SFS 2005:380 Lag om ändring i lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet

050380.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1992:543) om börs- och
clearingverksamhet;

utfärdad den 2 juni 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om lagen (1992:543) om börs-

och clearingverksamhet

dels att 5 kap. 3 och 4 §§, 6 kap. 2 § samt 12 kap. 2 § skall ha följande ly-

delse,

dels att det i lagen skall föras in tre nya paragrafer, 5 kap. 3 a § samt

6 kap. 3 och 4 §§, av följande lydelse.

5 kap.

3 §

3 Den som har gett ut fondpapper som har inregistrerats vid en börs el-

ler för vilka ansökan om inregistrering har lämnats in skall

1. fortlöpande informera börsen om sin verksamhet,
2. i övrigt lämna börsen de upplysningar som den behöver för att kunna

fullgöra sina uppgifter enligt denna lag och andra författningar samt

3. offentliggöra de upplysningar om verksamheten och fondpapperen som

är av betydelse för bedömning av kursvärdet på fondpapperen.

Om ett företag som har ett kvalificerat innehav i en börs har gett ut fond-

papper som har inregistrerats vid börsen, skall börsen omedelbart vidarebe-
fordra information enligt första stycket till Finansinspektionen.

3 a § En utgivare av fondpapper får skjuta upp offentliggörandet av infor-
mation som avses i 3 § första stycket 3, om det finns godtagbara skäl, all-
mänheten inte riskerar att vilseledas och utgivaren kan säkerställa att infor-
mationen inte röjs.

Om utgivaren eller någon som handlar för utgivarens räkning lämnar ut

information som avses i 3 § första stycket 3, skall informationen omedelbart
överlämnas till börsen samt offentliggöras, såvida inte mottagaren av infor-
mationen omfattas av tystnadsplikt enligt lag eller avtal.

4 § En börs skall avslå en begäran om inregistrering eller besluta om avre-
gistrering av fondpapper, om utgivaren allvarligt åsidosätter sina förpliktel-

1 Prop. 2004/05:142, bet. 2004/05:FiU27, rskr. 2004/05:264.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG av den 28 januari 2003 om
insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan (marknadsmissbruk) (EUT L 96,
12.4.2003, s. 16, Celex 32003L0006).

3 Senaste lydelse 1998:261.

SFS 2005:380

Utkom från trycket
den 13 juni 2005

background image

2

SFS 2005:380

ser enligt lag eller någon annan författning. Avregistrering skall även ske på
begäran av utgivaren. Om det är olämpligt från allmän synpunkt, skall avre-
gistrering inte ske.

Avregistrering får inte beslutas utan att utgivaren har fått tillfälle att yttra

sig över det som har tillförts ärendet genom någon annan än utgivaren själv,
om inte detta är uppenbart obehövligt eller beslutet inte kan uppskjutas.

Beslut om avregistrering skall offentliggöras omedelbart.

6 kap.

2 §

4 Den som har gett ut fondpapper som har noterats med stöd av 1 § eller

för vilka ansökan om notering har lämnats in skall

1. fortlöpande informera börsen om sin verksamhet,
2. i övrigt lämna börsen de upplysningar som den behöver för att kunna

fullgöra sina uppgifter enligt denna lag och andra författningar samt

3. offentliggöra de upplysningar om verksamheten och fondpapperen som

är av betydelse för bedömning av kursvärdet på fondpapperen.

Om ett företag som har ett kvalificerat innehav i en börs har gett ut fond-

papper som har noterats vid börsen, skall börsen omedelbart vidarebefordra
information enligt första stycket till Finansinspektionen.

3 § En utgivare av fondpapper får skjuta upp offentliggörandet av informa-
tion som avses i 2 § första stycket 3, om det finns godtagbara skäl, allmänhe-
ten inte riskerar att vilseledas och utgivaren kan säkerställa att informationen
inte röjs.

Om utgivaren eller någon som handlar för utgivarens räkning lämnar ut

information som avses i 2 § första stycket 3, skall informationen omedelbart
överlämnas till börsen samt offentliggöras, såvida inte mottagaren av infor-
mationen omfattas av tystnadsplikt enligt lag eller avtal.

4 § En börs skall avslå en begäran om notering eller besluta om avnotering
av fondpapper, om utgivaren av fondpapperen allvarligt åsidosätter sin in-
formationsplikt enligt 2 eller 3 §. Om det är olämpligt från allmän synpunkt,
skall avnotering inte ske.

Avnotering får inte beslutas utan att utgivaren har fått tillfälle att yttra sig

över det som har tillförts ärendet genom någon annan än utgivaren själv, om
inte detta är uppenbart obehövligt eller beslutet inte kan uppskjutas.

Beslut om avnotering skall offentliggöras omedelbart.

12 kap.

2 § Den som är missnöjd med ett beslut av en börs att avslå en ansökan om
inregistrering av fondpapper eller att avregistrera fondpapper kan väcka ta-
lan mot börsen vid allmän domstol inom tre månader från den dag då beslu-
tet meddelades. Detsamma gäller den som är missnöjd med ett beslut enligt
6 kap. 4 § av en börs eller en auktoriserad marknadsplats att avslå en ansö-
kan om notering av fondpapper eller att avnotera fondpapper. Om talan inte
väcks inom denna tid, är rätten till talan förlorad.

4 Senaste lydelse 1998:261.

background image

3

SFS 2005:380

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK ÖSTERBERG

Lars Afrell
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.