domstol begärs av åklagare.

2 kap.

5 §

7

Ett

värdepappersbolag

skall när verksamheten påbörjas ha ett startka-

pital som vid tidpunkten för beslut om tillstånd enligt 1 § motsvarar minst

1. fem miljoner euro om bolagets verksamhet skall innefatta mottagande

av medel på konto enligt 3 kap. 4 § 4,

2. 730 000 euro om bolaget skall bedriva verksamhet som avses i 1 kap.

3 § 3 eller 5,

3. 125 000 euro om inte högre belopp krävs enligt 1 eller 2, och
4. 50 000 euro om bolaget skall driva enbart verksamhet som avses i

1 kap. 3 § 2 och denna skall avse endast andelar i investeringsfonder eller
sådana fondföretag som avses i 1 kap. 7 och 9 §§ lagen (2004:46) om inves-
teringsfonder.

Finansinspektionen får medge undantag från det högre kapitalkrav som i

första stycket 2 föreskrivs för bedrivande av verksamhet enligt 1 kap. 3 § 5,
om den verksamheten bara avser annan medverkan vid emissioner än garan-
tigivning.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får

meddela föreskrifter om vilka poster som får räknas in i startkapitalet.

Kreditinstitut

6 §

8

Tillstånd för ett

kreditinstitut

att driva värdepappersrörelse får medde-

las endast om den planerade verksamheten kan antas komma att uppfylla

6

Senaste lydelse 1997:460.

7

Senaste lydelse 2004:56.

8

Senaste lydelse 1999:160.

background image

4

SFS 2004:309

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

kraven på en sund värdepappersrörelse och institutet tillhör ett investerar-
skydd som uppfyller minst de krav som gäller inom EES.

3 kap.

5 §

9

Medel som tas emot med redovisningsskyldighet enligt 4 § första

stycket 3 skall genast avskiljas och sättas in på räkning i kreditinstitut.

Ett

värdepappersbolag

och ett utländskt företag som enligt 4 § första

stycket 4 tar emot medel på konto skall ha en med hänsyn till rörelsens art
och omfattning tillräcklig betalningsberedskap.

Vid mottagande av medel på konto skall skriftlig överenskommelse om

detta träffas med kunden.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får

meddela närmare föreskrifter om mottagande av medel på konto.

4 kap.

4 §

10

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektio-

nen får i föreskrifter ange risknivåer för värdepappersbolags och svenska
kreditinstituts innehav av finansiella instrument. Föreskrifterna får avse alla
innehav av finansiella instrument utom sådana som avses i 3 kap. 1 § andra
stycket och, i fråga om kreditinstitut, 1 kap. 3 a § andra stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

På regeringens vägnar

GUNNAR LUND

Lars Afrell
(Finansdepartementet)

9

Senaste lydelse 1994:2015.

10

Senaste lydelse 1998:266.

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.