SFS 2021:106 Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

SFS2021-106.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2007:528) om

värdepappersmarknaden

Utfärdad den 11 februari 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i lagen (2007:528) om värde-
pappersmarknaden ska införas två nya paragrafer, 1 kap. 2 a och 2 b §§, och
närmast före 1 kap. 2 a § en ny rubrik av följande lydelse.

1 kap.
Hållbarhetsrelaterade upplysningar
2 a §
I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088 av
den 27 november 2019 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska
lämnas inom den finansiella tjänstesektorn finns bestämmelser som, utöver
bestämmelserna i denna lag, gäller för den som tillhandahåller investerings-
rådgivning eller portföljförvaltning enligt denna lag.

2 b § Bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
2019/2088 ska även gälla för

1. värdepappersbolag som
– tillhandahåller investeringsrådgivning, och
– har färre än tre anställda, och
2. utländska värdepappersföretag som
– driver värdepappersrörelse från filial i Sverige eller genom att använda

anknutna ombud som är etablerade i Sverige,

– tillhandahåller investeringsrådgivning, och
– har färre än tre anställda.

Denna lag träder i kraft den 10 mars 2021.

På regeringens vägnar

ÅSA LINDHAGEN

Lotta Hardvik Cederstierna
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2020/21:66, bet. 2020/21:FiU19, rskr. 2020/21:189.

SFS

2021:106

Publicerad
den

13 februari 2021

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.