SFS 2004:311 Lag om ändring i lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet

040311.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1992:543) om börs- och
clearingverksamhet;

utfärdad den 19 maj 2004.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

i fråga om lagen (1992:543) om börs-

och clearingverksamhet

dels

att 1 kap. 1 § och 8 kap. 4 § skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas en ny paragraf, 2 kap. 9 §, samt närmast

före den en ny rubrik av följande lydelse.

1 kap.

1 §

3

Företag som driver verksamhet i syfte att åstadkomma regelbunden

handel med finansiella instrument kan få auktorisation som börs eller mark-
nadsplats enligt denna lag.

Clearingverksamhet får yrkesmässigt bedrivas endast av Sveriges riks-

bank och av företag som fått tillstånd som clearingorganisation enligt denna
lag. Tillstånd behövs dock inte för clearingverksamhet som huvudsakligen
allmänheten deltar i.

Frågor om auktorisation och tillstånd prövas av Finansinspektionen.
Tillstånd enligt andra stycket behövs inte om företaget har tillstånd att

driva bankrörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
eller tillstånd enligt 1 kap. 3 § 1, 2 eller 4 lagen (1991:981) om värdepap-
persrörelse.

2 kap.

Uppgiftsskyldighet

9 §

En börs är skyldig att lämna ut uppgifter om enskildas förhållanden till

företaget, om det under en utredning enligt bestämmelserna om förundersök-
ning i brottmål begärs av undersökningsledare eller om det i ett ärende om
rättslig hjälp i brottmål på framställning av en annan stat eller en mellanfolk-
lig domstol begärs av åklagare.

1

Prop. 2002/03:139, bet. 2003/04:FiU15, rskr. 2003/04:217.

2

Jfr rådets direktiv 93/22/EEG av den 10 maj 1993 om investeringstjänster inom vär-

depappersområdet (EGT L 141, 11.6.1993, s. 27, Celex 31993L0022), senast ändrat
genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/87/EG (EGT L 035, 11.2.2003,
s. 1, Celex 32002L0087).

3

Senaste lydelse 1996:180.

SFS 2004:311

Utkom från trycket
den 2 juni 2004

background image

2

SFS 2004:311

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

8 kap.

4 §

4

Bestämmelserna i 2 kap. 3 § om ansökan innan bolaget eller före-

ningen har registrerats och om verksamhetsplan, i 2 kap. 4 § om godkän-
nande av bolagsordningen eller stadgar, i 2 kap. 5 § om kapital, i 2 kap. 6 §
om styrelsens storlek och verkställande direktör, i 2 kap. 8 § om sekretess
och i 2 kap. 9 § om uppgiftsskyldighet skall tillämpas även i fråga om clea-
ringorganisation.

I sin verksamhetsplan skall en clearingorganisation beskriva de huvudsak-

liga risker som är förenade med verksamheten och hur dessa risker skall
hanteras (riskhanteringsplan).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

På regeringens vägnar

GUNNAR LUND

Lars Afrell
(Finansdepartementet)

4

Senaste lydelse 1996:180.

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.