SFS 2005:379 Lag om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse

050379.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:981) om
värdepappersrörelse;

utfärdad den 2 juni 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 10 § lagen (1991:981) om

värdepappersrörelse skall ha följande lydelse.

3 kap.

10 §

2 Om ett svenskt värdepappersinstitut organiserar handel i finansiella

instrument skall institutet övervaka handeln och kursbildningen och se till
att handeln inte sker i strid med lagen (2005:377) om straff för marknads-
missbruk vid handel med finansiella instrument, andra författningar eller
god sed på värdepappersmarknaden.

Första stycket gäller inte om övervakning sker enligt 4 kap. 2 § andra

stycket eller 7 kap. 2 § första stycket lagen (1992:543) om börs- och clea-
ringverksamhet.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får

meddela närmare föreskrifter om övervakningen av handeln och kursbild-
ningen vid ett värdepappersinstitut.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK ÖSTERBERG

Lars Afrell
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2004/05:142, bet. 2004/05:FiU27, rskr. 2004/05:264.

2 Senaste lydelse 2000:1095.

SFS 2005:379

Utkom från trycket
den 13 juni 2005

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.